Ap valnu III; Baśnie 12 (263)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap valnu III; Baśnie 12 (263)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 12. Ap valnu III. 12. Ap wałnu III. 12. O dyable III. 12. The Devil (3)
2 Beja vīnam saiminīkam valni kulā i navarēja nikas izdzeit jū, a vīna buoba soka tai: Bieja winam sajminikam walni kułâ i nawarieja nikas iz-dziejt ju, a wina boba soka taj: Byli u gospodarza dyabli na boisku i nie mógł ich nikt wypędzić, a baba mówi tak: A farmer had devils in his barn and nobody could chase them away. One woman said:
3 “Dūd maņ, saimijnīks [saiminīks], ūlu i galis, es izdzeišu!” "Dud' mań, sajmijniks, ułu i galiś, eś iż-dziejszu!" „Daj mi gospodarzu jaj i mięsa, ja wypędzę!” “Farmer, give me eggs and meat, I’ll chase them away!”
4 Pajem [pajam] jis i dūd jei [jai] galis, – Pa-jem jis i dud' jej ułu i galiś, – On jej dał jaj i mięsa, – He gave her meat.
5 nūīt jei iz tū kulu, pīcap galis ar ūlam i ād. nu-it jej iź tu kułu, pi cap galiś ar ułam i ad'. poszła baba na to boisko, piecze mięso z jajami i je. She went to the barn, fried meat and eggs and ate.
6 Atskrīņ [atskrīn] valns i soka: “Buobeņ, īdūd maņ paraudzēt!” At-skriń wałns i soka: "Bobień, i-dud' mań pa-raŭdziat'!" Przybiega dyabeł i mówi: „Kobietko, daj mi pokosztować!” – The devil came running and said: “Dear woman, give me a taste!”
7 Jei soka: “Na, nadūšķūte, šam iraida sovus ūlus!” Jej soka: "Na, na duszkutia, szam irajda soŭuys ułus!" Ona mówi: „Nie, nie dam ty masz własne jaja!” – She said: “No, I won’t give you anything, you have eggs of your own!”
8 Soka valns: “To tu maņ izgrīz i izcep!” Soka wałns: "To tu mań iź-griź i iź-ciap!" Mówi djabeł: „To mię wyrznij i upiecz!” – The devil said: “Then cut them and fry them up for me!”
9 Jei dabuoja sierpa i suok grīzt jam, suok jis klīkt [klīgt]: Jej daboj sierpa i sôk griźt' jam, sôk jis klikt: Dobywa baba sierpa i zaczyna go rznąć, a dyabeł zaczyna krzyczeć: She got a sickle and started to cut him, he started yelling:
10 “Vui, vui, palaid mani vaļā!” "Wuj, wuj, pa-łajd' mani wala!" „Oj, oj! Puść mię!” – “Woe, woe, let me go!”
11 A buoba soka: “A naīškys te vaira? A boba soka: "A naiszkys tia wajra? Baba mówi: „A nie przyjdziesz tu więcej? But the woman said: “And won’t you come any more?
12 Ka naīškys, to šū palaižkūte! Ka naiszkys, to szu pa-łajźkutia! Jeżeli nie przyjdziesz, to puszczę!” – If you won’t return, I’ll let you go!”
13 Soka valns: – Soka wałns: – Mówi dyabeł: The devil said:
14 “Ai, naīšķys, naīskys, cikom vin [viņ] dzeivs dzeivuoškys!” "Aj, na iszkys, naiszkys, cikom win dziejws dziejwoszkys!" „Oj, nie przyjdę, nie przyjdę, póki tylko żyć będę!” – “Aye, I won’t, I won’t return as long as I live!”
15 Jei i palaida jū, – Jej i pałajdia ju, – Baba puściła go, – She let him go.
16 nūīt iz reitu iz saimijnīku [saiminīku] i soka: nu-it iz rejtu iz sajmijniku i soka: idzie nazajutrz do gospodarza i mówi: In the morning she went to the farmer and said:
17 “Nu, saimijnīks [saiminīks], jau! es izdzynu jū!” "Nu, sajmijniks, jaŭ! eś iz-dzynu ju!" „No gospodarz wypędziłam ich!” – “Now, farmer, it’s done! I chased him away!”
18 Pajem [pajam] jis i aizmoksuoj buobai. Pa-jem jis i ajz-moksoj bobaj. Gospodarz zapłacił babie. He paid her.
19 Piec tuo jau nabeja vaira vaina [valna?] kulā! Piec tô jaŭ na bieja wajra wajna kuła! Potem, już nie było więcej dyabła na boisku! After this there never was a devil in the bar!
20 Vot par tū, ka kur bīdej, soka, ka vajag nūsyutēt buobu ar ūlom, to jei baili izdzeis! Wot par tu, ka kur bîdiej, soka, ka wajag nu-syŭtiet bobu ar ułom, to jej bajli iz dziejś! Dla tego teraz, jeżeli gdzie straszy, mówią, że trzeba posłać babę z jajami, to stracha wypędzi!” And that’s why, if there is a haunting somewhere, they say one should sent a woman with eggs, she will chase away the spook!