Ap buorineite; Baśnie 25 (302-306)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap buorineite; Baśnie 25 (302-306)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 25. Ap buorineiti 25. Ap boriniejti. 25. O sierotce. 25. The orphan girl
2 Beja buorineite i i beja jei [jai] pamuote, cīš naloba, cīš sirdeiga, – Bieja boriniejtia i bieja jej pâmotia, cisz nałoba, cisz sirdiejga, – Była sierotka i miała macochę, bardzo niedobrą, bardzo gniewliwą, - There was an orphan girl and she had a stepmother, who was very bad, very spiteful.
3 a eistuo muote, nūmierdama, pamete jei [jai] gūteņu i muote jei [jai] lyka, kab itū gūteņu globuot i pasceja jei [jai] tai: a ejsto motia, nu-mierdama, pamiatia jej gutieniu i motia jej łyka, kab itu gutieniu głobotu i paścieja jej taj: a rodzona matka, umierając, zostawiła jej krówkę i kazała jej, żeby tę krówkę szanować i powiedziała jej tak: Her real mother, when she was dying, had left her a cow and told her to guard it and had said to her:
4 “Meitiņ, tei nabyus tova gūteņa, byus tova laime!” "Miejtiń, tiej na byŭś toŭa gutienia, byŭs toŭa łajmia!" „Córeczko, to nie będzie twoja krówka, to będzie twoje szczęście!” “Dear daughter, this won’t be [only] your little cow, it will be your luck!”
5 Piec tuo, ka tāvs pajēme ūtru sīvu, pamuote izdzyna jū gonūs i īdeve jei [jai] kūdeli sprēst i soka jau pamuote: Piec tô, ka taŭs pajemia utru sîwu, pâmotia izdzyna ju gonus i idiewia jej kudieli spriaśt' i soka jaŭ pâmotia: Potem kiedy ojciec wziął drugą żonę, macocha wypędziła ją paść i dała jej kądziel prząść i powiada jej tak: After father had married the second wife the stepmother chased the girl out with the cattle and gave her a distaff to spin and said to her, this stepmother said:
6 “Kab maņ byutu kūdeļa/kudele šmuki sasprāsta! i taļkuos sateita dzejs!” "Kab mań byŭtu kudiela szmuki sasprasta! i talkos satiejta dziejś!" – „Żeby mi kądziel była ładnie uprzędziona! a przędza w motki zwinięta!” – “This distaff has to be spun nicely and the yarn must be wound into skeins!”
7 Nūguoja buorineiti [buorineite] iz gonim i apzaskuova ap gūteņu, i raud, i soka rauduodama: Nu-goja boriniejti iz gonim i apzaskowa ap gutieniu, i raud', i soka raŭdodama: Poszła sierotka paść, objęła za szyję krowę i płacze, i mówi płacząc: Out went the girl with the cattle. She embraced her dear cow and cried and said through tears:
8 “Gūteņ munu mīlu, kū es tagan padareišu?... "Gutień munu miłu, ku es tagan pa-dariejszu?... „Krówko moja miła, co ja teraz zrobię?... “My dear little cow, what shall I do now?
9 Kai es par vīnu dīnu cik daudzi saspriežšu [saspriesšu]?... Kaj eś par winu dînu cik daŭdzi sa-sprieższu?... Jakże ja w jeden dzień tak dużo uprzędę?” – How could I spin that much in one day?”
10 A gūteņa atsoka jei [jai]: “Naraud, buorineiti! A gutienia at-soka jej: "Na raŭd', boriniejti! A krówka odpowiada jej: „Nie płacz, sierotko! “Don’t cry, little orphan”, said the cow,
11 es tev byušu paleidzēt!” – eś tieŭ byŭszu palejdziat!" – ja tobie pomogę!” “I will help you!”
12 Pajēme tūs lync [lynus], sagramoa, sagramoa [sagramuoja, sagramuoja], caur vīnu i caur ūtru austeņu dzeji izlaide i cik šmuku! cik lobu!... Pajemia tus łync, sagramoa, sagramoa, caŭr winu i caŭr utru aŭśtieniu dzieji iz-łajdia i cik szmuku! cik łobu!... Wzięła ten len, zzuła, zzuła, przez jedno i przez drugie uszko przędzę wypuściła i jaką ładną! jaką dobrą!... The cow took the flax and chewed it, chewed it and let the yarn out through both her ears, and it was so pretty! so good!
13 Satyna taļkuos i buorineite nūnese iz sātu, atdeve pamuotei. Satyna talkôs i boriniejtia nu-niasia iz satu, at-diewia pâmotiaj. Zwinęła w motki, a sierotka zaniosła do domu, oddała macosze. They wound it into skeins and the orphan girl carried it home and gave it to her stepmother.
14 Pamuote breinīs, kur jei cik mudri padarēja! Pâmotia briejniś, kur jej cik mudri pa-darieja! Macocha dziwi się, że ona tak prędko zrobiła! The stepmother was surprised she had done it so quickly.
15 Iz ūtris [ūtrys] dīnys īdeve jai otkon sprēst i otkon jai tai pat gūteņa paleidzēja i tai jei darēja par cik dīnu. Iz utris dinys i-diewia jaj otkon spriaśt' i otkon jaj taj pat' gûtienia palejdziaja i taj jej darieja par cik dinu. Na drugi dzień, dała jej znowu prząść i znowu jej tak samo krówka pomogła i tak jej robiła przez kilka dni. The following day she gave her again flax to spin and again the cow helped her and so they did many days.
16 Pamuote breinīs, ka vys kas ir, kas jei [jai] paleidz, – Pamotia briejniś, ka wyss jej kas ir, kas jej palejdź, – Macocha domyśliła się, że ktoś jest, kto jej pomaga, – The stepmother suspected that there was someone who helped her.
17 a jei [jai] beja treis meitys, sovys eistys, tei [tai] pamuotei – a jej bieja trejs miejtys, soŭys ejstys, tiej pamotiaj – a miała ona trzy córki swoje własne, ta macocha, – And she had three daughters, her real daughters, this stepmother had –
18 jei izsyuta sovu meitu pyrmu, iz gonim, ar tū buorineiti leidza, i soka: jej izsyŭta soŭu miejtu pyrmu, iz gonim, ar tu boriniejti lejdza, i soka: posłała swoją starszą córkę paść, z tą sierotką razem i mówi: she sent her first daughter out with the cattle together with the orphan girl and said:
19 “Piļnavoj [piļņavoj], kas jei [jai] paleidz tī darēt!” "Pilnawoj, kas jej palidź ti dariet'!" „Pilnuj i zobacz kto jej tam pomaga w robocie!” “Find who helps her to do so!”
20 A tai meitai beja pīcys acs... A taj miejtaj bieja picys aćś... A ta dziewczyna miała pięć oczu… And this girl had five eyes.
21 Atīt buorineite iz gūteņu, soka jei raudodama: At-it borinejtia iz gutieniu, soka jej raŭdodama: Przychodzi sierotka do krówki , mówi jej płacząc: The orphan girl went to her cow and said to her through tears:
22 “Gūteņ, kū mes darēsim tagan, ka jei izsyuta sovu meitu šudiņ, mane jau piļnavuot [piļņavuot]?” "Gûtień, ku mies dariesim tagan, ka jej izsyŭta soŭu miejtu szudiń, mania jaŭ pilnawot'?" „Krówko, co zrobimy teraz, kiedy ona posłała swoją córkę dziś mnie pilnować?” – “My dear cow, what will we do now, as today she has sent her daughter to watch me?”
23 A gūteņa atsoka: “Naraud, buorineit, – byus padareits! A gûtienia at soka: "Na-raŭd', boriniejt', – byŭs padariejts! A krówka odpowiada: „Nie płacz, sierotko – wszystko będzie zrobione! “Don’t weep, little orphan”, said the cow, “we’ll do it!
24 Pajem tu jū kliepī, golvu juos, īskoj tu jei [jai] golvu i soki īskuodama: Pajem tu ju klepi, gołwu jos, iskoj tu jej gołwu i soki iskodama: Weź ty na kolana jej głowę, poiskaj ją i mów iskając: Take her head into your lap, comb her and say while combing:
25 Mīdz [midz?], vīnu acteņu, mīdz ūtru acteņu, mīdz trešu acteņu, mīdz catūrtu, mīdz pīktu!... Midź, winu aćtieniu, midź utru aćtieniu, midź treszu aćtieniu, midź caturtu, midź piktu!... Spij jedno oczko, śpij drugie oczko, śpij trzecie oszko, spij czwarte, śpij piąte!... Close one little eye [or: sleep, one little eye], close the second little eye, close the third little eye, close the fourth, close the fifth!
26 Jei aizmigs, a mes padarēsim, kū mums vaidzēs [vajadzēs]! – Jej ajzmigs, a mies padariesim, ku mums wajdzieś! – Ona zaśnie, a my zrobimy, co nam potrzeba!” – She will fall asleep and we will do what we have to!”
27 Buorineite tai i padarēja, – Boriniejtia taj i padarieja, – Sierotka tak i zrobiła, The orphan girl did as told.
28 aizmyga tei meita, jei danese lync [lynus] pi gūtenis, jei sagramoa [sagramuoja], caur vīnu, caur ūtru asteņu [austeņu] izlaide dzejs, satyna taļkuos, – ajzmyga tiej miejta, jej daniasia łync pi gûtieniś, jej sa-gramoa, caŭr winu, caŭr utru aśtieniu izłajdia dziejś, satyna talkôs, – skoro uśpiła dziewczynę, zaniosła len krówce, ta go zzuła, przez jedno, przez drugie uszko wypuściła przędzę, zwinęła w talki, – The daughter fell asleep, she brought the cow the flax, it chewed, let out the yarn through both its ears, wound it into skeins.
29 piec tuo, buorineita [buorineite] pīcēle tū meitu, ka jau laiks beja īt iz sātu i atdeve tū dzeji pamuotei, sasprāstu. piec tô, boriniejta piciela tu miejtu, ka jaŭ łajks bieja it' iz sâtu i atdiewia tu dzieji pâmotiaj, sasprastu. potem, sierotka zbudziła tę dziewczynę, kiedy już czas był iść do domu i zaniosła macosze przędzę uprzędzioną. Afterwards the orphan girl woke up the daughter, for it was time to go home, and gave her stepmother the yarn, all ready.
30 Pamuote vaicoj iz meitu sovu: “Voi tu redzieji, kas jei [jai] tai dora?” Pamotia wajcoj iz miejtu soŭu: "Woj tu riedzieji, kas jej taj dora?" Macocha pyta córki swojej: „Czy widziałaś, kto jej to zrobił?” The stepmother asked her daughter: “Did you see who helps her?”
31 A meita atsoka: “Es beju aizmyguse, mameņ, es naasu redziejuse nikuo, kas jei [jai] paleidzē!” – A miejta at soka: "Eś bieju ajzmygusia, mamień, eś na asu riedziejusia nikô, kas jej palejdzia!" – A córka odpowiada: „Ja byłam zasnęła mamusiu, nie widziałam kto jej pomagał.” – But the daughter replied: “I was asleep, Mummy, I didn’t see anyone who helped her!”
32 Iz ūtris [ūtrys] dīnys syuta jei ūtru meitu, a tei jau turēja sešys acs. Iz utris dinys syŭta jej utru miejtu, a tiej jaŭ turieja sieszys aćś. Na drugi dzień, posyła ona drugą córkę, a ta już miała sześć oczu. The next day she sent her second daughter, who had six eyes.
33 Buorineita [buorineite] otkon tai pat padarēja, vysys sešys acs aizmidzēja i dzeju sasprāstu nūnese pamuotei. Boriniejta otkon taj pat' padarieja, wysys sieszys aćś ajz-midziaja i dzieju sasprastu nu-niasia pâmotiaj. Sierotka znowu tak samo zrobiła, wszystkie sześć oczu uśpiła i przędzę uprzędzioną zaniosła macosze. The orphan girl did the same as before, made all six eyes close and brought her stepmother the yarn ready spun.
34 Otkon vaicoj pamuote: “Voi redzieji, kas jei [jai] paleidz?” – Otkon wajcoj pamotia: "Woj riedzieji, kas jej palejdź?" – Znowu pyta macocha: „Czy widziałaś, kto jej pomagał?” – Again the stepmother asked: “Did you see who helps her?”
35 A meita atsoka: “Na, mameņ, es naredzieju, es beju aizmyguse!” – A miejta atsoka: "Na, mamień, eś na riedzieju, eś bieju ajzmygusia!" – A córka odpowiada: „Nie, mamusiu, nie widziałam, byłam zasnęła!” – But the daughter replied: “No, Mummy, I didn’t, I was asleep!”
36 Iz trešys dīnys, syuta jei trešu meitu sovu, a tei jau turēja, treša meita, septinis acs. Iz treszys dînys, syŭta jej treszu miejtu soŭu, a tiej jaŭ turieja, tresza miejta, sieptinis aćś. Na trzeci dzień, posyła ona trzecią córkę swoją, a ta już miała siedm oczu. The third day she send her third daughter, who had seven eyes.
37 Jei izguoja gonūs ar buorineiti – Jej izgoja gonus ar boriniejti – Poszła paść z sierotką, – She went together with the orphan girl to pasture.
38 tei buorineite aizmidzēja jei [jai] sešys acs, a septītu aizmiersa aizmidzēt jau, – tiej boriniejtia ajz-midziaja jej sieszys aćś, a sieptijtu ajz-miersa ajzmidziat jaŭ, – sierotka uśpiła jej sześć oczu, a siódme zapomniała uśpić, – And the orphan girl made her close six eyes, but she forgot to put to sleep the seventh –
39 sešys aizmygušys, a septīta vaļā – sieszys ajz-myguszys, a sieptijta wala – sześć śpi, a siódme otwarte, – six eyes were sleeping, but the seventh was open –
40 i jei ar tū aci vysu redzēja, kai gūteņa buorinei paleidzēja, – i jej ar tu aci wysu riedzieja, kaj gûtienia boriniaj palejdziaja, – dopiero ona tem okiem widziała, jak krówka sierotce pomagała – and with this seventh eye she saw how the cow helped the orphan girl.
41 atguojuse iz sātu, vysu muotei pasceja. atgojusia iz satu, wysu motiaj paścieja. przyszła do domu i wszystko matce opowiedziała. They went home and she told her mother everything.
42 Piec tuo, pamuote suok runuot veiram sovam, kab tū gūteņu nūkaut, ka jei vaca, naloba, – Piec tô, pâmotia sôk runot' wiejram soŭam, kab tu gûtieniu nu-kaŭt', ka jej waca, nałoba, – Wtedy macocha zaczęła gadać mężowi swemu, że tę krówkę trzeba zarżnąć, że ona stara, niedobra, Then the stepmother began to talk to her husband, he should slaughter the cow, it was old and bad…
43 vys veiram runoj, kab jū nūkaut i nūkaut – wyss wiejram runoj, kab ju nu-kaŭt' i nu-kaŭt' – i wciąż mężowi gada, żeby trzeba ją zarżnąć i zarżnąć, - She continued to tell her husband to slaughter the cow, she insisted –
44 veirs jau pazvolēja jei [jai]. wiejrs jaŭ pazwoleja jej. aż mąż się na to zgodził. finally the husband allowed it.
45 Buorineite nūtak rauduodama iz gūteņu i soka: Boriniejtia nu-tak raŭdodama iz gûtieniu i soka: Przybiegła sierotka płacząc do krówki i mówi: The orphan girl rushed to her cow, crying, and said:
46 “Gūteņ mīlū, tevi nūkaut grib!”... "Gûtień miłu, tiewi nu-kaŭt' grib!" ... „Krówko miła, chcą zarżnąć ciebie!”… “My dear little cow, they want to slaughter you!”
47 A gūteņa atsoka: “Naraud, buorineiti, koč mani nūkaus, a tova laime dzeiva byus, tovys laimis nikas tev naatjims! A gutienia at-soka: "Na-raŭd', boriniejti, kocz mani nu-kaŭś, a toŭa łajmia dziejwa byŭś, toŭys łajmiś nikâs tieŭ na-atjimś! A krówka odpowiada: „Nie płacz, sierotko, choć mię zabiją twoje szczęście zostanie, twego szczęścia nikt tobie nie odbierze! But the cow replied: “Don’t weep, little orphan, even if they will slaughter me your luck will be alive, nobody will take away your luck from you!
48 A kai maņ [mani] nūkaus, to tu vaicoj, kab tev dūtu zornys munys teirēt, – A kaj mań nu-kaŭś, to tu wajcoj, kab tieŭ dutu zornys munys tiejriet', – A jak mię zabiją, proś, żeby dali ci kiszki moje wyczyścić, – When they slaughter me ask them to give you my bowels to clean.
49 tu teirej gleiši i atrassi tu [tur] zierneiti zalta. tu tiejriej glejszi i atraśsi tu zierniejti załta. czyść je uważnie, znajdziesz tam ziarenko złote. Clean them well and you will find a little golden pea.
50 Pajem tū zierneiti, īstot duorzeņā i tev izaugs uobeļnīca ar sudobra lapeņom, ar zalta uobeleišim, – Pajem tu zierniejti, istot' dorzieniâ i tieŭ iz-aŭgs obielnijca ar sudobra łapieniom, ar załta obielejszim, – Weź to ziarenko, posadź w ogródku, wyrośnie ci jabłoń z srebrnemi liśćmi, ze złotymi jabłuszkami – Take the pea, plant it in the garden and an apple tree will grow there for you, with silver leafs and golden apples.
51 a tei nabyus uobeļnīca, a byus laime tova!”... – a tiej na byŭś obielnijca, a byŭś łajmia toŭa!"... – ale to nie będzie jabłoń, to będzie szczęście twoje!” – And this will not be [only] your apple tree, it will be your luck!”
52 Jei tai i padarēja, – Jej taj i padarieja, – Sierotka tak zrobiła, – She did as she was told.
53 ka nūkova gūteņu, jei prasēja, kab jei [jai] dūtu zornys teirēt, i atroda jei zierneiti zalta i īstatēja duorzeņā, – ka nu-kowa gûtieniu, jej prasieja, kab jej dutu zornys tiejriet', i atroda jej zierniejti załta i i-statieja dorzieniâ, – skoro zabili krówkę, prosiła, żeby jej dali kiszki wyczyścić, znalazła ziarenko złote i posadziła w ogródku – When the cow was slaughtered she asked them to give her the bowels to clean, found the little golden pea and planted it in her garden.
54 par treis dīnys izauga uobeļnīca, a tamā uobeļnīcā zalta uobeleiši ar taidu lobu smoku, ka aizūst navar! par trejs dinys iz auga obielnijca, a tamâ obielnijcâ załta obielejszi ar tajdu łobu smoku, ka ajzuśt' na-war! w trzy dni wyrosła jabłoń, a na tej jabłoni były złote jabłuszka, z miłym zapachem, który się daleko rozchodził. Within three days an apple tree had grown, and this tree had golden apples and such a nice smell, nothing smelled better!
55 Kas brauc tivi, tys grib uobeļu nūpierkt, a uobeļnīca nadalaiž, – Kas braŭc tiwi, tys grib obielu nupierkt, a obielnijca na-dałajż, – Każdy, kto tylko tamtędy przejeżdżał, chciał jabłek tych kupić, ale jabłoń się nie daje – Whoever came near wanted to buy an apple, but the apple tree did not let them.
56 kai daīt voi pamuote, voi meitys, to jei aukši [augši] ceļās zori, – kaj dait woj pâmotia, woj miejtys, to jej aŭkszi cielas zori, – skoro podejdzie macocha, czy córki jej, wnet wysoko podnosi gałęzie, - When the stepmother or her daughters approached, it raised its branches up high,
57 a ka atīs buorineite, to jei nūzalaiž iz zeme [zemi] i zori nūleikst. a ka at-iś boriniejtia, to jej nu-za-łaiż iz ziemia i zori nu-lejkst. dopiero jak przyjdzie sierotka, to opuszcza się i gałęzie pochyla. but when the orphan girl came it bowed and let its branches down.
58 Beja tai i beja, može kaidi div godi i ļauds suoka runuot, ka uobeļnīca buorineitis vin [viņ] klausa. Bieja taj i bieja, może kajdi diŭ godi i laŭd's sôka runot', ka obielnijca boriniejtiś win kłaŭsa. Trwało to może za dwa lata, zaczęły chodzić gawędy, że jabłoń sierotki tylko słucha. So things were for maybe two years, and people talked that the apple tree obeyed only the orphan girl.
59 Dazazyna kungs boguots i atbrauc i grib uobeļu pierkt, – Da-za-zyna kungs bogots i at-braŭć i grib obielu pierkt', – Posłyszał o tem pan bogaty, przyjechał, chciał jabłek kupić, - A rich man heard about it and went there and wanted to buy an apple.
60 lai cik ira duorgi, kab toļko puordūt. łaj cik ira dorgi, kab tolko pordut'. choćby za drogie pieniądze, byle tylko sprzedali. Whatever the price, if only they’d sell him.
61 Pamuote salaidēja [salādēja] sovys meitys, a buorineiti zam kubula pabuoze, – Pâmotia sa-łajdieja soŭys miejtys, a boriniejti zam kubuła pa-bozia, – Macocha ubrała swoje córki, a sierotkę pod kubeł schowała, – The stepmother dressed up her daughters and pushed the orphan girl under a tub.
62 nūīt iz uobeļnīcu, a uobeļnīca nadalaiž! – nu-it iz obielnijcu, a obielnijca na-dałajż! – idą do jabłoni i jabłoń się nie daje! – They went to the apple tree, but the apple tree didn’t let them near!
63 Kungs soka: “Atvedit maņ tū buorineiti, kura var daīt pi tuos uobeļnīcys!” – Kungs soka: "Atwiedit' mań tu boriniejti, kura war da-it pi tos obielnijcys!" – Pan mówi: „Przyprowadźcie mi tę sierotkę, której jabłoń słucha!” – The gentleman said: “Bring this orphan girl who may approach the apple tree!”
64 Pamuote soka, ka jei taida murza, taida malna, zam silis guļ, a kungs līk, kab jū šam atvast. Pâmotia soka, ka jej tajda murza, tajda małna, zam silis gul, a kungs lik, kab ju szam at-wast. Macocha mówi, że to taki smoluch, taka brudna, pod korytem leży, a pan każe, żeby ją przyprowadzić. The stepmother said that she was dirty, a black girl who slept under the trough, but the gentleman ordered that she was brought to him.
65 Navarēja nikuo padarēt, to jū i atvede iz kungu. Na-warieja nikô pa-dariet', to ju i at-wiedia iz kungu. Nie można było nic zrobić, musieli ją przyprowadzić do pana. – Nothing doing, so they brought her to the gentleman.
66 Kungs, kai jū īraudzēja pajēme aiz rūkys, īsādynuoja kalaskā sovā i nūvede jū paceļu, a tei uobeļnīca nūguoja pakaļ piec juos, pagaisu. Kungs, kaj ju iraŭdzieja pajemia ajz rukys, i-sadynoja kalaskâ soŭa i nu-wiedia ju pacielu, a tiej obielnijca nu-goja pakal piec jos, pagajsu. Pan, skoro ją zobaczył, wziął za rękę, wsadził do swego powozu i pojechał, a jabłoń poszła z tyłu za nią w powietrzu. The gentleman saw her and took her by the hand, seated her in his carriage and carried her away, and the apple tree followed them through the air.
67 Tys kungs apzaženēja ar tū buorineiti i par cik laika, atbrauce iz pamuoti paruodēt jū i soka tai: Tys kungs apzażenieja ar tu boriniejti i par cik łajka, at-braŭcia iz pâmoti parodiet' ju i soka taj: Ożenił się Pan z tą sierotką i po niejakim czasie przyjechał do macochy pokazać ją i mówi tak: The man married the orphan girl and sometime later he went to the stepmother and showed her and said:
68 “Redz, kaida jei šmuka ira, – "Riedź, kajda jej szmuka ira, – „Patrz, jaka ona ładna – “Look how pretty she is –
69 a tu sacieji, ka jei murza našmuka!” – a tu sacieji, ka jej murza naszmuka!" – a ty mówiłaś, że to smoluch, że brzydka! – and you said she was dirty and ugly!”
70 Pamuote vaicoj: “Kū jei [jai] kungs padarēja, ka jei taida šmuka palyka?” Pâmotia wajcoj: "Ku jej kungs pa-darieja, ka jej tajda szmuka pałyka?" Macocha pyta: „Co jej pan zrobił, że ona się taka ładna zrobiła?” – The stepmother asked: “What did you do, Sir, to make her so pretty?”
71 Kungs soka: “Es jei [jai] vacū uodu nūmauču!” Kungs soka: "Eś jej wacu odu nu-maŭczu!" Pan mówi: „Starą skórę jej złupiłem!” – The gentleman said: “I tore off her old skin!”
72 Piec tuo, pajēme i nūbrauce paceļu. Piec tô, pajemia i nu-braŭcia pacielu. Pożegnał się i pojechał do domu. Then he rode away.
73 Pamuote pasauce sovu meitu, pošu vacuokū i suok jei [jai] uodu plēst zemē... Pâmotia pa-saŭcia soŭu miejtu, poszu wacoku i sôk jej odu plaśt' ziemia... Macocha zawołała swoją córkę najstarszą i zaczęła jej skórę łupić…. The stepmother called her daughter, the eldest daughter, and began to tear her skin off…
74 Jei klīdz, a muote soka: “Klusi! byusi šmuka!... Jej klidz, a motia soka: "Kłusi! byŭsi szmuka!... Ta krzyczy, a matka mówi: „Cicho! będziesz ładna!” – She cried, but her mother said: “Quiet! You will be pretty!”
75 Nanūplēse vēļ uodys Na-nu-plesia wiel odys, Nie obłupiła jeszcze skóry, Before she had torn off the whole skin
76 [brak tekstu / Latgalian tekst missing] [-] a tamta już umarła. Wzięła znowu drugą i [the girl was already dead. Now she took the second daughter]
77 a jei plēškūte uodu i goru izlaide, – a jej pleszkutia odu i goru izłajdia, – jej zaczęła łupić skórę i tak samo umorzyła, – and tore off her skin and she gave out –
78 i trešai tai pat – i treszaj taj pat' – i trzecią tak samo, – and the same with the third –
79 vysys treis nūgubēja nu pasauļa i poša, nu siržu, puorpleisa... wysys trejs nu-gubieja nu pasaŭla i posza, nu sirżu, porplejsa... wszystkie trzy zgubiła ze światu i sama ze złości, pękła. all three she killed and then she burst herself…
80 I es tī beju, iežu i dzieru, par lyupom tecēja, mutē ni laseitis nabeja!... I eś ti bieju, jeżu i dzieru, par łyŭpom tiecieja, mutiâ ni łasiejtis na bieja!... I ja tam byłem jadłem i piłem, po ustach ciekło, w gębie ani kropelki nie było! I was there, too, I ate and drank, it dripped from my lips, not a drop was in my mouth!