Ap div muosys, trešs bruoļs; Baśnie 33 (335-339)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap div muosys, trešs bruoļs; Baśnie 33 (335-339)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 33. Ap div muosys, trešš [trešs] bruoļs. 33. Ap diŭ mosys, treszsz brôls. 33. O dwu siostrach i bracie. 33. Two sisters and a brother
2 Beja treis muosys i juos vakarēja vysys treis, – Bieja trejs mosys i jôs wakarieja wysys trejs, – Były trzy siostry i wieczerzały wszystkie trzy, – There were three sisters and one evening they were sitting together –
3 kura ade, kura šyva, a kieniņam vys dāls staiguoja klauseidamīs zam lūga, kas kū runoj. kura adia, kura szywa, a kieniniam wyss dałs stajgoja kłaŭsiejdamiś zam ługa, kas ku runoj. ta jadła, tamta szyła, a królewicz wciąż chodził i słuchał pod oknami co kto mówi: they were knitting or sewing – and the king’s son was passing at their window and listening to what they said.
4 Juosi [juos i] runuoja tai, – Josi runoja taj, – One zaś mówiły tak, – This was what they said.
5 vacuokā soka tai: Kab šei izītu pi kieniņa klebapjokys, to šei paāstu lobys maizis! wacoka soka taj: Kab szej iz-itu pi kieninia klebapiokys, to szej pa-astu łobys majziś! starsza powiada, że chciałaby się wydać za królewskiego piekarza, bo najadłaby się dobrego chleba. The eldest said: “If only I could marry the king’s baker, then I would always eat good bread!”
6 Tei vidiškā otkon soka: Kab šei izītu pi kieniņa kukara, to šei paāstu vysaidu jēdīņu [iedīņu]. Tiej widiszka otkon soka: Kab szej iz-itu pi kieninia kukara, to szej pa-astu wysajdu jediniu. Średnia znowu mówi: Że chciałaby się wydać za królewskiego kucharza, bo najadłaby się różnych potraw! The middle sister said in turn: “If only I could marry the king’s cook, then I would always eat all kinds of dishes.”
7 A jaunuokā atsoka: Kab šei izītu pi kieniņa dāla, to šei byutu div meitys, trešš [trešs] dāls. A jaŭnoka at-soka: Kab szej iz-itu pi kieninia dała, to szej byŭtu diŭ miejtys, treszsz dałs. A młodsza powiada: że chciałaby się wydać za królewicza, i mieć dwie córki i syna. But the youngest one replied: “If only I could marry the king’s son, then I would have two daughters and as the third [child] a son.”
8 Iz reita, tys kieniņa dāls pajem [pajam] i nūsauc vysys treis iz sevim i vaicoj: Iz rejta, tys kieninia dałs pajem i nu-saŭć wysys trejs iz siewim i wajcoj: Nazajutrz królewicz przywołuje je wszystkie trzy do siebie i pyta: In the morning the prince ordered the three [sisters] to come to him and asked:
9 A kū jius runuojat [runuojot] vakarādamys? A ku jiŭs runojat wakaradamys? "A coście wy wczoraj gadały wieczerzając?" “What did you talk about during your evening work?”
10 Juos kaunēs jau runuot, bet navā kū darēt, – Jos kaŭniaś jaŭ runot, bet nawa ku dariet, – One się zawstydziły, ale niema rady, – They were embarrassed and didn’t want to tell, but had to.
11 pascēja [pasacēja], kū juos beja runuojuši. paścieja, ku jos bieja runojuszi. musiały powiedzieć, co gadały. They told him what they had said.
12 Vot jis pajēme i saženēja juos tū vacuokū pi klebapjokys, vidiškū pi kukara, jaunuokū pats pajēme par sīvu sev. Wot jis pa-jemia i sa-żenieja jos tu wacoku pi klebapiokys, widiszku pi kukara, jaŭnoku pat's pa-jemia par sîwu sieŭ. Wziął królewicz i powydawał je, – tę starszą za piekarza, średnią za kucharza, a młodszą sam wziął za żonę. And the king went and married the eldest off to the baker, the middle one to the cook, but the youngest he took himself for a wife.
13 Dzeivoj jis, dzeivor [dzeivoj] ar tū sīvu, – Dziejwoj jis, dziejwor ar tu sîwu, – Żyje on z tą żoną, – They lived and they lived, he and his wife,
14 par godi, voi par divi, Dīvs dūd jei meitu, a tei vacuokā muosa soka iz jū: par godi, woj par diwi, Diŭs dud' jej miejtu, a tiej wacoka mosa soka iz ju: i po roku, czy po dwu, Bóg daje jej córkę, a ta starsza siostra mówi jej: a year passed or two and God gave them a daughter. The eldest sister said to her [to the king’s wife]:
15 "Tu nameklej cytys, mani jem par vacū muoti!" – "Tu na mieklej cytys, mani jem par wacu moti!" – "Ty nie szukaj nikogo, weź mnie za babkę!" – “Don’t look for someone else, take me as a midwife!”
16 Jei na ļauna byudama i pajēme jū par vacū muoti!" Jej na laŭna byŭdama i pa-jemia ju par wacu moti!" - And so she did, without any bad thought.
17 Ka bārns pīdzyma, pajēme tei muosa bārnu, īlyka bucā i palaide pa jiurom, – Ka barns pidzyma, pa-jemia tiej mosa barnu, i-łyka bucâ i pa-łajdia pa jiŭrom, – Jak tylko dziecko się urodziło, wzięła ta siostra dziecko, włożyła do beczki i puściła na morze, – When the child was born, the sister took it, put it into a barrel and threw it into the sea [a lake?].
18 jei iz tuos vītys dalyka kucalānu, – jej iz tos witys dałyka kucałanu, – a na to miejsce położyła szczenię, – And she laid a puppy in the child’s place.
19 a juo pate sātā nabeja, veira jau i nūsyuta jam gruomotu, ka tovai sīvai na bārns pīdzyms ira, bet kucalāns! a jô patia satâ na bieja, wiejra jaŭ i nu-syŭta jam gromotu, ka toŭaj sîwaj na barns pidzyms ira, bet kucałans! jego zaś samego w domu nie było, tego męża, – i posłali mu list, że u twojej żony urodziło się dziecko, ale jest to szczenie! The husband wasn’t at home, and she sent him a letter, saying: your wife has given birth not to a child, but to a puppy!
20 Atsyuta jis atpakaļ: Kū Dīvs deve, lai tys ira, cikom es atbraukšu! At-syŭta jis atpakal: Ku Diŭs diewia, łaj tys ira, cikom eś at-braŭkszu! Przysyła [!] on odpowiedź: Co Bóg dał, niech będzie, póki ja przyjadę! He wrote back: What God has given shall be until I’ll come home!
21 A jam beja duorzenīks, duorzenīkam beja sīva, a bārnu jim nabeja, jī divi viņ dzeivuoja, – A jam bieja dorzieniks, dorzienikam bieja sîwa, a barnu jim na-bieja, ji diwi win dziejwoja, – A był u niego ogrodnik, miał żonę, ale dzieci nie miał, we dwoje tylko żyli. – The prince had a gardener who had a wife, but they didn’t have children, the couple was living alone.
22 tys duorzenīks redz, ka buca, – tys dorzieniks riadź, ka buca, – I widzi ten ogrodnik, że beczka płynie, – The gardener saw the barrel –
23 sagiva jū, izjēme tū bierniņu i audzēja par meitu sev. – sa-giwa ju, iz-jemia tu bierniniu i aŭdzieja par miejtu sieŭ. – złapał ją, wyjął to dzieciątko i chował sobie za córkę. he caught it, took out the child and raised her as his daughter.
24 Nu, i otkon par šaļti, par godi div, par treis, Dīvs deve meitu kieniņa sīvai, – Nu, i otkon par szalti, par godi diŭ, par trejs, Diŭs diewia miejtu kieninia siwaj, – I znowu po niejakimś czasie, przez lat dwa, czy trzy, Bóg dał córkę królewskiej żonie, – Some time passed, a year or two, and again God gave the king’s wife a daughter –
25 a jei [jai] otkon tei poša vacā muote, kur jei beja, tei muosa juos. a jej otkon tiej posza waca motia, kur jej bieja, tiej mosa jôs. a u niej znowu ta sama babka, która przedtem była, ta siostra jej. and again she had the same midwife as before, this sister of hers.
26 Jei pajem [pajam] tū meitiņu i palaiž bucā pa jiurom, a jei [jai] dalīk kačalāna i nūsyuta taipat kieniņam gruomotu, ka tovai sīvai kačalāns pīdzyms, a na bārns! Jej pa-jem tu miejtiniu i pa-łajż bucâ pa jiŭrom, a jej da-lik kaczałana i nu-syŭta taj pat' kieniniam gromotu, ka toŭaj sîwaj kaczałans pidzyms, a na barns! Bierze ona tę córeczkę i puszcza w beczce na morze, a jej kładnie kociątko i posyła tak samo królowi list, że twojej żonie urodził się kotek, a nie dziecko! She took the little girl and put her into the sea in a barrel, but in her place she put a kitten and wrote a letter to the king, saying: your wife has given birth to a kitten, not a child!
27 Jis atsoka tai, atroksta atpakaļ. Jis at-soka taj, at-roksta atpakal. On odpowiada tak, odpisuje: He answered, writing again:
28 Kū Dīvs deve, lai iraida, cikom es atbraukšu! Ku Diŭs diewia, łaj irajda, cikom eś at-braŭkszu! Co Bóg dał, niech będzie, póki ja przyjadę! What God has given shall be until I come home!
29 A duorzenīks otkon sajims tū bārnu bucā i audzējs sev par meitu. A dorzieniks otkon sajimś tu barnu bucâ i aŭdziejs sieŭ par miejtu. A ogrodnik znów złapał to dziecko w beczce i wziął sobie za córkę. And again the gardener took the child in the barrel and raised her as his own daughter.
30 Par godi kaidi divi, par treis, Dīvs dūd jei [jai] dālu, a tei poša juos vacuokoa muosa atīt otkon par vacū muoti, – Par godi kajdi diwi, par trejs, Diŭs dud' jej dału, a tiej posza jos wacokoa mosa at-it otkon par wacu moti, – Przez lat jakich dwa, czy trzy, Bóg daje jej syna, a ta jej starsza siostra przychodzi znów za babkę, – After two or three years God gave her a son, and the same eldest sister came again to be the midwife.
31 pajem [pajam] tū bierniņu i palaiž pa jiurom, a jei dalīk sapyvuša [spyvušu] vystu, pīroksta gruomotu i nūsyuta veiram, ka sapyvušu [sapyuvuša] vysta, a na bārns! pa-jem tu bierniniu i pałajź pa jiŭrom, a jej da-lik sapywusza wystu, pi-roksta gromotu i nu-syŭta wiejram, ka sapywuszu wysta, a na barns! bierzę to dzieciątko i puszcza na morze, a jej kładnie zgniłą kurę, pisze list i posyła mężowi, że jest zgniła kura, a nie dziecko! She took the little child and let him float in the sea, and laid a dead chicken in his place and wrote a letter and sent it to the husband, saying: a dead chicken, not a child!
32 Vot tys kieniņč [kieniņš] aizasirdeja cīši, ka navā tūs bārnu, kai jei pazajēmēs, ka byus, – Wot tys kienińcz ajza-sirdiaja ciszi, ka nawa tus barnu, kaj jej pa-za-jemiaś, ka byŭś, – Teraz król zgniewał się mocno, że nie ma takich dzieci, jak obiecała, – Now the king got very angry because she hadn’t borne the children as she had promised.
33 atbrauce iz sātu i lyka pataisēt ustobeņu pi baznīcys vuortu, pajēme, aiztaisēja jū tamā ustobeņā par pokotu, a kas īt, lai spļaun iz juos ocu. at-braŭcia iz satu i łyka patajsiet ustobieniu pi baźnicys wortu, pa-jemia, ajz-tajsieja ju tamâ ustobieniâ par pokotu, a kas it, łaj spłaŭn iz jos ocu. przyjechał do domu, kazał zrobić chatkę przy kościelnej bramie, wziął, zamknął ją w tej chatce za pokutę, każdemu, kto tamtędy przechodził, kazał pluć jej w okno, wszystko jedno, tak jakby jej w oczy. He came home and ordered to build a little hut at the church gate. He locked her into this hut for her atonement, and whoever past should spit into her eyes.
34 A tū dieleņu puorjēme jiuros duorzenīks i audzējs sev par dālu, – A tu dieleniu porjemia jiŭrôs dorzieniks i aŭdziejs sieŭ par dału, – A tego synka znów złapał na morzu ogrodnik i wziął sobie za syna, – Meanwhile the little son was taken from the sea by the gardener, who raised him as his son –
35 jau jam div meitys i dāls. jaŭ jam diŭ miejtys i dałs. miał teraz dwie córki i syna. he had two daughters now and a son.
36 Sajaug [saaug] tī bārni jau pruovi i vyss kas iraida jim, vysa monta gona, – Saj-aŭg ti barni jaŭ prowi i wyss kas irajda jim, wysa monta gona, – Rosną te dzieci sporo i wszystkiego mają, wszelkiego bogactwa dość, – The children grew up handsomely, and they had enough of everything.
37 treju vin [viņ] lītu navā: putnys runuotuojs, uobeļnīcys ar zalta uobeleišim i jiudiņa navā, tuo, kur pataisa dzeivu i myrušu cylvāku. treju win litu nawa: putnys runotojs, obielnijcys ar załta obielejszim i jiŭdinia nawa, tô, kur patajsa dziejwu i myruszu cyłŭaku. trzech tylko rzeczy nie mają: ptaka gadającego, jabłoni ze złotemi jabłuszkami i wody takiej, która robi człowieka i żywym i umarłym. Only three things were lacking: the speaking bird, the apple tree with golden apples and the water that could resurrect the dead.
38 Vot sazalaidās [sazalaidēs] vacuokā meita i brauks jei iz tū pusi, kur var dabuot tuo putna i tuo kūka i tuo jiudiņa. Wot saza-łajdas wacoka miejta i braŭks jej iz tu pusi, kur war dabot' tô putna i tô kuka i tô jiŭdinia. Zabiera się starsza córka jechać w tę stronę, gdzie można dostać tego ptaka i to drzewo i tę wodę. Now the eldest daughter got ready to go to the land where one could get this bird and this tree and this water.
39 Brauc jei iz tīneni, – Braŭć jej iz tinieni, – Jedzie ona, She went there –
40 a ka jei nūbrauc, tai i palīk par akmini, i zyrgs, i poša, i navā jei atpakaļ, – a ka jej nu-braŭć, taj i pa-lik par akmini, i zyrgs, i posza, i nawa jej atpakal, – a pojechawszy tam zostaje kamieniem, i koń, i ona sama, i niema jej z powrotem, – but when she arrived, she became a stone, her horse as well, and she didn’t come home –
41 gaida, gaida, navā! gajda, gajda, nawa! czekają, czekają, niema! they waited and they waited, in vain!
42 Brauks jau bruoļs pakaļ, – Braŭkś jaŭ brols pakal, – Pojechał po nią brat, – Now the brother set off in her pursuit –
43 kai nūbrauce i tys propola, palyka par akmini. kaj nu-braŭcia i tys propoła, pa-łyka par akmini. jak pojechał, tak przepadł, i on został kamieniem. when he arrived, he perished, turned into a stone.
44 Nu, brauks tagad jaunuokoa muosa. Nu, braŭkś tagad jaŭnokoa mosa. Wybiera się jechać młodsza siostra. Well, now the youngest sister set off.
45 Jei ka dabrauce tamā molā, pīsēja zyrgu pi kūka, izvylka nu burnusa vatys, aizbuoze sev auss, – Jej ka da-braŭcia tamâ molâ, pi-sieja zyrgu pi kuka, iz-wyłka nu burnusa watys, ajz-bozia sieŭ aŭśś, – Przyjechała do tamtego brzegu, przywiązała konia u drzewa, wyciągnęła z płaszcza waty, zatknęła sobie uszy, – She came to that shore, tied her horse at a tree, pulled cotton wool from her coat and sealed up her ears.
46 tūlaik jei guoja i nazabeida nikuo i nazavēra [nazavēre] atpakaļ i dabuoja vysa, kuo jei vaidzēja [vajadzēja]: i putna, i kūka i jiudiņa. tułajk jej goja i naza-biejda nikô i naza-wiera atpakal i daboja wysa, kô jej wajdzieja: i putna, i kuka i jiŭdinia. i szła bez strachu, nie oglądając się w tył i dostała wszystko, czego chciała: i ptaka, i drzewo i wodę. Then she went and didn’t fear anything and didn’t look back and got everything she needed: the bird, the tree and the water.
47 Īsmēļa [īsmēle] jei tuo jiudiņa, – I-śmiala jej tô jiudinia, – Zaczerpnęła wody, She scooped this water –
48 a tī beja lels kolns i iz tuo kolna beja cīši daudz akmiņu, – a ti bieja lełs kôlns i iz tô kołna bieja ciszi daŭdź akminiu, – a tam była duża góra i na tej górze było bardzo dużo kamieni, – and there was a big hill and on this hill there were very many stones –
49 nūlauze nu tuo kūka zareņu i ar tū jiudeni i ar tū zareņu apguoja ap kolnu, paslapynuoja trej [treis] reizis. nu-łaŭzia nu tô kuka zarieniu i ar tu jiŭdieni i ar tu zarieniu ap-goja ap-kołnu, pa-słapynoja trej [!] riejzis. ułamała z drzewa gałązkę i z tą wodą i z tą gałązką obeszła dokoła góry i pokropiła trzy razy. she broke a twig from the tree and walked along the hill with the twig and the water, splashing it [on the stones] three times.
50 Ceļās vysi akmini kuojuos, – Cielaś wysi akmini kojos, – Dopiero podniosły się i wstały wszystkie kamienie, All the stones stood up –
51 jī nabeja akmini, beja ļauds puorluodāti, – ji na bieja akmini, bieja laŭds porłodati, – bo to nie były kamienie, a ludzie zaklęci; these weren’t stones, but people spellbound –
52 cik tī kungu, baznīckungu, saldātu!... cik ti kungu, baźnic-kungu, sałdatu!... było tam wielu panów i księży, żołnierzy!... there were many knights, priests, soldiers!
53 vysi ceļās kuojuos, – wysi cielas kojos, – wszyscy powstali na nogi, – They all rose to their feet.
54 pīzacāluši, vysi nūzasprausluoja i soka: ak, kai šī iļgi gulējuši! piza-całuszi, wysi nuza-spraŭsłoja i soka: ak, kaj szy ilgi gulejuszi! wstawszy, wszyscy prychnęli i mówią: "ach, jakeśmy długo spali!" Having risen they yawned and said: “Alas, we have been sleeping for so long!”
55 I vysi rozstaiguoja iz sovam [sovom] pusem kurs nu kuris pusis beja. I wysi roz-stajgoja iz soŭam pusiam kurs nu kuris pusis bieja. I wszyscy się rozeszli, każdy w swoją stronę, z której strony kto był. And they scattered and went each to where they came from.
56 Pīzacēļa [pīzacēle] juos bruoļs i vacuokā muosa i vysi jī nūbrauce iz sātu iz sovu i atvede kuo jim vaidzēja [vajadzēja]: i putna, i kūka i jiudiņa. Piza-ciela jos brols i wacoka mosa i wysi ji nu-braŭcia iz satu iz soŭu i atwiedia kô jim wajdzieja: i putna, i kuka i jiŭdinia. Wstał jej brat i starsza siostra i wszyscy pojechali do domu do swojego i przywieźli co im trzeba było: i ptaka i drzewo i wody. Her brother and sister stood up and they all went home and brought back what they needed: the bird, the tree and the water.
57 I tāvs ar muoti, – tys duorzenīks jau ar sovu sīvu, kur jim bejuši par tāvu ar muoti, cīši ruodi, ka jī atbrauce atpakaļ i tagad ira jau jim vysa kuo. I taŭs ar moti, – tys dorzieniks jaŭ ar soŭu siwu, kur jim biejuszi par tawu ar moti, ciszi rodi, ka ji at-braŭcia atpakal i tagad ira jaŭ jim wysa kô. I ojciec z matką, – ten ogrodnik już ze swoją żoną, którzy im byli za ojca z matką, – bardzo się ucieszyli z ich powrotu i że teraz mieli już wszystko. Their parents – the gardener and his wife, who were father and mother to them – were very glad that they came back and that now they had everything.
58 Vot jī dzeivoj i tys dāls īt iz medeibys i sateik ar kieniņu i jis jam cīš pateik. Wot ji dziejwoj i tys dałs it iz miediejbys i satiejk ar kieniniu i jis jam cisz patiejk. Żyli oni i żyli, a ten syn poszedł na polowanie, spotkał się tam z królem i bardzo mu się podobał. They lived on. Once the son went out hunting and met the king, who liked him very much.
59 Aizprosa jis jū gostūs iz sevim, kieniņč [kieniņš], – Ajz-prosa jis ju gostus iz siewim, kienińcz, – Zaprosił go król w gościnę do siebie, The king invited him to his place –
60 jis aizīt pi juo gostūs, – jis ajz-it pi jô gostus, – on poszedł, he went to visit him –
61 tūlaik, jis otkon prosa kieniņa iz sevim gostūs. tułajk, jis otkon prosa kieninia iz siewim gostus. a wtedy on znowu prosi króla do siebie w gościnę. then he invited the king to his home.
62 Kieniņč [kieniņš] i nūbrauc iz jim, aizsāst aiz golda maļteiti āst. Kienińcz i nu-braŭć iz jim, ajz-sast ajz gołda maltiejti aśt'. Król przyjechał do nich, siadają do obiadu. The king came to him and sat down at the table to have a meal.
63 Jau jī tī āde, daguoja pi pēdējā jēdīņa [iedīņa] i rozgrīze kieniņč [kieniņš] ogurči iz treju daļu, jem pyrmū kimūsu, a tys putnys soka kletkā sādādams: Jaŭ ji ti adia, dagoja pi piedieja jedinia i roz-grizia kienińcz ogurczi iz treju dalu, jem pyrmu kimusu, a tys putnys soka kletkâ sadadams: Podali już ostatnią potrawę, król rozkroił ogórek na trzy części, i bierze pierwszy kąsek, a ten ptak mówi w klatce siedząc: He ate, the last dish was served and the king sliced a cucumber into three parts, and when he took the first bit the bird in its cage said:
64 "Tei tova pyrmā meita i ūtra meita, a trešys dāls!" "Tiej toŭa pyrma miejta i utra miejta, a treszys dałs!" "To twoja pierwsza córka, to druga córka, a trzeci to syn!" – “Here is your first daughter and your second daughter, and your third [child, a] son!”
65 Vaicoj kieniņč [kieniņš]: "Kū jis runoj, tys putneņč [putneņš]?" Wajcoj kienińcz: "Ku jis runoj, tys putnieńcz?" Pyta król: "Co on mówi ten ptaszek?" – Asked the king: “What does it say, this little bird?"
66 A jis atsoka: Es tū runoj, ka tev nūsyutēja gruomotu, ka kucalāni, da kačalāni, da vystys sapyvušys, a tovi bārni muove pa jiurom bucuos, i tys veceits ar veci puorjēme jū i izglobuoja jū, a tu nazyni, ka tovi bārni!" A jis at-soka: Eś tu runoj, ka tieŭ nu-syŭtieja gromotu, ka kucałani, da kaczałani, da wystys sapywuszys, a toŭi barni môwia pa jiŭrom bucôs, i tys wieciejts ar wiaci por-jemia ju i iz-głoboja ju, a tu na-zyni, ka toŭi barni!" A on odpowiada: "Mówię, że tobie posyłali listy, o szczeniętach, kociętach i zgniłych kurach, podczas gdy twoje dzieci pływały po morzu w beczkach. Ten staruszek ze staruszką wzięli je i wychowali, a ty nawet nie wiesz, że to twoje dzieci!" – And it answered: “I say that you were sent a letter, saying about a puppy and a kitten and a dead chicken, meanwhile your children were floating in the sea in barrels, and this good couple took them and saved them, but you don’t know that they are your children!”
67 Jis īsuoka vaicuot tys kieniņč [kieniņš], nu i duorzenīks izstuosteja jam vysu, vot jis duorzenīkam tam pus kienisti atdeve par globuojumu bārnu, sajēme jūs i aizbrauce iz sovu sīvu, pajēme i atvede jū nu tuos ustobenis iz sovu sātu. Jis isoka wajcot tys kienińcz, nu i dorzieniks iz-stośtieja jam wysu, wot jis dorzienikam tam pus kieniśti at-diewia par głobojumu barnu, sa-jemia jus i ajz-braŭcia iz soŭu siwu, pa-jemia i atwiedia ju nu tos ustobienis iz soŭu satu. Król zaczął się dopytywać i ogrodnik powiedział mu wszystko, – wtedy on dał ogrodnikowi pół królestwa za chowanie dzieci i zabrał je, pojechał do swojej żony, i przywiózł ją z tej chatki do swego pałacu. The king now started to ask questions and the gardener told him everything. Then he gave the gardener half his kingdom for saving his children. He took them with him and went to his wife, took her out of the hut and brought her home.
68 Ka jau atroda jis bārns [bārnus] i dazynuoja ka vacā muote tei vysu padarēja, laida bārns [bārnus] pa jiurom bucuos, a jam syutēja gruomotys, – Ka jaŭ at-roda jis barns i dazynoja ka waca motia tiej wysu padarieja, łajda barns pa jiŭrom bucôs, a jam syŭtieja gromotys, – Skoro odnalazł dzieci i dowiedział się, że babka to wszystko zrobiła, że puszczała dzieci na morze w beczkach, a jemu posyłała listy, – As he had found his children and learnt that the midwife had committed all this evil, had let the children float in barrels in the sea and written letters to him –
69 jis vacū muoti izvede iz kolna ar veiru i rozsaudēja smolkom druponom. jis wacu moti iz-wiedia iz kołna ar wiejru i roz-saŭdieja smołkom druponom. kazał babkę wyprowadzić na górę razem z jej mężem i rozstrzelać na drobne okruszyny. he took the midwife and her husband to a hill and shot her to pieces.
70 A jī jau, saguojuši vīnu vītu, cīši, cīši labi dzeivuoja, može i da šū laika dzeivoj! A ji jaŭ, sagojuszi winu witu, ciszi, ciszi łabi dziejwoja, może i da szu łajka dziejwoj! Dopiero jak się zebrali wszyscy razem, bardzo, bardzo dobrze żyli, może i dotąd żyją! But the family, having come together at one place, lived on very, very well ever after!