Ap buorineiti II; Baśnie 26 (306-310)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap buorineiti II; Baśnie 26 (306-310)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 26. Ap buorineiti. 26. Ap boriniejti. (306-310) 26. O sierotce. 26. The orphan girl
2 Beja pamuote i beja jei [jai] pameita, i jei tū pameitu naīradzēja [naīredzēja], – Bieja pâmotia i bieja jej pâmiejta, i jej tu pâmiejtu na-iradziaja, – Była macocha, miała pasierbicę, której niecierpiała, – There was a stepmother and her stepdaughter, whom she hated.
3 tai jei soka tai iz tāvu, iz veiru jau sovu: taj jej soka taj iz tawu, iz wiejru jaŭ soŭu: i mówi tak do ojca, do męża swego: So she said to the father, her husband:
4 "Izgubej tu maņ itū meitu! "Iz-gubiej tu mań itu miejtu! "Zgub mi tę dziewczynę! “Kill this girl for me!
5 ka tu maņ jū naizgubeisi, to es ar tevim nadzeivuošu!" ka tu mań ju na-izgubiejsi, to eś ar tiewim na-dziejwoszu!" Jeżeli ty mi jej nie zgubisz, to ja z tobą żyć nie będę!" If you don’t kill her, I won’t live with you!”
6 Iz reita, jis soka tai: "Meitiņ, īsim mes sienīs!" – Iz rejta, jis soka taj: "Miejtiń, isim mies sieniś!" – Nazajutrz ojciec mówi tak: "Córeczko pójdźmy po grzyby!" – In the morning he said: “Let’s go for mushrooms, dear daughter!”
7 "Nu, īsim tēteit!" – "Nu, isim tiatiejt!" – "Pójdźmy tato!" – “All right, let’s go!”
8 Vot jī nūīt iz mežu sienīs, a tāvs soka tai: Wot ji nu-it iz mieżu sieniś, a taŭs soka taj: Poszli do lasu po grzyby, a ojciec mówi tak: They went to the forest to gather mushrooms, and father said:
9 "Ej tu, meitiņ, tuoļuok laseit a es tepat laseišu a kod byus laiks nūīt iz sātu, to es teva pasaukšu!" "Ej tu, miejtiń, tolok łasiejt a eś tia pat' łasiejszu a kod byŭś łajks nu-it iz satu, to eś tiewa pasaŭkszu!" "Idź ty córeczko, dalej zbierać, a ja tu samo zbierać będę, a skoro będzie czas do domu, to cię zawołam!" “You, my daughter, go and gather a bit further away, while I will gather here. When the time will come to go home, I’ll call you!”
10 Jei nūīt tuoļuok, losa sieņc [sieņs], a jis nūīt iz sātu tys tāvs jau. Jej nu-it tolok, łosa sieńc, a jis nu-it iz satu tys taŭs jaŭ. Poszła ona dalej zbierać grzyby, a on poszedł do domu, ten ojciec. She went on and picked mushrooms, while he went home, the father.
11 Staigoj jei, staigoj, pa mežu, daīt vokors, tymss, tai jei sauc: "Tēt'! ū!" Stajgoj jej, stajgoj, pa mieżu, dait wokors, tymss, taj jej saŭć: "Tiat'! û!" Chodziła ona, chodziła po lesie, przyszedł wieczór zrobiło się ciemno, tak ona woła: "Tato! u! – She walked and she walked around the forest, evening came, it was dark, and she called out: “Daddy! Yoo-hoo!”
12 Nikas naadzasaucēs [naatzasaucēs]! Nikâs na-ad-za-saucias! Nikt nie odzywa się! Nobody answered her call.
13 Suok jei rauduot i jei cīši raud, – Sôk jej raŭdot' i jej ciszi raŭd', – Zaczyna płakać, płacze okropnie – She began to weep and wept bitterly,
14 klīdz jei otkon: "Tēt'! ū!" klidz jej otkon: "Tiat'! û!" krzyczy: "Tato! u! she cried out again: “Daddy! Yoo-hoo!”
15 a tēteiti naredz i nadzierd. a tiatiejti na riadz i na dzierd'. a taty nie widać i nie słychać. but she didn’t see nor hear her daddy.
16 Tai jei sauc tai: "Tēt! ū!... Taj jej saŭć taj: "Tiat'! û!... Dopiero woła tak: "Tato! u!... Now she called out: “Daddy! Yoo-hoo!
17 ka tu naadzasaucīs [naatzasaucīs] eistys tāvs, to tu adzasauc [atzasauc] koč pūra tāvs!" – ka tu na-ad-za-saŭciś ejstys taŭs, to tu ad-za-saŭć kocz pûra-taŭs!" – jeżeli ty się nie odzywasz rodzony ojcze, to odeźwij się choć ty błotny ojcze!" – If you, my real father, won’t answer, than you answer, father of the bog!”
18 Nu, jis tiuleņ i adzasaucēs [atzasaucēs], tys pūra tāvs: "Meit, ū!...." Nu, jis tiŭleń i ad-za-saŭcias, tys pûra-taŭs: "Miejt, û!...." Zaraz się odezwał ten błotny ojciec: "Córko, u!..." Well, and the father of the bog did answer at once: “Daughter, yoo-hoo!”
19 Daīt pi juos i soka tai: "Eime iz sātu, meis [meit], vuorēsim putru!" Dait pi jos i soka taj: "Ejmia iz satu, miejs, – woriesim putru!" Przyszedł do niej i mówi tak: "Pójdźmy do domu, córko, ugotujemy kaszy!" – He approached her and said: “Let’s go home, daughter, and cook gruel!”
20 Jī nūīt iz sātu, iz tuo pūra tāva, iz tuo valna sātu, – Ji nu-it iz sâtu, iz tô pûra-tawa, iz tô wałna sâtu, – Poszli do domu do tego błotnego ojca, do tego dyabła, – They went home to this moor-father’s home, this devil’s home.
21 jis līk jei [jai] tuos sieņc [sieņs] vuorēt. jis lik jej tos sieńć woriet'. dyabeł kazał jej grzyby gotować. He asked her to cook the mushrooms.
22 Jei vuorej sieņc [sieņs] i atskrīņ peleite i soka tai: Jej woriej sieńć i at-skriń pielejtia i soka taj: Gotuje ona grzyby i przybiega myszka i mówi tak: She cooked the mushrooms, and a little mouse came running and said:
23 "Īdūd maņ, meitiņ, sieņu aizāst!" – "Idud' mań, miejtiń, sieniu ajz-aśt'!" – "Daj mi, dziewczynko, grzybów skosztować!" – “Give me some mushrooms to eat, dear girl!”
24 Jei pajem, pīlej sieņu tei peleitei i jei paād labi. Jej pajem, pilej sieniu tiej pielejtiaj i jej pa-ad łabi. Ona wzięła nalała grzybów myszce i myszka się najadła. She poured some mushrooms out for the little mouse and it ate its fill.
25 Piec tuo, ka jau sieņc [sieņs] izvuoreitys beja, jī pīāde obadivi, tys pūra tāvs i tei meita, tūs sieņu, – Piec tô, ka jaŭ sieńć iz-woriejtys bieja, ji pi-adia obadiwi, tys pûra-taŭs i tiej miejta, tus sieniu, – Potem, kiedy grzyby ugotowane były, pojedli obydwoje, ten błotny ojciec i ta dziewczyna, tych grzybów, – After that, when the mushrooms were ready, they both ate, this moor-father and the girl.
26 jis soka tai: "Satais maņ, meit, vītu, – jis soka taj: "Satajs mań, miejt, witu, – dopiero on mówi tak: "Pościel mi córeczko spać, – He told her: “Make my bed, daughter –
27 ē kur mani [maņ] stuov koktā tuos drēbis, kurs es taisu vītu, – ê kur mani stoŭ koktâ tos driabis, kurs eś tajsu witu, – tam w kącie leży bielizna do posłania, – look, there in the corner are the clothes to make my bed with.
28 pīlīc maņ tī vyss, – pi-lić mań ti wyss, – połóż mi to wszystko, – Put them all together here,
29 satais maņ lobu meikstu vītu iz cepļa!" satajs mań łobu miejkstu witu iz ciepla!" pościel mi dobrze, miękko na piecu!" make me a nice cosy bed on the oven!”
30 Jei verās, ka tī akmini, tymā koktā i bluči, – Jej wieras, ka ti akmini, tymâ koktâ i błuczi, – Ona patrzy, a tam w kącie, kamienie i kłody, – She saw that there were stones in that corner and logs.
31 pajem jei, salīk iz cepļa bluču zam suonu, akmini zam golvys. pajem jej, salik iz ciepla błuczu zam sonu, akmini zam gołwys. wzięła, położyła na piecu kłody pod bok, kamienie pod głowę. She took and put the logs on the oven as the side pieces and the stones for the head.
32 Jis i adzaguļstās [atzaguļstās], – Jis i adza-gułstas, – On się poszedł położyć, He lay down.
33 īdams guātu, īdūd jei [jai] symtu atslāgu i soka tai: idams gułatu, idud' jej symtu atsłagu i soka taj: dał jej wiązkę za stu kluczyków i powiedział tak: Going to bed, he gave her a hundred keys and said:
34 "Skraidi tu, meit, pa ustobu, skandynama, kab es dzierdātu, ka tu te esi!" – "Skriajdi tu, miejt, pa ustobu, skandynama, kab eś dzierdatu, ka tu tia esi!" – "Biegaj córko, po izbie i dzwoń, żebym słyszał, że tu jesteś!" “Run about the room, daughter, and rattle, so that I will hear where you are!”
35 A tei peleite soka jei [jai] tai: A tiej pielejtia soka jej taj: A ta myszka mówi jej tak: But the little mouse said to her:
36 "Dūd šur maņ atslāgys, meitiņ, a poša līņ zam cepļa, a na, to jis tevi nūsiss! "Dud' szur mań atsłagys, miejtiń, a posza liń zam ciepla, a na, to jis tiewi nu-siśś! "Daj tu mnie klucze, dziewczynko, a sama wleź pod piec, bo on cię zabije! “Give me the keys, dear, and creep under the oven, otherwise he will kill you!
37 Es skraidiešu pa ustobu i skandynuošu!" – Eś skriajdieszu pa ustobu i skandynoszu!" – Ja będę biegać po izbie i dzwonić!" – I will run about the room and rattle!”
38 Nu, jei paleida zam cepļa, a pele vys skrēja pa auksteini [augsteini] i pa zemeini i vys skandynova ar tom atslāgom. Nu, jej palejda zam ciepla, a piala wyss skriaja pa aŭkstiejni i pa ziemiejni i wyss skandynowa ar tom atsłagom. Wlazła ona pod piec, a myszka wciąż biegała i wysoko i nizko i wciąż dzwoniła temi kluczami. She crept under the oven, while the mouse kept running around rattling with the keys.
39 Vot jis jem, griuž akmiņč [akmiņus] zemē nu cepļa, griuž ūtru i trešu i klausa ka vys skandynoj! Wot jis jem, griŭż akmińcz ziemiâ nu ciepla, griŭż utru i treszu i kłaŭsa ka wyss skandynoj! A on wziął, cisnął kamień z pieca na dół, cisnął drugi i trzeci i słucha, że wciąż dzwoni! And he pushed the stones down from the oven, one after the other, and listened to the rattling!
40 Jis vyss [vysus] akmiņč [akmiņis] nūsvīž i blučš [blučus] nūsvīž, i dzierd ka vys skandynoj. Jis wyss akmińcz nŭ-świż i błuczsz nu-świż, i dzierd’ ka wyss skandynoj. Wszystkie kamienie zrzucił i kłody zrzucił i słyszy, że wciąż dzwoni. He threw down all the stones and the logs, but all the time he heard the rattling.
41 Jis vaicoj: "Voi tu, meit, te?" – Jis wajcoj: "Woj tu, miejt, tia?" – Pyta: "Czyś ty córeczko, tu?" – “Are you here, daughter?” he asked.
42 Jei soka: "Te!" – Jej soka: "Tia!" – Ona mówi: "Tu!" –
“Yes, I am!” she said.
43 "Voi tu, meit, dzeiva?" – "Woj tu, miejt, dziejwa?" – "Czyś ty córeczko, żywa?" – “Are you alive, daughter?”
44 Jei soka: "Dzeiva!" – Jej soka: "Dziejwa!" – Ona mówi: "Żywa" – “Yes, I am!” she said.
45 Nu, jis redz, ka jis juo nanūsyta i navaida jam ar kū nūsvīst, jis soka tai: Nu, jis riadz, ka jis jô na-nu-syta i na wajda jam ar ku nu-świśt', jis soka taj: Widzi on, że jej nie zabił i nie ma czem rzucać, więc mówi tak: Well, he saw that he didn’t kill her and he had no more stones to throw, so he said:
46 "Tu meit, guļstīs tagad i guļ labi!" "Tu miejt, gulśtiś tagad i gul łabi!" "Ty, córko, kładnij się teraz i śpij dobrze!" – “Lay down now, daughter, and sleep well!”
47 Jei i adzagulās [atzagulēs]. Jej i adza-gułas. Ona się położyła. She laid down.
48 Iz ūtris dīnys, jis soka tai: Iz utris dinys, jis soka taj: Nazajutrz, mówi on tak: The next day he said to her:
49 "Nu, meit, može tu gribi niu iz sātu nūbraukt?" "Nu, miejt, może tu gribi niŭ iz satu nu-braŭkt?" "No, córko, może chcesz teraz do domu pojechać?" – “Well, daughter, do you want to go home now?”
50 Jei soka: "Gribu gon!" – Jej soka: "Gribu gon!" – Ona mówi: "Chcę bardzo!" – “Indeed I do”, she said.
51 "Nu, to es tev moksuošu!" – "Nu, to eś tieŭ moksoszu!" – "Dobrze, ja ci teraz zapłacę! – “Then I will pay you!”
52 A tei peleite daskrīņ i soka tai iz tū meitiņu: A tiej pielejtia da-skriń i soka taj iz tu miejtiniu: A myszka przybiega i mówi tak do tej dziewczynki: But the little mouse came running and said to the girl:
53 "Verīs, meitiņ, ka jis tev dūs lobys drēbis, to tu najem, vaicoj, lai jis tev īdūd kur ir sapleisušis, – "Wieriś, miejtiń, ka jiś tieŭ duś łobys driabis, to tu na-jem, wajcoj, łaj jis tieu idud' kur ir saplejsuszis, – "Pamiętaj, dziewczynko, jak on ci da dobre ubranie, to nie bierz, proś, niech ci da to które jest podarte, – “Watch out, dear, when he gives you good clothes, don’t take them, ask for some that are torn –
54 i šmukū zyrgu najem, – pajem vacū, pati nalobū, – i szmuku zyrgu na-jem, – pajem wacu, pati nałobu, – i ładnego konia nie bierz, weź starego, najgorszego, and don’t take the pretty horse – take the old one, the worst –
55 i šmukūs rots najem, pajem, kuri vaci roti, solyuzuši!" i szmukus rots na-jem, pajem kuri waci roti, sołyŭzuszi!" i ładnego wozu nie bierz, weź stary wóz, połamany!" and don’t take the pretty carriage, take the old and broken one!”
56 Jis paruoda jei [jai] šmukus drēbis i šmuku zyrgu i šmukus rots i paruoda vacus i soka tai: Jis paroda jej szmukus driabis i szmuku zyrgu i szmukus rôts i paroda wacus i soka taj: On jej pokazuje piękne ubranie i pięknego konia i piękny wóz i pokazuje stare i mówi tak: He showed her pretty clothes and a pretty horse and a pretty carriage and then showed her the old ones and asked:
57 "Kurus tu jemsi, meit? "Kurus tu jemsi, miejt? "Które ty weźmiesz, córko?" – “Which will you take, daughter?”
58 "A es jemšu, tāteit vacūs!" – "A eś jemszu, tatiejt wacus!" – "A ja wezmę, tato, stare!" – “Well, I’ll take the old ones, daddy!”
59 "Nu, jem meit, i vacūs!" – "Nu, jem miejt, i wacus!" – "No, bierz córko, i stare!" – “Well, then take the old ones, daughter!”
60 Pajēme jei vacū kraklu bez pierduokņu, pajēme lyndraks [lyndrakus] nūpleisušš [nūpleisušus], vysi cauri, skustu malnu, vacu, i zyrgu vacu, bez uodis jam čūksts, – Pajemia jej wacu krakłu biez pierdokniu, pajemia łyndraks nu-plejsuszsz, wysi caŭri, skustu małnu, wacu, i zyrgu wacu, biez odys jam czûksts, – Wzięła starą koszulę bez rękawów, wzięła spodnicę podartą, dziurawą, chustkę brudną, starą i konia starego z obdartą skórą na d…, – She took an old shirt without sleeves, a torn skirt, with holes in it, an old black kerchief, and an old horse with no skin on its behind,
61 i roti vaci, salyuzuši skrituli, – i roti waci, sałyŭzuszi skrituli, – i wóz stary z połamanemi kołami and an old carriage with broken wheels –
62 nu i brauc jei paceļu. nu i braŭc jej pacielu. i jedzie w drogę. and she went off.
63 Pabrauc jei gabaleņu nu tīnis i jei palīk vysa ar zalta drēbēm, – Pabraŭc jej gabaleniu nu tinis i jej palijk wysa ar załta driabiam, – Odjechała kawałeczek stamtąd i całe jej ubranie stało się złotem – When she had left the place a little behind, all her clothes turned into gold –
64 i zyrgam vīna spalveņa zalta, ūtra sudobra i zalta grūži, roti cīši, cīši šmuki palīk i jei poša skaista... i zyrgam wina spalwienia załta, utra sudobra i załta grużi, roti ciszi, ciszi szmuki palijk i jej posza skajsta... i koń ma jeden włosek złoty, drugi srebrny i złote lejce, wóz stał się bardzo, bardzo pięknym i ona sama zrobiła się ładną.... and the horse got a coat of gold and silver hair and a golden harness, the carriage became very, very pretty and she herself became beautiful…
65 I brauc jau jei, – dabrauc da sātys, – I braŭc jaŭ jej, – da-braŭc da satys, – Jedzie, dojeżdża do domu, She rode on and came to her home.
66 a pamuotei beja mozeņa kuceite, – a pamotiaj bieja mozienia kuciejtia, – a u macochy była malutka suczynka, – The stepmother had a tiny bitch.
67 tei kuceite izskrīņ i rej: tiej kuciejtia iz-skriń i rej: ta suczynka wybiegła i szczeka: This bitch ran out and barked:
68 "Kaukau! atbrauc myusu buorineite, vīnā zaltā! "Kau-kaŭ! atbraŭc myŭsu boriniejtia, winâ załtâ! "Kau, kau! jedzie nasza sierotka, cała w złocie!" “Woof woof! Here comes our orphan girl all in gold!”
69 A rogona, – tei pamuote rogona beja, – syt kuceiti, kam jei soka, ka atbrauc ar zaltim. A rogona, – tiej pamotia rogona bieja, – syt kuciejti, kam jej soka, ka at-braŭc ar załtim. A wiedźma, ta macocha wiedźmą była, – bije suczynkę, czemu ona mówi, że cała w złocie! And the witch – the stepmother was a witch – beat the bitch because it said that the girl came in gold.
70 Īīt jei ustobā, tei buorineite, a rogonai žāļ, kam cik skoista jei, ka vīnā zaltā – I-it jej ustobâ, tiej boriniejtia, a rogonaj żal, kam cik skojsta jej, ka winâ załtâ – Wchodzi do izby ta sierotka, a wiedźmie zazdrość, czemu taka ona ładna, i cała w złocie – She entered the cottage, the orphan girl, and the witch was sorry to see that she was so beautiful, all in gold.
71 vaicoj: "Nu kuo tu cik boguota paliki, šmuka?" wajcoj: "Nu kô tu cik bogota paliki, szmuka?" pyta: "Z czego ty taka bogata stałaś się, ładna?" – She asked: “How did you become so rich and so pretty?”
72 Jei pascēja [pasacēja] vysu, vysu iztuosteja [izstuosteja] kai jei lyka [tyka] pi pūra tuova [tāva] i kū jei tī darēja. Jej paścieja wysu, wysu iz-tośtieja [!] kaj jej łyka pi pura-towa [!] i ku jej ti darieja. Ona opowiedziała, wszystko, wszystko opowiedziała, jak trafiła do błotnego ojca i co tam robiła. She told her all, told her how she got to the moor-father and what she did there.
73 Tūlaik jem rogona sovu meitu i dzan jū iz mežu: Tułajk jem rogona soŭu miejtu i dzan ju iz mieżu: Wtedy wzięła wiedźma swoją córkę i popędziła do lasn [lasu]: Then the witch called her own daughter and rushed her into the forest:
74 "Ej tu, atnes maņ sieņu nu meža! – "Ej tu, atnieś mań sieniu nu mieża! – "Idź powiada, przynieś grzybów z lasu!" – “Go and bring me mushrooms from the wood!”
75 Jei nūīt sienīs i losa jei sieņc [sieņs], i aizīt vokors, tymss vokors, jei klīdz: "Tēt, ū!... Tēt, ū! Jej nu-it sieniś i łosa jej sieńć, i ajz-it wokors, tymss wokors, jej klidz: "Tiat'! û!... Tiat'! û! Poszła ona po grzyby, nazbierała, a tu wieczór się robi, ciemny wieczór, ona woła: "Tato! u!... Tato! u!... She went and gathered mushrooms, and evening came and darkness, and she cried out: “Daddy, yoo-hoo! Daddy, yoo-hoo!
76 Ka tu naadzasaucīs [naatzasaucīs] eistys tāvs, to tu adzasauc [atzasauc] koč pūra tāvs! Ka tu na-adzasaŭciś ejstys taŭs, to tu ad-za-saŭć kocz pûra-taŭs! Jeżeli ty się nie odzywasz rodzony ojcze, to choć ty się odezwij błotny ojcze!" – If you, my real father, won’t answer, than you do answer, father of the bog!”
77 Jis i adzasaucēs tys pūra tāvs: "Meit, ū!..." Jis i adzasaucias tys pura-taŭs: "Miejt, û!..." Ten błotny ojciec zaraz się odzywa: "Córko, u!..." And he did call back, the moor-father: “Daughter, yoo-hoo!”
78 Daīt pi juos i soka: "Eime iz sātu, vuorēsim putru!" – Dait pi jos i soka: "Ejmia [!] iz sâtu, woriesim putru!" – Przychodzi do niej i mówi: "Pójdźmy do domu, zgotujemy kaszy!" – He approached her and said: “Let’s go home and cook gruel!”
79 Nu, i nūīt teirej jei sieņc [sieņs] i līk vuorēt, – izvuorej... Nu, i nu-it tiejriej jej sieńc i lîk woriet, – iz-woriej... Idą do domu, oczyściła ona grzyby, postawiła gotować, – ugotowała… Well, she went with him, and she cleaned the mushrooms and set them to cook until they were ready…
80 Daskrīņ peleite i soka tai: Da-skriń pielejtia i soka taj: Przybiegła myszka i mówi tak: The little mouse came running and said:
81 "Īdūd maņ, meitiņ, sieņu paāst!" – "I-dud' mań, miejtiń, sieniu pa-aśt!" – "Daj mi, dzieweczko, grzybów skosztować!" – “Give me some of the mushrooms to eat, dear girl!”
82 A jei soka: "Tēteit, atskrēja pele, prosa nu mane sieņu!" – A jej soka: "Tiatiejt, at-skrieja piala, prosa nu mania sieniu!" – A ona mówi: "Tato, przybiegła myszka, prosi grzybów!" – But she said: “Daddy, there is a mouse that asks me for mushrooms!”
83 Jis soka: "Sit jū, meit, sit! nadūd jei [jai] nikuo!" – Jis soka: "Sit ju, miejt, sit! na dud' jej nikô!" – On mówi: "Bij ją, córko, bij! nie daj jej nic!" – He said: “Strike her, daughter, strike her! Don’t give her anything!”
84 Jei pajem, īsyt i nūbāg tei pele. Jej pa-jem, i-syt i nu-bag tiej piala. Ona się zamierzyła na myszkę, a myszka uciekła. She went and stroked the mouse and it ran away.
85 Paāduši jau sieņu, jis soka: Pa-aduszi jaŭ sieniu, jis soka: Dopiero, jak pojedli grzybów, on mówi: When they had eaten the mushrooms he said:
86 "Satais maņ, meit, vītu, – "Satajs mań, miejt, witu, – "Pościel mi córko spać, – “Make me a bed, daughter –
87 ē kur koktā drēbis, kur es taisu vītu!" ê kur koktâ driabis, kur eś tajsu witu!" masz tam w kącie bieliznę na pościel!" – look, in the corner are the clothes for my bed!”
88 Nu, jei jem, pīlīk akmiņu i bluču iz cepļa, jis i guļstās.... Nu, jej jem, pi-lik akminiu i błuczu iz ciepla, jis i gułstas.... Wzięła ona, położyła kamienie i kłody na piecu, on się położył…. Well, she took the stones and logs and put them on the oven, and he lay down…
89 īdūd jei [jai] taipat atslāgys, lai jei skraida pa ustobu i skandynoj, – idud' jej taj-pat' atsłagys, łaj jej skriajda pa ustobu i skandynoj, – dał jej tak samo wiązkę kluczy, żeby biegała po izbie i dzwoniła, He gave her the keys and ordered to run about the room and rattle
90 lai jis zyna, ka jei te!... łaj jis zyna, ka jej tia!... żeby wiedział, że ona jest tu samo…. so that he may know that she was there.
91 Jei skraida pa ustobu i skandynoj, a jis kai griuž akmini, tai i atlauž jei [jai] vīnu kuoju, – Jej skriajda pa ustobu i skandynoj, a jis kaj griŭż akmini, taj i atłaŭż jej winu koju, – Biegała ona po izbie i dzwoniła, a on jak ciśnie kamieniem, tak złamał jej jedną nogę, – She ran about the room and rattled, and he pushed a stone and broke one of her legs –
92 kai griuž ūtru, tai jū i nūsyt! kaj griŭż utru, tai ju i nu syt! jak ciśnie drugim, tak ją zabił! he pushed another one and killed her!
93 Izraun jei [jai] dvēseli i pajem sev, a jū pībuož pylnu zyrga syudu, īsādynoj jū rotūs, aizjiudz zyrgu, apvalk jei [jai] drēbis i soka zyrgam, kab nūvaztu [nūvastu] jū da sātys. Iz-raŭn jej dwiasiali i pajem sieŭ, a ju pi-boż pyłnu zyrga syŭdu, i-sadynoj ju rotûs, ajz-jiûdz zyrgu, ap-wałk jej driabis i soka zyrgam, kab nu-waztu ju da satys. Wyrwał jej duszę i zabrał, a ciało napchał końskim gnojem, wsadził do wozu, zaprzągł konia, i kazał koniowi zawieźć ją do domu. He tore off her soul and took it, and he stuffed her with horse dung and sat her into a carriage, harnessed the horse, dressed her and told the horse to carry her to her home.
94 Jis i nūvad jū da sātys. Jis i nuwad ju da satys. Wiezie ją ten koń do domu. The horse did so.
95 Izskrīņ kuceite i rej: "Kaukau!... Iz-skrin kuciejtia i rej: "Kaŭ-kaŭ!... Wybiegła suczynka i szczeka: "Kau, kau! The little bitch came out and barked: “Woof woof!
96 atbrauc myusu muotismeita! at-braŭc myŭsu motismiejta! jedzie nasza ojcowiczka! Here comes our mistress’ daughter!
97 puorplāsta [puorplēsta] i zyrga syudu pībuozsta [pībuozta]!" por-płasta i zyrga syŭdu pi-bozsta!" rozdarta i końskim gnojem napchana!" – Torn to pieces and stuffed with horse dung!”
98 Rogona jem tū kuceiti, syt, syt, a jei vys rej taipat... Rogona jem tu kuciejti, syt, syt, a jej wyss rej taj pat'... Wiedźma złapała tę suczynkę, biła, biła, a ta wciąż szczekała tak samo! The witch snatched the bitch and beat it and beat, but it continued to bark all the same.
99 Atbrauc tei meita i jei nadzeiva jau – At-braŭc tiej miejta i jej nadziejwa jaŭ – Przyjechała dziewczyna nieżywa, – Her daughter arrived and was dead –
100 rogona suok rauduot, i par sirdim, pajem tū kuceiti, nūsyt i apriuk jū zemēs. rogona sôk raŭdot', i par sirdim, pajem tu kuciejti, nu-syt i ap-riŭk ju ziemiâs. wiedźma zaczęła płakać i ze złości wzięła tę suczynkę, zabiła i zakopała do ziemi. the witch started to weep and in her wrath she took the little bitch, killed it and buried it.
101 A tei buorineite izrūk tū kuceiti, atdzeivynoj jū, – A tiej boriniejtia iz-ruk tu kuciejti, atdziejwynoj ju, – A sierotka wykopała suczynkę, ocuciła ją, – But the orphan girl dug it out and made it alive again.
102 piec tuo, izīt jei pi veira cīši boguota i da šūlaika jei dzeivoj. – piec tô, iz-it jej pi wiejra ciszi bogota i da szułajka jej dziejwoj. – potem poszła za bardzo bogatego męża i dotąd żyje. Later she married a very rich man, and she is still alive today.
103 I vysa! I wysa! I wszystko! That’s all!