Ap gluplu buobu; Baśnie 17 (272-276)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap gluplu buobu; Baśnie 17 (272-276)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 17. Ap glupu boubu 17. Ap głupu bobu. 17. O głupiej babie. (272-276) 17. The silly wife
2 Beja tāvs, i muote, i dāls, – Bieja taŭs, i motia, i dałs, – Był ojciec, i matka, i syn, – There was a father, a mother, and a son.
3 trejus vin [viņ] dzeivuoja i beja jim nūkauts viepris. trejus win dziejwoja i bieja jim nu-kaŭts wiepris. we troje tylko żyli i mieli zabitego wieprza. The three of them lived together, and they had a hog slaughtered.
4 Tys tāvs soka iz muoti: “Tev, sīveņ, navuorēt tagad daudz galis, a globuot garam pavasaram!” Tys taŭs soka iz moti: "Tieŭ, siwień, na woriet tagad daŭdź galiś, a głobot' garam pawasaram!" Ojciec mówi do matki: „Teraz żoneczko, nie gotuj dużo mięsa, schowaj dla długiego lata!” – Father said to mother: “Don’t cook much meat now, dear wife, safe it for the long spring!”
5 Izbrauc jis nū sātys ar dālu, muote vīna palīk i atīt saldats. Iz-braŭć jis nu satys ar dału, motia wina pa-lik i at-it sałdats. Wyjechał z domu z synem, matka sama została i przyszedł żołnierz. He and the son went away, and the mother stayed home alone and a soldier came along.
6 Jei soka tai iz jū: Jej soka taj iz ju: Ona mówi tak do niego: She told him:
7 “Dūtu šei tev āst, a vot bāda, ka postnys jēdīnis [iedīnis], – "Dutu szej tieŭ aśt', a wot bada, ka postnys jedinis, – „Dałabym ci jeść, ale teraz u nas jedzenie postne, – “I would give you something to eat, but the trouble is, we have Lenten fare.
8 vieprīts ass nūkauts, bet veirs i dāls lykuši turēt pavasaram garam!” – wieprits ass nu-kaŭts, bet wiejrs i dałs łykuszi turiet' pawasaram garam!" – mamy wieprzka zabitego, ale mąż i syn kazali schować dla lata długiego!” – A hog has been slaughtered, but husband and son told me to keep it for the long spring!”
9 “Ak, mameņ! šys pats i ass gars pavasars! "Ak, mamień! szys pat's i ass gars pawasars! „Ach, matko! ja właśnie jestem długie lato! “Ah, mum, but the long spring, that’s me!
10 Nu Dīn, mameņ, šys i ass pavasars!” – Nu Di'n, mamień, szys i ass pawasars!" – Dalibóg, matko, że jestem!” – Dear me, mum, I am the long spring!”
11 Jei pajēme i atdeve jam tū viepri! Jej pa-jemia i at-diewia jam tu wiepri! Baba wzięła i oddała mu tego wieprza! There she went and gave him the hog!
12 Abtrauc veirs i dāls, a jei suok runuot: Atbraŭć wiejrs i dałs, a jej sôk runot': Przyjeżdża mąż i syn, a ona dopiero powiada, Home came her husband and son, and she began to talk:
13 kū tagad šy [šī] ješkuši, ka pavasars atguojis šūdīņ, šei i atdavuse jam viepri! – ku tagad szy jeszkuszi, ka pawasars at-gojis szudiń, szej i at-dawusia jam wiepri! – co teraz jeść będą, skoro długie lato dziś było, i ona mu oddała wieprza!” – “What will we eat now, for the spring came today and I gave him the log!”
14 Soka veirs: “Voi tu ta troka, buoba, bejuse! Soka wiejrs: "Woj tu ta troka, boba, biejusia? Mówi mąż: „Czyś ty oszalała babo? Said the husband: “Have you gone mad, woman!
15 Voi tu redziejuse, kab pavasars staiguotu?” – Woj tu riedziejusia, kab pawasars stajgotu?" – Czy widziałaś, żeby lato chodziło?” Have you ever seen that spring walk?”
16 Vot jī tī borēs i lomojās i soka tāvs iz dālu: Wot ji ti boriaś i łomojas i soka taŭs iz dału: Zaczęli się kłócić, łajać, i mówi ojciec do syna: Now they scolded and berated her, and the father said to the son:
17 “Nu, kū jau darēt ar jū? Vajag jū sist zemē!” – "Nu, ku jaŭ dariet ar ju? Wajag ju siśt' ziamia!" – „Cóż z nią robić? Trzeba ją zabić! ” – “Well, what can we do with her? We have to kill her!”
18 Atsoka dāls: “Paga, tēt! Nasissim vēļ! At-soka dałs: "Paga, tiat'! Nasiśsim wial! Powiada syn: „Poczekaj, tato! Nie zabijajmy jeszcze! Answered the son: “Wait, Daddy! Let’s not kill her now!
19 Īšu es pa pasauli, ka es naatraššu [naatrasšu] glupuoku ļaužu, kai myusu muote, to sissim Iszu eś pa pasaŭli, ka eś na at-raszszu głupoku laŭżu, kaj myŭsu motia, to siśsim! Pójdę ja w świat, jeżeli nie znajdę głupszych, niż nasza matka, to zabijemy! I will go into the world and if I won’t find folk more silly than mother, then we’ll kill her.
20 a kai vēļ glupuoku atraššu [atrasšu], to nasissim!” a ka wial głupoku at-raszszu, to na siśsim!" a jeżeli jeszcze głupszych znajdę, to nie zabijemy!” But if I do find someone more silly, then we won’t!”
21 Jis laidēs i nūgjuoja – Jis łajdiaś i nu-goja – Zebrał się i poszedł, He got ready and went along.
22 i verās, ka tolka, vad syuds [syudus], – i wieraś, ka tołka, wad syŭd'ś, – i widzi, że tłoka we wsi, wożą gnój, – He saw people doing joint work, carrying manure.
23 nūīt jis tolkā, redz, ka pīvuoreits keiseļs kotlā – nu-it jis tołkâ, riadź, ka pi-woriejts kiejsiels kotłâ – idzie na tłokę, widzi, że ugotowany kisiel w kotle – He joint them and saw that a kettle of jelly had been prepared –
24 i kotlys nomā, a pīns klietī, – i kotłys nômâ, a pins kletî, – kocieł zaś w szopie, a mleko w lamusie but the kettle was in the house, while the milk stood in the barn.
25 kas īsmeļ keiseļa lizeiku, tys skrīņ iz klieti marcātu pīnā! kas i-śmial kiejsiela liziejku, tys skriń iz kleti marcatu pinâ! i każdy z jedzących, skoro zaczerpnie łyżkę kisielu, tak bieży do lamusa, zmaczać ją w mleku! When they had spooned a bit of jelly, they ran into the barn to add milk!
26 Daguojis jis soka: “Pagaidit! Da-gojis jis soka: "Pa-gajdit! Zbliżył się do nich o mówi: „Poczekajcie! He approached them and said: “Wait!
27 es jums paruodēšu, kai darēt! eś jums pa-rodieszu, kaj dariet! ja wam pokażę, jak robić! I’ll show you how to do it!
28 Atnesit maņ bļūdys!” – At-niesit mań bludys!" – Przynieście mi parę misek!” – Fetch me bowls!”
29 Pajēme, pīleja pīna bļūdā, i pastatēja iz golda i keiseļa bļūdu pastatēja, salyka lizeikys, apsādynuoja jūz [jūs] poš [pošus] ap goldu i paruode kai āst. Pa-jemia, pi-leja pîna bludâ, i pa-statieja iz gołda i kiejsiela bludu pa-statieja, sałyka liziejkys, ap-sadynoja juz posz ap gołdu i pa-rodia kaj aśt'. Wziął, nalał mleka do miski i postawił na stole, do drugiej kisielu nalał postawił, położył łyżki, posadził ich samych koło stołu i pokazał jak jeść. He put a bowl and poured milk and put it onto the table and put a bowl with jelly there as well, laid the spoons, seated the folk around the table and showed them how to eat.
30 Pascēja [pasacēja] jam paļdis par izvucējumu [izvuicējumu] i aizmoksuoja labi. – Paścieja jam paldis par izwuciejumu i ajz-moksoja łabi. – Padziękowali mu za naukę i zapłacili dobrze. – They thanked him for the teaching and paid him well.
31 Nu, i īt jis vēļ gobulu kaidu, izalaids, i verās, ka pērās puiši piertī – Nu, i it jis wial gobułu kajdu, iza-łajds, i wieras, ka pieras pujszi piertî – Poszedł jeszcze kawałek, i widzi, że myją się chłopcy w łaźni, – On he went a short way and saw boys taking a bath in the bathhouse.
32 vīns izkuop iz pierts, a ūtris biksis tur, – wins izkop' iz piert's, a utris biksis tur, – potem jeden włazi na łaźnię, a drugi spodnie mu trzyma, – One climbed onto the roof while another held his trousers –
33 i vys tai jī – i wyss taj ji – i wszyscy tak robią, – all the time they did that –
34 jis jau zemē tur, a tys nu pierts lāc biksēs! jis jaŭ ziamia tur, a tys nu piert's łac biksiâs! jeden na dole trzyma, a tamten drugi, z łaźni skacze do spodni! he held the trousers down and the other jumped down from the bathhouse into the trousers!
35 Jis daguojis, soka: “Pagaidit! es jums paruodiešu kai vajag darēt!” Jis da-gojis, soka: "Pa-gajdit! eś jums pa-rodieszu kaj wajag dariet!" Przyszedł do nich i mówi: „Poczekajcie, ja wam pokażę, jak robić!” He approached them and said: “Wait! I’ll show you how you should do it!”
36 Vot jis davede jū pi sīnys, daspīde i īdeve vīnā rūkā storu bikšu i ūtrā rūkā i paruodēja, kuoji kai īceļt, vīnu i ūtru! Wot jis da-wiadia ju pi sînys, da-śpijdia i i-diewia winâ rukâ storu bikszu i utrâ rukâ i pa-rodieja, koji kaj i-cielt', winu i utru! Przyprowadził ich do ściany oparł plecami i dał w jedną rękę jedną nogawkę spodni, a w drugą rękę drugą nogawkę i pokazał, jak nogi włożyć, jedną i drugą! He guided them to the wall, let them lean against it and gave them in each hand one leg of the trousers, and showed them how to lift their feet, one and the other!
37 Jī, cik ruodi, ka jis jūs pavuicēja, cīši jam labi aizmoksuoja par tū. – Ji, cik rodi, ka jis jus pa-wujcieja, ciszi jam łabi ajz-moksoja par tu. – Ucieszyli się chłopcy, że ich nauczył, bardzo mu dobrze zapłacili za naukę! – They were so happy that he taught them so and paid him very well for that.
38 Īt jis vēļ gobulu i redz, ka apstuojuši saiminīki ceļ gūs iz vacuos ustobys zuolis āstu, kur pīauguse iz grīstu. It jis wial gobułu i riadź, ka ap-stojuszi sajminiki ciel guś iz wacos ustobys zoliś astu, kur pi-aŭgusia iz gristu. Poszedł jeszcze kawałek i widzi, że gospodarze, ciągną krowy na starą izbę, żeby zjadły trawę, która wyrosła na powale. He walked on a short way and saw farmers standing and lifting cows onto an old hut to eat the grass that was growing on the ceiling.
39 Jis soka: “Pagaidit! nacelit! Jis soka: "Pa-gajdit! na cielit! Zbliżył się powiada: „Poczkajcie! nie ciągnijcie! He said: “Wait! Don’t raise [the cows]!
40 es jums paruodiešu, kū vajaga darēt! eś jums pa-rodieszu, ku wajaga dariet! ja wam pokażę, co trzeba zrobić! I’ll show you how this should be done!
41 Dūdit maņ sierpu!” – Dudit mań sierpu!" – Dajcie mi sierp!” – Give me a sickle!”
42 Atneze [atnese] jam sierpu, jis pajēme, nūpļuove tū zuoli, nūsvīde gūvim zemē, jī ir apjēde [apēde]. – At-niazia jam sierpu, jis pa-jemia, nu-plowia tu zoli, nu-świdia guwim ziamia, ji ir ap-jedia. – Przynieśli mu sierp, wziął, zżął trawę, zrzucił krowom na ziemię, one zjadły. – They brought him a sickle, he took it and mowed the grass, threw it down to the cows and they ate it.
43 “Ak, paļdis, cylvāks, ka tu mums paruodieji! "Ak, paldiś, cyłŭaks, ka tu mums pa-rodieji! „Ach, dziękujemy, człowieku, żeś ty nam pokazał! “Ah, thank you, man, for showing us!
44 Mums beja cīši griuts ceļt!” Mums bieja ciszi griŭts cielt'!" Nam było bardzo ciężko ciągnąć!” We had so much trouble lifting [the cows]!”
45 Jī cīši ruodi tī saimijnīki [saiminīki] i labi jam aizmoksuoja! Ji ciszi rodi ti sajmijniki i łabi jam ajz-moksoja! – Tacy radzi ci gospodarze i tak dobrze mu zapłacili! – They were very happy, these farmers, and paid him well!
46 Īt jis vēļ gobulu i redz, ka buoba izlēce nu ustobys i skrīņ [skrīn] ap sīnu apleik, giun sauli ar sītu, a ustoba bez lūgu. It jis wial gobułu i riadź, ka boba iz-lacia nu ustobys i skriń ap sinu aplejk, giŭn saŭli ar situ, a ustoba biez ługu. Idzie on jeszcze kawałek i widzi, że baba wyskoczyła z chaty i biega koło ściany, łapie słońce przetakiem, a chata bez okien. On he walked and saw a woman jumping out of a cottage and running around the walls, catching the sun with a sieve. The cottage had no windows.
47 Vaicoj jis: “Kū tu dori? – Wajcoj jis: "Ku tu dori? – Pyta się on: „Co ty robisz? – Asked he: “What are you doing?”
48 A jej atsoka: “A vot mums tymss ustobā, vys vajag guni kurt, – A jej at-soka: "A wot mums tymss ustobâ, wyss wajag guni kurt', – „A ona odpowiada: „U nas ciemno w chacie, wciąż trzeba ogień palić, – And she answered: “You see, it’s dark in our cottage, we have to light a fire all the time, –
49 es gribu sauli nūgiut, kab byutu gaisma, cik dīnys givu – eś gribu saŭli nu-giŭt', kab byŭtu gajsma, cik dinys giwu – chcę złapać słońce, żeby było światło, – kilka dni łapię, I want to catch the sun in order to get light. Many days I’ve been catching it,
50 a vys navaru sagiut!” a wyss na waru sa-giŭt'!" a złapać nie mogę!” – but I can’t get it!”
51 Jis soka: “Nu, paga, buobeņ, es tev pataisiešu, ka tev byus saule ustobā!” – Jis soka: "Nu, paga, bobień, eś tieŭ pa-tajsieszu, ka tieŭ byŭś saŭla ustobâ!" – On mówi: „Poczekaj, kobietko, ja ci zrobię, że będziesz miała słońce w chacie!” – Said he: “Wait, dear woman, I’ll show you how to have sun in your cottage!”
52 Pajēme ciervi, izcierta lūgos [lūgus], – Pa-jemia cierwi, iz-cierta ługos, – Wziął siekierę, wyrąbał okna, – He took an axe and cut out windows.
53 buoba breinīs, ka cik laika tymss beja, a tagad jau pylnuo ustoba saulis! boba briejniś, ka cik łajka tymss bieja, a tagad jaŭ pyłno ustoba saŭliś! baba dziwi się, że tyle czasu ciemno było, a teraz pełna izba słońca! The woman was surprised –it had been dark for so long, but now the cottage was full of sun!
54 Aizmoksuoja jam cīši daudz par sev kuru lūgu, a jis vēļ nūguoja. Ajz-moksoja jam ciszi daŭdź par sieŭ kuru ługu, a jis wial nu-goja. Zapłaciła mu bardzo dużo za każde okno. She paid him generously for each of the windows, and he moved on.
55 Īt jis gobolu i redz, ka saimijnīcai [saiminīcai] cīši lela cyuka ar divpacmit [divpadsmit] syvānu, – It jis gobołu i riadź, ka sajmijnicaj ciszi leła cyŭka ar diŭpaćmit sywanu, – Poszedł on dalej idzie kawałek i widzi, że u gospodyni ogromna świnia z 12 prosiętami, – He went a short way and saw that a peasant woman had a sow with twelve piglets.
56 īguojis ustobā, soka tai: i-gojis ustobâ, soka taj: wchodzi do izby, mówi tak: He entered the cottage and said:
57 “Saimijnīca [saiminīca], palaid tu itū cyuku iz munu muoti! "Sajmijnica, pałajd' tu itu cyŭku iz munu moti! „Gospodyni, puść ty tę świnię do mojej matki! “Please, let this sow go to my mother!
58 Jei [jai] muna muote ciotka, – Jej muna motia ciotka, – Moja matka to jej ciotka, – My mother is her aunt,
59 mierstūte zemē prosa acasproščātīs [atzasproščātīs] ar jū!” – mierstutia ziama [!] prosa aca-sproszczatiś ar ju!" – chora śmiertelnie, chciałaby pożegnać się z nią!” – she is dying and wants to bid farewell to her!”
60 Dūmoj jei, dūmoj, – Dumoj jej, dumoj, – Gospodyni myśli, myśli, – She thought and she thought –
61 nu, palaiž vērst jau jū, dūd zyrgu ar rotim, lai jei brauc iz radņu, iz sovu! nu, pałajż wiarśt' jaŭ ju, dud' zyrgu ar rotim, łaj jej braŭć iz radniu, iz soŭu! no, dobrze, trzeba ją uwolnić, trzeba dać konia z wozem niech sobie jedzie do rodziny, do swojej! in the end she allowed it, and gave a horse and a cart so the sow could go to her relative!
62 Vot jis nūbrauce sonim ceļā mežā dziļi, pīsēja zyrgu a pats izguoja iz ceļa, jis zyna, ka dzeisīs pakaļ!... Wot jis i nu-braŭcia sonim ciela mieżâ dzili, pi-siaja zyrgu a pat's iz goja iz ciela, jis zyna, ka dziejsiś pakal!... Wziął on świnię i pojechał manowcami w las głęboki przywiązał konia, a sam wyszedł na drogę, bo wie, że będą go gonić! He drove the cart deep into a wood on the side of the road, tied the horse and went onto the road. He knew he would be followed…
63 pīdiersa gubu, lyka ar capuri i tur! – pi-diersa gubu, łyka ar capuri i tur! – … nars… kupę, i przykrył czapką i trzyma! – He took a crab, covered it with his hat and held the hat.
64 A tys saimijnīks [saiminīks], tuos saiminīcas veirs, atguoja iz sātu i vaicoj kur cyuka? A tys sajmijniks, tos sajminicas wiejrs, at-goja iz satu i wajcoj kur cyŭka? A ten gospodarz, tej gospodyni mąż, przyszedł do domu i pyta gdzie świnia? Meanwhile the farmer, the peasant woman’s husband, came home and asked where the sow was.
65 Buoba soka, ka palaide jū iz ciotku, acasproščātīs [atzasproščātīs], ka miers zemē, – Boba soka, ka pa-łajdia ju iz ciotku, aca-sproszczatiś, ka mierś ziamia, – Baba mówi, że puściła ją do ciotki umierającej, na pożegnanie, The woman said that she had let her go to bid farewell to her aunt, as she was dying,
66 jei byus atpakaļ zam vokora! jej byŭs atpakal zam wokora! że ona się wróci ku wieczorowi! and that she would be back by the evening!
67 Saimijnīks [saiminīks] soka: “U, tu duraks! Sajmijniks soka: "U, tu duraks! Gospodarz mówi: „Ach, ty, głupia! The farmer said: “You fool!
68 Itys bejis muons kaids kur tev cyuku pajēme i zyrgu ar rotim!” – Itys biejis môns kajds kur tieŭ cyŭku pa-jemia i zyrgu ar rotim!" – To był oszust jakiś, który ci świnię wziął i konia z wozem!” – That was some trickster who took the sow from you, and the horse and the cart!”
69 Pajem [pajam] jis ūtru zyrgu i dzanās pakaļ piec juo – Pa-jem jis utru zyrgu i dzanas pakal piec jô – Wziął drugiego konia i pojechał za nim, – He took the second horse and chased him.
70 dajuoj i verās, ka cylvāks tup i tur capuri izlīcs. da-joj i wieras, ka cyłŭaks tup' i tur capuri iz-lićś. przyjeżdża i widzi, że człowiek klęczy i trzyma coś pod czapką. He came there and saw a man cowering and holding a hat.
71 Jis vaicoj: “tu redzieji, voi brauce te cylvāks ar cyuku?” Jis wajcoj: "Tu riedzieji, woj braŭcia tia cyłŭaks ar cyŭku?" Pyta: „Nie widziałeś, czy jechał tędy człowiek z świnią?” – He asked: “Did you see a man riding with a sow?”
72 Jis atsoka: “Redziejis! Jis at-soka: "Riedziejis! Tamten odpowiada: „Widziałem! He answered: “I did!
73 jis jau tuoli byus, tu jū nadadzeisi! jis jaŭ toli byŭs, tu ju na da-dziejsi! on już daleko, ty go nie dogonisz! He is already far away, you won’t catch up with him!
74 A paturi capuri, te maņ deļ kēniņa putneņč [putneņš] ira, to es dzeišūs pakaļ, es dadzeišu jū!” – A pa turi capuri, tia mań diel kieninia putnieńcz ira, to eś dziejszuś pakal, eś da-dziejszu ju!" – Potrzymaj mi czapkę, mam tu ptaszka dla króla, pojadę i dopędzę go!” – But hold this hat for me, I have here a birdy for the king, then I will chase him and I will catch him!”
75 Saimijnīks [saiminīks] i paklausēja, nūkuope nu zyrga, pajēme, tur capuri, a jis nūjuoja ar juo zyrgu i pascēja jam, kab nazavērt zam capuri, cikom byuškys atpakaļ, a ka, nadūd Dīveņ! palaiškys putnu, to aizmoksuoškys! Sajmijniks i pa-kłaŭsieja, nu-kopia nu zyrga, pa-jemia, tur capuri, a jis nu-joja ar jô zyrgu i pa-ścieja jam, kab naza-wiart' zam capuri, cikom byŭszkys atpakal, a ka, na dud' Diwień! pa-łajszkys putnu, to ajz-moksoszkys! Gospodarz usłuchał, zalazł z konia, wziął, trzyma czapkę, a tamten pojechał jego koniem i zabronił patrzeć pod czapkę, do swojego powrotu, bo, jeżeli broń Boże! wypuści ptaka, to zapłaci! The farmer indeed obeyed, dismounted his horse, took and held the hat, while he rode away with his horse, telling him not to look under the hat before he would be back, otherwise, Heaven forbid! he’d let the bird away and then he would have to pay for it!
76 Vot jis tupēja, tupēja, gaideidams, ar tu capuri, jau aizīt vokors, a tuo navā; Wot jis tupieja, tupieja, gajdiejdams, ar tu capuri, jaŭ ajz-it wokors, a tô nawa; Klęczał, klęczał ten gospodarz nad tą czapką, już wieczór się zrobił, a tematego niema! So he cowered there for a long time, waiting, with the hat, till evening came and the other still hadn’t returned.
77 nu, jis vērsīs jau zam capuris! nu, jis wiarsiś jaŭ zam capuris! nareszcie postanowił zajrzeć pod czapkę! Finally he decided to look under the hat!
78 Buož rūku pamozeņam, kab naizbāgtu putneņč [putneņš] i apzīš vysu rūku! Boż ruku pamozieniam, kab na iz-bagtu putnieńcz i ap zisz wysu ruku! Wsunął rękę pomalutku, żeby nie uciekł ptaszek i zbabrał rękę! He pushed his hand slowly so that the birdy wouldn’t flee and smeared his whole hand!
79 Nu, tagad jau zyna kaids putneņč [putneņš] tī iraida deļ kēniņa! Nu, tagad jaŭ zyna kajds putnieńcz ti irajda diel kieninia! Dopiero się dowiedział, jaki tam był ptaszek dla króla! Well, now he knew what little bird there was for the king!
80 Nūīt iz sātu i soka iz sīvu: “I tevi nūmuonēja i mani nūmuonēja! Nu-it iz satu i soka iz siwu: "I tiewi nu-monieja i mani nu-monieja! Poszedł do domu i mówi żonie: „I ciebie oszukał i mnie oszukał! He went home and said to his wife: “He tricked both you and me!
81 Ni zyrgu, ni cyukys, juodzeivoj tai pat tagad!” – Ni zyrgu, ni cyŭkys, jôdziejwoj taj pat' tagad!" – Ani koni, ani świni, obrał nas ze wszystkiego!” – Now we have neither horses nor a sow, but we have to live all the same!”
82 A tys dāls nūbrauce iz sātu i soka tai: A tys dałs nu-braŭcia iz satu i soka taj: A ten syn pojechał do domu i mówi tak: Meanwhile the son went home and said thus:
83 “Na, tēt! nasissim mes muotis, – "Na, tiat'! na siśsim mies motis, – „Nie, tato, nie zabijajmy matki – “No, Daddy! We will not kill mother –
84 ir daudz glupuoku ļaužu, kai jei, – ir daudź głupoku laŭżu, kaj jej, – jest dużo głupszych ludzi na świeci, – there are much sillier folk than she.
85 es vairuok loba atviežu nu jūs, na myusu muote izdeve!” eś wajrok łoba at-wieżu nu jus, na myŭsu motia iz-diewia!" ja więcej wyłudziłem u nich, niźli nasza matka rozdała!” I am bringing home more goods from them than our mother gave away!”