Ap buorineiti IV; Baśnie 28 (313-315)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap buorineiti IV; Baśnie 28 (313-315)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 28. Ap buorineiti IV 28. Ap boriniejti IV. 28. O sierotce. IV. 28. The orphan girl
2 Soka vaci ļauds, ka navar piertī gulēt, deļ tam, ka, soka, tī valns bīdej. Soka waci laŭd'ś, ka na-war piertî gulat', diel tam, ka, soka, ti wałns bidiej. Mówią starzy ludzie, że nie można w łaźni spać, dlatego, że tam dyabeł straszy. Old people say that one must not sleep in the bathhouse because they say the devil haunts it.
3 Bejuse pamuote vīnai meitiņai, jei beja buorineite. Biejusia pâmotia winaj miejtiniaj, jej bieja boriniejtia. Była sierotka, która miała macochę. There was stepmother of a girl who was an orphan.
4 I nūguoja pamuote sasdinis vokorā iz pierti ar sovom meitom, – I nugoja pâmotia sasdiniś wokora iz pierti ar soŭom miejtom, – Poszła ta macocha w sobotę wieczór do łaźni ze swojemi córkami – Once on a Saturday’s evening the stepmother went to the bathhouse with her own daughters.
5 jei izamozguoja, nūīt jei iz sātu i prosās tagad buorine: jej iza-mozgoja, nu-it jej iz satu i prosas tagad borinia: umyła się, przyszła do domu, dopiero prosi ją sierota: They finished bathing and went back home, and now the orphan girl asked:
6 “Mam, palaissi maņ [mani] iz pierti?” "Mam, pałajśsi mań iz pierti?" „Mamo, puść mię do łaźni?” “Mum, will you let me go to the bathhouse?”
7 A jau beja pavieli. A jaŭ bieja pâwieli. A już było późno. It was late already.
8 Jei soka: “Ej, ej, lai tevi koč tī valns nūraun!” Jej soka: "Ej, ej, łaj tiewi kocz ti wałns nu-raŭn!" Ona mówi: „Idź, idź, niech cię tam dyabeł porwie!” – She said: “Go, go, the devil may as well take you away!”
9 A jei nazabeidās i nūīt, – A jej naza-biejdas i nu-it, – A sierotka sie nie bała i poszła, – But she did not fear and left.
10 vylkās zemē i redz, ka atskrēja bolūdeits i adzatupa [atzatupa] iz lūga. wyłkas ziemia i riadz, ka at-skrieja bołudiejts i adza-tupa iz ługa. rozebrała się i widzi, że przyleciał gołąbek i usiadł na oknie. When she undressed she saw a little dove flying towards her and sitting down at the window.
11 Piec tuo, atskrīņ [atskrīn] valns i syt durovuos, klabynoj, klīdz: “Voi mudri?” Piec tô, at-skriń wałns i syt durowos, kłabynoj, klidz: "Woj mudri?" Potem zaś przybiegł dyabeł i bije w drzwi, puka, krzyczy: „Czy prędko się umyjesz?” – Then the devil came running, he knocked and rapped at the door and shouted: “Will you be quick?”
12 A bolūdeits soka iz buorineiti: “Nazabeist, tu meitiņ, i nazasteic [nazasteidz]!” A bołudiejts soka iz boriniejti: "Naza-biejst, tu miejtiń, i naza-stiejć! A gołąbek mówi do sierotki: „Nie bój się dzieweczko, i nie śpiesz się! And the dove said to the orphan girl: “Don’t fear, dear girl, and don’t hurry!
13 pasoki, ka tev jiudiņa navā!” pasoki, ka tieŭ jiŭdinia nawa!" Powiedz mu, że wody nie masz!” – Tell him you don’t have water!”
14 Jei i soka kluseņom: “Jiudiņa maņ navā!” – Jej i soka kłusieniom: "Jiŭdinia mań nawa!" – Ona mówi powolutku: „Wody nie mam!” She said quietly: “I don’t have water!”
15 Jis pajēms spani pīci, īsvīž jei [jai] pa durs [durss], pa tam, ka jam navā pazvaleits īt vydā. Jis pajemś spani pici, iświż jej pa durs, pa tam, ka jam nawa pazwalejts it' wydâ. Dyabeł wziął pięc wiader, cisnął jej przeze drzwi, bo mu nie wolno iść do środka. He took five buckets, hurled them through the door, for he wasn’t allowed to enter.
16 Par cik laika, otkon jis syt durovuos i klīdz: “Voi mudri?” – Par cik łajka, otkon jis syt durowos i klidz: "Woj mudri?" – Po niejakim czasie, znów się doboja do drzwi i krzyczy: „Czy prędko się umyjesz?” – After a while he knocked again at the door and shouted: “Will you be quick?”
17 Bolūdeits soka: “Nazabeist i nazasteic [nazasteidz], buorineit! Bołudiejts soka: "Naza-biejst i naza-stiejć, boriniejt! Gołąbek mówi: „Nie bój się i nie spiesz się, sierotko! The little dove said: “Don’t fear and don’t hurry, little orphan!
18 pasoki jam, ka tev slūtu navā!” – pasoki jam, ka tieŭ słutu nawa!" – powiedz mu, że miotły nie masz.” – Tell him you don’t have a birch bundle!”
19 Jei soka kluseņom, ka šei [šai] slūtu navā, ar kū pērtīs! – Jej soka kłusieniom, ka szej słutu nawa, ar ku piartiś! – Ona mówi powolutku, że miotły nie ma, czem się parzyć! – She said quietly that she had no birch bundle to flap herself in the steam.
20 Valns īsvīde jei [jai] pa durs [durss] vysu kliepi slūtu, a par šaļti otkon syt durovuos i klīdz: “Voi mudri?” – Wałns i-świdia jej pa durs wysu klepi słutu, a par szalti otkon syt durowos i klidz: "Woj mudri?" – Dyabeł wrzucił jej przez drzwi całe brzemie mioteł, a po chwili znowu bije we drzwi i krzyczy: „Czy prędko się umyjesz?” – The devil hurled a big bunch of twigs through the door, but after a while he was again rapping at the door and shouting: “Will you be quick?”
21 Bolūdeits soka: “Pasoki jam, ka tev zīpu navā!” Bołudiejts soka: "Pasoki jam, ka tieŭ zîpu nawa!" Gołąbek mówi: „Powiedz mu, że mydła nie masz!” – The little dove said: “Tell him you don’t have soap!”
22 Jis īsvīde cik gobulu zīpu pa durs. Jis i-świdia cik gobułu zipu pa durs. Dyabeł wrzucił kilka kawałków mydła przez drzwi. He hurled several pieces of soap through the door.
23 Bolūdeits vys vuicēja jū, kab jei saceitu ka jei [jai] tuo, voi tuo, vyss [vys] jei [jai] navaida: Bołudiejts wyss wujcieja ju, kab jej saciejtu ka jej tô, woj tô, wyss jej nawajda: Gołąbek wciąż uczył ją, żeby mówiła, że u niej tego lub owego nie ma: The little dove taught her all the time how to tell that she was lacking this and that, everything was lacking:
24 to krakla, to zeču, to kūrpu, to lyndraku, to grebeņu, vyss [vys] navā jei [jai]. to krakła, to zieczu, to kurpu, to łyndraku, to griebieniu, wyss nawa jej. to koszuli, to pończoch, to trzewików, to spodnic, to grzebieni. now a shirt, now socks, now shoes, now a skirt, now a comb, she was lacking everything.
25 Valns nese i nese i pīnese vysa kuo, – Wałns niasia i niasia i pi-niasia wysa kô, – Dyabeł nosił i nosił i naznosił wszystkiego, – The devil fetched things and fetched other things and brought her all kind of things –
26 a kai gaiļs aizdzīduoja, to jis i nūbāga paceļu. a kaj gajls ajz-dzidoja, to jis i nu-baga pacielu. a skoro kogut zapiał, tak uciekł. but when the rooster started singing he ran away.
27 Reitā, syuta pamuote sovu meitu iz pierti, lai jau jei buorinis kauleņč [kauleņus] salosa, ka jau byus jū valni apāduši, – Rejta, syŭta pâmotia soŭu miejtu iz pierti, łaj jaŭ jej boriniś kaŭleńcz sałosa, ka jaŭ byŭś ju walni ap-aduszi, – Nazajutrz, posyła macocha swoją córkę do łaźni, żeby pozbierała sierotki kosteczki, że już ją dyabli zjedli, – niezywa na ognisku upieczona. I skończone! In the morning the stepmother sent her daughter to the bathhouse, to gather the orphan girl’s bones, for the devil would have finished her for sure.
28 a jei atskrīņ [atskrīn] iz muoti i soka: a jej at-skriń iz moti i soka: a ona przybiega do matki i mówi: But she came back to her mother and said:
29 “Mameņ, jei dzeiva ira, jei sēdeit iz vyds drēbu, vysa loba gona jei [jai]!” – "Mamień, jej dziejwa ira, jej siedieit iz wyds driebu, wysa łoba gona jej!" – „Mamusiu, ona żyje i siedzi na kupie ubrania, wszystkiego ma dość!” – “Mummy, she is alive, she sits in the midst of clothes, she has enough of everything that’s good!”
30 Nūskrīn pamuote poša i prosa, kab jei ītu iz ustobu i vaicoj: Nu-skriń pâmotia posza i prosa, kab jej itu iz ustobu i wajcoj: Leci macocha sama i prosi ją, żeby szła do izby i pyta: The stepmother went herself and asked her to come to the cottage and asked:
31 “A kas tev cik monta deve daudz?” – "A kas tieŭ cik monta diewia daŭdź?" – „A któż ci dał tyle tego?” – “Who gave you so many things?”
32 “A maņ valns pīnese!” – "A mań wałns pi-niasia!" – „A mnie dyabeł przyniósł!” – “The devil brought them to me!”
33 Nu, iz ūtru sasdeni [sastdini], nūīt pamuote ar buorineiti iz pierti, a sovu meitu pamat sātā – Nu, iz utru sasdieni, nu-it pâmotia ar boriniejti iz pierti, a soŭu miejtu pa-mat satâ – W następną sobotę, idzie macocha z sierotką do łaźni, a swoją córkę zostawia w domu – Well, on the next Saturday the stepmother went to the bathhouse with the orphan, leaving her daughter at home.
34 jei izamozguojuse, atīt atpakaļ i soka tai tei meita: jej iza-mozgojusia, at-it atpakal i soka taj tiej miejta: umyła się, przychodzi, a ta córka mówi jej tak: When she had finished bathing and returned, the daughter said:
35 “Mam, voi palaissi mani tagad iz pierti?” – "Mam, woj pałajśsi mani tagad iz pierti?" – „Mamo, puść mię teraz do łaźni?” – “Mum, will you let me go to the bathhouse now?”
36 A jei soka tai, kai ar dusmem: A jej soka taj, kaj ar duśmiam: A matka odpowiada niby z gniewem: And she said, as if angry:
37 “Ej, ej, lai tevi koč valns nūraun!” "Ej, ej, łaj tiewi kocz wałns nu-raŭn!" „Idź, idź, niech cię dyabeł porwie!” – “Go, go, the devil may as well take you away!”
38 Beja jau pavieli, jei nūguoja, suok pērtīs, a valns atskrīņ [atskrīn], suok sist durovuos i klīdz: “voi mudri?” – Bieja jaŭ pawieli, jej nu-goja, sôk piartiś, a wałns at-skriń, sôk siśt' durowos i klidz: "Woj mudri?" – Było już ciemno, ona poszła, zaczęła się parzyć, a dyabeł przybiegł, zaczął bić w drzwi i krzyczeć: „Czy prędko się umyjesz?” – It was late already, she went and started bathing, and the devil came running, rapped at the door and shouted: “Will you be quick?”
39 Jei atsoka: “Tiuleņ, tiuleņ! Jej at-soka: "Tiŭleń, tiŭleń! Ona odpowiada: „Zaraz, zaraz!” She answered: “In a moment, in a moment!”
40 pa tam, ka bolūdeits nabeja atskrējs iz jū i napavuicēja juos. pa tam, ka bołudiejts na bieja at-skriejs iz ju i napa-wujcieja jos. dla tego, że gołąbeczek nie przyleciał do niej i nie nauczył jej. because the little dove hadn’t come to her and hadn’t taught her.
41 Jei izamozguoja mudri i attaisēja durs [durss] vaļā, – Jej iza-mozgoja mudri i attajsieja durs wala, – Umyła się więc prędko i otworzyła drzwi, She washed quickly and opened the door –
42 kai jei attaisēja durs [durss], tai jū valns i isvīde [izsvīde] iz kruosnis, a ar dvēseli nūskrēja iz eļni. ka jej at-tajsieja durs, taj ju wałns i i-świdia iz krośniś, a ar dwiasiali nu-skriaja iz elni. skoro otworzyła, tak ją dyabeł chwycił za łeb, duszę wyrwał, kości i ciało rozszarpał i rzucił na ognisko, a z duszą poleciał do piekła. the moment she opened the door the devil jerked her into the stove and ran to hell with her soul.
43 Atīt jau muote iz reita i verās, ka meita nadzeiva, – At-it jaŭ motia iz rejta i wieras, ka miejta nadziejwa, – Przychodzi matka nazajutrz i patrzy, że córka nieżywa Her mother came in the morning and saw that her daughter was dead –
44 gotova jau, iz kruosnis izcapta. gotowa jaŭ, iz krośnis iz-capta. na ognisku upieczona. she was finished, fried on the stove!
45 I beigta! I biejgta! I skończone! The end!