Ap valnu II; Baśnie 11 (261-262)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap valnu II; Baśnie 11 (261-262)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 11. Ap valnu II. 11. Ap wałnu II. 11. O dyable II. 11. The Devil (2)
2 Dzeivuoja veirs ar sīvu, jī pabedni beja, – Dziejwoja wiejrs ar siwu, ji pabiedni bieja, – Był mąż i żona, biedni byli, – Once there was a man and his wife, they were quite poor –
3 nu, kū ta darēškūšč [darēškūšs]? nu, ku ta darieszkuszcz? co tu począć? what was there to do?
4 Beja jim kēveite, – Bieja jim kiewiejtia, – Mieli kobyłkę, – They had a mare.
5 veirs nūjuoj iz teirumu, acātu ar jū i acādams, dzīd jis nu gorys jau! wiejrs nujoj iz tiejrumu, acatu ar ju i acadams, dzid jis nu gorys jaŭ! mąż pojechał w pole bronować i bonując, śpiewa z biedy! The man rode with the mare to his field to harrow. While he was harrowing, he sang xxx.
6 Daskrīņ [daskrīn] valns i soka: “A kū tu, cylvāks, dzīd? – Da-skriń wałns i soka: "A ku tu, cylŭaks, dzid? – Przybiega dyabeł i mówi: „A co ty człowieku śpiewasz?” – A devil came running and asked: “Hey there man, why are you singing?”
7 A kai šys nadzīduoškys, sīva jū izruomējuse!” A kaj szys na dzidoszkys, sîwa ju iz-romiejusia!" „A jakże nie mam śpiewać, żona mię wyrznęła!” – “How could I not sing, my wife has gelded me!”
8 “Izruomej tu šū, cylvāks! "Izromiej tu szu, cyłŭaks!" „Wyrznij ty mnie człowieku!” – “Geld me too, man!”
9 Jis atsoka: Ka aizmoksuoškys jam labi, deļ kam? šys izruomēškys! Jis at-soka: Ka ajz-moksoszkys jam łabi, diel kam? szys izromieszkys! On powiada: „ Jeżeli zapłacisz mi dobrze, czemu nie? wyrznę!” – He replied: “If you pay me well, why not? I’ll geld you!”
10 “A šys labi aizmoksuoškys!” "A szys łabi ajz-móksoszkys!" „A dobrze zapłacę!” – “Yes, I’ll pay you well!”
11 Nu, tai jis līk jū iz eglis, sasīņ [sasīn] ar vervem i suok ruomēt jū ar sierpu. Nu, taj jis lik ju iz egliś, sa-siń ar wierwiam i sôk romiet ju ar sierpu. Dopiero położył on go na jodle, przywiązał powrozami i zaczął wyrzynać sierpem. Well, so he puts him on a fir tree, ties him with ropes and starts to geld him with a sickle.
12 Kai jam suok suopēt, tam valnam, tai jis aizskrīn ar vysu egli i ar viervem iz pūru! Kaj jam sôk sopiat', tam wałnam, taj jis ajz-skriń ar wysu egli i ar wierwiam iz pûru! Jak go zaczęło boleć, tego dyabła, tak dyabeł uciekł z całą jodłą i powrozami do błota! When the devil started to feel the pain, he ran away with the whole fir and the ropes, to the swamp!
13 Atīs veirs iz muoju i soka iz sīvu: Byuškam šam slikti! At-iś wiejrs iz moju i soka iz siwu: Byŭszkam szam ślikti! Przychodzi mąż do domu i mówi do żony: „Będzie źle! The man went home and said to his wife: “Now I’m in trouble!
14 šam bais īt teirumā acātu! szam bajs it tieruma acatu! boję się iść w pole bronować”! I am afraid to go to the field to harrow!”
15 A sīva atsoka: “Nazabeist es īšu iz tovu vītu!” A siwa at-soka: "Naza-biejst' eś iszu iz toŭu wîtu!" A żona powiada: „ Nie bój się! ja pójdę na twoje miejsce!” – But the wife replied: “Don’t worry. I will go in your place!”
16 Vot jei apvalk biksis, līk capuri golvā, kaidu biņdzjukeņu apvalk i nūīt acātu. Wot jej ap-wałk biksis, lik capuri gołwâ, kajdu bińdziukeniu ap-wałk i nu-it acatu. Ubrała się w spodnie, włożyła czapkę na głowę, jakiś surducik i poszła bronować. She put on trousers, a hat and some jacket and went out to harrow.
17 Ecej jei i dzīd smaļči. Eciej jej i dzid smalczi. Bronuje i śpiewa cieniutko. She harrowed and sang in a high voice.
18 A valns daskrīn [daskrīn] i soka: “Kū ta tu, cylvāks, dzīdi smaļči? A wałns da-skriń i soka: "Ku ta tu, cylŭaks, dzidi smalczi? Dyabeł przybiega i mówi: „Co ty człowieku śpiewasz tak cienko? The devil came running and said: “Hey man, why do you sing so high?
19 Vakar rešni dzīduoji, a šūdīņ jau smaļči?” Wakar rieszni dzidoji, a szudiń jaŭ smalczi?" Wczoraj grubo śpiewałeś, a dziś cienko?” – Yesterday you sang low, but today high?”
20 “Es navaru rešni dzīduot, cikom tuos ranys apdzeiškūšys!” "Eś na waru riesznî dzidot', cikom tos ranys ap-dziejszkuszys!" „Ja nie mogę grubo śpiewać, dopóki te rany się nie zagoją!” – “I can’t sing low as long as my wounds haven’t healed!”
21 “A paruodi, cylvāks, tuos ranys!” "A pa-rodi, cyłŭaks, tos ranys!" „A pokaż, człowieku te rany!” – “Show me your wounds, man!”
22 Vot jei atvalk biksis i paruoda. Wot jej at-wałk biksis i paroda. Ona spuściła spodnie i pokazała. So she let down her trousers and showed him.
23 Soka valns: “Vui, vui, kai tev lelys ranys, leluokys kai šam! Soka wałns: "Wuj, wuj, kaj tieŭ lełys ranys, lełokys kaj szam! Mówi dyabeł: „Oj, oj, jakie u ciebie wielkie rany, większe niż u mnie! The devil said: “Woe, woe, what big wounds you have, larger than mine!
24 Kai tu varieji i pacīst cylvāks!” Kaj tu warieji i pacijśt cyłŭaks!" Jak ty mogłeś wytrzymać, człowieku?” – How can you suffer it, man!”
25 Nu, jau moksuoškys naudys par ruomejam! Nu, jaŭ moksoszkys naŭdys par romiejam! Dobrze, już teraz zapłaci pieniądze za wyrznięcie, Now he was willing to pay for the gelding.
26 dūškys pylnu capuri, kai beja sadareits. duszkys pyłnu capuri, kaj bieja sadariejts. da pełną czapkę, jak było umówiono. He’d give a full cap, as was agreed.
27 Jei nūmauce capuri nu golvys, izplēse capurai [capurei] dibineņu, izroka dubeiti zemē i izlyka tū capuri viersom, – Jej nu-maŭcia capuri nu gołwys, iz-plasia capuraj dibinieniu, iz-roka dubiejti ziamia i iz-łyka tu capuri wiersom, – Ona zdjęła czapkę z głowy, wyrwała w czapce denko, wykopała dołek w ziemi i położyła czapkę na wierzch, – She took off her hat, made a hole in the bottom, dug a pit in the ground and covered it with the hat.
28 a valns jau nas naudys i ber capurā [capurē], cikom jau pībērs pylnu. a wałns jaŭ nas naŭdys i bier capurâ, cikom jaŭ pibierś pyłnu. a dyabeł nosił pieniądze i sypał do czapki, aż będzie pełna. Meanwhile the devil brought money and poured it into the hat until it was filled.
29 Nu, i pībēra pylnu, aizmoksuoja par tū ruomeju, a vini i šūdīņ dzeivoj ar tū naudu! Nu, i pi-biera pyłnu, ajz-moksoja par tu romieju, a wini i szŭdiń dziejwoj ar tu naŭdu! No, i nasypał pełną, zapłacił za wyrznięcie, a oni i dziś żyją z tych pieniędzy! Well, he filled it, he paid for the gelding, and they have lived on this money till this very day!