Ap łopsu; Baśnie 19 (278-280)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap łopsu; Baśnie 19 (278-280)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 19. Ap lopsu 19. Ap łopsu. 19. O liszce. 19. The fox
2 Brauce zveinīks ar zivim, lopsa īraudzēja i aizagribēja zyvu, – Braŭcia zwiejniks ar ziwim, łopsa iraŭdzieja i ajza-gribieja zywu, – Jechał rybak z rybami, liszka zobaczyła i zachciało się jej ryby, – A fisherman was riding with a cartload of fish. A fox saw that and got a craving for fish.
3 acagula [atzagula] jei iz ceļa i guļ par nūspruogušu. aca-guła jej iz ciela i gul par nusproguszu. położyła się na drodze i leży niby martwa. The fox lay down on the road and feigned being dead.
4 Zveinīks pajēme jū, izlyka iż vazuma i brauc, – Zwiejniks pa-jemia ju, iz-łyka iz wazuma i braŭć, – Rybak wziął ją, położył na wóz i pojechał, – The fisherman took it, put it onto the load and went on.
5 a jei puorgrauze maisu, izlaide vysu [vysis] zivs uora, poša nūlēce nu vazumu i nūskrēja paceļu. a jej por-graŭzia majsu, iz-łajdia wysu ziŭś ora, posza nu lacia nu wazuma i nu-skriaja pacielu. on mu zaś przegryzła worek, wypuściła wszystką rybę, zaskoczyła z wozu i pobiegła. But the fox tore the sack open with its teeth, let all the fish out, jumped from the cart and ran away.
6 Acagula [atzagula] jei zam kriumeņu, savylka vysys zivtenis zam vādara i ād gulādama. Acaguła jej zam kriŭmieniu, sa-wylka wysys ziŭtienis zam wadara i ad guładama. Położyła się pod krzaczkiem, zebrała wszystkie rybki pod brzuch i je leżąc. Laying under a bush, the fox pulled all the fish under its belly and ate lying.
7 Atīt vylks, soka: “Kū tu, kūmeņ, ādi?” – At-it wyłks, soka: "Ku tu, kumień, adi?" – Przychodzi wilk, pyta: „Co ty, kumosiu, jesz?” – A wolf came along and said: “What are you eating, pal?”
8 “Zivtenis!” – "Ziŭtienis!" – „Rybki!” – “Fish!”
9 “Īdūd maņ!” – "I-dud' mań!" – „Daj mnie!” – “Give me some!”
10 “Nā, kūmeņ, nadūšu! "Na, kumień, na duszu! „Nie kumoterku, nie dam! “No, my pal, I won’t give you!
11 dabuoj pats tī, kur es beju!” – daboj pat's ti, kur es bieju!" – dostań sam stamtąd, gdzie ja byłam!” – get yourself some from where I have been!”
12 “A kur maņ juoej?” – "A kur mań jôej?" – „Gdzież mam pójść?” – “But where must I go?”
13 “Ej tamā dzeraunē, īkar asti okā, tev pīzakūss daudz zivteņu, tūreiz i pajēssi!” "Ej tamâ dzieraŭniâ, i-kar aśti okâ, tieŭ piza-kuśś daŭdź ziŭtieniu, turiejź i pa-jeśsi!" „Idź do wsi, zwieś ogon do studni, to ci się uczepi dużo rybek, i najesz się do syta!” “Go to that village, hang your tail into the well. A lot of fish will take the bait, then you can eat them!”
14 Vylks nūskrēja, īkuora [īkuore] asti okā, jam tī aste īsola, jis navar juos izviļkt! Wyłks nu-skriaja, i-kora aśti okâ, jam ti aśtia i-soła, jis na war jos iz-wilkt'! Wilk pobiegł, zwiesił ogon do studni, tam mu ogon przymarzł, że nie mógł go wyciągnąć! The wolf went and hung its tail into the well, but the tail froze up, the wolf couldn’t pull it out!
15 A lopsa, skraideidama apleik, soka vys: “Saļ cīšuok! Saļ cīšuok!” A łopsa, skriajdiejdama aplejk, soka wyss: "Sal ciszok! Sal ciszok!" A liszka, biegała dokoła i mówiła wciąż: „Marznij mocniej! marzniej mocniej!” – Meanwhile the fox ran around, saying all over: “Freeze up! Freeze up!”
16 Klausās vylks, ka jei naskū runoj, vaicoj: “Kū tu, kūmeņ, tī runuojuse?” – Kłaŭsas wyłks, ka jej nasku runoj, wajcoj: "Ku tu, kumień, ti runojusia?" – „Słyszy wilk, że ona coś gada, pyta: „Co ty, kumosiu, tam gadasz?” – The wolf heard that the fox said something and asked: “What did you say, pal?”
17 “A es tū runuojuse, kab tev, kūmeņ, poša lyluoka zivteņa īzakūstu astē!” – "A eś tu runojusia, kab tieŭ, kumień, posza łyłoka ziŭtienia iza-kustu aśtiâ!" – „A ja gadam, żeby ci, kumoterku, największa rybka uczepiła się u ogona!” – “Ai, I just wished that the very biggest fish would bite into your tail, my pal!”
18 Nu, jau vylkam sasola vysa aste ladā, a lopsa nūskrīņ iz ustobu, iz saimijnīcu [saiminīcu] i soka tai: Nu, jaŭ wyłkam sa-soła wysa astia ładâ, a łopsa nu-skriń iz ustobu, iz sajmijnicu i soka taj: Wilkowi zmarzł cały ogon w lodzie, a liszka bieży do chaty, do gospodyni i mówi tak:. When the wolf’s tail was completely frozen up in the ice, the fox ran into a hut, to the mistress and said:
19 “Saimijnīca [saiminīca]! tovā okā vylks diersni!” – "Sajmijnica! toŭâ okâ wyłks dierśni!" – „Gospodyni, w twojej studni wilk s….!” – “Mistress! A wolf is shitting into your well!”
20 A saimijnīca [saiminīca] maizi meicēja, – A sajmijnica majzi miejciaja, – A gospodyni chleb miesiła, – The mistress was kneading dough for bread, –
21 jei pameta maizi i nuskrēja vylka systu, – jej pa-miata majzi i nu-skriaja wyłka systu, – rzuciła chleb i pobiegła wilka bić, – she left the bread and ran out to kill the wolf, –
22 a lopsa īleida baļvā, izzīde vysu golvu ar maizis meikli i nūskrēja paceļu. a łopsa i-lejda balwâ, izzijdia wysu gołwu ar majzis miejkli i nu-skriaja pacielu. liszka zaś wlazła do dzieży, wymazała całą głowę rozczyną i wybiegła. but the fox crept into the tub, smeared its whole head with dough and ran away.
23 Saimijnīca [saiminīca] daskrēja pi okys, syta, syta vylku, vylks kai jēme bēgt, nūruove vysai astei uodu! Sajmijnica da-skriaja pi okys, syta, syta wyłku, wyłks kaj jemia biagt', nu-rowia wysaj aśtiaj odu! Gospodyni przybiegła do studni, biła, biła wilka, – wilk jak zaczął się szarpać, zerwał z całego ogona skórę! The mistress ran to the well, and beat the wolf, and beat it, and the wolf, trying to escape, tore off all the skin of its tail.
24 Nūbāga jis cik dzeivs, verās, a lopsa guļ zam kriumeņu: Nu-baga jis cik dziejws, wieras, a łopsa gul zam kriŭmieniu: Uciekł ledwie żywy, patrzy, a liszka leży pod krzakiem. The wolf barely escaped alive. It looked around and saw the fox lying under the bushes:
25 “Ai, kūmeņ!” soka vylks, “kai tu mani apmuonieji! "Aj, kumień!" soka wyłks, "kaj tu mani ap-monieji! „Aj, kumosiu”, mówi wilk, „jakeś ty mię oszukała! “Oh, pal!” said the wolf, “how you tricked me!
26 Syta mani, syta, ar bārzu pagali, vyss [vysus] suon-kauļš [kaulus] atdauzē, astei uodu vysu nūruove – Syta mani, syta, ar barzu pagali, wyss son-kaŭlsz at-daŭzia, aśtiaj odu wysu nu-rowia – Bili mię, bili brzozową pałką, wszystkie żebra potłukli, z ogona skórę wszystką zerwali They beat me, beat me with a piece of birch wood, smashed all my ribs, tore off the skin from my tail –
27 i zivteņu es nadabuoju!” – i ziŭtieniu eś na daboju!" – i rybki nie dostałem!” – and I didn’t get any fish!”
28 A jei soka: “Na, kūmeņ, es tevi naapmuonieju! A jej soka: "Na, kumień, eś tiewi na ap-monieju! A ona mówi: „Nie, kumoterku, ja ciebie nie oszukałam! Said the fox: “No, my pal, I didn’t trick you!
29 Vot redz, tevi syta, to syta, a maņ vysu golvu saškaidēja, ka maņ smadzeni līņ [līn] uora! Wot riedź, tiewi syta, to syta, a mań wysu gołwu sa-szkajdiaja, ka mań smadzieni liń ora! Ot patrz, ciebie, prawda, że bili, ale mnie całą głowę połupali, aż mi mózg wyłażą! Look, you only got beaten up, but look at me, they totally smashed my head, my brain is creeping out!
30 Es navaru jau, kūmeņ, i paīt! Es na-waru jaŭ, kumień, i pa-it! Nie mogę już, kumoterku, iść! I can’t even walk, pal!
31 Ok, ok! kai maņ golva suop! Ok, ok! kaj mań gołwa sôp! Och, och, jak mię głowa boli! Ah, ah! what a terrible headache I have!
32 Panes tu niu mani koč drusneņu!” – Pa-niaś tu niŭ mani kocz druśnieniu!" – Przynieś ty mię choć kawałeczek!” – If you could carry me just a little!”
33 “Nu, sēst, kūmeņ!” "Nu, sieśt, kumień!" „Siadaj, kumosiu!” – “Well, get on then, pal!”
34 Jei izsāda iz juo mugorys, a jis i nas, – Jej iz-sada iz jô mugorys, a jis i nas, – Siadła mu na grzbiecie, wilk niesie, – The fox got on the wolf’s back and it carried it.
35 vot jei laide meizt sādādama iz juo placu, – wot jej łajdia miejźt' sadadama iz jô płacu, – a ona mu zaczyna s….. na plecach, – Now the fox, sitting on the wolf’s shoulder, started to pee.
36 soka vylks: “Kas ta tī, kūmeņ, tak?” – soka wyłks: "Kas ta ti, kumień, tak?" – pyta wilk: „Co to tam kumosiu, ciecze?” – Said the wolf: “What is trickling there, pal?”
37 “Ā, kūmeņ, tei rosa kreit nu kūku!” – "A, kumień, tiej rosa kriejt nu kuku!" – „Kumoterku, to rosa pada z drzewa!” – “Ah, pal, dew is falling from the trees!”
38 Jis vēļ nes gobulu, laide jei dierst, iz vylka sādādama, i soka vylks: Jis wial nias gobułu, łajdia jej dierśt', iz wyłka sadadama, i soka wyłks: Jeszcze ją niesie kawałek, a ona zaczyna sr…, na wilku siedząc. Mówi wilk: – They carry on, now the fox starts to shit, sitting on the wolf, and the wolf said:
39 “A kas ta tī, kūmeņ, kreit, taids sylts?” – "A kas ta ti, kumień, kriejt, tajds syłts?" – „A co ta tam, kumosiu, spada takie ciepłe?” – “But was is falling there, pal, something warm?”
40 “Tys, kūmeņ, kukuži nu aglis kreit!” "Tys, kumień, kukużi nu agliś kriejt!" „To, kumoterku, szyszki z jodły lecą!” – “These are fir cones, pal, falling from the fir!”
41 Jis vēļ nas gobulu, a jei dzīd sādādama: Jis wial nas gobułu, a jej dzid sadadama: On jeszcze niesie kawałek, a ona zaczyna śpiewać: They carry on, and the fox, sitting, starts to sing:
42 “Slyms vasalu nas! Slyms vasalu nas!” "Słyms wasału nas! Słyms wasału nas!" „Słaby zdrowego niesie! Słaby zdrowego niesie!” – “The sick carries the fit! The sick carries the fit!
43 Vaicoj vylks: “Kū ta tu, kūmeņ, dzīdi?” – Wajcoj wyłks: "Ku ta tu, kumień, dzidi?" – Pyta wilk: „Co to ty, kumosiu, śpiewasz?” – Asks the wolf: “What are you singing, pal?”
44 “A maņ taida dzīsmeita iraida, ka vasals slymu nas!” – "A mań tajda dziśmiejta irajda, ka wasałs słymu nas!" – „A to taka piosenka, że zdrowy słabego niesie!” – “Ah, it’s just my little song, that the fit carries the sick!”
45 Nu, danese jis jū da olys – Nu, da-niasia jis ju da ołys – Przyniósł ją do nory, Well, the wolf carried the fox to its cave –
46 vot jei rozasmiejās i soka: wot jej roza-śmiejaś i soka: ona się roześmiała i mówi: there it burst into laughter and said:
47 “Es dzīduoja, ka slyms vasalu nese!” "Es dzidoju, ka słyms wasału niasia!" „Ja śpiewałam, że słaby zdrowego niósł!” – “I was singing that the sick carries the fit!”
48 Vylks pazyna, ka jei apmuonēja jū, aizsyrda, – Wyłks pa-zyna, ka jej ap-monieja ju, ajz-syrda, – Wilk poznał, że oszukała go, zgniewał się, – The wolf recognized that the fox had duped him and got very angry, –
49 kai gius lopsu, gribēja jū nūžņaugt, a jei ībāga jau olā! kaj giŭś łopsu, gribieja ju nu-żniaŭgt', a jej i-baga jaŭ olâ! chwycił liszkę, chciał ją udusić, ale mu uciekła do nory, it tried to catch the fox, wanted to strangle it, but the fox had already fled into its cave!
50 Jis tik astis golu atruove ar zūbim i par tū lopsai astis gols i šūdīņ bolts! Jis tik aśtiś gołu at-rowia ar zubim i par tu łopsaj aśtiś gôls i szudiń bołts! tylko koniec ogona złapał zębami i urwał i dla tego liszki koniec ogona teraz biały! It got tore off the top of the fox’s tale with its teeth, and therefore the top of the fox’s tale is white to this very day.