Ap začeiti; Baśnie 20 (281-282)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap začeiti; Baśnie 20 (281-282)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 20. Ap začeiti. 20. Ap zaczejti. 20. O zajączku. 20. About the hare
2 Začš [začs] guoja sīna pļautu, – Zaczsz goja sina plaŭtu, – Zając szedł siano kosić, – The hare went to make hay.
3 īdama pļautu, pajēme mads buceņu i pļauškys jau sīnu, – idama plaŭtu, pajemia mâds bucieniu i plaŭszkys jaŭ sinu, – wziął miodu beczułkę – It took a keg of honey on the way and got ready to mow the hay.
4 saprosa jis lopsys, i vylka, i cytu začu. sa-prosa jis łopsys, i wyłka, i cytu zaczu. zaprosił liszkę i wilki i innych zajęcy. It invited the fox, the wolf and other hares to go with it.
5 Vot i nūīt jī i lopsa zyna, ka mads buceņā iz pļovu atneze [atnese], i jam beja tai pasceits [pasaceits], ka jau beigškūšš [beigškūšs], tūreiz ježkūšš [ieškūšs] madu! Wot i nu-it ji i łopsa zyna, ka mâds bucieniâ iz plowu at-niazia [!], i jam bieja taj pa-ściejts, ka jaŭ biejgszkuszsz, turiejź jeżkuszsz mâdu! Poszli wszyscy. Liszka wie, że miód w beczułce na łąkę przynieśli, bo tak było umówiono, że jak skończą kosić, to będą miód jeść. On they went, and the fox knew they were carrying a keg of honey to the field, it had been told that when they would finish, they would eat the honey!
6 Vot jī pļaun, pļaun, a lopsa soka tai: Wot ji plaŭn, plaŭn, a łopsa soka taj: Zabrali się do roboty, koszą, a liszka mówi tak: Now they mowed and they mowed, and the fox said so:
7 “Začeit, juoīt maņ kūmūs!” – "Zaczejt, jôit mań kumus!" – „Zajączku, muszę iść w kumy!” – “Dear hare, I have to go to be godfather!”
8 Začš [začs] soka: “Nu, ej, lapseņ, ka jau tevi prosa!” – Zacźsz soka: "Nu, ej, łapsień, ka jaŭ tiewi prosa!" – Zająć mówi: „Idź, liszeczko, skoro cię proszą!” – Said the hare: “Well, go then, dear fox, if you have been asked!”
9 Jei īt, – daīt da tuos bucenis i nūjād [nūād] vysu viersu mads, – Jej it, – da-it da tos bucienis i nu-jad wysu wiersu mâds, – Poszła liszka do tej beczułki i zjadła wszystek miód z wierzchu – The fox went and got to the keg and ate all the honey from above.
10 paād jei mads i atskrīņ atpakaļ. pa-ad jej mâds i at-skriń atpakal. zjadła miód i przybiegła. Having eaten the honey it ran back again.
11 Vaicoj začš [začs]: “Nu, kai ta tovam kristabārnam vuords?” – Wajcoj zaczsz: "Nu, kaj ta toŭam krista-barnam ŭords?" – Pyta zając: „Powiedz, jakże tam twemu chrześniakowi na imię?” – Asked the hare: “What is the name of your godchild?”
12 Atsoka jei: “Viers lyzga!” – At-soka jej: "Wiers łyzga!" – Ona mu powiada: „Wierzch-zlizał!” Answered the fox: “Lick-the-top!”
13 Nu, jis dūmuoja, ka i kristabārns jei [jai] taids ira! Nu, jis dumoja, ka i krista-barns jej tajds ira! Zając myślał, że chrześnik naprawdę tak się nazywa! And the hare thought that was the name of the godchild!
14 Jī pļaun sīnu, a jau vysim āsti gribeis [gribīs], pļaun, kab mudruok beigt! Ji plaŭn sinu, a jaŭ jim wysim aśti gribiejś, plaŭn, kab mudrok biejgt! Koszą dalej siano, wszystkim jeść się chce, koszą, żeby prędzej skończyć! They mowed the hay and they got hungry already, they mowed faster in order to finish sooner!
15 A lopsa soka tai: A łopsa soka taj: A liszka mówi tak: Said the fox:
16 “Vēļ šei īškeite kūmūs!” – "Wial szej iszkiejtia kumus!" – „Muszę znowu iść w kumy!” – “I will go again to be godfather!”
17 Nu jei nūīt, – Nu jej nu-it, – - So it went, –
18 daskrīņ iz tū madu i izād da vyds bucenis, – da-skriń iz tu mâdu i iz-ad da wyds bucienis, – Poszła do tego miodu i zjadła do środka beczułki – it got the honey and ate till the middle of the keg.
19 atskrīņ atpakaļ paāduse i vaicoj začš [začs]: “Nu, kai ta tovam kristabārnam vuords?” – at-skriń atpakal pa-adusia i wajcoj zaczsz: "Nu, kaj ta toŭam kristabarnam ŭords?" – przybiegła nazad, a zając pyta znowu: „Jakże na imię twojemu drugiemu chrześnikowi?” – Having eaten, it ran back, and the hare asked: “What is the name of your godchild?”
20 Jei atsoka: “Vydys-lyzga!” Jej at-soka: "Wydys-łyzga!" Ona powiada: „Środek-zlizał!” – The fox answered: “Lick-the-middle!”
21 Začš [začs] dūmoj, ka jei beja kūmūs! Zaczsz dumoj, ka jej bieja kumus! Zając myślał, że ona naprawdę była chrzestną matką! The hare thought the fox had been to a christening!
22 Vot jī pļaun vysi i lopsa pļaun leidza, piec tuo, soka jei otkait: Wot ji plaŭn wysi i łopsa plaŭn lejdza, piec to, soka jej otkajt': Koszą wszyscy i liszka kosi razem, potem mówi znów: They mowed on, and the fox mowed as well, but then it said again:
23 “Vēļ es īšu, kūmūs!” – "Wial eś iszu, kumus!" – „Jeszcze muszę iść w kumy!” – “I will go again, to be godfather!”
24 Nu, i nūīt jei da sovys mads bucenis i izād jau vysu madu da dybyna, izāduse atīt atpakaļ, a jis otkait vaicoj, začš [začs]: Nu, i nu-it jej da soŭys mâds bucieniś i iz-ad jaŭ wysu mâdu da dybyna, iz-adusia at-it atpakal, a jis otkajt' wajcoj, zaczsz: Poszła znowu do beczułki z miodem i zjadła wszystek miód aż do dna, zjadłszy, przyszła a zająć pyta znów: Well it went to the honey keg and ate up all the honey to the bottom. Having eaten, it went back, and the hare asked again:
25 “Nu, kai ta tovam kristabārnam vuords?” – "Nu, kaj ta toŭam krista-barnam ŭords?" – „Jakże twojemu trzeciemu chrześnikowi na imię?” – “So what is the name of your godchild?”
26 Jei soka: “Dybyna-lyzga!” – Jej soka: "Dybyna-łyzga!" – Ona mówi: „Dno-zlizał!” – Answered it: “Lick-the-bottom!”
27 Vot jī beidze jau pļaut, īs jau āstu, taisēškūts appļauveibys, – Wot ji biejdzia jaŭ plaŭt', iś jaŭ astu, tajsieszkut's applaŭwiejbys, – Skończyli już kosić, zając chce wyprawić dożynki, – Now they finished mowing and went to eat, they wanted to celebrate harvest home.
28 īt, verās, tukša buceņa! it, wieras, tuksza bucienia! idą, patrzą, próżna beczułka! – They went and saw that the keg was empty!
29 “Kas izjēds [izēds]? tū lapseņ, izjēds [izēds] madu?” – "Kas iz-jedś? tu łapsień, iz-jedś mâdu?" – „Kto zjadł? ty, liszko, zjadłaś miod? – “Who has eaten up [the honey]? Did you eat the honey, fox?”
30 “Nā,” soka lopsa, “es naježu [naiežu]! "Na," soka łopsa, "eś na jeżŭ! „Nie,” mówi liszka „ja nie jadłam! “No,” said the fox, “I didn’t!
31 es beju kūmūs, nu Dīn’ naježu [naiežu]!” eś bieju kumûs, nu Di'n' na jeżu!" ja byłam w kumach, dalibóg! nie jadłam!” – I was at a christening, by God, I didn’t eat it up!”
32 Vot jī soka: “Kursim guņc [guņs] i sildēsim čūksts [čūkstus], kurs jēde [ēde], tam mads tecēs, tuo mes i apjēssim [apēssim]!” Wot ji soka: "Kursim guńć i sildiasim czûksts, kurs jedia, tam mâds tieciaś, tô mieś i ap-jeśsim!" Dopiero oni mówią: „Zapalmy ogień i grzejmy d…, kto jadł, temu miód pociecze, tego my zjemy!” So they said: “Let’s light a fire and warm our buttocks. We’ll find out the one who has eaten the honey, for it will flow out of him, then we’ll eat him up!”
33 Sakiura [sakiure] guni, stuovē apleik i suok lopsai tecēt jau mads; Sa-kiŭra guni, stowia aplejk i sôk łopsaj tieciet' jaŭ mâds; Zapalili ogień, stanęli w koło i zaczął liszce ciec miód; They lit a fire and stood around it, and the honey started to trickle from the fox.
34 vot jei mudri griuž sovu čūkstu pi vylka čūksta i soka tai: wot jej mudri griŭż soŭu czukstu pi wyłka czuksta i soka taj: ale ona prędko się otarła o wilka i mówi tak: Quickly the fox pushed its buttock onto the wolf’s buttock and said:
35 “A kas? vylks vainīgs, ka jam jau mads i tak!” – "A kas? wyłks wajnigs, ka jam jaŭ mâds i tak!" – „A co? wilk winien, już u niego miód ciecze!” – “What’s that? The wolf is the villain, the honey is trickling from him!”
36 Nu, jī pajēme, vylku nūsyta, uodu nūplēse, galis pīvuorēja i pajēde [paēde]. Nu, ji pa-jemia, wyłku nu-syta, odu nu-plasia, galiś pi-worieja i pa-jedia. Wzięli wilka, zabili, skórę złupili, mięso zgotowali i zjedli. So they took and killed the wolf, tore of its skin, cooked its meat and ate it.
37 A lopsa i šūdīņ dzeiva mads paāduse! A łopsa i szudiń dziejwa mâds pa-adusia! A liszka i dziś żyje, najadłszy się miodu! But the fox, which had eaten the honey, is still alive today!