Ap eksteiti; Baśnie 23 (294-298)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap eksteiti; Baśnie 23 (294-298)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 23. Ap eiksteiti. 23. Ap ejkstiejti. 23. O nereczce. 23. Thumbling
2 Beja vecs ar veci, jim nabeja nivīna bārna, a gribējās jim, kab byutu koč vīns bārns. Bieja wiećs ar wiaci, jim na bieja ni wina barna, a gribiejas jim, kab byŭtu kocz wins barns. Był dziadek z babką, nie mieli dzieci, a chciało się im mieć choć jedno dziecko. There was an old couple, they didn’t have a single child and they wanted to have at least one child.
3 Vot jis soka tai iz veci: Wot jis soka taj iz wiaci: Mówi dziadek do babki: Said he to his wife:
4 "Bezdēsim mes, kab byutu myusim dieleņč [dieleņš]!" "Bieźdiasim mieś, kab byŭtu myŭsim dieleńcz!" "B….my, żeby mieć synka!" “Let’s fart in order to have a little son!”
5 A jei atsoka: "To tu nūej, nūpiņ maņ skelinīku, kimā bezd!" – A jej at-soka: "To tu nu-ej, nu-piń mań skielinijku, kimâ biaźd'!" – A ona odpowiada: "To pójdź upleć mi koszyczek (z łuczywa), do czego bź….!" Replied she: “Then go and weave me a little basket into which we may fart!”
6 Nūīt iz mežu, – Nu-it iz mieżu, – Poszedł dziadek do lasu, – He went to the wood.
7 nūguojis iz mežu, nūciers [nūcierts] eglei zoru i nas jis, izlics iz placu. nu-gojiś iz mieżu, nu-cierś eglaj zoru i nas jis, iź-lićś iz płacu. ściął gałąź jodły i niesie na plecach. In the wood he cut branches from a fir tree and carried them [home] on his back.
8 Aizīt jam lesniks prīškā, soka: "Kur tu nes?" – Ajz-it jam leśniks priszka, soka: "Kur tu niaś?" – Zachodzi mu leśny drogę i pyta: "Gdzie to niesiesz?" – A forester crossed his way and asked: “Where are you carrying this?”
9 "A vot nasu, peišu sev skelinīku i bezdēsim mes ar veci i byus myusim dieleņč [dieleņš]!" "A wot nasu, piejszu sieŭ skielinijku i bieźdiesim mies ar wiaci i byŭś myŭsim dieleńcz!" "A ot niosę, uplotę sobie koszyczek i będziemy bź…. z babką, żeby mieć synka". – “Well, I carry it [home] to weave a little basket, and then the wife and I will fart and we’ll have a son!”
10 Lesniks rosasmejās [rozasmejās] i soka: "Nu nes jau, nes, ka tai darēškys!" Leśniks rosa-śmiejaś i soka: "Nu niaś jaŭ, niaś, ka taj darieszkys!" Leśny rozśmiał się i mówi: "No, nieś już, nieś, skoro to taka sprawa!" The forester burst out laughing and said: “So go on carrying it, take it, if that’s what you will do!”
11 Atnas jis iz sātu, saškoļdoj tū zoru i nūpyn skelinīceņu, a ka jī grib bezdēt, to jī vys tī, lai jī kū struodoj, a jī vys tak iz tū skelinīceņu! At-nas jis iz satu, sa-szkołdoj tu zoru i nu-pyn skielinijcieniu, a ka ji grib bieźdiat', to ji wyss ti, łaj ji ku strodoj, a ji wyss tak iz tu skielinijcieniu! Przyniósł do chaty, połupał gałąź, uplótł koszyczek, a wiele razy im się zachce bź…., to lecą co tchu, rzucają robotę, a lecą do tego koszyczka. He brought the branches home, split them and wove a basket, and whenever they wanted to fart, they did it there, wherever they were working, they always went to this little basket!
12 Cik laika bezd jī tī, jau mudri byus dieleņč [dieleņš]! Cik łajka biaźd' ji ti, jaŭ mudri byŭś dieleńcz! Długi czas oni tam bź…., spodziewają się, że już prędko będzie synek! They did so for some time, soon the son would be ready!
13 Nu, īt jau veceit [veceits] ortu, – Nu, it jaŭ wieciejt ortu, – Poszedł dziadek orać, – One day the man went out to plough.
14 jis apars i ecej jau, a jei mudri brūkast [brūkasts] vuorej... jis ap-arś i eciej jaŭ, a jej mudri brukaśt' woriej... zaorał i bronuje, a babka czem prędzej, śniadanie gotuje… He finished ploughing and started to harrow, while she was diligently preparing breakfast.
15 Izvuorej jei brūkast [brūkasts], jau laidēs, ness iz teiruma, a jis soka tai, tys eiksteits, tys dieleņč [dieleņš], kur jī izbezdēja: Iz-woriej jej brukaśt', jaŭ łajdiaś, niaśś iz tiejruma, a jis soka taj, tys ejkstiejts, tys dieleńcz, kur ji iz-biaźdiaja: Ugotowała śniadanie, zbiera się, nieść w pole, w tem odzywa się ta nereczka, ten synek, którego wybź…..: When she had finished cooking she prepared to go and carry the breakfast to the field, and at this moment the thumbling, the little son that she had farted, said:
16 "Mam, es nežšu [nesšu] iz teiruma!" "Mam, eś nieższu iz tiejruma!" "Mamo, ja zaniosę na pole!" – “Mummy, I’ll carry it to the field!”
17 Verās jei, verās, tak pa ustobu, – Wieras jej, wieras, tak pa ustobu, – Patrzy babka, patrzy, biega po izbie szuka She looked around and around in the cottage –
18 kur jis runoj? kur jis runoj? gdzie on gada? – who is speaking there?
19 "Kur ta tu esi, dieleņ?" jei vaicoj. – "Kur ta tu esi, dieleń?" jej wajcoj. – "Gdzie ty jesteś, synku?" pyta. “Where are you, my son?” asked she.
20 "Ša kur, mameņ, es asmu!" "Sza kur, mamień, eś asmu!" "Tu mamo, jestem!" – “Here I am, mummy, look!”
21 Datak jei pi skelinīciņa i redz, ka jau stuov dieleņč [dieleņš] kuru izbezdēja, taids mozeņč [mozeņš], mozeņč [mozeņš], kai eksteits [eiksteits]! Da-tak jej pi skielinijcinia i riadź, ka jaŭ stow' dieleńcz kuru iz-biaźdiaja, tajds mozieńcz, mozieńcz, kaj ekśtiejts! Przybiega do koszyczka i widzi, że stoi synek, którego wybź….. taki malutki, malutki, jak nereczka! She rushed to the little basket and saw the little son she had farted standing there, a teeny-tiny one, like a little thumb!
22 Jis soka: "Mam, es nežšu [nesšu] tāvam āst!" – Jis soka: "Mam, eś nieższu tawam aśt'!" – Mówi: "Mamo, ja poniosę tacie jeść!" – He said: “Mummy, I’ll bring father his meal!”
23 "E, – tu dieleņ! kur ta tu, taids mozeņč [mozeņš], nūnessi?" – "E, – tu dielień! kur ta tu, tajds mozieńcz, nu-nieśsi?" – "Ej ty, synku! ty taki malutki, jakże zaniesiesz?" – “Oh, sonny! How could you tiny one carry it?”
24 "Na, mam, es nūnežšu [nūnesšu]!" – "Na, mam, eś nu-nieższu!" – "To nic, mamo, zaniosę!" – “No, mummy, I will do it!”
25 Jei taida ruoda, ka jau dieleņč [dieleņš] izbezdāts, dūmoj jei: Jej tajda roda, ka jaŭ dieleńcz iz-biaźdats, dumoj jej: Babka taka rada, że już synka wybź….., myśli sobie: She was very happy that the son had already been made by her farting and thought:
26 Vot veceits cik ilgi bezdēja i naizbezdēja, a es drusku pabezdieju i dieleņč [dieleņš] jau iraida! Wot wieciejts cik ilgi biaźdiaja i na iz-biaźdiaja, a eś drusku pa-bieźdieju i dieleńcz jaŭ irajda! Dziadek tak długo bź…. i nie wybź…., a ja troszkę pobź…... i synek już jest! Hah! the old man farted for so long, but I just farted a little and here’s the son!
27 Jau jei tureisīs ar veceiti, vokorā, ka tys juos dieleņč [dieleņš]! Jaŭ jej turiejsiś ar wieciejti, wokora, ka tys jôs dieleńcz! Będzie się zakładać z dziadkiem wieczorem, że to jej synek! She would settle it with her husband in the evening that this was her son!
28 A jis līk iz golvys pūdu āst tāvam i nas jis paceļu i atrūn, īdams, vasari i kneipstankys [kneipstangys], pajem jis i īt i klīdz: "Tēt! ū!"... A jis lik iz gołwys pudu ast' tawam i nas jis paciełu i at-run, idams, wasari i kniejpstankys, pa-jem jis i it i klidz: "Tiat'! û!"... A synek stawia na głowę garnek z jedzeniem dla ojca i niesie w pole, – idąc znajduje, młotek i obcążki, bierze je idzie i krzyczy: "Tato, u!... " Meanwhile he put the pot with father’s meal on his head and carried it away. On his way he found a hammer and pliers, which he took. Then he shouted: “Daddy, yoo-hoo!”
29 Tys veceits verās, kas tī klīdz: tēt! ū!... Tys wieciejts wieras, kas ti klidz: tiat'! û!... Dziadek patrzy, kto tam krzyczy: tato, u!... The man looked around for the one who shouted: daddy, yoo-hoo!
30 A jis danas jam āst, nūlīk tū pūdu i soka, jis īškys acātu. A jis da-nas jam aśt', nu-lik tu pudu i soka, jis iszkys acatu. Tamten przynosi mu jeść, stawia garnek i powiada, że teraz pójdzie bronować. And he brought him his meal, put down the pot and said he would go and harrow.
31 Tāvs verās, ka jis te stuov pi tāva suonūs i soka: Taŭs wieras, ka jis tia stow' pi tawa sonus i soka: Ojciec widzi, że on tam stoi koło niego i mówi: The father watched as he stood beside him and said:
32 "E, tu dieleņč [dieleņš], tu taids mozeņč [mozeņš] kai eiksteits, kur ta tu īsi acātu?" – "E, tu dieleńcz, tu tajds mozieńcz kaj ejkśtiejts, kur ta tu isi acatu?" – "E, ty synku, tyś taki malutki jak nereczka, jakże ty pójdziesz bronować? " – “Oh, sonny, you are as tiny as a thumb, how can you go and harrow?”
33 A jis soka: "Īškys!" – A jis soka: "Iszkys!" – A on mówi: "Pójdę!" – But he said: “I’ll do it!”
34 Daīt pi zyrga, tiuleņ kuop iz egļa, nu egļa zyrgam iz astis, pa asti iz mugorys, – Da-it pi zyrga, tiŭleń kop iz egla, nu egla zyrgam iz aśtiś, pa aśti iz mugorys, – Poszedł do konia, wlazł na bronę, z brony koniowi na ogon, po ogonie na grzbiet, – He went to the horse, climbed a fir tree, jumped from the tree onto the horse’s tail, from the tail to its back –
35 īlīn zyrgam ausī, – pa kairū īlīn, pa lobū izlīn i ecej! i-liń zyrgam aŭsî, – pa kajru i-liń, pa łobu iz-liń i eciej! wlazł koniowi do ucha, – przez lewe wlazł, przez prawe wylazł i dalej bronować! he crept into the horse’s ear – crept into the left ear and out of the right ear – and started to harrow.
36 Vot tāvs vysu dīnu ecēja, da cik nanūecēja, kai jis par stuņdi. Wot taŭs wysu dînu ecieja, da cik nanu-ecieja, kaj jis par stundi. Ojciec cały dzień bronował a tyle nie zabronował, co on przez godzinę. And father had harrowed the whole day and not done as much as he did in one hour.
37 I brauc kungi kai seņuok – I braŭć kungi kaj sieniok – Jadą panowie, – jak dawniej A gentleman came along travelling, as gentlemen used to travel in the old times –
38 vys jau kungi braukuoja, mašynu nabeja, – wyss jaŭ kungi braŭkoja, maszynu na bieja, – wciąż już panowie jeździli, maszyn nie było, – they were riding, as there were no engines –
39 brauc jī i soka iz tū veceiti: braŭć ji i soka iz tu wieciejti: Jad(ę)ą i mówią do tego dziadka: he came along and said to the man:
40 "Kaids tovs zyrgs gudris, ka jis vīns pats itai šmuki ecej!" "Kajds toŭs zyrgs gudris, ka jis wins pat's itaj szmuki eciej!" "Jaki twój koń mądry, że sam tak ładnie bronuje!" “How clever your horse is to harrow so nicely on its own!”
41 A jis soka tai: "Tī maņ dāls ecej". – A jis soka taj: "Ti mań dałs eciej". – A on mówi: "To syn mój bronuje!" – And he said: “That’s my son harrowing there”.
42 "Kur ta tovs ir dāls, ka jū navar redzēt?" – "Kur ta toŭs ir dałs, ka ju na war riedziat?" – Gdzież twój syn, że go nie można widzieć!" – “But where is your son, I can’t see him?”
43 "Ša kur, pi zyrga! Dāls! ū!" "Sza kur, pi zyrga! Dałs! û!" "A tam przy koniu! Synku! u!" – “Look, he is with the horse! Sonny! Yoo-hoo!”
44 Jis adzasaucās [atzasaucās]: "Tēt, ū!" – Jis adza-saŭcas: "Tiat'! û!" – Syn odzywa się: "Tato! u!" – He called back: “Daddy, yoo-hoo!”
45 "Kur ta esi, dāls?" – "Kur ta esi, dałs?" – "Gdzie jesteś, synku!" – “Where are you, son?”
46 "A zyrgam ausī!" – "A zyrgam aŭsî!" – "W uchu u konia!" – “I’m in the horse’s ear!”
47 "Ej šur, dāls!" – "Ej szur, dałs!" – "Pójdź tu, synku!" – “Come here, son!”
48 Jis nu auss izlīn, zyrgam pa mugoru, pa asti, iz egļa i zemē – Jis nu aŭśś iz-liń, zyrgam pa mugoru, pa aśti, iz egla i ziamia – Syn z ucha wylazł, na grzbiet koński, potem na ogon, z ogona na bronę i na ziemię He crept out of the ear, along the horse’s back, onto its tail, onto the fir tree and down.
49 i atīt jis iz tāvu. i at-it jis iz tawu. i przyszedł do ojca. He came to his father.
50 Vot kungs soka tai: puordūd [puordūt] šam tū dālu par treis simti! – Wot kungs soka taj: por-dud' szam tu dału par trejs simti! – Pan mówi: Sprzedaj mi tego syna za trzy stówki! – Now the gentleman said: “Sell me your son for three hundred!”
51 Na, napuordūškys! Na, na por-duszkys! "Nie, nie sprzedam!" “No, I won’t sell him!”
52 Jam žāļ, tam tāvam, puordūd [puordūt] dāla, – Jam żał, tam tawam, por-dud' dała, – Jemu żal, temu ojcu, sprzedać syna, – He was sorry, the father, to sell his son.
53 a dāls soka: "Tēt! pourdūd mani! a dałs soka: "Tiat'! por-dud' mani! a syn mówi: "Tato, sprzedaj! But the son said: “Daddy! Sell me!
54 es atskrīšu atpakaļ!" – eś at-skriszu atpakal!" – ja przybiegę nazad!" – I’ll run back!”
55 Soka tāvs iz kungu: "Nu, labi! pierc kungs!" Soka taŭs iz kungu: "Nu, łabi! pierć kungs!" Mówi ojciec do pana: – "No, dobrze! kupuj pan!" – Said the father to the gentleman: “All right, milord, buy him!”
56 Kungs atdūd jam naudu, a jim jau nikur juo likt, ka jis mozeņč [mozeņš], jis nūzatušās [nuzatušēs], nūzažņauksīs [nūzažņaugsīs], – Kungs at-dud' jam naŭdu, a jim jaŭ nikûr jô likt', ka jis mozieńcz, jis nu-za-tuszaś, nuza-żniaŭksiś, – Pan daje mu pieniądze, ale nie ma gdzie go włożyć, boi się, że taki malutki, zatchnie się, zadusi się, – The gentleman gave him the money, but didn’t know where to put him [= the boy], for he was so tiny, he was afraid lest he should drown or suffocate.
57 jem i līk jū naudys skreinē, uodys skreinē, pakaļā. jem i lik ju naŭdys-skriejniâ, odys skriejnia, pakala. biorą go i kładą do skrzyni od pieniędzy, do skórzanej skrzyni, z tyłu. He took him and put him into the money-box, a leather box which sat behind him.
58 A jis soka tys eiksteits: "Munu vasari i kneipstankys [kneipstangys] īlīc pi mane!" A jis soka tys ejkstiejts: "Munu wasari i kniejpstankys i-lić pi mania!" Dopiero mówi nereczka: "Mój młotek i obcążki włóżcie mi także!" And Thumbling said: “Put my hammer and my pliers here with me!”
59 Nu, jī īlīk jam, a jis pajem, rozsyt skreini ar vasari, izlaiž naudu i pats izlīn. Nu, ji i-lik jam, a jis pa-jem, roz-syt skriejni ar wasari, iz-łajż naŭdu i pat's iz-liń. Włożyli mu, a on wziął młotek, rozbił skrzynię młotkiem, wypuścił pieniądze i sam wylazł. He did so, and Thumbling broke the box with his hammer, threw out the money and climbed out himself.
60 Atbrauc vokorā veceits iz sātu, vaicoj vece: "Kur dieleņč [dieleņš]?" – At-braŭć wokora wieciejts iz satu, wajcoj wiacia: "Kur dieleńcz?" – Przyjeżdża wieczorem dziadek do domu, pyta babka: "Gdzie synek?" – In the evening the old man came home and his wife asked: “Where is the little son?”
61 "Jau es dieleņu puordevu!" "Jaŭ eś dieleniu por-diewu!" "Ja synka sprzedałem!" – “I have sold him already!”
62 Vot!.. jei dieleņa izbezdēja, a jis puordeve! – Wot!.. jej dielenia iz-biaźdiaja, a jis por-diewia! – Jak to! ona synka wybź….., a on sprzedał! – Well! She had farted the little son, and he sold it!
63 "Na, es izbezdēju, na tu!" – "Na, eś iź-biaźdieju, na tu! – "Nie, ja wybź….., nie ty!" “No, it’s me who farted him, not you!”
64 Suok buortīs, lomuotīs, a dieleņč [dieleņš] jau pi durovu! Sôk bortiś, łomotiś, a dieleńcz jaŭ pi durowu! Zaczynają swarzyć się, łajać się, a synek woła pod drzwiami! They started to quarrel and abuse each other. But their little son was at the door already!
65 "Mam, taisi durs vaļā!" – "Mam, tajsi durs wala!" – "Mamo, otwórz drzwi!" – “Mummy, open the door!”
66 Attaisa jei durs, a jis soka: At-tajsa jej durs, a jis soka: Otwarła ona drzwi, a synek mówi: She opened the door and he said:
67 "Tēt, jiudz zyrgu, brauksim naudys!" – "Tiat', jiŭdz zyrgu, braŭksim naŭdys!" – "Tato, zaprzęgaj konia, jedźmy po pieniądze!" – “Daddy, harass the horse, let’s go get the money!”
68 "E, tu dieleņ, duraceņč [duraceņš]! "E, tu dieleń, duracieńcz! "E, ty, synku, głuptasiku! “Oh, sonny, you little fool!
69 Kur ta mes jimsim naudys?" – Kur ta mies jimsim naŭdys?" – Gdzie my weźmiemy pieniędzy?" – Where shall we find money?”
70 "Na, tēt, brauksim!" "Na, tiat', braŭksim!" "Tato, jedźmy!" – “Well, daddy, let’s go!”
71 Cikom tāvs apzavalkās, dāls zyrga aizjiudz i nūbrauc i saber rotūs naudu, – Cikom taŭs apza-wałkas, dałs zyrga ajz-jiŭdz i nu-braŭć i sabier rotus naŭdu, – Ojciec zaczął się ubierać, a syn konia zaprzągł, pojechał, wsypał do wozu pieniądze, – While father got dressed the son harassed the horse and took off and loaded the money into the cart.
72 cikom tāvs daīt, dāls jau brauc atpakaļ! cikom taŭs da-it, dałs jaŭ braŭć atpakal! zanim ojciec przyszedł, syn przyszedł nazad. While father got there the son was already on his way home!
73 Atbraucis iz sātu, soka: "Mam, ša tev naudys niu!" – At-braŭcis iz satu, soka: "Mam, sza tieŭ naŭdys niŭ!" – Przyjechawszy do domu, mówi: "Mamo, naści pieniędzy teraz!" – He came home and said: “Mummy, here’s money for you!”
74 "Nu, paļdis Dīvam!" soka muote, "tagad myusim nauda ir! "Nu, paldiś Diwam!" soka motia, "tagad myŭsim naŭda ir! "Dzięki Bogu," mówi matka, "teraz mamy pieniędzy dość! “Well, thank God!” said mother, “now we have money!
75 Tik vin [viņ] galis navā!" – Tik win galiś nawa!" – Tylko mięsa niema!" – We are only lacking meat!”
76 "Mam, es dabuošu i galis!" – "Mam, eś daboszu i galiś!" – "Mamo, ja dostanę i mięsa!" – “Mummy, I’ll get meat as well!”
77 "Kur ta tu, dieleņ, dabuosi?" – "Kur ta tu, dieleń, dabosi?" – "Gdzie, ty, synku, dostaniesz?" – “Where will you get it, sonny?”
78 "Es dabuošu!" – "Eś daboszu!" – "Dostanę!" – “I’ll get it!”
79 Jis pajem, īt iz muižu, īlīn pa atslāgys caurumeņu klāvā, patim lylajam vieršim [vieršam] līn ausī i klīdz: Jis pa-jem, it iz mujżu, i-liń pa atsłagys caŭrumieniu kławâ, patim łyłajam wierszim liń aŭsî i klidz: Poszedł do dworu, wlazł przez dziurkę od klucza do chlewa, największemu wołowi wlazł do ucha i krzyczy: He went off to the manor, crept through the keyhole into the barn, crept into the ear off the biggest ox and cried:
80 "Kungs, kungs! zaglis pi vierša!" – "Kungs, kungs! zagliś pi wiersza!" – "Panie, panie! złodziej przy wołu!" – “Milord, Milord! There is a thief at the ox!”
81 Atīt kungs tiuleņ ar kolpim, pazaverās, navā nikuo klāvā, soka: At it kungs tiŭleń ar kolpim, paza-wieras, nawa niko kławâ, soka: Przychodzi pan z parobkami, ogląda, niema nikogo w chlewie, mówi: The gentleman and the servants came running and looked around – there was nobody in the barn. They said:
82 "E, – smūts tī klīdzs!" – "E, – smûts ti klidźś!" – – "E, – to smut tam krzyczał!" – “It must have been the devil who shouted!”
83 Jī i nūīt paceļu, a tys eiksteits, izsāst vieršim [vieršam] iz golvys i nūvad jū, mežā. Ji i nu-it pacielu, a tys ejkśtiejts, iz-sast wierszim iz gołwys i nu-wad ju, mieżâ. Wyszli a nereczka, siadł wołowi na głowie i poprowadził go do lasu. They went away, but Thumbling sat on the ox’s head and let it away into the wood.
84 Īt krīvs pret jim, jis soka: It kriŭs priet' jim, jis soka: Spotkał moskala i mówi: A Russian crossed his way and he said:
85 "Nūkaun [nūkauņ] tu maņ tū viersi, to myusim byus gaļa iz puse!" – "Nu-kaŭn tu mań tu wiersi, to myŭsim byŭś gala iz pusia!" – "Zarżnij ty mi tego wołu, weźmiemy mięso po połowie!" – “Slaughter this ox for me and we will share the meat in two!”
86 Krīvs nūkaun viersi, nūplēš uodu i gali rozcierš pa pusei, a zornys pamat tīpat iz ceļa. Kriŭs nu-kaŭn wiersi, nu-plesz odu i gali roz-ciersz pa pusiaj, a zornys pa-mat ti pat iz ciela. Moskal zarżnął wołu, złupił skórę, mięso podzielił na połowę, a kiszki zostawił tam samo na drodze. The Russian slaughtered the ox, tore off the skin and cut the meat into two parts, but the bowels he threw right onto the road.
87 Pajem eiksteits i nūnas gali muotei iz sātu, soka: Pa-jem ejkśtiejts i nu-nas gali motiaj iz satu, soka: Wziął nereczka mięso i niesie matce do domu: Thumbling took the meat and brought it home to mother and said:
88 "Ša, mam, tev niu i gaļa!" – "Sza, mam, tieŭ niŭ i gala!" – "Naści, mamo, teraz i mięsa!" – “Here, Mummy, now you have meat, too!”
89 "Nu, labi, dieleņ! "Nu, łabi, dieleń! "No, dobrze synku! “Well, fine, sonny!
90 tagad vyss asama, tik vin [viņ] zuoboku naasama!" – tagad wyss asama, tik win zoboku naasama!" – teraz wszystko mamy, tylko butów nie mamy! – Now we have everything, we are only lacking boots!”
91 "Mameņ, byus i zuoboki!" atsoka eiksteits. – "Mamień, byŭś i zoboki!" at-soka ejkśtiejts. – "Mamo, będą i buty!" – powiada nereczka. “Mummy, you’ll get the boots!” said Thumbling.
92 Laižās jis i īt, īt iz mežu, daīt da tūs zornu, pajem, īlīn vydā, – Łajżas jis i it, it iz mieżu, da-it da tus zornu, pa-jem, i-liń wydâ, – Zbiera się i idze do lasu; przyszedł do tych kiszek, wlazł do środka, – He took off and went into the wood, he got to the bowels and crept inside.
93 a vylks īt, redz ka zornys, giun i apād! a wyłks it, riadź ka zornys, giŭn i ap-ad! a ty wilk idzie, zobaczył kiszki, chwycił i zjadł! Along came a wolf, saw the bowels, took them and ate them up!
94 Vot, kai jis apād, tys vylks, tuos zornys, to jis navar jau vaira āst dabuot, navar vucyna nūzagt, – Wot, kaj jis ap-ad, tys wyłks, tos zornys, to jis na war jaŭ wajra aśt' dabot, na war wucyna nu-zagt', – Skoro wilk te kiszki zjadł, to już nie mógł nic więcej do zjedzenia dostać, nie mógł barana ukraść, But after the wolf had eaten the bowels he could not get anything to eat anymore, he could not steal sheep –
95 ka jis tik īt pi gonu, tai tys eiksteits i klīdz jam vādarā: ka jis tik it pi gonu, taj tys ejkśtiejts i klidz jam wadarâ: bo jak tylko zbliży się do stada, nereczka zaczyna mu krzyczeć w brzuchu: if he only came near a pasture, Thumbling would shout in his belly:
96 "Goni, goni, vylks pi vušku!" "Goni, goni, wyłks pi wuszku!" "Pasterze, pasterze, wilk się skrada do owiec!" – “Shepherd, shepherd, there is a wolf is at the sheep!”
97 Jis dūmuoja, ka juo čūksts klīdz i vys syt jū, soka: Jis dumoja, ka jô czûksts klidz i wyss syt ju, soka: Myśli wilk, że jego d… krzyczy i wciąż ją bije, mówi: He thought it was his arse that cried so and beat it, saying:
98 "Klusi, klusi, čūksts! es tev galis dūšu!" – "Kłusi, kłusi, czûksts! eś tieŭ galiś duszu!" – "Cicho, cicho d…! ja ci mięsa dam!" – “Quiet, quiet, arse! I’ll give you meat!”
99 A eiksteits soka: A ejkśtiejts soka: A nereczka mówi: But Thumbling said:
100 "To na tovs čūksts klīdz, to es, eiksteits! "To na toŭs czûksts klidz, to eś, ejkśtiejts! "To nie twoja d… krzyczy, to ja, nereczka! “It’s not your arse that cries, it’s me, Thumbling!”
101 es adzagulu [atzagulu] zornuos, a tu mani apjēde [apēdi]!" – eś adza-gułu zornôs, a tu mani ap-jedia!" – ja spałem w kiszkach, a tyś mię zjadł". – I was lying in the bowels and you swallowed me up!”
102 Vylks soka: "To līņ tu uorā!" – Wyłks soka: "To liń tu ora!" – Wilk mówi: "Wyłaź mi stamtąd!" – Said the wolf: “Climb out then!”
103 "Na, naleiškys [naleisškys]! "Na, na lejszkys! "Nie, nie wylazę! “No, I won’t!
104 nūnes tu da muna pogulma mani!" – nu-niaś tu da muna pogułma mani!" – zanieś mię na mój podworzec!" – Carry me to my yard!”
105 "Kai ta es neššu [nesšu]? "Kaj ta eś nieszszu? "Jakże ja zaniosę? “How could I do that?
106 Mani suni saplēss!" – Mani suni sa-plaśś!" – Mnie tam psy rozerwą!" – The dogs will tear me to tatters!”
107 "Nes, suņu navā!" "Niaś, suniu nawa!" Nieś, u nas psów niema!" – “No, there are no dogs!”
108 Nu, jis par dīnu puorguļ gruovī, vylks, a ka jau tymss vokors, nas jū da pogulma, – Nu, jis par dinu por-gul growî, wyłks, a ka jaŭ tymss wokors, nas ju da pogułma, – Dopiero wilk leżał cały dzień w rowie, a skoro się ściemniło, przyniósł go na podworzec, – Well, during the day the wolf slept in a ditch, and in the evening when it was dark he carried him to the yard.
109 danas i soka: "Līņ uorā!" – da-nas i soka: "Liń ora!" – przyniósł i mówi: "Wyłaź!" – He arrived and said: “Climb out!”
110 "Na, naleiškys [naleisškys]! nes tu siņcēs mani!" – "Na, na lejszkys! niaś tu sińciâs mani!" – "Nie, nie wylazę! nieś mię do sieni!" – “No, I won’t! Carry me to the threshold!”
111 Īnas jis jū siņcēs, otkait soka: "Līņ uorā!" – I-nas jis ju sińciâs, otkajt' soka: "Liń ora!" – Wniósł go do sieni, znowu mówi: "Wyłaź!" – He carried him to the threshold and said again: “Climb out!”
112 "Naleiškys [naleisškys]! īnes mani ustobā!" – "Na lejszkys! i-niaś mani ustobâ!" – "Nie wylazę! wnieś mię po izby!" – “No, I won’t! Carry me inside!”
113 Vylks soka: "Es namuoku durovu attaisēt!" – Wyłks soka: "Eś na moku durowu at-tajsiet!" – Wilk mówi: "Nie umiem drzwi odemknąć!" – The wolf said: “I can’t open the door!”
114 "Dagrīz čūkstu pi durovu es attaisiešu!" – "Da-griź czûkstu pi durowu eś at-tajsieszu!" – "Obróć d… do drzwi, ja odemknę!" – “Turn your arse to the door and I’ll open it!”
115 Dagrīze vylks čūkstu, attaisēja eiksteits durs i klīdz: Da-grizia wyłks czûkstu, at-tajsieja ejkśtiejts durs i klidz: Obrócił wilk d…, nereczka otworzył drzwi i krzyczy: The wolf turned his arse, Thumbling opened the door and cried:
116 "Nu, nes vydā!" "Nu, niaś wydâ!" "Nieś do środka!" – “Now carry me in!”
117 Vylks īnese jū vydā, jis durovys aiztaisēja mudri, izleida uorā i klīdz: Wyłks i-niasia ju wydâ, jis durowys ajz-tajsieja mudri, iz-lejda ora i klidz: Wilk wniósł go do środka, nereczka drzwi zamknąl prędko, zlazł na ziemię i krzyczy: The wolf carried him inside and he quickly closed the door, climbed out and cried:
118 "Tēt! Mam! jemit vāzys, sissim vylku!" "Tiat'! Mam! jemit wazys, siśsim wyłku!" "Tato! Mamo! bierzcie kije, bijmy wilka!" – “Daddy! Mummy! Take sticks, let’s beat the wolf!”
119 Tiuleņ muote, tāvs pajem vāzys, vylku nūsyt, nūplēš uodu, iztaisa i sašyun zuobokys, – tāvam zuobokys, muotei bočuki. Tiŭleń motia, taŭs pa-jem wazys, wyłku nu-syt, nu-plesz odu, iz-tajsa i sa-szyŭn zobokys, – tawam zobokys, motiaj bociuki. Matka, ojciec, wzięli kije,wilka zabili, zdjęli skórę, wyprawili i uszyli buty, – ojcu buty, matce buciki. Mother and father took sticks at once, killed the wolf, tore off its skin, cut out and sewed boots – boots for father and fine shoes for mother.
120 Soka eiksteits: "Nu, mam, es dabuoju naudys i galis, dabuoju es i zuoboku! Soka ejkśtiejts: "Nu, mam, eś daboju naŭdys i galiś, daboju eś i zoboku! Mówi nereczka: "Mamo, a co dostałem pieniędzy i mięsa, dostałem i buty! Said Thumbling: “Well, Mummy, I got money and meat, and I even got boots!
121 Niu dzeivuosim!" Niŭ dziejwosim!" Teraz będziemy żyć!" – Now we will live!”
122 Nu, jī dzeivuoja i šudiņ može dzeivoj! Nu, ji dziewoja i szudiń może dziejwoj! No i żyli i dziś może żyją! Well, and they lived, and maybe they still live today.