Ap żydim; Baśnie 9 (257-259)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap żydim; Baśnie 9 (257-259)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 9. Ap žydim. 9. Ap żydim. 9. O żydach. 9. The Jews
2 Beja divpacmit [divpadsmit] žydu i vysi guoja pulkā, – Bieja diŭpaćmit żydu i wysi goja pułka, – Było 12 żydów i wszyscy szli tłumem; There were twelve Jews and they went all together.
3 īt jī i daīt pi upis, nu i mauss [maus] jī vysi jau, – it ji i da-it pi upiś, nŭ i maŭśś ji wysi jaŭ, – szli i doszli do rzeki, i chcą płynąć wszyscy, They went until they came to a river, well, they got ready to swim –
4 a tī driči beja, na upe. a ti driczi bieja, na upia. a tam była gryka, nie rzeka. but it was [a field of] buckwheat, not a river.
5 Gulst iz vādara ar vysom drēbem, maun par upi, nu i puormaun! Gułst iz wadara ar wysom driabiam, maŭn par upi, nu i por-maŭn! Kładą się na brzuchu w ubraniu, płyną przez rzekę, i przepływają! They lay down on their belly with all their clothes, swam across the river and reached the other side.
6 Puormaun i skaitēs jī, voi vysi iraida, može kurs nūsleicynuoja! Por maŭn i skajtiaś ji, woj wysi irajda, może kurs nu-ślejcynoja! Przepływają i ruchają, czy są wszyscy, może który utonął! When they had crossed, they counted whether they were all there, one may have drowned!
7 Skaita, skaita, vīna navā! Skajta, skajta, wina nawa! Ruchają, ruchają, jednego niema! They count and they count, one is missing!
8 vys vīnpacmit [vīnpadsmit], navā divpacmyta [divpadsmita]! wyss winpaćmit, nawa diŭpaćmyta! Jest 11, dwunastego niema! Always [they count] eleven, the twelfth is missing.
9 A jis pats seva vys nadaskaita! A jis pat's siewa wys na-da-skajta! - But he [who counted] didn’t count himself!
10 Nu, gulst jau vysi iz vādara, mauss [maus] jau atpakaļ, može atrass jū upē! Nu, gułst jaŭ wysi iz wadara, maŭsś jaŭ atpakal, może atraśś ju upiâ! Kładą się wszyscy na brzuchu, popłyną nazad, może znajdą go w rzece! Now they all lay down on their belly to swim back, maybe they would find him in the river!
11 Damaun da pus upis, navaida! Da-maŭn da puś upiś, na wajda! Dopływają do pół rzeki, niema!... They swam to the middle of the river, nothing!
12 maun atpakaļ, ka jau gaisa, lai gaist! maŭn atpakal, ka jaŭ gajsa, łaj gajst! płyną nazad; skoro już zginął, niech ginie! They swam back – as he had disappeared, so be it!
13 Īt jī vysi pa ceļu jau i sateik lesnīku, īt lesnīks nu meža, jī jam stuosta, ka taida nalaime, vot šūs beja divpacmit [divpadsmit], a vīns izgaisa! It ji wysi pa cielu jaŭ i satiejk leśniku, it leśniks nu mieża, ji jam stosta, ka tajda nałajmia, wot szus bieja diŭpaćmit, a wins iz-gajsa! Idą drogą i spotykają leśnego, idzie leśny z lasu, a oni mu opowiadają, że takie nieszczęście, ot było ich dwunastu a jeden zginął! They went along and met a forester, the forester came from the wood, they told him about their trouble, twelve they were but one had disappeared!
14 Lesnīks jem [jam], saskaita jūs i soka: “Jiusu divpacmit [divapadsmit] ira!” – Leśniks jem, sa-skajta jus i soka: "Jiŭsu diŭpaćmit ira!" – Leśny rachuje ich i mówi: „Was jest dwunastu!” – The forester took and counted them and said: “Twelve of you there are!”
15 Ruodi zydi [žydi], doncoj, ka vysi dzeivi. Rodi zydi, doncoj, ka wysi dziejwi. Radzi Żydzi skaczą, że wszyscy żyją! The Jews were happy, they danced, because they all were alive.
16 A jam blise leidza lesnīkam, – A jam blisia lejdza leśnikam, – A leśny miał strzelbę, But the forester had a gun.
17 jī vaicoj: Kas itys tev par štuka taida? ji wajcoj: Kas itys tieŭ par sztuka tajda? i oni pytają: „ Co tu u ciebie za sztuka? They asked: What is this marvellous thing?
18 Paruodi, kū varama ar itaidu štuku darēt? Pa-rodi, ku warama ar itajdu sztuku dariet'? Pokaż, co można z taką sztuką zrobić?” – Show us what one can do with such a thing?
19 Jis jem [jam], izsaun reizē. Jis jem, iz-saŭn riejzia. Leśny wziął, wystrzelił raz, He took the gun and shot.
20 Žydi ruodi, ka itaida loba štuka, prosa: “Puordūd [puordūt] šim!” – Żydi rodi, ka itajda łoba sztuka, prosa: "Pordud' szim!" – Żydzi radzi, że taka dobra sztuka, proszą: „ Sprzedaj nam!” – The Jews were happy, a very good thing, they asked: “Sell it to us!”
21 “Nu, piercit!” "Nu, piercit!" „Kupujcie!” – “Well, buy it, then!”
22 Vīns dūd naudu, i ūtris, i trešš [trešs], i caturts, i vysu divpacmit [divpadsmit] žydu moksoj jam – Wins dud' naŭdu, i utris, i treszsz, i caturts, i wysu diŭpaćmit żydu moksoj jam – Jeden płaci pieniądze, i drugi i trzeci, i czwarty, i wszyscy 12 żydów płacą mu, – One gave money, and the second, the third, the fourth, all twelve Jews paid him.
23 jis i puordūd i nūīt iz sātu. jis i pordud' i nu-it iz satu. leśny sprzedaje i idzie do domu. He sold [his gun] and went home.
24 A jī īt pa mežu, tī žydi, redz, ka vuovera [vuovere] loksta nu kūka da kūka, – A ji it pa mieżu, ti żydi, riadź, ka wowiera łoksta nu kuka da kuka, – A oni idą lasem ci Żydzi, widzą, że wiewiórka skacze z drzewa na drzewa, – Meanwhile they walked in the wood, the Jews, and saw a squirrel jumping form tree to tree, –
25 sauškūšš [sauškūšs] jau! saŭszkuszsz jaŭ! chcą strzelać! they got ready to shoot it!
26 Luoda tū blisi, vysi divpacmit [divpadsmit] ber poroku, – Łoda tu blisi, wysi diŭpaćmit bier poroku, – Nabijają tę strzelbę, wszyscy 12 sypią proch,– They loaded the gun, all twelve poured in gunpowder,
27 pībiera [pībiere] pylnu blisi poroka i skrūšu, i pistuonu salyka divpacmit [divpadsmit]. pi-biera pyłnu blisi poroka i skruszu, i pistonu sa-łyka diŭpaćmit. nasypali pełną strzelbę prochu i śrutu, i pistonów włożyli 12. they poured the gun full with powder and pellets, and put together twelve ??.
28 Vot jau sauškūšš [sauškūšs], vīnu nūsyuta iz sātu piec kotla, kimā vuoveri vuorēt i palyka jūs vīnpacmit [vīnpadsmit], – Wot jaŭ saŭszkuszsz, winu nusyŭta iz satu piec kotła, kimâ wowieri woriet i pałyka jus winpaćmit, – Już mają strzelać, a jednego posłali do domu po kocieł, w czem wiewiórkę gotować i zostało ich 11. – They got ready to shoot, and they sent one home to get a kettle to cook the squirrel in, so there were eleven left.
29 soka tys vīnpacmytyjs [vīnpadsmytyjs]: “Itaida moza jei, da puorlāc nu kūka da kūka, es itaids lels, voi es napuorlēkšu? soka tys winpacmytyjs: "Itajda moza jej, da por-łac nu kuka da kuka, eś itajds lełs, woj eś na por-lekszu? Mówi ten jedenasty: „Taka ona mała, a skacze z drzewa na drzewa, ja taki wielki, może ja przeskoczę? The eleventh said: “It is so small and still it is jumping from tree to tree. I am so big – won’t I jump over?
30 Paga! es može puorlēkšu! Paga! eś może por-lekszu!" Poczekaj! ja przeskoczę!” – Wait! Maybe I’ll jump over!”
31 Īkuope jis kūkā i kai lēce, tai zemē blyugžajās i gotovys! Ikopia jis kukâ i kaj lacia, taj ziamiâ błyŭgżajas i gotowys! Wlazł na drzewo, i jak skoczył, tak o ziemię się grzmotnął i gotów! He climbed on a tree, but when he jumped he fell down with a thud and was dead!
32 A tī desmit jau sauss [saus] zemē vuoveri, vysi desmit ap blisi apzačerās, kai saun tai vysu tūs desmit i sarausta i sapleisa smolkom druponom! A ti dieśmit jaŭ saŭśś ziamia wowieri, wysi dieśmit ap blisi ap za-czieras, kaj saŭn taj wysu tus dieśmit i sa-raŭsta i sa-plejsa smołkom druponom! A ci 10 mają strzelać wiewiórkę, wszyscy 10 strzelby się uczepili, jak strzelali, tak ich wszystkich rozerwało, połamało! Meanwhile the remaining ten got ready to shoot the squirrel, all ten take hold of the rifle, it fired and all ten got torn to shreds!
33 Vysi guļ gotovi i blise sapleisa salauza! Wysi gul gotowi i blisia sa-plejsa sa-łaŭza! Wszyscy leżą i strzelbę rozerwało, połamało! They all lay dead on the ground, and the gun was broken, too!
34 Atīt tys nu sātys ar kotlu, redz, ka jau vysi guļ, soka: “Vaļni jius! At-it tys nu satys ar kotłu, riadź, ka jaŭ wysi gul, soka: "Walni jiŭs! Przychodzi tamten z domu z kotłem, widzi, że wszyscy już leżą, mówi: „Bodaj was dyabli! The other one came back with the kettle and saw them all lying, and said: “You devils!
35 vysu gali apāduši, šam na pamatuši i paraudzēt! wysu gali ap-aduszi, szam na-pamatuszi i pa-raŭdziat! wszystko mięso zjedliście, a mnie i na pokosztowanie nie zostawili. you have eaten up all the meat and didn’t leave me even a bit to try!
36 Es taidu gobolu skrēju, a maņ i pavūst naīdevēt i gulit niu vysi!” Eś tajdu gobołu skrieju, a mań i pa-wuśt' na-i-diewiat i gulit niŭ wysi!" Ja taki kawał leciałem, a mnie i powąchać nie daliście i leżycie teraz wszyscy!” I ran such a long way, but you didn’t give me even something to smell and now you are all asleep!”
37 Jem [jam] jis, suok dauzēt ar kotlu par golvu: Jem jis, sôk daŭziat ar kotłu par gołwu: Zaczyna tłuc im kotłem po głowie: He started to strike the kettle on their heads:
38 “Jius vaļni!... ka apjēdēt [apēdēt] gali, to ša, āst jiusim i kotlu!” "Jiŭs walni! ... ka ap-jediat gali, to sza, aśt' jiŭsim i kotłu!" „Wy dyabli! skoro zjedliście mięso, to macie zjedzcie i kocioł!” “You devils! As you have eaten the meat, take this, eat the kettle as well!”
39 Jis nūīt paceļu, a jūs pamat guleit, – Jis nu-it pacielu, a jus pa-mat gulejt, – Potem poszedł, a ich zostawił leżących, – He went away and left them lying.
40 vot i nu divpacmit [divpadsmit] žydu, palyka tys vīns žyds. wot i nu diŭpaćmit żydu, pa-łyka tys wins żyds. i z dwunastu Żydów, został ten jeden żyd! And so of twelve Jews only one remained.