Ap Dīvu; Baśnie 42 (375-479)

Tekst źródłowy


Nazwa
Ap Dīvu; Baśnie 42 (375-479)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895, 375-479
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 42. Ap Dīvu 42. Ap Dîwu 42. O Panu Bogu. 42. God
2 Beja saimijnīks [saiminīks] cīši boguots – Bieja sajmijniks ciszi bogots – Był gospodarz bardzo bogaty, – There was a very rich farmer
3 jis vys gaidēja Dīva gostūs i vys ap itū runuoja, ka Dīvs atīs iz jū, – jis wyss gajdieja Diwa gostus i wyss ap itu runoja, ka Diŭs at-iś iz ju, – wciąż czekał Pana Boga w gościnę i wciąż o tem gadał, że Pan Bóg przyjdzie do niego, – who was expecting God for a visit. All the time he talked about it, that God would come to him,
4 i beja jam ustoba šmuka iztaisēta, gultys apkluotys ar boltim pologim, iz Dīva atīšonys. i bieja jam ustoba szmuka iz-tajsieta, gułtys apkłotys ar bołtim połogim, iz Diwa atijszonys. i miał izbę ładnie urządzoną, łóżka przykryte białemi prześcieradłami na przyjście Pana Boga. and he had a nice room ready, the bed made with white sheets, for God’s visit.
5 Gaidēja jis, gaidēja, vērās, atīt veceits, bednys, appleiss, prosās puorgulēt, – Gajdieja jis, gajdieja, wieras, at-it wieciejts, biednys, ap-plejśś, prosas por-gulat', – Czekał, czekał, aż kiedyś przychodzi staruszek biedny, obtargany, prosi, żeby go przenocować, – He waited and he waited, then he saw an old man coming, poor, in rags, who asked for a place for the night –
6 i tys beja Dīvs, a saimijnīks [saiminīks] nadazagoduoja i dūmuoja, ka ubadzeņč [ubadzeņš], pajēme, izdzyna jū i soka tai: i tys bieja Diŭs, a sajmijniks na daza-godoja i dumoja, ka ubadzieńcz, pa-jemia, izdzyna ju i soka taj: a to był Pan Bóg, i gospodarz nie domyślił się i myślał, że żebrak, wziął, wypędził go i mówi tak: and this was God, but the farmer didn’t realize it and thought it was some beggar, and he drove him away and said:
7 "Navā pi mane vītys deļ teva, es gaidu cytu gostu, – "Nawa pi mania witys diel tiewa, eś gajdu cytu gostu, – „Niema u mnie miejsca dla ciebie, ja czekam innych gości, – “I don’t have a place for you, I am expecting another guest –
8 a tu ej iz pyuni, tī puorgulēsi!" a tu ej iz pyŭni, ti por-gulesi!" a ty idź do stodoły, tam przenocujesz!” go to the barn and sleep there!”
9 A tī pyunē gulēja veceite muote juo, jau pīci godi slyma beja, atjimtys jei [jai] beja i rūkys i kuojis. A ti pyŭniâ guleja wiaciejtia motia jô, jaŭ pici godi słyma bieja, at-jimtys jej bieja i rukys i kojis. A tam w stodole leżała staruszka, matka jego, już pięć lat słaba była, miała bezwładne ręce i nogi. In that barn an old woman was lying, his mother, who had been ill for five years, her arms and legs were bad.
10 Tys veceits nūguoja iz pyuni i pascēja [pasacēja] tai muotei: Tys wieciejts nu-goja iz pyŭni i pa-ścieja taj motiaj: Staruszek poszedł do stodoły i powiedział tej matce: The old man went to the barn and said to the mother:
11 "Celīs, ej iz ustobu, pasok sovam dālam, ka juo sīvā [sīvai] pīdzims meita par godu i gona sīva pīdzymdynuos tamā pošā dīnā dālu, a kai tī bārni izaugs, tai jī apzaženēsīs! "Cieliś, ej iz ustobu, pa-sok soŭam dałam, ka jô siwâ pi-dzimś miejta par godu i gona sîwa pi-dzymdynoś tama posza dîna dału, a kaj ti barni iz-aŭgś, taj ji ap-zażeniesiś! „Wstań, idź do izby, powiedz swemu synowi, że jego żona urodzi córkę za rok i pastucha żona urodzi tego samego dnia syna, a jak te dzieci wyrosną, tak się pożenią! “Get up, go to the cottage and tell your son that in a year his wife will give birth to a daughter and the same day the wife of the shepherd will give birth to a son and when these children grow up they will marry!
12 Es asu Dīvs!" Eś asu Diŭs!" Ja jestem Pan Bóg!” I am God!”
13 I izputēja. I iz-putiaja. I znikł. And he vanished.
14 Buobeņa pīzacēle, īt vasala iz ustobu i soka: Bobienia piza-ciela, it wasała iz ustobu i soka: Babulka wstała, idzie zdrowa do izby i mówi: The old woman got up and was well, she went to the cottage and said:
15 "Vot, dieleņ, beja pi mane Dīvs, lyka pascēt [pasaceit] tev tai i tai!" "Wot, dieleń, bieja pi mania Diŭs, łyka pa-ściet tieŭ taj i taj!" „Ot, synku, był u mnie Pan Bóg, kazał powiedzieć ci tak i tak”. “See here, dear son, God came to me and made me tell you so and so!”
16 I pascēja [pasacēja] jam tū vysu vuordu. I pa-ścieja jam tu wysu ŭordu. I powiedziała mu te wszystkie słowa. And she told him each word.
17 Byus slikti! dūmoj tys saimijnīks [saiminīks], Byŭs ślikti! dumoj tys sajmijniks, – Będzie źle! myśli ten gospodarz, – This looks bad! the farmer thought,
18 nu, nikas! merkavuosim kai nivin [niviņ], kab maņ nabyutu gons par znūtu!... nu, nikaś! mierkawosim kaj ni win, kab mań na byŭtu gons par znutu!... no, ale pomiarkujemy jakoś, żeby pastuch nie był moim zięciem! but alright! Somehow we will manage so that I won’t have a shepherd as a son-in-law!
19 Vot i puorguoja gods, – Wot i por-goja gods, – Minął rok, – A year went by,
20 juo sīva i dzymdynuoja meitu, a gona sīva dālu. jô sîwa i dzymdynoja miejtu, a gona sîwa dału. jego żona urodziła córkę, a pastucha żona syna. and indeed his wife gave birth to a girl and the wife of the shepherd had a son.
21 Tys boguotyjs nūīt iz gonu i prosa: Tys bogotyjs nu-it iz gonu i prosa: Ten bogaty idzie do pastucha i prosi: The rich man went to the shepherd and asked him:
22 "Puordūt tu maņ sovu dālu!" – "Pordut' tu mań soŭu dału!" – „Przedaj ty mi swego syna!” – “Sell me your son!”
23 Jis jau pazabeida, ka tai i nūtiks, kai tys veceits sacēja. Jis jaŭ paza-biejda, ka taj i nu-tikś, kaj tys wieciejts sacieja. Bał się bowiem, żeby się tak nie stało, jak ten staruszek mówił. He was afraid that what the old man had said would indeed happen.
24 Gons nu pyrmūtis nagribēja puordūt, bet boguotyjs pasūlēja jam daudz, treis tyukstūšis deve, – Gons nu pyrmutiś na gribieja pordut', bet bogotyjs pa-suleja jam daŭdź, trejs tyŭkstuszis diewia, – Pastuch z początku nie chciał sprzedać, ale bogaty obiecał mu dużo, dawał trzy tysiące, – In the beginning the shepherd didn’t want to sell [his son], but the rich man promised him much, he gave him three thousand –
25 bārnu jam beja gon, vot jis i puordeve tū dieleņu. barnu jam bieja gon, wot jis i por-diewia tu dieleniu. pastuch dzieci miał dosyć, więc i sprzedał tego synka. he had a lot of children and so he sold this little son.
26 Boguotyjs pajēme jū, iznese iz teirumu, nūvylka jū plyku, – Bogotyjs pa-jemia ju, iz-niasia iz tiejrumu, nu-wyłka ju płyku, – Bogaty wziął go, wyniósł na pole, rozebrał do naga, – The rich man took him and carried him out to a field, stripped him naked –
27 a tys beja zīm, – a tys bieja zim, – było to w zimie, – and it was winter –
28 i īsvīde jū snīgā, kab jis nūsoltu. i i-świdia ju śnigâ, kab jis nu-sołtu. i wrzucił do śniegu, żeby zmarzł. and threw him into the snow so that he should freeze to death.
29 Puorguoja div nedelis, brauce ļauds ar sīnu i klausās, ka raud bārns teirumā, daīt kluotu i verās, ka bērneņč [bērneņš] guļ vyds snīgā, a zam juo zaļa zuole i pučeitis apleik apaugušis i taids sylts tamā vītā, ka garaini īt iz aukšu [augšu] kai dyumi. Por-goja diŭ niedieliś, braŭcia laŭd'ś ar sinu i kłaŭsas, ka raŭd' barns tiejrumâ, da-it kłotu i wieras, ka biernieńcz gul wyds śnigâ, a zam jô zala zola i puczejtis aplejk ap-aŭguszis i tajds syłts tamâ witâ, ka garajni it iz aŭkszu kaj dyŭmi. Minęło dwa tygodnie, jechali ludzie z sianem i słyszą, że płacze dziecko w polu; – przychodzą i patrzą, że dzieciątko leży wśród śniegu, a pod niem zielona trawa i kwiatki dokoła rosną i tak ciepło w tem miejscu, że para idzie do góry, jak dym. Two weeks passed and some people drove by with a load of hay. They heard a child crying in the field, went nearer and saw an infant lying in the snow, but around him grew green grass and flowers, and it was so warm at this place that steam was rising like smoke.
30 Pajēme jī tū bārnu i vad, a tys boguotyjs padzierde [padzierdē?], ka raud bārns, izskrēja nu sātys, aizturāja jūs i vaicoj: Pa-jemia ji tu barnu i wad, a tys bogotyjs pa-dzierdia, ka raŭd' barns, iz-skriaja nu satys, ajz-turaja jus i wajcoj: Wzięli oni to dziecko i wiozą, a ten bogaty posłyszał, że dziecko płacze, wybiegł z domu, zatrzymał ich i pyta: They took the child with them, but the rich man heard the child crying, rushed out of his cottage, made them stop and asked:
31 "Kas tī ir pi jiusu?" – "Kas ti ir pi jiŭsu?" – „Co tam macie? – “What do you have there?”
32 Jī soka: "Bārnu mes atrodām!" – Ji soka: "Barnu mies atrodam!" – Oni mówią: „Dziecko znaleźliśmy!” – They said: “We found a child!”
33 "Puordūt maņ!" – "Pordut' mań!" – „Sprzedajcie mi!” – “Sell him to me!”
34 Nu labi, – jī pajēme, puordeve tū puiškineņu par div tyukstūšis. Nu łabi, – ji pa-jemia, por-diewia tu pujszkinieniu par diŭ tyŭkstuszis. Dobrze, wzięli, sprzedali tego chłopczyka za dwa tysiące. Alright then – they sold him the little boy for two thousands.
35 Boguotyjs pajēme nazi, rozgrīze jam vēdereņu, zarnenis izlaide i īsvīde jū mežā! Bogotyjs pa-jemia nazi, roz-grizia jam wiederieniu, zarnieniś iz-łajdia i i-świdia ju mieżâ! Bogaty wziął nóż, rozciął mu brzuszek, kiszeczki wypuścił i rzucił go w lesie. The rich man took a knife and cut his belly, let out the bowels and threw him into the wood!
36 Par div nedelis, otkon brauce ļauds, atroda tū bārnu, – Par diŭ niedielis, otkon braŭcia laŭd'ś, at-roda tu barnu, – Po dwu tygodniach znowu jechali ludzie, znaleźli to dziecko, – Two weeks later again people were passing and found the child –
37 verās ka vēdereņč [vēdereņš] puorgrīsts [puorgrīzts], nūvede iz doktori, aizšyva jam tū vēdereņu, jis i palyka dzeivs. wieras ka wiedierieńcz por-grists, nu-wiadia iz doktori, ajz-szywa jam tu wiederieniu, jis i pa-łyka dziejws. patrzą, że brzuszek ma rozcięty, zawieźli go do doktora, zaszyli mu ten brzuszek, on znowu został przy życiu. they saw that his belly was cut open and brought him to a doctor who sewed up the belly and he survived.
38 Vot jis auga, auga, izauga par cīši šmuku puisi i beja jam jau pīcpacmit [pīcpadsmit] godu. Wot jis aŭga, aŭga, iz-aŭga par ciszi szmuku pujsi i bieja jam jaŭ pićpaćmit godu. Rósł on, rósł, wyrósł na bardzo ładnego chłopca i było mu już piętnaście lat. He grew, and he grew up as a very handsome boy until he was fifteen years old.
39 Vīnu dīnu ībrauc tys boguotyjs i vaicoj: Winu dinu i-braŭć tys bogotyjs i wajcoj: Jednego dnia przejeżdża ten bogaty i pyta: One day the rich man came by and asked:
40 "Nu kurīnis jiusim taids šmuks puiss?" – "Nu kurinis jiŭsim tajds szmuks pujśś?" – „Skąd u was taki ładny chłopak?” “Where did you get such a handsome boy?”
41 Jī atsoka: "Mežā atrodām puorgrīstu [puorgrīztu] vēdereņu!" – Ji at-soka: "Mieża at-rodam por-gristu wiedierieniu!" – Oni odpowiadają: „W lesie znaleźliśmu z przeciętym brzuszkiem!” – They answered: “We found him in the wood with his belly cut!”
42 Jis tiuleņ dazagoduoja, ka tys pats iraida, kur jis gribēja nūgubēt i soka: Jis tiŭleń daza-godoja, ka tys pa'ts irajda, kur jis gribieja nu-gubiet' i soka: On zaraz się domyślił, że ten to sam, którego chciał zgubić i mówi: At once he guessed that it was the same boy that he had wanted to kill and said:
43 "Puordūt maņ jū!" "Pordut' mań ju!" „Sprzedajcie mi go!” “Sell him to me!”
44 A jī nagrib ni par kaidu naudu jū puordūt! A ji na grib ni par kajdu naŭdu ju pordut'! A oni nie chcą za żadne pieniądze go sprzedać! But they didn’t want to sell him for any money!
45 Vot jis prosa: "Tai īdūdit maņ jū, lai jis nūnas munai sīvai gruomotu, ka maņ juobraukoj iz treju godu iz cytu kienisti nu sātys!" – Wot jis prosa: "Taj i-dudit' mań ju, łaj jis nu-nas munaj siwaj gromotu, ka mań jôbraŭkoj iz treju godu iz cytu kieniśti nu satys!" – Dopiero on prosi: „Tak dajcie mi go, niech on zaniesie mojej żonie list, bo mnie trzeba wyjechać na trzy lata do innego królestwa!” – So he asked: “Then give him to me as a messenger, he shall carry a letter to my wife, for I have to go away to another kingdom for three years!”
46 Jī palaide. Ji pa-łajdia. Oni pozwolili. They let him go.
47 Jis pīrakstēja gruomotu, a tamā gruomotā pīraksteits, kab sīva nūsyutētu jū iz razboinīkim, kab jī jū nūsystu, – Jis pi-rakśtieja gromotu, a tamâ gromotâ pi-rakśtiejts, kab sîwa nu-syŭtietu ju iz razbojnikim, kab ji ju nu-systu, – On napisał list, a w tym liście kazał, żeby żona posłała go do rozbójników, żeby oni go zabili, – He wrote a letter which said that the wife should sent the boy to the robbers so that they would kill him.
48 a kai nabyus tai padareits, to ka atbraukšu par treis godi, vysim golvys nūjimšu! – a kaj na byŭś taj pa-dariejts, to ka at-braŭkszu par trejs godi, wysim gołwys nu-jimszu! – a jeżeli tego nie zrobią, to jak kiedy przyjedzie za trzy lata, wszystkim im głowy pościna! – And if this won’t be done then on my return in three years I will cut of everybody’s head!
49 Nūguoja tys puiškins ar gruomotu i ceļā aizmyga cīši, a tai šaļtei eņgeļs nūzalaide nu dabasu, tū gruomotu izjēme, a jam cytu īlyka, kur beja pīraksteits, kab jei itū puiškinu ar sovu meitu apženeitu, a ka tys nabyus padareits, to es atbraucs, golvys nūjimšu jiusim! – Nu-goja tys pujszkins ar gromotu i ciela ajz-myga ciszi, a taj szaltiaj engiels nuza-łajdia nu dabasu, tu gromotu iz-jemia, a jam cytu i-łyka, kur bieja pi-rakstiejts, kab jej itu pujszkinu ar soŭu miejtu ap-żeniejtu, a ka tys na byŭś pa-dariejts, to eś at-braŭćś, gołwys nu-jimszu jiŭsim! – Poszedł ten chłopak z listem i w drodze zasnął, a tymczasem anioł spuścił sie z nieba, list wyjął, a jemu inny włożył, gdzie było napisano, żeby żona tego chłopaka ze swoją córką ożeniła, a jeżeli to nie będzie zrobione, to im po przyjeździe głowy pościna! – The boy left with the letter and on his way he fell asleep and at that time an angel descended from heaven, took the letter and exchanged it for another one where it was written that she should wed this boy with their daughter – but if this won’t be done on my return I will cut your heads off!
50 Atguoja puiškins, padeve gruomotu, – At-goja pujszkins, pa-diewia gromotu, – Przyszedł chłopak, podał list, The boy arrived and delivered the letter.
51 sīva puorskaitēja, pajēme i apženēja jū ar meitu sovu. sîwa por-skajtieja, pa-jemia i ap-żenieja ju ar miejtu soŭu. żona przeczytała, wzięła i ożeniła go z córką swoją. The wife read it and wed him to her daughter without delay.
52 Nu i dzeivuoja tī jauniči, dzeivuoja kai divi bolūži, treis godi puordzeivuoja, beja jim i bārni jau, ka atbrauce tāvs juos. Nu i dziejwoja ti jaŭniczi, dziejwoja kaj diwi bołużi, trejs godi por-dziejwoja, bieja jim i barni jaŭ, ka at-braŭcia taŭs jos. No, i żyli ci młodzi, żyli jak dwa gołębie, trzy lata przeżyli, mieli już i dzieci, kiedy przyjechał ojciec. And the young couple lived well, like two turtle doves, three years went by and they already had children when her father came home.
53 Ka īraudzēja, ka jis jam par znūtu palyka, to tai cīši aizasierdēja, ka nu dušmu iz aukstīni [augstīni] lēce i nu golvys mots plāse zemē! Ka i-raŭdzieja, ka jis jam par znutu pa-łyka, to taj ciszi ajza-sierdieja, ka nu duszmu iz aŭkśtijni lacia i nu gołwys mots płasia ziamia! Jak zobaczył, że on jego zięciem został, to tak się zgniewał, że ze złości w górę skakał i z głowy włosy rwał! When he saw that he had become his son-in-law he got so very angry that he jumped up in the air and tore the hair off his head!
54 Goduoja jis, goduoja, kū ar jū padarēt? kai jū nūgubēt? Godoja jis, godoja, ku ar ju pa-dariet? kaj ju nu-gubiet'? Myślał on, myślał, co z nim zrobić, jak go zgubić? He pondered and he pondered: what to do with him? how to get rid of him?
55 Pasauce jū da seva i soka tai: Pa-saŭcia ju da siewa i soka taj: Zawołał go do siebie i mówi tak: He called him and said thus:
56 "Es asu dzierdiejis, ka aiz jiuru ira zalta vāza i daudz naudys, – "Eś asu dzierdiejis, ka ajz jiŭru ira załta waza i daŭdź naŭdys, – „Słyszałem, że za morzem jest złota laska i wiele pieniędzy – “I have heard that somewhere beyond the sea there is a golden stick and a lot of money –
57 ej tu, daboj maņ tuos vāzys i naudys!" – ej tu, daboj mań tos wazys i naŭdys!" – idź, dostań mi tę laskę i te pieniądze!” – go and get me this stick and money!”
58 Kū jam beja darēt? Ku jam bieja dariet? Co mu było zrobić? What could he do?
59 Sazalaidēja i nūguoja, – Saza-łajdieja i nu-goja, – Zebrał się i poszedł, – He got ready and left.
60 atguoja da jiuru, verās, laiva iz molys i zvejnīki grib jau dzeitīs paceļu, – at-goja da jiŭru, wieras, łajwa iz mołys i zwiejniki grib jaŭ dziejtiś pacielu, – Przyszedł do morza, patrzy, czółno na brzegu i rybacy chcą już odpłynąć, – He came to the sea and saw a boat on the shore and fishermen who were about to take off.
61 jis prosa: "Pajemit mani, puorcelit iz viņu pusi!" jis prosa: "Pa-jemit mani, por-cielit iz winiu pusi!" on prosi: „Weźcie mię, przewieźcie na druga stronę!” He asked them: “Take me over to the other side!”
62 Jī soka: "Labi, sēstīs!" – Ji soka: "Łabi, sieśtiś!" – Oni mówią: „Dobrze, siadaj!” – They said: “Alright, sit down!”
63 "A cik gribēsit moksys?" – "A cik gribiasit moksys?" – „A wiele będziecie chcieć zapłaty?” – “How much pay do you want?”
64 "Nikuo mes nagribim, nikaidys moksys, mes breivi ceļam puori iz ūtru molu!" – "Niko mies na gribim, nikajdys moksys, mies briejwi cielam pori iz utru mołu!" – „Nic my nie chcemy, żadnej zapłaty, my darmo wozimy na drugi brzeg!” – “We don’t want anything, no pay, we will take you to the other side for free!”
65 Jis sādās i puordzyna jū iz ūtri pusi, – Jis sadas i por-dzyna ju iz utri pusi, – Wsiadł i przewieźli go na drugą stronę, – He sat down and they drove him quickly to the other side.
66 dabuoja vāzys zalta, pajēme naudys cik vin [viņ] varāja, atguoja da jiuru i zvejnīki tī puorcēle jū atpakaļ iz itū pusi. daboja wazys załta, pa-jemia naŭdys cik win waraja, at-goja da jiŭru i zwiejniki ti por-ciela ju atpakał iz itu pusi. dostał laskę złotą, wziął pieniędzy wiele tylko mógł, przyszedł do morza i rybacy ci przewieźli go znowu na tę stronę. He got the golden stick and took as much money as he could carry, went back to the seaside and the fishermen took him over again to the other side.
67 Atīt iz tāvu i soka, ka jau vysu padarēja kū tāvs lyka jam, i vāzu zalta atneze [atnese] i naudys. At-it iz tawu i soka, ka jaŭ wysu pa-darieja ku taŭs łyka jam, i wazu załta at-niazia i naŭdys. Przychodzi do ojca i mówi, że już wszystko zrobił, co ojciec kazał i laskę złotą przyniósł i pieniądze. He went to his father-in-law and said that he had done everything that he had told him to do, had brought home the golden stick as well as money.
68 Tāvs nūzabreinēja, ka jis pazagrīze nu tīnenis, bet soka tai: Taŭs nuza-briejnieja, ka jis paza-grizia nu tinieniś, bet soka taj: Ojciec zdziwił się, że się wrócił stamtąd, ale mówi tak: The father wondered that he had come back from that place but he only said:
69 "A kū cik moss [moz] tu naudys atnezi [atnesi]?" – "A ku cik moss tu naŭdys at-niezi?" – „A czemu tak mało pieniędzy przyniosłeś?” – “Why did you bring so little money?”
70 Jis atsoka: "Es navarieju nest vairuok, bet tī vēļ daudzi palyka!" – Jis at-soka: "Eś na warieju niaśt' wajrok, bet ti wiel daŭdzi pa-łyka!" – On odpowiada: „Nie mogłem unieść więcej, ale tam jeszcze dużo zostało!” – He replied: “I couldn’t carry more, bet there is still a lot left!”
71 "Vajadzēja vairuok jimt! es jimtu vysu!" – "Wajadzieja wajrok jimt'! eś jimtu wysu!" – „Trzeba było więcej brać! ja wziąłbym wzystko!” – “You should have taken more! I would have taken everything!”
72 Sazalaidēja, brauks jau pats tāvs piec naudys iz jiurom, a tī zvejnīki vys dzonuojas ar laivu nu vīnys pusis iz ūtru pusi. Saza-łajdieja, braŭkś jaŭ pat's taŭs piec naŭdys iz jiŭrom, a ti zwiejniki wyss dzonojas ar łajwu nu winys pusis iz utru pusi. Zebrał się, jedzie sam po pieniądze za morze, a ci rybacy wciąż jeździli (z) łódką z jednej strony na druga stronę. He got ready to go for the money himself now. The fishermen were still crossing to and fro with their boat.
73 Jis prosās: "Puorvedit maņ iz viņu pusi!" – Jis prosas: "Por-wiedit' mań iz winiu pusi!" – Prosi ich: „Przewieźcie mię na tamtą stronę!” – He asked them: “Take me over to the other side!”
74 Jī soka: "Labi! sēstīs!" – Ji soka: "Łabi! sieśtiś!" – Oni mówią: „Dobrze! siadaj!” – They said: “Alright, sit down!”
75 "A kaida byus par tuo moksa?" – "A kajda byŭś par to moksa?" – „A jaka będzie za to zapłata?” – “What will be the fee for this?”
76 "Nikaidys moksys navajag, mes breivi vadam!" – "Nikajdys moksys na wajag, mies briejwi wadam!" – „Żadnej zapłaty nie trzeba, my darmo wozimy!” “No fee needed, we will transport you for free!”
77 Jis sādās i īt, a kai izguoja iz vyds jiuru, jī skrēja viersum iz juo i soka tai: Jis sadas i it, a kaj iz-goja iz wyds jiŭru, ji skriaja wiersum iz jô i soka taj: Wziadł i jedzie, skoro wjechali na środek morza, oni skoczyli ku niemu i mówią: He sat down and they leave, but when they reached the middle of the sea, they lunged at him and said thus:
78 "Mes teva i gaidējuom!" "Mies tiewa i gajdiejom!" „Myśmy tylko na ciebie czekali!” “We were waiting for you!”
79 Jēme, īsvīde jū jiuruos! Jemia, i-świdia ju jiŭrôs! Wzięli, wrzucili go do morza! They took him and threw him into the sea!
80 Nu i tys puiseits dzeivuoja ar sovu sīvu šmuki gleiši, par tū, kū Dīvs lyka, to Dīva vuordu navarēja puorgrīst [puorgrīzt] boguotyjs, kai Dīvs nūsprīde, tai i nūlyka! Nu i tys pujsiejts dziejwoja ar soŭu sîwu szmuki glejszi, par tu, ku Diŭs łyka, to Diwa ŭordu na warieja por-griśt' bogotyjs, kaj Diŭs nu-spridia, taj i nu-łyka! No, i żył ten chłopak ze swoją żoną ładnie, pięknie, bo i skoro Pan Bóg tak kazał, to Boskiego słowa bogaty nie mógł odmienić, jak Bóg przeznaczył, tak się i stało! Whereas the boy and his wife lived on pretty handsomely, for if God has ordered something no rich man can change God’s word – as God has decided he has determined!