Ap duraku I; Baśnie 14 (264-265)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap duraku I; Baśnie 14 (264-265)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 14. Ap duraku. 14. Ap duraku. 14. O głupcu. I 14. The fool
2 Beja duraks, īdams jis pa celu, atrūn naudys kapeiku i klīdz: Bieja duraks, idams jis pa cielu, atrun naŭdys kapiejku i klidz: Był głupi, szedł drogą, znalazł kopiejkę i krzyczy: There was a fool, he went along a way, found a kopeck and shouted:
3 Kab vairuok! kab vairuok! Kab wajrok! kab wajrok! Żeby więcej! żeby więcej! Give me more! Give me more!
4 Cik reižu klīdz: kab vairuok! Cik rejżu klidz: kab wajrok! – Wciąż krzyczy: żeby więcej! – Many times he shouted: Give me more!
5 A saimijnīkam [saiminīkam] nūmyra bārns, – A sajmijnikam nu-myra barns, – A u gospodarza umarło dziecko, There was a farmer whose child died, –
6 jam tik div bārni beja, vīns nūmierst, ūtris dzeivs; jam tik diŭ barni bieja, wins nu-mierst, utris dziejws; miał tylko dwoje dzieci, jedno umarło, drugie żyło he had only two children, one died, the other survived.
7 nūnese tū nūmyrušū iz kopim globuot jū, a duraks īdams klīdz: Kab vairuok! nu-niasia tu numyruszu iz kopim głobot' ju, a duraks idams klidz: Kab wajrok! – zanieśli to umarłe na cmentarz chować, a głupi idzie i krzyczy: Żeby więcej! He carried the dead child to the graveyard to burry, and the fool shouted passing: Give me more!
8 Klausās tys saimijnīks [saiminīks] i dūmoj, ka klīdz, kab jam vairuok bārni miertu, – Kłaŭsas tys sajmijniks i dumoj, ka jis klidz, kab jam wajrok barni miertu, – Posłyszał gospodarz i myśli, że on krzyczy, żeby mu więcej dzieci umarło, – Hearing that, the farmer thought he shouted that more of his children should die.
9 daskrējs syt duraku par koklu i soka tai: “Klīdz, kab augtu lels!” – da-skriejś i syt duraku par koklu i soka taj: "Klidz, kab aŭgtu lełs!" – przybiegł i bije głupiego w kark i mówi tak: „Krzycz, żeby duży urósł!” He caught the fool, hit him and said: “Shout that they should grow!”
10 Nu, jis īdams i klīdz: “Kab augtu lels! kab augtu lels!” – Nu, jis idams i klidz: "Kab aŭgtu lełs! kab aŭgtu lełs!" – Idzie głupi i krzyczy: „Żeby duży urósł! żeby duży urósł!” – Well, he went and shouted: “They should grow! They should grow!”
11 A kungam beja lels trums iz golvys , – A kungam bieja lełs trums iz gołwys, – A u pana był wielki wrzód na głowie, – But there was a gentleman with a big blain on his head, –
12 šam itaids lels, cīši suope, – szam itajds lełs, ciszi sopia, – bardzo go bolało – so big it was, and it hurt very much, –
13 jis daskrīņ, syt tū duraku i soka: “Klīdz tu, kab pleistu!” jis da-skriń, syt tu duraku i soka: "Klidz tu, kab plejstu!" przybiega pan, bije tego durnia i mówi: „Krzycz żeby pękł!” – he caught the fool, hit him and said: “Shout that they should burst!”
14 Vot jis īdams, klīdz otkon: “Kab pleistu! kab pleistu!” Wot jis idams, klidz otkon: "Kab plejstu! kab plejstu!" Głupi idzie i krzyczy znów: „Żeby pękł! żeby pękł!” Well now, going his way, he shouted: “They should burst!”
15 A krīvs, aiz pakša aizleids, diersnej i jam cīši griuts beja – A kriŭs, ajz paksza ajz-lejdźś, dierśniej i jam ciszi griŭts bieja – A moskal wlazł za węgiel i s… i bardzo mu szło ciężko, But there was a Russian sitting behind the corner of his house and in the course of shitting, and it was very hard for him –
16 jis daskrīņ [daskrīn], syt duraku i soka: Klīdz tu, kab cyukys apāstu! jis da skriń, syt duraku i soka: Klidz tu, kab cyŭkys ap-astu! skoczył, bije głupiego i mówi: „Krzycz, żeby świnie zjadły!” he caught the fool, hit him and said: Shout that the pigs should eat it!
17 Jis īdams i klīdz: Kab cyukys apāstu, kab cyukys apāstu! – Jis idams i klidz: Kab cyŭkys ap-astu, kab cyŭkys ap-astu! – Idzie głupi i krzyczy: „Żeby świnie zjadły!” żeby świnie zjadły! – Now, going, he shouted: “The pigs should eat it, the pigs should eat it!”
18 Saimijnīks [saiminīks] sēja teirumā zierņč [zierņus], daskrīņ [daskrīn] pi juo i par kokla: Sajmijniks sieja tiejrumâ zierńcz, da-skriń pi jô i par kokła: Gospodarz siał w polu groch, przybiegł, dał mu w kark i mówi: A farmer was sowing peas on a field, he caught the fool, hit him:
19 “Kam tu klīdz, kab cyukys apāstu! "Kam tu klidz, kab cyŭkys ap-astu! „Czemu ty krzyczysz, żeby świnie zjadły!... “Why do you shout that the pigs should eat it!
20 Klīdz tu, kab byutu pylns kuls!” Klidz tu, kab byŭtu pyłns kûls!" Krzycz, żeby było pełne bojsko!” Shout that the barn floor shall be full!”
21 Jis īdams i klīdz: “Kab byutu pylns kuls! kab byutu pylns kuls! – Jis idams i klidz: Kab byŭtu pyłns kûls! kab byŭtu pyłns kûls! – Idzie głupi i krzyczy: „Żeby było pełne bojsko! żeby było pełne bojsko!” Now, going, he shouted: “May the barn floor be full! May the barn floor be full!”
22 A pi cyta saimijnīka [saiminīka] kuls beja pylns guņcs [guņs], daga, jis daskrīņ [daskrīn], syt duraku par koklu, soka: A pi cyta sajmijnika kûls bieja pyłns guńćś, daga, jis daskriń, syt duraku par kokłu, soka: A u drugiego gospodarza bojsko było pełne ognia, paliło się, - przybiegł, bije głupiego w kark i mówi: But at another farmer’s place the barn floor was on fire, burning, he caught the fool, hit him and said:
23 “Klīdz, kab apdzystu!” "Klidz, kab ap-dzystu!" „Krzycz, żeby zgasło!” – “Shout that it should go out!”
24 Īt duraks paceļu, īdams i klīdz: “Kab apdzystu! kab apdzystu! – It duraks pacielu, idams i klidz: "Kab ap-dzystu! kab ap-dzystu! – Idzie głupi drogą, idzie i krzyczy: „Żeby zgasło! żeby zgasło!” – Now the simpleton going shouted: “It should go out! It should go out!”
25 A bobuleits vepri svylynuoja i jam vys guņcs [guņs] dzysa, – A bobulejts wiepri swyłynoja i jam wyss guńćs dzysa, – A komornik wieprza smalił i jemu wciąż ogień gasł, – But a cottager was singeing a pig and the fire always went out, –
26 daskrīņ [daskrīn] pi juo i syt par koklu: “Kam tu klīdz, kab apdzystu, klīdz kab dagtu!” – da-skriń pi jô i syt par kokłu: "Kam tu klidz, kab ap-dzystu, klidz kab dagtu!" – przybiegł do niego dał mu w kark i mówi: „Czemu ty krzyczysz, żeby zagasło, krzycz, żeby się paliło!” – he caught the fool, hit him: “Why do you shout it should go out, shout it should burn!”
27 Aizaklīdza jis: “Kab dagtu! Kab dagtu! Ajza-klidza jis: "Kab dagtu! Kab dagtu! Krzyknął głupi: „Żeby się paliło, żeby się paliło!” – He shouted: “It should burn! It should burn!”
28 Nu, jis i pats sadaga, tys duraks! Nu, jis ti i pat's sa-daga, tys duraks! I sam przytem spalił się, ten głupi! In the end, he burned himself, the fool!