Ap zagli; Baśnie 13 (263-264)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap zagli; Baśnie 13 (263-264)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 13. Ap zagli 13. Ap zagli. 13. O złodzieju. 13. The thief
2 Beja latveišam vierss, a krīvs beja boguots, – Bieja łatwiejszam wierśś, a kriŭs bieja bogots, – Miał Łotysz wołu, i był moskal bogaty – There was a Latvian who had an ox, and a Russian who was rich.
3 krīvam vīns vin [viņ] dāls i tys dāls zaglis. kriwam wins win dałs i tys dałs zagliś. miał jednego tylko syna i ten syn był złodziejem, The Russian had only one son and this son was a thief.
4 Jis soka: “Tēteit, es zagšu tū viersi!” Jis soka: "Tiatiejt, eś zagszu tu wiersi!" Mówi ten syn: „Tato, ja ukradnę tego wołu!” – He said: “Daddy, I’ll steal the ox!”
5 A tāvs nagrib, kab jis zogtu, – A taŭs na grib, kab jis zogtu, – A ojciec nie chciał, żeby on kradł, But his father didn’t want him to steal.
6 jis nūīt, nūtargowoj i nūpierk tū viersi nu latveiša i soka jam tai: jis nu-it, nu-targowoj i nu-pierk tu wiersi nu łatwiejsza i soka jam taj: poszedł, stargował i kupił tego wołu u łotysza i mówi mu tak: He went and negotiated and bought the ox from the Latvian, telling him:
7 “Tu puordūd maņ tū viersi, par tū, ka tev nūzags jū šūnakt!” "Tu pordud' mań tu wiersi, par tu, ka tieŭ nu-zagś ju szunakt!" „Sprzedaj mi tego wołu, bo ci go ukradną dzisiaj!” – “Sell this ox to me, for this night it will be stolen from you!”
8 Jis padeve naudu latveišam, a dāls nūguoja i nakti viersi nūzoga. Jis pa-diewia naŭdu łatwiejszam, a dałs nu-goja i nakti wiersi nu-zoga. Oddał pieniądze łotyszowi, a syn poszedł i w nocy wołu ukradł. He gave the Latvian the money and in the night his son went and stole the ox.
9 Atvede iz sātu, nūkuova, a muote pīvuorēja galis āst. At-wiedia iz satu, nu-kowa, a motia pi-worieja galiś aśt'. Przyprowadził do domu, zabił, a matka ugotowała mięso. He brought it home, slaughtered it, and the mother cooked meat for their meals.
10 I soka tāvs iz dālu: “Acasvērsim [atzasvērsim] mes dieleņ, pret brūkastim, kuri mes griutuoks, voi tāvs, voi dāls!” – I soka taŭs iz dału: "Aca-świersiam mies dieleń, priet' brukastim, kuri mies griŭtoks, woj taŭs, woj dałs!" – I mówi ojciec do syna: „Zważmy się synku przed śniadaniem, który z nas cięższy, czy ojciec, czy syn!” Now the father said to his son: “Let’s weigh before breakfast, sonny, [and see] who of us is heavier, father or son!”
11 Acasverēs [atzasverēs], acasāda [atzasāda] aiz golda, suok āst. Aca-świariaś, aca-sada ajz gołda, sôk aśt'. – Zważyli się, siedli do stołu, zaczynają jeść. They weigh, sit down at the table and start eating.
12 Tāvs ād i nazabeist, – Taŭ [!] ad i naza-biejst, – Ojciec je i nie boi się, – The father eats and doesn’t fear –
13 jis zyna, ka nūpierka, – jis zyna, ka nu-pierka, – wie, że kupił, – he knows that he bought [the ox], –
14 a dāls ād i treiss, i pa lūgu i pa duru verās kas īt, – a dałs ad i trejśś, i pa ługu i pa duru wieraś kas it, – a syn je i trzęsie się i przez okno i przez drzwi patrzy kto idzie, but the son eats and trembles, looks to the window and to the door if someone comes, –
15 jam baile, ka jis zoga. jam bajla, ka jis zoga. – strach mu, że ukradł. he is scared because he stole [the ox].
16 Pajēde [paēde] tuos galis, acastuoja [atzastuoja] nu golda nūst, – Pa-jedia tos galiś, aca-stoja nu gołda nust, – Zjedli tego mięsa, wstali od stołu, – They ate up their portion of meat and rose from the table.
17 paāduši i soka tāvs iz dālu: “Svērsimēs, kur mes griutuoks byusim paāduši galis!” – pa-aduszi i soka taŭs iz dału: "Swiarsimieś, kur mies griŭtoks byŭsim pa-aduszi galiś!" – ojciec mówi do syna: „Zważmy się, który z nas cięższy będzie teraz po mięsie!” – After the meal the father said to his son: “Let’s weigh, sonny, [and find out] who of us is heavier after having eaten meat!”
18 Kai nūzasverēs, to tāvs sešis marcinis griutuoks, a dāls sešis marcinis vīgluoks beja. Kaj nuza-świariaś, to taŭs sieszis marciniś griŭtoks, a dałs sieszis marciniś wigłoks bieja. Zważyli się, i ojciec był o sześć funtów cięższy, a syn o sześć funtów lżejszy. They weighed, and the father weighed six pounds more but the son six pounds less.
19 Tai soka tāvs iz dālu: “Vot redz, dieleņ, – Taj soka taŭs iz dału: "Wot riedź, dieleń, – Dopiero mówi ojciec do syna: – „Widzisz synku, Now the father told his son: “You see, sonny, –
20 ka es nūpierku, to es nazabeistu nikuo, – ka eś nu-pierku, to eś naza-biejstu niko, – jeżeli ja co kupię, to się nie boję nic, – when I have bought something, I am not afraid of anything,
21 a tu zogi, to tu palūgu [pa lūgu] verīs i beistīs i treiss, – a tu zogi, to tu paługu wieriś i biejstiś i trejśś, – a ty jak ukradniesz, tak przez okno patrzysz i boisz się i trzęsiesz się – but when you have stolen [something], you look to the window and fear and tremble –
22 par tū tu vīgluoks, a es griutuoks. par tu tu wigłoks, a eś griŭtoks. i dla tego tyś lżejszy, a ja cięższy! therefore you are lighter and I am heavier.
23 Cikom dzeivs dzeivuosi, nadarēt tei dorba tev! Cikom dziejws dziejwosi, na dariet tiej dorba tieŭ! Pamiętaj, póki żyjesz, żebyś więcej nie robił takiej roboty! As long as you live, don’t do that anymore!
24 Zogta jēšona [ēšona] naīt surmē!.. Zogta jeższona na-it surmiâ!.. Kradzione jedzenie nie idzie na pożytek!” A stolen meal does not nourish!”