Ap briugonu nabašnīku; Baśnie 37 (349-351)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap briugonu nabašnīku; Baśnie 37 (349-351)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 37. Ap briugonu nabašnīku 37. Ap briŭgonu nabaszniku. 37. O narzeczonym nieboszczyku. 37. The dead lover
2 Beja kungs i tam kungam vīna meita beja i beja tai meitai briugons, – Bieja kungs i tam kungam wina miejta bieja i bieja taj miejtaj briŭgons, – Był pan, miał jednę córkę, ta córka miała narzeczonego, There was a gentleman who had a daughter, and this daughter had a lover.
3 dzeivuoja jis cik iļgi ar jū i nūmyra. dziejwoja jis cik ilgi ar ju i nu-myra. żył on z nią długo i umarł. They were together for some time and then he died.
4 Jei aizataisēja sovā pokojā i raud cīši, – Jej ajza-tajsieja soŭâ pokojâ i raŭd' ciszi, – Ona się zamknęła w swoim pokoju i płacze okropnie, She locked herself in her room and cried bitterly.
5 rauduoja jei vīnu vokoru, rauduoja ūtru vokoru. raŭdoja jej winu wokoru, raŭdoja utru wokoru. płakała jeden wieczór, płakałą drugi wieczór. She cried one night, she cried another night.
6 Iz treša vokora, atīt briugons iz jū, – Iz tresza wokora, at-it briŭgons iz ju, – Na trzeci wieczór, przychodzi narzeczony In the third night the lover came to her –
7 atguoja tys briugons i soka: at-goja tys briŭgons i soka: i mówi: he approached her and said:
8 "Veļcīs, nazakavejīs, brauksim iz manim!" "Wialciś, naza-kawiejiś, braŭksim iz manim!" Ubieraj się, nie ociągaj się, pojedziesz do mnie!” – “Get dressed, let’s go to my place!”
9 Nu, jei palyka cīš ruoda, – Nu, jej pałyka cisz roda, – Ona się bardzo ucieszyła, – Well, she was very glad –
10 apzavylkuojās, pajēme jei škaplers [škaplerus] i rožancu i lyugšonu gruomotu, izguoja uorā, a jis palyka par zyrgu i soka: apza-wyłkojaś, pa-jemia jej szkaplerś i rożancu i łyŭgszonu gromotu, iz-goja ora, a jis pałyka par zyrgu i soka: ubrała się, wzięła szkaplerz i różaniec i do modlenia się książkę, wyszła, a on stał się koniem i mówi: she got dressed, took her scapular, rosary and prayer book and went out. He turned into a horse and said:
11 "Sēstīs muna mīluo iz mane, brauksim iz munu sātu!" "Sieśtis muna miło iz mania, braŭksim iz munu satu!" „Siadaj moja miła na mnie, pojedziemy do mojego domu! – “Sit down on my back, darling, we will go to my place!”
12 Jei brauce, brauce, jam tyka griuts cīši, jis soka: Jej braŭcia, braŭcia, jam tyka griŭts ciszi, jis soka: Jechała, jechała, zrobiło mu się ciężko, on mówi: They rode and they rode, he felt the heavy load, he said:
13 "Mieness spīž, zvaidzenis leib, dzeivs ar nūmyrušu brauc, – "Mienieśś spiż, zwajdzieniś lejb, dziejws ar numyruszu braŭć, – „Miesiąc świeci, gwiazdki mrugają, żywy z umarłym jedzie, – “The moon is shining, the stars are twinkling, one alive rides with one dead –
14 voi bais, jumprava?" – woj bajś, jumprawa?" – czy strach, panienko?” – are you afraid, maiden?”
15 Jei atsoka: "Navā maņ bais!" Jej at-soka: "Nawa mań bajś!" Ona odpowiada: „Nie mam strachu!” – She answered: “I am not!”
16 Vaicoj jis: "Kas pi teva griuts ira?" – Wajcoj jis: "Kas pi tiewa griŭts ira?" – Pyta on: „Co tam masz ciężkiego? – He asked: “What heavy thing is there with you?”
17 "Navā pi mane nikuo, toļko vin [viņ] škapleri!" – "Nawa pi mania nikô, tolko win szkapleri!" – Nie mam nic, tylko szkaplerz!” “There is nothing, only my scapular!”
18 Jis soka: "Svīst zemē!" Jis soka: "Świśt' ziamia!" On mówi: „Rzuć!” – He said: “Throw it down!”
19 Jei nūsvīž tū [tūs] škaplerš [škaplerus]. Jej nu-świż tu szkaplersz. Ona rzuciła szkaplerz. She three away the scapular.
20 Jis brauc, brauc ar jū, jam otkon griuts, jis soka: Jis braŭc, braŭc ar ju, jam otkon griŭts, jis soka: Jadą, jadą, jemu znów ciężko, on mówi: They rode and they rode, again he felt the heavy load, he said:
21 "Mieness spīž, zvaidzenis leib, – "Mienieśś śpiż, zwajdzieniś lejb, – „Miesiąc świeci, gwiazdki mrugają, “The moon is shining, the stars are twinkling –
22 dzeivs ar nūmyrušu brauc, – dziejws ar numyruszu braŭć, – żywy z umarłym jedzie, – one alive rides with one dead –
23 voi bais, jumprava?" woj bajś, jumprawa?" czy strach panienko?” – are you afraid, maiden?”
24 Jei atsoka: "Navā maņ bais!" – Jej at-soka: "Nawa mań bajś!" – Ona odpowiada: „Nie mam strachu!” – She answered: “I am not!”
25 "A kas pi teva griuts ira?" – "A kas pi tiewa griŭts ira?" – „A co tam masz ciężkiego?” – “But what heavy thing is there with you?”
26 "Nikuo navā, rožancys vin [viņ]!" – "Niko nawa, rożancys win!" – „Nic nie mam, tylko różaniec!” – “There is nothing, only my rosary!”
27 "Svīst zemē!" "Swiśt' ziamia!" „Rzuć!” – “Throw it down!”
28 Jei nūsvīde! Jej nu-świdia! Ona rzuciła. She threw it away!
29 Brauc otkon, nūbrauce gobulu, jam griuts, jis soka: Braŭc otkon, nu-braŭcia gobułu, jam griŭts, jis soka: Jadą znowu, ujechali kawałek, jemu znowu ciężko, mówi on: Again they rode, after a while he felt her heavy load and said:
30 "Mieness spīž, zvaidzenis leib, dzeivs ar nūmyrušu brauc, voi bais jumprava?" "Mienieśś spiż, zwajdzieniś lejb, dzejws ar numyruszu braŭć, woj bajś jumprawa?" „Miesiąc świeci, gwiazdki mrugają, żywy z umarłym jedzie, – czy strach panienko?” – “The moon is shining, the stars are twinkling, one alive rides with one dead, are you afraid, maiden?”
31 Jei atsoka: "Navā maņ bais!" – Jej at-soka: "Nawa mań bajs!" – Ona odpowiada: „Nie mam strachu!” – She replied: “I am not!”
32 "A kas pi teva griuts ira?" – "A kas pi tiewa griŭts ira?" – „Co tam masz ciężkiego?” – “But what heavy thing is there with you?”
33 "Maņ lyugšona [lyugšonu] gruomota ira!" – "Mań lyŭgszona gromota ira!" – „Mam książkę do modlenia!” – “It is my prayer book!”
34 "Svīst zemē!" – "Swiśt' ziamia!" – „Rzuć!” – “Throw it down!”
35 Jei tu gruomotu nūsvīž. Jej tu gromotu nuświż. Ona tę książkę rzuciła. She threw the book away.
36 Jis brauc, brauc, dabrauc pi baznecys [bazneicys], nūtur sovu zyrgu i soka: Jis braŭć, braŭć, da-braŭć pi baźniecys, nu-tur soŭu zyrgu i soka: Jadą, jadą, przyjeżdżają do kościoła, zatrzymał on swojego konia i mówi: They rode and they rode, they arrived at a church, he stopped the horse [!] and said:
37 "Pastuov tu te, es īšu vydā!" – "Pa-stoŭ tu tia, eś iszu wyda!" – „Zaczekaj tutaj, ja pójdę do środka!” – “Stay here, I will go inside!”
38 Īguoja jis vydā, a jei izkuope nu zyrga, daguoja pi baznīcys durovu i verās par škierbu, – I-goja jis wyda, a jej iz-kopia nu zyrga, da-goja pi baźnicys durowu i wieras par szkierbu, – Wszedł do środka, a ona zlazła z konia, przyszła do kościelnych drzwi i patrzy przez szparę, – He went inside, but she dismounted the horse, went to the church door and looked through a gap.
39 verās, ka jis izvylka nabašnīku nu grobu i suoka āst, – wieras, ka jis iz-wyłka nabaszniku nu grobu i sôka aśt', – widzi, że on wyciągnął nieboszczyka z trumny i zaczął jeść, – She saw that he pulled a corpse out of a grave and started to eat.
40 pajēde [paēde] i izguoja. pa-jedia i iz-goja. pojadł i wyszedł. Having eaten, he went out.
41 Jei [jai] tyka cīši bais, – Jej tyka ciszi bajs, – Zrobiło się jej bardzo straszno, – She got very frightened.
42 dabrauce jī pi kopu, jis nūturēja zyrgu, izguoja iz kopu – da-braŭcia ji pi kopu, jis nu-turiaja zyrgu, iz-goja iz kopu – przyjechali do cmentarza, ona zatrzymał konia, poszedł na cmantarz, They came to a graveyard, he stopped the horse, went to the graveyard –
43 jei verās – izroka jis nabašnīku i suoka āst, – jej wieras – iz-roka jis nabaszniku i sôka aśt', – ona patrzy, że wykopał nieboszczyka i zaczął jeść, – she saw: he unburied a corpse and started to eat –
44 jei [jai] tyka cīši bais, jei laide bēgt, – jej tyka ciszi bajs, jej łajdia biagt', – zrobiło się jej bardzo straszno, zaczęła uciekać, – she was very frightened and tried to flee –
45 tūlaik jis pakaļ dzeitīs piec juos, – tułajk jis pakal dziejtiś piec jos, – wtedy zaczął ją gonić. – he was chasing after her at once –
46 jei skrēja, skrēja, dzierd, ka jis na tuoli pi juos! jej skriaja, skriaja, dzierd', ka jis na toli pi jôs! Ona bieży, bieży i słyszy, że on już niedaleko za nią! she ran and she ran, she heard him close to her!
47 Daskrēja jei pi gruomotys sovys, – Da-skriaja jej pi gromotys soŭys, – Dobiegła do książki swojej, – She arrived at her book –
48 jei patvēra [patvēre] gruomotu, treis reizis ap golvu apgrīze i jis palyka cīš par lylu gobulu. jej pa-twiera gromotu, trejs riejzis ap-gołwu ap-grizia i jis pa-łyka cisz par łyłu gobułu. podniosła książkę, trzy raz koło głowy okręciła i on się został kawałek. she took the book, turned it three times over her head and he stayed a long way behind.
49 Daskrēja jei pi rožyncys, patvēra [patvēre] tū rožancu, apgrīze ap golvu treis reizis, – Da skriaja jej pi rożyncys, patwiera tu rożancu, ap-grizia ap gołwu trejs riejzis, – Dobiegła do różańca, podniosła różaniec, okręciła koło głowy trzy razy, – She arrived at her rosary, grasped the rosary, turned it three times over her head –
50 jis palyka vēļ par lyluoku gobulu. jis pa-łyka wial par łyłoku gobułu. on został jeszcze większy kawałek. he stayed behind another long bit.
51 A jei vys skrīņ [skrīn], – A jej wyss skriń, – A ona wciąż bieży, – And she ran on.
52 daskrēja jei pi škapleru, patvēra [patvēre] škaplers [škaplerus], apsvīde ap golvu treis reizis, – da-skriaja jej pi szkapleru, patwiera szkaplers, ap-świdia ap-gołwu trejs riejzis, – dobiegła do szkaplerza, podniosła szkaplerz, rzuciła koło głowy trzy razy – She arrived at her scapular, grasped the scapular, threw it three times around her head –
53 jis palyka pa lylu gobulu. jis pałyka pa łyłu gobułu. on się został duży kawałek. he stayed a long way behind.
54 Jei otkon skrēja, daskrēja pi ustobenis mozys, – Jej otkon skriaja, da-skriaja pi ustobieniś mozys, – Ona znów biegła, przybiegła do chatki małej, – She ran on and came to a little hut –
55 īskrēja jei tamā ustobeņā, redz, a tī nabašnīks guļ... i-skriaja jej tamâ ustobieniâ, riadź, a ti nabaszniks gul... wbiegła do chatki, widzi, że tam nieboszczyk leży.... she rushed into the hut and saw a corpse lying there…
56 I jis jau na tuoli ira, tys briugons. I jis jaŭ na toli ira, tys briŭgons. A on już niedaleko, ten narzeczony. And he was already close, the lover.
57 Jei aizataisēja durs cīši, a jis jau daskrēja pi ustobenis i suok byukšinuotīs [byukšynuotīs]: Jej ajza-tajsieja durs ciszi, a jis jaŭ da-skriaja pi ustobieniś i sôk byŭkszinotis: Zamknęła ona drzwi, a on już przybiegł do chatki i zaczyna się tłuc. She locked the door, but he had already arrived at the hut and began to knock:
58 "Laid mani vydā!" "Łajd' mani wydâ!" „Puść mię do środka!” – “Let me in!”
59 Jei nalaiž juo vydā, a jis soka iz tuo nabašnīka: Jej na-łajż jô wyda, a jis soka iz tô nabasznika: Ona go nie puszcza, a on mówi do tego nieboszczyka: She didn’t let him in and he said to the corpse:
60 "Celīs tu, laid mani!" "Cieliś tu, łajd' mani!" „Wstawaj, ty, puść mię! “You get up and let me in!”
61 Jis īsuoka ceļtīs, a jei pakuora [pakuore] iz lūga rožancu, škaplers [škaplerus] iz durovu, i pajēme, gruomotu izlyka jam iz kriušu tam nabašnīkam i soka: Jis i-soka cialtiś, a jej pa-kora iz ługa rożańcu, szkaplers iz durowu, i pa-jemia, gromotu iz-łyka jam iz kriŭszu tam nabasznikam i soka: Zaczął nieboszczyk wstawać, a ona powiesiła na oknie różaniec, szkaplerz na drzwiach i wzięła, książkę położyła mu na piersiach, temu nieboszczykowi i mówi: He started to rise, but she hung the rosary at the window, the scapular at the door, took the book and put it on the chest of the corpse and said:
62 "Guli tu leidza postoru dīnai!" – "Guli tu lejdza postoru dinaj!" – „Leż aż do sądnego dnia!” – “Lie here until the day of the Last Judgement!”
63 Tūlaik gaiļs aizdzīduoja i tys briugons izputēja, a jei iz sātu ladās [laidēs] īt. Tułajk gajls ajz-dzidoja i tys briŭgons iz-putiaja, a jej iz satu ładas it. Wtem kogut zapiał i ten narzeczony zniknął, a ona się zabrała iść do domu. At that moment a rooster began to crow and the lover vanished, but she set off to go home.
64 Guoja jei, guoja, nūguoja da sātys, – Goja jej, goja, nu-goja da satys, – Szła, szła, przyszła do domu, – She walked and she walked, she arrived at her home –
65 īguoja sovā pokojā i nūmyra! i-goja soŭa pokoja i nu-myra! weszła do swego pokoju i umarła! she entered her room and died!