Ap buorineiti III; Baśnie 27 (311-313)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap buorineiti III; Baśnie 27 (311-313)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 27. Ap buorineiti III. 27. Ap boriniejti III. 27. O sierotce III. 27. The orphan girl III
2 Pajēme tāvs ūtru sīvu i beja jam meita nu pyrmuos sīvys i jei vysod guoja gonūs, tei meita, a pamuote vysod jei [jai] deve sprēst. Pajemia taǔs utru sîwu i bieja jam miejta nu pyrmos sîwys i jej wysod goja gonus, tiej miejta, a pâmotia wysod jej diewia spriaśt'. Wziął ojciec drugą żonę, a miał córkę z pierwszej żony, która chodziła paść, a macocha zawsze jej dawała kądziel prząść. A father married a second wife. He had a daughter from his first marriage, who always went to graze the cattle, and her stepmother always gave her [flax] to spin.
3 Jei vyss sasprēž, atnas i padūd sasprāstu, lai cik īdūd par dīnu. Jej wyss saspriaż, atnas i pa-dud' sasprastu, łaj cik i-dud' par dînu. Ona zawsze wszystko uprzędzie, przyniesie i poda uprzędzione, choćby to była największa kądziel. She always spun and brought home everything done, however much she was given for the day.
4 Daīt solts laiks i jei [jai] cīši rūkys sapleist nu soltuma, a pamuote klīdz iz juos, kam jei dzeji sataisa ar asni. Dait sołts łajks i jej ciszi rukys sa-plejst nu sołtuma, a pâmotia klidz iz jos, kam jej dzieji sa-tajsa ar aśni. Przyszła zimna pora, ręce jej pękają od chłodu, a macocha krzyczy na nią, że przędza krwią powalana. Cold weather set in and her hands were chapped from the cold, and the stepmother scolded her because the yarn was stained with blood.
5 Daīt jei pi okys mozguotu tūs rūku, īdama sātā, – Da-it jej pi okys mozgotu tus ruku, idama sâta, – Wracając do domu, przyszła ona do studni umyć ręce, She went to the well to wash her hands, on her way home –
6 mozgoj jei rūku i jei [jai] īkreit okā dzejts!... mozgoj jej ruku i jej i-kriejt okâ dziejts!... zaczęła myć ręce i przędzę upuściła do studni! while she was washing her hands the yarn fell into the well!
7 Jei aizīt iz sātu i soka: "Mameņ mīlū, dzejs īkrita okā!" Jej ajz-it iz satu i soka: "Mamień miłu, dziejs i-krita okâ!" Przychodzi do domu i mówi: "Mamusiu miła, przędza spadła do studni!" She went home and said: “Dear Mummy, the yarn has fallen into the well!”
8 Pamuote soka: "Kab tu maņ izvylktu jū nu okys, a na, to es tev padareišu!" – Pamotia soka: "Kab tu mań iz-wyłktu ju nu okys, a na, to eś tieǔ pa-dariejszu!" – Macocha mówi: "Żebyś ty mi ją dostała z studni, a nie, zobaczysz co ci zrobię!" – The stepmother said: “Pull it out from the well, or I will show you!”
9 Jei nūīt, kai jei valk dzeji, īkreit jei poša okā i rozkreit jei caur zemēm! Jej nu-it, kaj jej wałk dzieji, i-kriejt jej posza okâ i roz-kriejt jej caǔr ziemiam! Poszła ona, jak zaczęła dostawać przędzę, tak sama wpadła do studni i zapadła się skróś ziemi! She went about it, but when she pulled at the yarn she fell into the well herself and fell through the ground!
10 Vot jei īt, īt i redz, ka maize ceplī cap. Wot jej it, it i riadz, ka majzia cieplî cap. Idzie ona idzie i widzi, że chleb w piecu się piecze. She walked for a while and saw bread baking in an oven.
11 Tei maize prosa: "Meitiņ mīlū, izveļc mani nu cepļa! Tiej majzia prosa: "Miejtiń miłu, iz-wielć mani nu ciepla! Ten chleb prosi: "Dziewczynko miła, – wyciągnij mię z pieca! The bread asked her: “Dear girl, pull me out of the oven!
12 Ka tu mani naizviļksi, to es sadeigšu [sadegšu]!" – Ka tu mani na-iz-wilksi, to eś sa-diejgszu!" – Jeżeli mię nie wyciągniesz, to spalę się!" – If you do not pull me out I will burn up!”
13 Jei jem tū maizi, izvalk nu cepļa i otkon jei īt, daīt jei pi uobeļnīcys, – Jej jem tu majzi, iz-wałk nu ciepła i otkon jej it, dait jej pi obielnijcys, – Wzięła ona ten chleb, wyciągnęła z pieca i dalej idzie, przychodzi do jabłoni, – She went and pulled the bread out of the oven and walked on until she came to an apple tree.
14 verās, aug uobeļnīca, vysi zori leikst nu uobelim. wieras, aǔg obielnijca, wysi zori lejkst nu obielim. patrzy, rośnie jabłoń, a wszystkie gałęzie jej gną się od jabłek. She saw how all the tree’s branches were bent by apples.
15 Jei prosa: "Meitiņ mīlū, apkrot munus uobeleiši [uobeleišus], – Jej prosa: "Miejtiń miłu, apkrot' munus obielejszi, – Zaczyna prosić: "Dziewczynko miła, otrząś moje jabłuszka, The apple tree begged: “Dear girl, shake my apples down!
16 ka tu mani naapkrateisi, vysi zori aplyuzs!" – ka tu mani na-ap-kratiejsi, wysi zori ap-łyǔźś!" – jeżeli mię nie otrzęsiesz, to mi gałęzie wszystkie się połamią!" – If you don’t shake me all my branches will break!”
17 Jei īt, apkreit uobeli, – Jej it, ap-kriejt obieli, – Wzięła ona, otrzęsła jabłka, – She went and shook the apples.
18 apkrotuse uobeli, īt jei paceļu i daīt pi veceitis. ap-krotusia obieli, it jej pacielu i da-it pi wiaciejtiś. otrząsłszy poszła dalej i przyszła do staruszki. When it was done she went along until she came to an old woman.
19 Tei vece prosa: "Dzeivoj tu pi mane par meitu!" Tiej wiacia prosa: "Dziewoj tu pi mania par miejtu!" Staruszka prosi: Zostań ty u mnie, bądź moją córką!" – The woman asked her: “Stay with me as a good daughter!”
20 Jei soka: "Labi, dzeivuošu!" Jej soka: "Łabi, dziejwoszu!" Ona mówi: "Dobrze, zostanę!" – She said: “All right, I’ll stay!”
21 Vot jei dzeivoj, dzeivoj pi tuos vecis par meitu, struodoj, klausa cīši labi i jei [juo?] žāloj tei vece. Wot jej dziejwoj, dziejwoj pi tos wiaciś par miejtu, strodoj, kłaǔsa ciszi łabi i jej żałoj tiej wiacia. Została u tej staruszki, jak córka pracowała, słuchała i ta stara polubiła ją bardzo. So she stayed and lived with the old woman as a daughter and help, she worked and obeyed, and the old woman liked her well.
22 Par cik laika jei soka tai: "Može tu gribi, tu meitiņ, nūīt iz sātu?" – Par cik łajka jej soka taj: "Może tu gribi, tu miejtiń, nu-it iz satu?" – Po niejakimś czasie mówi ona tak: "Może ty chcesz, córeczko, wrócić do domu?" – After some time she said: “Do you want to go home, dear daughter?”
23 "Es gribu gon nūīt, bet nazynu kur nūīt!" – "Eś gribu gon nu-it, bet na-zynu kur nuit!" – "Chciałabym, ale nie wiem drogi!" – “I would like to, but I don’t know the way!”
24 "Es tevi nūvežšu [nūvesšu], meitiņ", soka tei vece. "Eś tiewi nu-wieższu, miejtiń", soka tiej wiacia. "Ja ciebie zaprowadzę córeczko", mówi ta stara. “I’ll lead you, dear”, said the old woman.
25 Nu, jei vad jū i davad da tuos okys, kur jei īkrita i soka: Nu, jej wad ju i da-wad da tos okys, kur jej i-krita i soka: Poprowadziła ją i przyprowadziła do tej studni, gdzie wpadła i mówi: So she led her and brought her to the well into which she had fallen and said:
26 "ej tagad iz sātu jau, meitiņ!" "ej tagad iz satu jaǔ, miejtiń!" "Idź teraz do domu córeczko!" – “Go home now, dear!”
27 Jei izaceļās nu okys, ni jei apmierkst nikuo, – Jej iza-cielas nu okys, ni jej ap-mierkst nikô, – Wyszła ona ze studni, ani jej ubranie nawet nie zmokło, She rose from the well and all her clothes were dry.
28 i tū dzeji pajem, īt jei iz sātu, – i tu dzieji pa-jem, it jej iz satu, – wzięła swoją przędzę i idzie do domu, – She took the yarn and went home.
29 daīt jau pi sātys i suok leits leit zalta i aplej tū vysu meitiņu ar zaltu. da-it jaǔ pi satys i sôk lejts lejt załta i ap-lej tu wysu miejtiniu ar załtu. a tu zaczyna deszcz złoty padać i oblewa tę całą dziewczynkę złotem. When she had reached her home a rain of gold started falling and covered the girl with gold.
30 Īt jei ustobā, a gaiļs sasyt spuorns i aizdzīd: "Kikirigī! atīt myusu zalta meita!" It jej ustoba, a gajls sasyt sporns i ajz-dzid: "Kikirigi! at-it myǔsu załta miejta!" Wchodzi do izby, a kogut uderza skrzydłami i pieje: "Kikirigi! idzie nasza złota córka!" She went into the cottage and the rooster clapped its wings and sang: “Cock-a-doodle-doo! Here comes our golden girl!”
31 Jei šmuka brīsmeigi ar zaltu. Jej szmuka briśmiejgi ar załtu. Okropnie piękna w złocie. She was terribly pretty with this gold.
32 Nu, tagad syuta rogona sovu meitu, lai īt juos meita gonūs, lai i jei [jai] byus taida laime kai buorinei – Nu, tagad syǔta rogona soǔu miejtu, łaj it jos miejta gonus, łaj i jej byǔś tajda łajmia kaj boriniaj – Dopiero teraz posyła wiedźma swoją córkę, żeby szła jej córka paść, żeby i ją spotkało takie szczęście, jak sierotkę – Well, now the witch sent her own daughter, told her to go with the cattle so that she, too, would find such luck as the orphan girl.
33 īdūd lynus sprēst. i-dud' łynus spriaśt'. i daje kądziel prząść. She gave her flax to spin.
34 Jei tūs lync [lynus] sasprēž – Jej tus łync saspriaż – Przędzie ona tę kądziel, She spun the flax –
35 jau mozguoškūte rūkys pi okys, kai tei buorineite mozguoja i nūsvīd jei tei dzejs okā. jaǔ mozgoszkutia rukys pi okys, kaj tiej boriniejtia mozgoja i nu-swid' jej tiej dziejś okâ. potem idzie umyć ręce przy studni, jak sierotka myła i wrzuca przędzę do studni. she was about to wash her hands at the well like the orphan girl had done and threw the yarn into the well.
36 Atīt iz ustobu i raud: "Mameņ, dzejs īkrita okā!" – At-it iz ustobu i raǔd': "Mamień, dziejś i-krita okâ!" – Przychodzi do izby i płacze: "Mamusiu, przędza wpadła do studni!" – Home she went and cried: “Mummy, the yarn has fallen into the well!”
37 Muote soka: "Kab tu maņ dabuotu dzejs!" – Motia soka: "Kab tu mań dabotu dziejś!" – Matka mówi, "Żebyś ty mi zaraz dostała przędzę!" – Said her mother: “Go and get the yarn!”
38 Jei nūīt i ka jau jei snēksīs [snēgsīs], īkreit poša okā, – Jej nu-it i ka jaǔ jej śniaksiś, i-kriejt posza okâ, – Poszła ona, sięgnęła ręką i wpadła sama do studni, She went about it, and when she seized the yarn, she fell into the well herself.
39 rozkreit jei tīpat cauri, kur tei – roz-kriejt jej ti pat' caǔri, kur tiej – zapadła się do ziemi tak samo jak tamta, – She fell through the ground just as the other girl.
40 īt jei, īt, redz, ka cap maize ceplī. it jej, it, riadz, ka cap majzia cieplî. dopiero idzie ona, idzie, widzi, że piecze się chleb w piecu. She walked and she walked and saw bread baking in an oven.
41 Jei soka, tei maize: "Meitiņ mīlū, izveļc tu mani nu cepļa!" – Jej soka, tiej majzia: "Miejtiń miłu, iz-wielć tu mani nu ciepla!" – Mówi, ten chleb: "Dzieweczko miła, wyciągnij mię z pieca!" – The bread said: “Dear girl, pull me out of the oven!”
42 Jei soka: "Nu, es tevi i atguoju vylktu nu cepļa!" – Jej soka: "Nu, eś tiewi i at-goju wyłktu nu ciepla!" – Ona odpowiada: "A jakże! ja też po to tu przyszłam, żeby ciebie wyciągnąć z pieca!" – Said she: “You think I have come here to pull you out of the oven?”
43 Maize soka: "Ka tu mani naizviļksi, to es sadegšu ceplī!" – Majzia soka: "Ka tu mani na-iz-wilksi, to eś sa-diegszu cieplî!" – Chleb mówi: "Jeżeli mię nie wyciągniesz, to spalę się w piecu!" – Said the bread: “If you won’t pull me out I will burn up in the oven!”
44 "Kas tī maņ par bāda, – dec [dedz] sev, es tevi navilkšu uorā!" – "Kas ti mań par bada, – diać sieǔ, eś tiewi na-wilkszu ora!" – "Co mi tam do tego, spal się, ja ciebie nie wyciągnę!" – “That’s not my problem – you may as well burn up, I won’t pull you out!”
45 Īt jei i redz ka uobeļnīca, vysa ar uobelim, zori lyuzt [lyust] nu uobeli – It jej i riadz ka obielnijca, wysa ar obielim, zori łyǔzt nu obieli – Idzie dalej i widzi jabłoń tak pokrytą jabłkami, że aż gałęzie łamią się od jabłek – She walked on and saw an apple tree, full of apples, the branches nearly breaking from the apples –
46 jei prosa: "Apkrot, meitiņ mīlū, munus uobeleiši [uobeleišus], vysi zori maņ aplyuzs!" – jej prosa: "Ap-krot', miejtiń miłu, munus obielejszi, wysi zori mań ap-łyǔźś!" – prosi jabłoń: "Otrząśnij dziewczynko miła, moje jabłuszka, wszystkie gałęzie mi się połamią!" – The apple tree begged: “Shake my apples, dear girl, all my branches will break!”
47 "Nu, es tevi i atguoju krateitu tovu uobeli! lai tev lyuzt [lyust] zori ar vysim tovim uobelim!" – "Nu, eś tiewi i atgoju kratiejtu toǔu obieli! łaj tieu łyǔzt zori ar wysim toǔim obielim!" – "A jakże! ja ci tu przyszłam trząść twoje jabłka! niech ci się łamią gałęzie z wszystkiemi twemi jabłkami!" – “You think I have come here to shake your apples? Let your branches break with all the apples!”
48 Īt jei paceļu, nūīt iz tū vaceiti – It jej pacielu, nu-it iz tu waciejti – Poszła dalej, przyszła do owej staruszki, – She walked on and came to the old woman.
49 tuos vaceitis jei naklausa, nastruodoj – tos waciejtis jej na kłaǔsa, na strodoj – ale staruszki nie słucha, nie pracuje – She didn’t obey the old woman, she didn’t work –
50 tei veceite soka: "Ka tu naklausi, ej tu jau iz sātu!" – tiej wiaciejtia soka: "Ka tu na kłaǔsi, ej tu jaǔ iz satu!" – staruszka mówi: "Skoro nie słuchasz, to idź do domu!" – The old woman said: “If you can’t listen, go home!”
51 "Kai es īšu, ka es nazynu, kur izīt maņ?" – "Kaj eś iszu, ka eś na zynu, kur iz-it' mań?" – "Jakże pójdę, skoro nie wiem, jak mam stąd wyjść?" – “How can I go home if I don’t know the way?”
52 Vece soka: "Es tevi nūvežšu [nūvesšu]!" – Wiacia soka: "Eś tiewi nu-wieższu!" – Stara mówi: Ja ciebie zaprowadzę!" – The old woman said: “I will lead you!”
53 Jei vad, davad da tuos okys – Jej wad, da-wad da tos okys – Przyprowadziła ją do studni, – She led her to the well.
54 jei izaceļās nu tuos okys, pajem tū dzeji, īt jau iz ustobu, – jej iza-cielaś nu tos okys, pajem tu dzieji, it jaǔ iz ustobu, – wyszła ona z tej studni, wzięła swoją przędzę, idzie do izby, She rose from the well, took the yarn, went to the cottage –
55 i suok leits leit smala, aplej jū vysa ar svečim. i sôk lejts lejt smała, ap-lej ju wysa ar świeczim. a tu zaczyna deszcz lać smolny, oblewa ją całą smoła. and there a rain of pitch started falling and covered the girl with pitch.
56 Sasyt gaiļs spuorns i aizdzīd: Sasyt gajls sporns i ajz-dzid: Uderza kogut w skrzydła i pieje: The rooster clapped his wings and sang:
57 "Kikirigī! smala meita atīt! dikerīts myusu sātā!" "Kikirigi! smała miejta at-it! dikierits myǔsu satâ!" "Kikirigi! smolna córka idzie! smoluch w naszej chacie!" – “Cock-a-doodle-doo! Here comes the pitch girl! A mudlark in our home!
58 Teik pamuotei sirds, ka tei atguojuse ar zaltu, a itei ar smalu .... Tiejk pâmotiaj sîrds, ka tiej at-gojusia ar załtu, a itiej ar smału .... Macocha okropnie się zezłościła, że tamta przyszła w złocie, a ta w smole, The stepmother became wrathful because the other had come covered with gold, but she here covered with pitch.
59 pajēme gaili i nūkuova, jei dūmuoja, ka gaiļs vainīgs! pa-jemia gajli i nu-kowa, jej dumoja, ka gajls wajnigs! złapała koguta i zarznęła, myślała, że kogut winien! She took the rooster and killed it, she thought it was the rooster’s fault!