Zagadki 3

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki 3
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 174. Aiz kalneņa uodus myn. {Syvāni cyuku zeiž} 174. Ajz kalnienia odus myn. {Sywani cyŭku ziejż} 174. Za góreczką skórę depczą. {Prosięta świnie ssą}
2 175. Bārna pūdeņč [pūdeņš] iz treju kuoju. {Lyna suseklis} 175. Barna pudieńcz iz treju koju. {Łyna susieklis} 175. Dziecinny garnuszek na trzech nogach. {Szczoteczka do lnu}
3 176. Bez rūku, bez kuoju, stuov kai rogs. {Calms} 176. Biez ruku, biez koju, słoŭ [!] kaj rogs. {Całms} 176. Bez rąk, bez nóg, stoi jak róg. {Pień}
4 177. Blusa zūsi izpiere. {Nu zierneiti kuopusti golva} 177. Błusa zusi iz-piaria. {Nu zierniejti kopusti gołwa} 177. Pchła gęś wysiedziała. {Z nasionka kapusty głowa}
5 178. Bolts veprīts treju goldu storpā. {Drics} 178. Bołts wieprits gul treju gołdu storpâ {Drićś} 178. Biały wieprzek leży. {Gryka}
6 179. Cik ceļās, cik i veļās. {Skrituļs} 179. Cik cielas, cik i wielas. {Skrituls} 179. Wiele w stanie, tyle się i obróci. {Koło}
7 180. Cylpa celeņč [celeņš] ap ustabu. {Vaiņuks iz golvys} 180. Cyłpa cieleńcz ap ustabu. {Wajniuks iz gołwys} 180. Z pętli dróżka dokoła izby. {Wianek na głowie}
8 181. Čaučaraine kruosni kraun. {Vysta ūlys dej} 181. Czaŭczarajnia krośni kraŭn. {Wysta ułys diej} 181. Szurpa ognisko układa {Kura jaja niesie}
9 182. Divpacmit [divpadsmit] Katriņu ap vīnu Muorteņu. {Skrituļa spīči} 182. Diupaćmit Katriniu ap winu Mortieniu. {Skritula spiczi} 182. Dwanaście Kasiek koło jednego Marcinka {W kole sprychy}
10 183. Dīvers ar vīnu aci. {Skrīmiņs} 183. Diwiers ar winu aci {Skrimińc} 183. Szwagier z jednem okiem. {Kółko kamienne u wrzeciona}
11 184. Divi silis, divi škilys, kai kotla dybyns, kai putna daguns. {Ūzūla zeile} 184. Diwi siliś, diwi szkiłyś, kaj kotła dybyns, kaj putna daguns. {Uzuła ziejla} 184. Dwa koryta, dwie drańcie, jak kocieł głębokie, jak ptaka dziób. {Żołądź}
12 185. Gaigaļs zemē plīkšinoj. {Leits} 185. Gajgals ziemia plikszinoj. {Lejts} 185. Wędrowiec po ziemi pluska. {Deszcz}
13 186. Jiudini asmu daudz izdziers, dzelžu pūdu apāds. {Teceils} 186. Jiŭdini asmu daŭdź iździers, dzielzŭ pudu ap-ads. {Tieciejłs} 186. Wody jestem dużo wypiwszy, żelaza pud (40 funtów) zjadłszy. {Toczydło}
14 187. Ka dzeivs, to viejs leigoj, ka nūmierss, to dvēselis nosoj. {Laiva} 187. Ka dziejws, to wiejs lejgoj, ka numierśś, to dwiasialiś nosoj. {Łajwa} 187. Kiedy żywy, to wiatr kołysze, kiedy umarłszy, to dusze nosi. {Łódka}
15 188. Kolns aukstuoks par mežu. {Maize baļvā} 188. Kołns aukstoks par mieżu. {Majzia balwa} 188. Góra wyższa od lasu. {Chleb w dzieży}
16 189. Kvāpu kuleite, kaula kasekleits. {Dzylna} 189. Kwapu kulejtia, kaŭła kasieklejts. {Dzyłna} 189. Sadzy woreczek, kościana skrobaczka. {Zołna}
17 190. Kūka ādnajam dzelža sirds. {Ēvele} 190. Kuka adnajam dzielża sȋrds. {Ewiela} 190. U drzewa zjadacza żelazne serce. {Hebel}
18 191. Malns zyrgs, sorkons juojējs, zaļa peicka rūkā. {Piertī: luova, cylvāks, slūta} 191. Małns, zyrgs, sorkons jojejś, zala piejcka rukâ. {Piertȋ: łowa, cyŭłaks, słuta} 191. Czarny koń, czerwony jeździec, zielony bat w ręku. {W łaźni: półka, człowiek, miotła}
19 192. Muote kai pyune, bārni kai odotys. {Egle i skujis} 192. Motia kaj pyŭnia, barni kaj odotys. {Egla i skujis} 192. Matka jak stodoła dzieci jak igły. {Jodła i igliwie}
20 193. Nu jiuzu izleic i acavelejs [atzavelejs], a jaunim meitom pateik. {Jaunys mogonys} 193. Nu jiŭzu izlejc i acawielejs, a jaŭnim miejtom patiejk. {Jaŭnys mogonys} 193. Z portek wyłazi i przewraca się, a młodym dziewczętom podoba się. {Młoda makówka}
21 194. Nu reitu iz četru, pusdīnā iz diveju, vokorā iz treju. {Cylvāks} 194. Nu rejtu iz czetru, pusdina iz diwieju, wokora iz treju. {Cyŭłaks} 194. Z rana na czterech, w południe na dwu, wieczorem na trzech. {Człowiek}
22 195. Ni čaukst, ni grab, a pi lūgu daīt. {Gaismeņa} 195. Ni czaŭkst , ni grab, a pi ługu da-it. {Gajśmienia} 195. Ani szeleści, ani szumi, a do okna przychodzi. {Świt}
23 196. Oka bez dybyna. {Gradzyns} 196. Oka biez dybyna {Gradzyns} 196. Studia bez dna. {Pierścionek}
24 197. Pa prīšku dzams [dzims] barni, nu pakalis muote. {Skaudze sīna} 197. Pa priszku dzams barni, nu pakalis motia. {Skaŭdzia sina} 197. Najpierw rodzą się dzieci, na końcu matka. {Stóg siana}
25 198. Pi celmeņa div lapesteitis. {Auss} 198. Pi cielmienia diŭ lapiastiejtiś. {Aŭśś} 198. Przy pniaczku dwa listeczki. {Uszy}
26 199. Pīcus [pīcys] kazenis vīnu skaudzeiti grauž. {Pīci piersti spriež kudelē} 199. Picus kazienis winu skaūdziejti graŭż. {Pici piersti sprież kudiela} 199. Pięć kózek jeden stóg skubie. {Pięć palców w przędzie kądziel}
27 200. Pi sev kuris ecenis pa muškatenei. {Stidzene pi ustabys} 200. Pi sieū kuris ecienis pa muszkatieniaj. {Stidzienia pi ustabys} 200. Przy każdej studzience po strzelbeczce. {Ścieżka przy chacie}
28 201. Pylns teirums malnu gūteņu. {Gruomota} 201. Pyłns tiejrums małnu gutieniu. {Gromota} 201. Pełne pole czarnych krówek. {Książka}
29 202. Rudiņ tymss, a vosori i zīmā gaišs. {Zuordi} 202. Rudiń tyms, a wosor i zima gajsz. {Zordi} 202. W jesień ciemno, a na wiosnę i w ziemie widno. {Przepłot na zboże}
30 203. Suoļa kuleite zam slīkšņu guļ. {Sirds zam suonkauli [suonkaulu]} 203. Sola ku lejtia zam ślikszniu gul. {Sirds zam sonkaūli} 203. Soli woreczek pod progiem leży. {Serce pod żebrem}
31 204. Steivs stuov, sluops karinej, leidz pusei aptārpts, leidz pusei plyks. {Rīksts} 204. Stiejws stoŭ, słops kariniej, lejdz pusiaj aptarpts, lejdz pusiaj płyks. {Rȋksts} 204. Sztywnie stoi, słabo wisi, równo do połowy ubrany, równo do połowy goły. {Orzech}
32 205. Tu gulu, gulu [guli, guli], es tupu, tupu, tev cauromu pavyrbynuošu. {Ka nu bucas olu lej} 205. Tu gułu, gułu, es tupu, tupu, tieŭ caŭromu pawyrbynoszu. {Ka nu bucas ołu lej} 205. Ty leżysz, leżysz, ja tupię, tupię, tobie dziurę prześwidruję. {Kiedy z beczki piwo leją}
33 206. Tupu, tupu, reibu, reibu, pa līpys, tyltu vara pilē. {Zierni kai kuļ, sītā sējoj i vuorej} 206. Tupu, tupu, rejbu, rejbu, pa lipys, tyłtu wara pilâ. {Zierni kaj kul, sita siejoj i worej} 206. Tup, tup, buch, buch, po lipowym moście do miedzianego grodu. {Groch kiedy młócą, sieją przez przetak i gotują}
34 207. Ūzūla veceits, kaula pīpeleits, iz pipeleišu lapeņa. {Zeile} 207. Uzuła wieciejts, kauła pipielejts, iz pipielejszu łapienia. {Ziejla} 207. Dębowy staruszek, kościany pępek, na pępku listeczek. {Żołądź}
35 208. Vieršam, buļam devenis uodys, kas jū dejruos, tys gauži rauduos. {Sveipuls} 208. Wierszam, bulam diewienis odys, kas ju diejroś, tys gaŭżi raŭdoś. {Swiejpułs} 208. U wołu, bysia, dziewięć skór, kto je będzie zdzierał, ten będzie gorzko płakał. {Cebula}
36 209. Vīns soka: īsim, ūtris soka: stuovēsim, trešš [trešs] soka: paderbenēsim! {Jiudiņc [iudiņs], pļova, nīdre} 209. Wins soka: isim, utris soka: stowiesim, treszsz soka: padierbieniasim! {Jiŭdińc, plowa, nidra} 209. Jeden mówi: idźmy, drugi mówi: stójmy, trzeci: pokiwajmy się! {Woda, łąka i trzcina}
37 210. Vīna žyda oka divi žydi meida. {Varsteve} 210. Wina żyda okâ diwi żydi miejda {Warstiewia} 210. W jednego żyda studni, dwu żydów depcze. {Narogi u sochy}
38 211. Vuornys gaļa/gale sakristeita. {Komuļs} 211. Wornys gala sakristiejta. {Komuls} 211. Wronie mięso pokrzyżowane {Kłębek}
39 212. Vucyns vierša penderī. {Cymds odainī} 212. Wucyns wiersza piendierȋ. {Cymds odajnȋ} 212. Baran w wołowym pęcherzu. {Wełniana rękawiczka w skórzanej}
40 213. Vysi bolti karā īt, atpakaļ vysaidit [vysaidi?]. {Ūlys i cuoli} 213. Wysi bołti kara it, atpakal wysajdit. {Ułyś i coli} 213. Wszystkie białe na wojnę idą, z powrotem rozmaite. {Jaja i kurczęta}
41 214. Zam līpenis viejputni. {Mylty zam sīta} 214. Zam lipienis wiejputni. {Myłty zam sita} 214. Po lipeczką zawierucha. {Mąka pod sitem}
42 215. Zyds mermeļs zalta krāslā sēd. {Kotlys iz guni} 215. Zyds miermiels załta krasła siad’. {Kotłys iz guni} 215. Żyd mruczek na złotem krześle siedzi. {Kocieł na ogniu}