Ap duraku III; Baśnie 22 (290-293)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap duraku III; Baśnie 22 (290-293)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 195
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 22. Ap duraku. III. 22. Ap duraku. III. 22. O głupim. III 22. The fool (III)
2 Dzeivuoja tāvs ar muoti i beja jim dāls, auga jis, auga i jis taids, koi paglups beja, – Dziejwoja taŭś ar moti i bieja jim dałs, aŭga jis, aŭga i jis tajds, koj pagłups bieja, – Był ojciec i matka, mieli syna, – rósł on, rósł, ale taki, jakiś był, jak głupi, – There once was a couple who had a son. He grew, and grew up a simpleton –
3 kū ta tāvam ar jū darēt? ku ta tawam ar ju dariet? co z nim robić? well, what could father do with him?
4 I runoj jī tai, tāvs ar muoti: I runoj ji taj, taŭs ar moti: I mówią oni tak, ojciec z matką: Once the parents talked and said:
5 a može jis navā glups, a toļko par smīklu vys na tai dora, vajag jū izraudzēt. a może jis nawa głups, a tolko par śmikłu wyss na taj dora, wajag ju iz-raudziet'. może on nie głupi, tylko umyślnie wszystko nie tak robi, trzeba go wypróbować! Maybe he isn’t stupid but does everything wrong just for fun? We should test him.
6 Nūkova tāvs viersi, pīlyka galis maisā i lai jis vad iz tiergu, puordūt, – Nu-kowa taŭs wiersi, pi-lyka galiś majsâ i łaj jis wad iz tiergu, pordut', – Zabił ojciec wołu, włożył mięsa do worka i kazał mu zawieść na targ, sprzedać, – Father slaughtered an ox, put the meat into a sack and asked the son to go to the market and sell it.
7 īdeve vēļ naudys par kū nūpierkt peirāgu, kū apāst i pīscēja [pīsacēja] jam, kab bez naudys nikam napuordūtu, kab naudu pajimtu. i-diewia wial naŭdys par ku nu pierkt' piejragu, ku ap-aśt' i pi-ścieja jam, kab biez naŭdys nikam napordutu, kab naŭdu pa-jimtu. dał jeszcze pieniędzy za co kupić bułek zjeść i kazał mu, żeby bez pieniędzy nikomu nie przedawał, żeby pieniądze wziął. He gave him money to buy some pastry to eat and demanded that he mustn’t give away the meat without money, that he should take money.
8 Nūbrauce jis, brauce par mežu, – Nu-braŭcia jis, braŭcia par mieżu, – Pojechał syn, jechał przez las – He set off and rode through the forest.
9 redz, calms ceļa molā, vacs, satrupējs, aplāsta [applēsta] myza. riadź, całms ciela moła, wacs, satrupiejs, ap-łasta myza. widzi pień na kraju drogi, stary, spruchniały [spróchniały], obdarty z kory. He noticed a stump at the side of the way, rotten, the bark peeling off.
10 Jis, kai tū calmu pamanēja, nūturēja zyrgu i soka: – Jis, kaj tu całmu pa-manieja, nu-turieja zyrgu i soka: – Skoro ten pień spostrzegł, zatrzymał konia i mówi: When he saw this stump, he stopped the horse and said:
11 "Ak, kaids tu bednys, plyks tu i capureitis navā tev golvā, – "Ak, kajds tu biednys, płyks tu i capuriejtis nawa tieŭ gołwâ, – "Ach, jakiś ty biedny, nagiś i czapki nie masz na głowie, “Oh dear, how poor you are, bare, not even a head on your head –
12 saleidzs [saleics], sakrips, mušeņ tu āsti gribi! salejdźs, sakripś, muszeń tu asti gribi! skulony, skrzywiony, pewnie jeść chcesz! crooked, humpy, you must want to eat!
13 Nu, kū, voi tu golodnys esi? Nu, ku, woj tu gołodnys esi? Co czyś głodny? Well, are you hungry?
14 Vot ira maņ galis, – ša kur, toļko tu maņ aizmoksoj! Wot ira mań galiś, – sza kur', tolko tu mań ajz-moksoj! Patrz, ja mam mięso, ot tu! tylko mi zapłać! Look, here is meat – take it, but be sure to pay me!
15 Es braukšu iz mīstu, verīs, kab tu maņ naudu pīgatavētib!" – Eś braŭkszu iz mistu, wieriś, kab tu mań naŭdu pi-gatawietib!" – Pojadę do miasta, pamiętaj, żebyś mi pieniądze przygotował!" – I will go to town, make sure to have the money ready!”
16 Nūlyka maisu pi calma i nūbrauce. Nu-łyka majsu pi całma i nu braŭcia. Położył worek przy pniu i pojechał. He put the sack at the stump and rode away.
17 Nūpierka kukuli i brauc atpakaļ, – Nu-pierka kukuli i braŭć atpakal, – Kupił kukiełkę i jedzie nazad, – He bought a loaf of bread and rode back –
18 nūstoj pet [pret] tū calmu, – nu-stoj piet' tu całmu, – staje przed tym pniem, – he stood opposite the tree –
19 galis navā i maisa navā! galiś nawa i majsa nawa! mięsa niema i worka niema! there was no meat and no sack!
20 Soka: "A kū? Soka: "A ku? Mówi: A co? Said he: “Now what?
21 Galis jau apjēde [apēde]; a naudys navaida? Kam ta tu narunoj? Galiś jaŭ ap-jedia; a naŭdys nawajda? Kam ta tu narunoj? Mięso jużeś zjadł i pieniędzy niema? Czemu nie gadasz? You have already eaten the meat but there is no money? Why don’t you speak?
22 Galis apjēde [apēde], maisu nūreja, namoksoj naudys i nikuo narunoj! Galis ap-jedia, majsu nu-rieja, na moksoj naŭdys i niko narunoj! Mięsoś zjadł, worek połknął, nie płacisz pieniędzy i nic nie gadasz! You ate up the meat and gobbled the sack, you don’t pay money and don’t speak!
23 Paga! es tev labi aizdūšu!" Paga! eś tieŭ łabi ajz-duszu!" Poczkaj! ja ci dobrze zadam!" Wait! I’ll pay you back!”
24 Aplauza [aplauze] vāzu i suoka sist par calmu tū, – Ap-łaŭza wazu i soka siśt' par całmu tu, – Wyłamał kij i zaczął bić po pniu, – He broke off a stick and began to beat at the stump.
25 piec tuo, nūbrauce iz sātu, a par treis dīnys atbraukškys piec naudys! piec tô, nu-braŭcia iz satu, a par trejs dinys at-braŭkszkys piec naŭdys! potem i zapowiedział, że za trzy dni przyjedzie po pieniądze i pojechał do domu. Riding home, he said he would come back for the money three days later!
26 Soka iz tāvu: Tēteit! es gali puordevu! Soka iz tawu: Tiatiejt'! eś gali pordiewu! Mówi do ojca: Tatusiu, ja mięso sprzedałem! He told his father: “Daddy! I sold the meat!
27 Sēdēja taids vacs, plyks, ceļa molā, es jam atdevu, a jis maņ naizmoksuoja, vot es jū labi atlaupēju ar vāzu i lyku, kab par treis dīnys naudu atdūtu maņ!" Siadiaja tajds wacs, płyks, ciela moła, eś jam at-diewu, a jis mań na-iz-moksoja, wot eś ju łabi at-łaŭpieju ar wazu i łyku, kab par trejs dinys naŭdu at-dutu mań!" Siedział taki stary, nagi, na kraju drogi, ja mu oddałem, a on mi nie zapłacił; dobrze go wytłukłem kijem i kazałem, żeby za trzy dni pieniądze mi oddał!" – There was such an old, bare man sitting at the side of the road. I gave him the meat but he didn’t pay, and I beat him with a stick and told him to give me the money back in three days!”
28 Tāvs nūzabeida, – Taŭs nu-za-biejda, – Ojciec przeląkł się, – The father got scared –
29 Dīvs zyna ar kū jis tī kovās, – Diŭs zyna ar ku jis ti kowas, – Bóg wie z kim on tam się bił, – God knows with whom he had been fighting!
30 gaida, nūzaklausēs, nadzierd nikur nikuo, nikas žāluotūs na atr īt [naatīt]! gajda, nuza-kłaŭsias, nadzierd nikur niko, nikas żałotus na atr it! czeka, przysłuchuje się, nie słychać nigdzie nic, nikt na skargę nie przychodzi! He waited for news but didn’t hear anything, nobody came to complain.
31 Iz trešys dīnys, prosa jis otkon nu tāva galis, ka braukškys, puordūškys! Iz treszys dinys, prosa jis otkon nu tawa galiś, ka braŭkszkys, porduszkys! Na trzeci dzień, prosi syn znowu mięsa u ojca, że pojedzie sprzedawać! On the third day the son asked his father again for meat and said he would go and sell it.
32 Tāvs atsvēre jam, īlyka maisā, soka: Taŭs at-świaria jam, i-łyka majsâ, soka: Ojciec odważył mu, włożył do worka, mówi: Father weighed out meat for him, put it into a sack and said:
33 "Verīs, bez naudys nadūd nikam, naesi cik glups, kai beji!" – "Wieriś, biez naŭdys na-dud' nikam, na esi cik głups, kaj bieji!" – Pamiętaj, bez pieniędzy nie dawaj nikomu, nie bądź taki głupi, jak wtedy!" “Be sure not to give it away without money, don’t be as foolish as before!”
34 Jis soka: "Es tagad zynu kū padarēt!" Jis soka: "Eś tagad zynu ku pa-dariet!" Syn mówi: "Ja teraz wiem, co zrobić!" – He said: “Now I know how to do!”
35 Nūbrauce jis, dabrauce pi tuo calma i soka: Nu-braŭcia jis, da-braŭcia pi to całma i soka: Pojechał, przyjechał do pnia i mówi: He rode away, rode to the stump and said:
36 "Tu mušeņ otkon gribi āst?" "Tu muszeń otkon gribi aśt?" "Ty pewnie znowu chcesz jeść? “You surely want to eat again?
37 Nu, es tev atvežu galis, bet verīs, aizmoksoj! Nu, eś tieŭ at-wieżu galiś, bet wieriś, ajz-moksoj! Przywiozłem mięsa, ale zapłać! Well, I brought you some meat, but be sure to pay for it!
38 Kab tu maņ par tū i par tū reizē aizmoksuotib!" – Kab tu mań par tu i par tu riejzia ajz-moksotib!" – Żebyś ty mi za tamto i za to razem zapłacił!" – You have to pay me for this and for the last time!”
39 Nūlyka maisu pi calma: Nu-łyka majsu pi całma: Położył worek przy pniu: He put the sack down at the stump:
40 "Ša, ād, a naudys kab byutu kad es braukšu atpakaļ!" "Sza, ad', a naŭdys kab byŭtu kad eś braŭkszu atpakal!" "Masz, jedz, a pieniądze żeby były, skoro pojadę nazad!" – “Here, eat, but the money must be there when I come back!”
41 Nūbrauce iz mīstu, nūpierka kukuli, pajēde [paēde], brauc atpakaļ iz calmu, verās, navā ni maisa, ni galis! Nu-braŭcia iz mistu, nu-pierka kukuli, pa-jedia, braŭć atpakal iz całmu, wieras, nawa ni majsa, ni galiś! Pojechał do miasta, kupił kukiełkę, pojadł, jedzie nazad do pnia, patrzy, niema ani mięsa, ani worka! – He rode to town, bought a loaf, ate, rode back to the stump, and saw there was neither meat nor sack!
42 "A kas?" – soka, – "tu apjēdi [apēdi] gali ar vysu maisu? "A kas?" – soka, – "tu ap-jedi gali ar wysu majsu? "A co?" – mówi, – "zjadłeś mięso z workiem? “Now what?” said he, “you ate up the meat with the sack?
43 A naudu atdūsi maņ? A naŭdu at-dusi mań? A pieniądze oddasz mi? But will you give me the money?
44 Nu, kas? atdūsi, voi nadūsi? Nu, kas? at-dusi, woj na dusi? Co? oddasz, czy nie oddasz? Well now? Do you give it or not?
45 Kam tu narunoj?" – Kam tu na runoj?" – Czemu nie gadasz!" – Why don’t you speak?”
46 Pajēme lylu mītu i suoka sist tū calmu, nu vīnys pusis i nu ūtris pusis, – Pa-jemia łyłu mitu i soka siśt' tu całmu, nu winys pusis i nu utris pusis, – Wziął wielki drąg i zaczął bić po pniu z jednej strony i z drugiej strony, – He took a big pole and began to beat the stump, from one side and from the other side –
47 syta, syta, cikom jis izaškībēs nu sakņu uorā i pīzagrīzēs suonim, a zamu paspeidē naudys guba. syta, syta, cikom jis iza-szkibiaś nu sakniu ora i piza-grizias sonim, a zamu paśpiejdia naŭdys guba. bił, bił, aż się pień wyważył z korzeniami i przewrócił się na bok a pod spodem błysnęła kupa pieniędzy. he beat and he beat until the stump tore off from its roots and overturned to one side. But beneath it there glittered a heap of money!
48 "Tai?" – soka, – "Taj?" – soka, – "Tak?" powiada, – “So?” said he,
49 "to tu nagribieji maņ moksuot i naudu saglobuoji zam čūksta?" – "to tu na gribieji mań moksot' i naŭdu sa-głoboji zam czuksta?" – "nie chciałeś mi płacić, a pieniądze schowałeś pod d…?" – “you didn’t want to pay me and kept the money under your arse?”
50 Pībēra [pībēre] rogovys cikviu [cik viņ] leida, pastoteja calmu iz vītys i nūbrauce iz sātu. Pi-biera rogowys cikwiu lejda, pa-stotieja całmu iz witys i nu-braŭcia iz satu. Nasypał do sanek wiele tylko wlazło, postawił pień na miejscu i pojechał do domu, He filled the sleigh as much as it took, put the stump back in place and rode home.
51 "Vot, tēt," – soka, – "i naudys tev! "Wot, tiat'," – soka, – "i naŭdys tieŭ! "Ot, tato," – mówi, – masz tu pieniądze! “Look, father,” he said, “and here is your money!
52 Jis nagribēja moksuot, es jam sadevu, sadevu ar mītu par koklu, jis pakrita iz pīrys i naudu maņ atdeve!" Jis na-gribieja moksot', eś jam sa-diewu, sa-diewu ar mîtu par kokłu, jis pa-krita iz pirys i naŭdu mań at-diewia!" Nie chciał płacić, ja mu dałem, drągiem po karku, tak on upadł na łeb i pieniądze mi oddał!" – He didn’t want to pay, so I beat him, I beat him with a pole on his neck, he fell on his face and gave me the money!”
53 Tāvs nūzabeidās, dūmuoja, ka jis cylvāku nūsyta, byuškūte niu bāda! Taŭs nuza-biejdas, dumoja, ka jis cyłŭaku nu-syta, byŭszkutia niŭ bada! Ojciec przeląkł się, myślał, że człowieka zabił, że będzie bieda! The father was alarmed, he thought that he had killed a man and there would be trouble now!
54 Naudu atdeve nūlikt sīvai, a pats gaida, kas nu tuo byus? Naŭdu at-diewia nu-likt' sîwaj, a patś gajda, kas nu to byŭs? Pieniądze dał schować żonie, a sam czeka, co z tego będzie? He gave his wife the money to put away and waited for the things to come.
55 Nūgaidējis, nikuo nadzierd, vyss klus [kluss]! Nu-gajdiejiś, niko na dzierd', wyss kłuś! Czekał, nic nie słychać, cicho! He waited for some time but didn’t hear anything, all was quiet.
56 A duraks vys runoj, ka tī daudz naudys, vajaga braukt. A duraks wyss runoj, ka ti daŭdź naŭdys, wajaga braŭkt'. A głupi wciąż gada, że tam dużo pieniędzy, że trzeba jechać. Meanwhile the simpleton continued talking that there was a lot of money and they should go there.
57 Aizjiudze tāvs zyrgu, nūbrauce ar dālu, – Ajz-jiŭdzia taŭs zyrgu, nu-braŭcia ar dału, – Zaprzągł ojciec konia, pojechał z synem, – Father harnessed the horse and rode off with the son.
58 atškībe calmu, – at-szkibia całmu, – odwalili pień, – He moved the stump –
59 jis tagan jau redz, ka calms, na cylvāks, – jis tagan jaŭ riadź, ka całms, na cyłŭaks, – widzi, że pień, nie człowiek, – he saw now that it was a stump and not a man –
60 i atroda naudys. i at-roda naŭdys. i znaleźli pieniądze. and found the money.
61 Soka tāvs: "Dieleņ, es naudu jimšu uorā, a tu stuovi iz ceļa, ka kas brauks, voi īs, to aizasvisnej labi, kab es dzierdātu!" – Soka taŭs: "Dieleń, eś naŭdu jimszu ora, a tu stowi iz ciela, ka kas braŭkś, woj iś, to ajza-świśniaj łabi, kab eś dzierdatu!" – Mówi ojciec: "Synku, ja pieniądze będę wyjmować, a ty stój na drodze, jeżeli kto pojedzie, czy pójdzie, to gwizdnij mocno, żebym posłyszał!" – Father said: “Sonny, I’ll take the money out but you stand on the road and if someone comes along blow such a good whistle that I will hear it!”
62 Duraks soka: "Labi, tēt, es jau aizasvisneišu!" Duraks soka: "Łabi, tiat', eś jaŭ ajza-świśniejszu!" Głupi mówi: "Dobrze, tato, ja mocno gwizdnę!" Said the simpleton: “All right, Daddy, I will blow a whistle!”
63 Nūguoja i stuov, i redz – īt pops.... Nu-goja i stow', i riadź – it popś.... Poszedł i stoi; widzi – idzie pop…. He went and stood, and he saw the pope coming. [pope = orthodox priest]
64 Pajēme mītu, kai svisnēja popam par golvu, jis i nūkrita iz zemis i gotovys! Pa-jemia mîtu, kaj świśniaja popam par gołwu, jis i nu-krita iz ziamis i gotowys! Wziął drąg, jak gwizdnął popowi po głowie, ten upadł na ziemię i nie wstał. He took a pole and stroke such a blow at the pope’s head that he fell down and was dead!
65 Skrīņ [skrīn] duraks iz tāvu i vaicoj: "A kas, tēt? Skriń duraks iz tawu i wajcoj: "A kas, tiat'? Bieży głupi do ojca i pyta: "A co, tato? Then the simpleton ran to his father and asked: “Now, daddy,
66 voi dzierdieji, kai es svisnieju?" – woj dzierdieji, kaj eś świśnieju?" – Słyszałeś, jakem gwizdnął?" – did you hear how I blew?”
67 "Na, es nasu [naasu] dzierdiejis!" – "Na, eś nasu dzierdiejiś!" – "Nie, nie słyszałem!" – “No, I haven’t heard anything!”
68 "A es svisnēju popu par golvu, jis nūkrita aukš pek vīnjam vēļ gobuls audaklaēdeņ [augšpēdeņ] i guļ!" "A eś świsnieju popu par gołwu, jis nu-krita auksz pie-deń i gul!" A ja gwizdnąłem popa po głowie, upadł do góry nogami leży!" – “Well, I gave the pope a blow on the head, he fell over and now he lies there!”
69 Soka tāvs: "Ok, Dīveņ! kū ta tu padarieji?" – Soka taŭs: "Ok, Diwień! ku ta tu pa-darieji?" – Mówi ojciec: "Och, Boże! co ty zrobiłeś?" – Said the father: “Oh God! What have you done?”
70 "Nikuo! es toļko svisnieju!" – "Niko! eś tolko świśnieju!" – "Nic! ja tylko gwizdnąłem!" – “Nothing! I only blew!”
71 Nūskrēja tāvs, lyka dālam viļkt popu iz mežu, a pats īt nu pakalis, ar zorim aizslauka slīdi. Nu-skriaja taŭs, łyka dałam wilkt' popu iz mieżu, a pat's it nu pakaliś, ar zorim ajz-słaŭka ślidi. Pobiegł ojciec, kazał synowi ciągnąć popa do lasu, a sam idzie z tyłu, gałęzią zaciera ślady. Father hurried to the place. He ordered his son to pull the pope into the wood and went after him and swept away the traces with twigs.
72 Īvylka bīžnē, aizlyka ar lylu kūku, viersum pīsvīde zoru, – I-wyłka biżniâ, ajz-łyka ar łyłu kuku, wiersum pi-świdia zoru, – Wciągnęli do gęstwiny, przywalili wielkiem drzewem, na wierzch narzucili gałęzi, – They pulled the corpse into a thicket, behind a big tree, and threw twigs upon it.
73 sajēme naudu i nūbrauce iz sātu. sa-jemia naŭdu i nu-braŭcia iz satu. zabrali pieniądze i pojechali do domu. Then they took the money and rode home.
74 Iz leikuma, soka duraks: Iz lej-kuma, soka duraks: Na zakręcie, mówi głupi: At a bend the simpleton said:
75 "Tēteit, brauc, a es skrīšu iz popa sīvu, jei na tuoli ira, – "Tiatiejt', braŭć, a eś skriszu iz popa sîwu, jej na toli ira, – "Tato, jedź, a ja pobiegę do popadzi, ona nie daleko, – “Daddy, you go, but I will run to the pope’s wife, she doesn’t live far –
76 pasceišu [pasaceišu], ka es popu nūsytu, a lai jei pagloboj jū!" paściejszu, ka eś popu nu-sytu, a łaj jej pa-głoboj ju!" powiem, że popa zabiłem, niech ona go pochowa!" – I will tell her that I have killed the pope and that she can bury him!”
77 Tāvs jū prosa, kab jis naītu, vuica, ka byus slikti, a jis izlēcs nu rogovu i nūskrēja! Taŭs ju prosa, kab jis na itu, wujca, ka byŭś slikti, a jis iz laćś nu rogowu i nuskriaja! Ojciec prosi, żeby nie szedł, uczy, że będzie źle, a syn wyskoczył z sanek i pobiegł! Father begged him not to go, he cautioned him that there would be trouble, but he jumped from the sleigh and off he ran!
78 Nūbrauce tāvs mudri iz sātu, naudu atdeve sīvai, i nūguoja iz klāvu, nūkova lylu uozi i nūbrauce atpakaļ iz mežu. Nu-braŭcia taŭs mudri iz satu, naŭdu at-diewia sîwaj, i nu-goja iz kławu, nu-kowa łyłu ozi i nu-braŭcia atpakal iz meżu. Pojechał ojciec prędko do domu, pieniądze oddał żonie i poszedł do chlewu, zarznął wielkiego kozła i pojechał znowu do lasu. Father rode quickly home, gave his wife the money and went to the barn, slaughtered a buck and rode back to the wood.
79 Popu izjēme, īsvīde azarī, a uozi īlyka tamā vītā, kur pops beja nūglobuots. Popu iz-jemia, i-swidia azarî, a ozi i-łyka tamâ witâ, kur pops bieja nu-głobots. Popa wziął, wrzucił do jeziora, a kozła położył w tem miejscu, gdzie pop był schowany. He pulled the pope out, threw him into the lake, and put the buck at the place where the pope had been buried.
80 A tys duraks, atguojis, soka iz popa sīvu: A tys duraks, atgojiś, soka iz popa sîwu: A ten głupi, przyszedłszy, mówi do popadzi: Meanwhile the simpleton came to the pope’s wife and said to her:
81 "Es popu nūsytu, bet tu jam bēris sataisi!.... "Eś popu nu-sytu, bet tu jam biariś sa-tajsi!.... "Ja popa zabiłem, ale ty jemu zrób pogrzeb!.... “I have killed the pope, give him a funeral!
82 Pajem dzeks [dzekus], īsim iz mežu, es tev paruodiešu, kur jis guļ!" Pa-jem dziaks, isim iz mieżu, eś tieŭ pa-rodieszu, kur jis gul!" Weź dziaczków, pójdziemy do lasu, ja ci pokażę, gdzie on leży!" – Take some fellows, let’s go into the wood, I’ll show you where he is lying!”
83 Vysi zyna, ka jis duraks, popa sīva naklausē [naklause?] jū, bet aizīt jau vokors, a popa navaida, – Wysi zyna, ka jis duraks, popa sîwa naklaŭsia ju, bet ajz-it jaŭ wokors, a popa na-wajda, – Wszyscy wiedzą, że on głupi, popadzia go nie słucha, ale robi się wieczór, popa niema, – Everybody knew he was a simpleton and the pope’s wife didn’t listen to him, but when evening came and the pope wasn’t there
84 pajem jei ļauds, īt iz mežu vārtūs. pa-jem jej laŭdś, it iz mieżu wartus. bierze ludzi, idzie do lasu zobaczyć. she took some people and went into the wood to look.
85 Duraks davede pi tuos vītys, nūvylka zors [zorus], nūgriude kūku i izvylka uozi. Duraks da-wiedia pi tos witys, nu-wyłka zors, nu-griŭdia kuku i iz-wyłka ozi. Głupi doprowadził do tego miejsca, odgarnął gałęzie, zepchnął drzewo i wyciągnął kozła. – The simpleton led them to the place, pulled off the twigs, pushed away the tree and pulled out the buck.
86 "Ša kur", – soka, – "verīs, voi ta tovs veirs ira, voi na tovs? "Sza kur", – soka, – "wieriś, woj ta toŭs wiejrs ira, woj na toŭs? "Masz tu," mówi, "patrz, czy to twój mąż, czy nie twój? “Here, look”, he said, “is this your husband or is it not yours?
87 Voi tovam veiram beja četris kuojis? Woj toŭam wiejram bieja czetris kojis? Czy twój mąż miał cztery nogi? Did your husband have four legs?
88 Voi beja garis auss? Woj bieja garis aŭśś? czy miał długie uszy? Did he have long ears?
89 Voi beja eisa buordeņa i rogi līli? Woj bieja ejsa bordienia i rogi lili [!]? czy miał krótką bródkę i wielkie rogi? Did he have a short beardy and long horns?
90 Voi jis bejis vyss pokoruots? Woj jis biejiś wyss pokorots? Czy był cały kosmaty? Was he scraggy all over?
91 Voi tu pazeist jū?" – Woj tu pa-ziejst ju?" – Czy poznajesz go?" – Do you recognize him?”
92 Popa sīva aizasirdeja, izlomuoja jū i nūguoja iz sātu, a duraks nūguoja iz tāvu, ruods, ka padarēja kū gribēja. Popa sîwa ajza-sirdiaja, iz-łomoja ju i nu-goja iz satu, a duraks nu-goja iz tawu, rods, ka pa-darieja ku gribieja. Popadzia zgniewała się, zwymyślała go i poszła do domu, a głupi poszedł do ojca, rad, że zrobił tak, jak chciał. The pope’s wife got angry, scolded him and went home, while the simpleton went to his parents. He was happy that he had done as he pleased.
93 Tagad i tāvs davīrēja, ka jis duraks, nikuo jam nalyka darēt i nikur nu seva nalaide. Tagad i taŭs da-wirieja, ka jis duraks, niko jam na łyka dariet i nikur nu siewa nałajdia. Dopiero i ojciec uwierzył, że on głupi, nic mu nie kazał robić i nigdzie bez siebie nie puszczał. Now father was convinced that he was a simpleton. He didn’t give him any job to do and didn’t let him from his side.
94 A tei nauda, beja laime, kuru Dīvs dūd sevkuram cylvākam, i durakam īdeve iz juo dalis! A tiej naŭda, bieja łaimia, kuru Diŭs dud' sieŭ kuram cyłŭakam, i durakam i-diewia iz jô daliś! A te pieniądze, były szczęściem, które Bóg daje każdemu człowiekowi i głupiemu dał na jego dolę! But as to the money – that was luck, which God gives each man, and so even the simpleton got his share!