Fraszki 4 (476)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 4 (476)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Seņuok beja tāvs i dāls – Sieniok bieja taŭs i dałs – Był ojciec i syn –
2 i dālam jau beja bārni. i dałam jaŭ bieja barni. i syn miał już dzieci.
3 Atīt jis nu krūga, īreibs, tys dāls i soka iz sovim bārnim: At-it jis nu kruga, iriejbs, tys dałs i soka iz soŭuim barnim: Przychodzi z karczmy, podchmielony, ten syn i mówi swoim dzieciom:
4 „Jemit jius ragavenis, licit vacu tāvu, veļcit iz mežu, izsvīdit jū pūrā! „Jemit jiŭs ragawieniś, licit wacu tawu, wielcit iz mieżu, iz-świdit ju purȃ! „Weźcie saneczki, wsadźcie dziadka, zaciągnijcie do lasu, wyrzućcie do błota!
5 Lai jū tī voi viļki ād, voi suni!” Łaj ju ti woj wilki ad’, woj suni!” Niech go tam zjedzą wilki, czy psy!”
6 Nu, vot jī īlīk tū vacū tāvu, nuvalk iz pūru, izsvīž tī, a ragavenis atvalk atpakaļ. Nu, wot ji i-lik tu wacu tawu, nuwałk iz puru, iz-świż ti, a ragawieniś atwałk atpakal. Oni wsadzili tego dziadka, ciągną do błota, wyrzucili tam, a saneczki przyciągnęli nazad.
7 Vaicoj tāvs: A kam jius ragavenis vylkat iz sātu, kam jius napametet tī?” Wajcoj taŭs: A kam jiŭs ragawieniś wyłkat iz satu, kam jiŭs na-pamietiat ti?” Pyta się ojciec: „A czemuście saneczki przyciągnęli do domu, czemuście tam nie zostawili?” –
8 Atsoka bārni: „A ar kū mes tevi viļksim, ka tu vacs byusi?” At-soka barni: „ A ar ku mieś tiewi wilksim, ka tu wȃcs byŭsi?” Dzieci mówią: „A w czemże my ciebie powieziemy, jak ty będziesz stary?”
9 Vot jis redz, ka slikti! Wot jis riadź, ka ślikti! Zroumiał, że źle zrobił.
10 Nūguoja pats iz mežu, atvylka vacū tāvu iz sātu atpakaļ i globuoja da smierts! Nu-goja pat’s iz mieżu, at-wyłka wacu tawu iz satu atpakal i głoboja da śmiertś! Poszedł sam do lasu, przyciągnął dziadka do domu i pielęgnował do śmierci!