Ap kaļva sīvu; Baśnie 18 (276-278)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap kaļva sīvu; Baśnie 18 (276-278)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 18. Ap kaļva sīvu 18. Ap kalwa sîwu. 18. O kowalowej żonie. 18. The smith’s wife
2 Beja vīns kupča dāls, jis nazynuoja kas tys ir bada iz pasauļa i juoja iz zyrga bādys maklātu. Bieja wins kupcza dałs, jis na zynoja kas tys ir bada iz pasaŭla i joja iz zyrga badys makłatu. Był kupczyk, nie wiedział, co to jest bieda na świecie i pojechał konno biedy szukać. A merchant had a son, who didn’t know what trouble meant in the world. And he rode on his horse in search of trouble.
3 Juoj i sateik jis saldatu, vaicoj iz tū saldatu: Joj i satiejk jis sałdatu, wajcoj iz tu sałdatu: Jedzie i spotyka żołnierza, pyta tego żołnierza: He rode and met a soldier and asked him:
4 “Voi tu nazini, kur var bādys dabuot?” – "Woj tu na zini, kur war badys dabot'?" – „Czy nie wiesz, gdzie można biedy dostać?” – “Don’t you know where one can get some trouble?”
5 “A vot īliņ tu muorkā, kur lync [lynus] mārc, nūzavelc tu vysa plyks, īlīņ [īlin] patī dybynā i guli tu tī, dabuosi bādys!” – "A wot i-liń tu morkâ, kur łynć marc, nuza-wiałć tu wysa płyks, i-liń pati dybyna i guli tu ti, dabosi badys!" – „A ot, wleź do moczuły, gdzie len moczą, rozbierz się do naga, wleź na samo dno i leż tam, dostaniesz biedy!” “Well, climb into this pool where flax is retted, strip naked, climb to the very bottom and lay down there, then you’ll get trouble!”
6 Jis i nūzavylka, adzagulās [atzagulās] muorkā, a saldats pajēme juo zyrgu, juo vysys drēbis i aizjuoja paceļu, a jis guļ! Jis i nuza-wyłka, adza-gułas morkâ, a sałdats pa-jemia jô zyrgu, jô wysys driabiś i ajz-joja pacielu, a jis gul! On się rozebrał, położył się na moczule, a żołnierz wziął jego konia, i ubranie i pojechał, a ten leży! He stripped, lay down in the pool, and meanwhile the soldier took his horse and all his clothes, and rode away, but he fell asleep!
7 Paguliejis, izleida, verās, ka navā nikur nikuo, – Pa-gulejiś, iz-lejda, wieras, ka nawa nikûr nikô, – Poleżał, wylazł, patrzy, że niema nic, że został nagi, When he was done, he climbed out and saw that there wasn’t anything anywhere, –
8 plyks, jam kauns cīši lels, ka tī ļauds staigoj, – płyks, jam kaŭns ciszi lełs, ka ti laŭd'ś stajgoj, – wstydzi się ludzi, którzy przechodzą, – he was naked, he was very much ashamed when people came along, –
9 vot jis skrīņ i īskrīņ kanepu stuotā i sēd tī da vokora. wot jis skriń i i-skriń kaniepu stotâ i siad' ti da wokora. więc zaczął uciekać i wbiegł do kopy konopi i siedział tam do wieczora. so he ran away and into a field of hemp and sat there until evening.
10 Aizīt jau vokors, – Ajz-it jaŭ wokors, – Wieczorem zaczął się rozglądać Evening came, –
11 a vīnai buobai beja drēbis izmozguotys, iz sietenis pakuortys, – a winaj bobaj bieja driabis iz-mozgotys, iz sietienis pakortys, – i zobaczył bieliznę wypraną, na płocie powieszoną, – a woman had done her washing and hung the clothes on a fence, –
12 daskrēja jis da sietenis, nūruove vīnu pologu i apzatyna ar jū, – da-skrieja jis da sietienis, nu-rowia winu połogu i ap-zatyna ar ju, – przybiegł do płotu porwał jedno prześcieradło, obwinął się niem, a – he ran to the fence, pulled off a sheet and wrapped himself in it, –
13 redz ka ustoba, – riadź ka ustoba, – widząc otwartą chatę, – he saw a hut, –
14 a tei beja kaļva ustoba. a tiej bieja kalwa ustoba. była to kowala chata, – it was a smith’s hut.
15 Jis īguoja kluseņom, aizleida aiz cepļa i nikas jū naredzēja. Jis i-goja kłusieniom, ajz-lejda ajz ciepla i nikas ju nariedzieja. wszedł cichutko i wlazł za piec, tak że nikt go nie widział. He quietly entered the hut, climbed behin the oven and nobody saw him.
16 Kaļva nabeja sātā, jis brauce iz dzerauni ūgļu pierkt i pascēja (pasacēja), šys jau iļgi byus. Kalwa na bieja satâ, jis braŭcia iz dzieraŭni uglu pierkt' i paścieja, szys jaŭ ilgi byŭś. Kowala nie było w domu, pojechał był na wieś węgli kupić i zapowiedział, że się nie prędko wróci! The smith wasn’t at home, he had gone to the village to buy coal and told [his wife] that he would be away for long.
17 A jej jau vys slyma guļ, tei kaļva sīva; A jej jaŭ wyss słyma jam gul, tiej kalwa sîwa; A ta kowalowa żona, wciąż choruje, – The smith’s wife was always lying around sick.
18 ka veirs sātā, to jei slyma vaid, – ka wiejrs satâ, to jej słyma wajd', – jak tylko mąż w domu, to ona słaba, stęka – When the smith was at home, she was sick, –
19 a ka veirs izbrauc, tūreiz jei vasala. a ka wiejrs iz-braŭć, turiejź jej wasała. a jak mąż wyjedzie, wtedy ona zdrowa. but when the husband was gone, then she was well.
20 I beja jei popa dāls par briuguonu, – I bieja jej popa dałs par briŭgonu, – I miała ona kochanka, – syna popa, – And the pope’s son was her lover, – [pope – orthodox priest]
21 vot jei pīvuorej kavys, pīcap galis ar ūlom i peiragu pīcap i ād jau ar jū, ar tū briuguonu. wot jej pi-woriej kawys, pi-cap galiś ar ułom i piejragu pi-cap i ad jaŭ ar ju, ar tu briŭgonu. ugotowała kawy, upiekła mięsa z jajami i bułek napiekła i zaprosiła swego kochanka, jedzą obydwoje. now she was brewing coffee, frying meat with eggs and baking cakes, and then they ate, she and her lover.
22 A veiram salyuza roti iz ceļa, tai jis i grīzēs atpakaļ iz sātu braukt i verās sīva pa lūgu, ka atbrauc veirs! A wiejram sa-łyŭza roti iz ciela, taj jis i grizias atpakal iz satu braŭkt' i wieras sîwa pa ługu, ka at-braŭć wiejrs! Tymczasem mężowi złamał się wóz na drodze, tak że musiał się wrócić do domu i widzi żona przez okno, że jedzie mąż! But the husband’s cart broke on the way, so he turned around and returned home. And the wife saw through the window that her husband was coming!
23 Vot jei mudri ūluokni ceplī, kavu ceplī, peiragu zam golvys, gultā, – Wot jej mudri ułokni cieplî, kawu cieplî, piejragu zam gołwys, gułtâ, – Prędko wzięła jajecznicę do pieca schowała, kawę do pieca, bułki pod poduszkę do łóżka, – Quickly she put the fried eggs into the oven, the coffee into the oven, the cake under her pillow, –
24 popa dāls aiz cepļa aizskrīņ, a jei līkās gultā i vaid gulādama. popa dałs ajz ciepla ajz-skriń, a jej likas gułtâ i wajd' guładama. a syn popa za piec uciekł, ona zaś położyła się do łóżka i stęka leżąc. the pope’s son ran behind the oven, and she herself lay down in bed and moaned.
25 Īt veirs ustobā, soka: “Može tu izvuorej āst kū maņ?” – It wiejrs ustobâ, soka: "Może tu iz-woriej aśt' ku mań?" – Wchodzi mąż do izby, mówi: „Może ugotowałaś zjeść co dla mnie?” – Now the husband entered the hut and asked: “Can you make me something to eat?”
26 Jei soka: “Ok Dīveņ! Jej soka: "Ok, Diwień! Ona mówi: „Och, Boże! She said: “Oh Lord!
27 kū ta izvuoreiškūte, ka navar i pīzaceļt nu gultys?” ku ta iz-worieszkutia, ka na war i piza-cielt' nu gułtys?" cóż ja ugotuję, skoro nie mogę wstać z łóżka?” – How could I cook, as I can’t even get out of my bed?”
28 Pajēme kaļvs gabaleņu maizis, voi kū jis tī atroda i pajēde [paēde]. Pa-jemia kalwś gabaleniu majzis, woj ku jis ti at-roda i pa-jedia. Wziął kowal kawałeczek chleba, i pojadł. So the smith took a piece of bread or whatever he found there and ate.
29 A tys soka tai, kur bādys meklēja, iz popa dālu: A tys soka taj, kur badys miekleja, iz popa dału: A ten, który biedy szukał mówi tak, do syna popa: Meanwhile the one who was looking for trouble said to the pope’s son:
30 “Es saceišu, ka tu te esi, aiz cepļa.” "Eś saciejszu, ka tu tia esi, ajzciepla [!]." „Ja powiem, że ty tu jesteś, za piecem!” – “I’ll tell him that you are here, behind the oven.”
31 Jis prosa: “Na soki!” – Jis prosa: "Na soki!" – On prosi: „Nie mów!” – “Don’t tell!” he begged.
32 “Ka atdūsi sveitu, to nasceišu [nasaceišu]!” "Ka at-dusi świejtu, to na-ściejszu!" „Jeżeli mi oddasz sukmanę, to nie powiem!” – “If you give me your coat I won’t tell.”
33 Jis nūvylka sveitu, atdeve jam, a jis otkait soka: Jis nu-wyłka świejtu, at-diewia jam, a jis otkajt' soka: Tamten zdjął sukmanę, oddał mu, a ten znów mówi: He took off his coat and gave it to him, but he said:
34 “Es niu saceišu!” – "Eś niŭ saciejszu!" – „Ja teraz powiem!” – “Now I’ll tell!” –
35 “Nu, nasoki!” – Nu, na soki!" – „Nie mów!” – “Don’t!”
36 “Ka atdūsi kraklu, to nasceišu [nasaceišu]!” "Ka at-dusi krakłu, to na ściejszu!" Jeżeli mi oddasz koszulę, to nie powiem!” – “If you give me your shirt I won’t tell.”
37 Jis nūvylka, atdūd jam kraklu. Jis nu-wyłka, at-dud' jam krakłu. Tamten zdjął, oddał mu koszulę, He took it off his shirt and gave it to him.
38 Jis tai pat i jiuzys nu juo dabuoja, i zuobokys, i capuri, i vysu. Jis taj pat' i jiŭzys nu jô daboja, i zobokys, i capuri, i wysu. potem i spodnie, i buty, i czapkę, wszystko mu oddał. In the same way he got his trousers, his boots, his hat, everything.
39 Nu, i izleida jis nu tuo cepļa i soka tai iz tū kaļvi sādādams: Nu, i iz-lejda jis nu to ciepla i soka taj iz tu kalwi sadadams: Wtedy wylazł on z zapieca i mówi tak, do tego kowala: Well, now he came forth from the oven and said to the smith, sitting down:
40 “Može ass kū ast īdūd [īdūt] šam? – "Może ass ku aśt' i-dud' szam? – „Nie masz tam dać mi co do zjedzenia?” – “Maybe there is something to eat that can be given to me?”
41 Kaļvs soka naass, sīva vys slyma guļ i nikam izvuoreit. – Kalws soka na ass, sîwa wyss słyma gul i nikam iz-woriejt'. – Kowal mówi, że nie ma, bo żona wciąż słaba leży i nie ma komu zgotować! – The smith said there wasn’t, his (my) wife is always lying around sick and there is nobody to cook [a meal].”
42 Jis soka: “Es muoku varažuot, – Jis soka: "Eś moku warażot', – A on mówi: „Ja umiem wróżyć, He said: “I can do magic,
43 ka gribi, to varažuošu!” – ka gribi, to warażoszu!" – chcesz, to powróżę!” – if you want, I’ll do magic!”
44 “Nu, varažuoj!” "Nu, warażoj!" „No, wróż!” – “Well, do it!”
45 “Es varažuošu, voi iraida ceplī gaļa ar ūlys? Iraida!” – "Eś warażoszu, woj irajda cieplî gala ar ułys? Irajda!" – „Powróżę, czy jest w piecu mięso z jajami? Jest!” – “I will conjure – is there meat with eggs in the oven? Yes, there is!”
46 Kaļvs daīt, pazaver, ir gaļa i ūluokņa i kava, – Kalws da-it, paza-wier, ir gala i ułoknia i kawa, – Kowal poszedł, patrzy, jest mięso i jajecznica i kawa, – The smith goes and looks, there is meat and fried eggs and coffee.
47 izvalk, līk iz golda, a jis soka tai: izwałk, lik iz gołda, a jis soka taj: wydobył, postawił na stole, a tamten mówi tak: He pulls it out and puts it on the table, but he said:
48 “Es vēļ varažuošu!” – "Eś wial warażoszu!" – „Ja jeszcze powróżę!” – “I will do more magic!”
49 “Nu, varažoj!” – "Nu, warażoj!" – „No, wróż!” – “Well, do it!”
50 “Voi iraida cukrys i peirāgi zam golvys, gultā? Iraida!” – "Woj irajda cukrys i piejragi zam gołwys, gułta? Irajda!" – „Czy jest cukier i bułka pod głową, w łóżku? Jest!” – “Is there sugar and cakes under the pillow in the bed? Yes, there is!”
51 Daīt kaļvs, verās, iraida! Da-it kalws, wieras, irajda! Idzie kowal, patrzy, jest! The smith goes, looks, there it is!
52 Izvalk, līk iz golda i oba divi paād i pazadzeras, a jis soka tai: Iz-wałk, lik iz gołda i oba diwi pa-ad i paza-dzieras, a jis soka taj: Wyciągnął, położył na stole i obydwaj jedzą i piją, a on mówi tak: He pulls it out and puts it on the table, and the two of them eat and drink to their fill. And he says:
53 “Es vēļ varažuošu! "Eś wial warażoszu! „Ja jeszcze powróżę! “I will do more magic!
54 Voi ir popa dāls aiz cepļa, plyks? Ir!...” Woj ir popa dałs ajz ciepla, płyks? Ir!..." Czy popa syn za piecem, nagi? Jest!...” – Is there the pope’s son behind the oven, naked? Yes!...”
55 Vot sīva jau suok rauduot! Wot sîwa jaŭ sôk raŭdot'! „Tu żona zaczyła płakać: Now the wife starts to cry!
56 “Na pravda, na pravda, veiriņ, kū jis maloj? "Na praŭda, na praŭda, wiejriń, ku jis małoj? „Nie prawda, nie prawda, mężulku, on kłamie? “Not true, not true, darling, he’s telling lies!
57 Naklausi, kū jis duraks runoj!” Na kłaŭsi, ku jis duraks runoj!" Nie nsuchaj [słuchaj], co ten głupi gada!” – Don’t listen to what this fool says!”
58 A veirs īt jau vartūs, – A wiejrs it' jaŭ wartus, – A mąż poszedł zobaczyć, But the husband goes and looks,
59 vot popa dāls kai skrīs plyks pa durs, – wot popa dałs kaj skriś płyks pa durs, – popa syn jak skoczy nagi, wybiegł przez drzwi, – there the the pope’s son runs naked through the door,
60 a kaļvam beja cīši groznys suņcs [suņs], – a kalwam bieja ciszi groznys suńćś, – a u kowala był bardzo zły pies, – and the smith had a very fearsome dog, –
61 tys suņcs [suņs] kai giva jam aiz gurna, tai vysu gurnu i atruove! tys suńćś kaj giwa jam ajz gurna, taj wysu gurnu i at-rowia! ten pies chwycił go z tyłu i cały tyłek mu oderwał! when this dog got him at the thigh, he tore off the whole thigh!
62 Pajēme kavļs vāzu, jau kristēs sovu sīvu, – Pa-jemia kalwś wazu, jaŭ kriśtiaś soŭu sîwu, – Wziął kowal kij, i zaczął chrzcić swoją żonę, – The smith took a stick to beat his wife, –
63 i aizdeve jis jei [jai]! i ajz-diewia jis jej! dopiero jej zadał. and he gave it to her!
64 Nu ituos reizis, jei jau vasala palyka, a ka jis atīt nu smēdis, to brūkasts jam iz golda salykts jau iraida! Nu itos riejzis, jej jaŭ wasała pa-łyka, a ka jis at-it nu śmiadiś, to brukaśt's jam iz gołda sa-łykts jaŭ irajda! Po tem wszystkiem, kobieta przyszła do zdrowia, a skoro mąż przychodził z kuźni, to śniadanie czekało go już na stole! From this moment she has been well, and when he comes home from the smithy breakfast is already on the table for him!
65 A tys, kur bādys nazynoa, jau piec tuo nameklēja vaira, ka jau īraudzēja bādu! A tys, kur badys na zynoa, jaŭ piec tô na miekleja wajra, ka jaŭ i-raŭdzieja badu! A ten, który biedy nie znał, nie szukał jej więcej, bo i on biedę widział! But the one who was looking for trouble didn’t look for it anymore, for he had seen trouble!