Muote i meita; Fraszki 6 (476-477)

Tekst źródłowy


Nazwa
Muote i meita; Fraszki 6 (476-477)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. With morphological analysis. Source: Ulanowska 1895, 476-477
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja muote i meita i kuceite, muote beja vaca a meita beja natekle. Bieja motia i miejta i kuciejtia, motia bieja waca a miejta bieja natiekla. Była matka i córka i suczynka, – matka była stara, a córka była próżniaczka. There was once a mother and a daughter and a bitch. The mother was old and the daughter was a lazybones.
bej-a muot-e i
meit-a
i
kuc-eit-e
be.pst-3 mother-nom.sg and
dauther-nom.sg and
bitch-dim-nom.sg
muot-e bej-a
vac-a
a
meit-a
bej-a
natekl-e
mother-nom.sg be.pst-3 old-nom.sg.f and
daughter-nom.sg be.pst-3 lazy.person[f]-nom.sg


2 Ka juos muote syuta struoduot, to jei naīt iz dorbu i soka tai: Ka jos motia syŭta strodot’, to jej nait iz dorbu i soka taj: Skoro ją matka posyła pracować, to ona nie idzie na robotę i mówi tak: When mother sent her to work she didn’t go to work and said:
ka j-uos muot-e
syut-a
struoduo-t
when
3-gen.sg.f mother-nom.sg send.pst-3 work-inf
to j-ei na-ī-t iz
dorb-u
i
sok-a
tai
ptc
3-nom-sg
neg-go-inf to
work-acc.sg and
say.prs-3 thus
3 „Deļ kam struoduot? „Diel kam strodot’? „Po co pracować? "Why bother working?
deļ
k-am
struoduo-t
for
what-dat
work-inf
4 Mani veirs izvezs [izvess], kuceiti vylks apjēzs [apēss], a tu, mameņ, nūmiersi!” Mani wiejrs iz-wieżś, kuciejti wyłks ap-jeźś [!], a tu, mamień, nu-miersi!” – Mnie mąż zabierze, suczynkę wilk zje, a ty mamo, umrzesz!” A husband will take me away, a wolf will devour the little bitch, and you, mummy, will die!”
mani
veir-s
iz-ves-s
1sg.acc husband-nom.sg pfx-lead-fut(3)
kuc-eit-i
vylk-s
ap-ēs-s
bitch-dim-acc.sg wolf-nom.sg pfx-eat-fut(3)
a
tu
māmeņ, nū-mier-s-i!
but
2sg.nom
mummy.voc
pfx-die-fut-2sg


5 Daīt zīma – Da-it zima – Przyszła zima, Winter came,
da-ī-t
zīm-a
pfx-go.prs.3
winter-nom.sg
6 ni apād kuceitis vylks ni nūmierst muote, ni meitys veirs naizvad, – ni ap-ad kuciejtis wyłks ni nu-mierst motia, ni miejtys wiejrs na iz wad, – ani wilk nie zjadł suczynki, ani matka nie umarła, ani córki mąż nie zabrał the wolf didn’t devour the bitch, neither did the mother die, nor was the daughter taken away by a husband –
ni
ap-ād
kuc-eit-is
vylk-s
neg
pfx-eat.prs.3
bitch-dim-gen.sg
wolf-nom.sg
ni
nū-mierst
muot-e
neg
pfx-die.prs.3 mother-nom.sg
ni
meit-ys
veir-s
na-iz-vad
neg
daughter-gen.sg husband-nom.sg neg-pfx-lead.prs.3

       

7 i navā kū āst! i nawa ku aśt’! i niema co jeść! and they had nothing to eat!
i
navā
k-ū
ās-t
and
neg.be.prs.3 what-acc eat-inf

8 Papyuš viejs pi lūga, syuta meita muoti: Pa-pyŭsz wiejs pi ługa, syŭta miejta moti: Szeleść wiatr przy oknie, posyła córka matkę: The wind blew at the window and the daughter sent her mother out:
pa-pyuš
viej-s
pi
lūg-a
syut-a
meit-a
muot-i
pfx-blow.prs.3 wind-nom.sg
at
window-nom.sg send.prs-3 daughter-nom.sg mother-acc.sg

       

9 „Pazaver mameņ, voi naprosa kas pļautu?” – „Paza-wier mamień, woj na prosa kas plaŭtu?” – „Zobacz mamusiu, czy nie wola kto do żniwa?” – “Go and look, mum, isn’t there someone asking for mowers?”
pa-za-ver
māmeņ
voi
na-pros-a
k-as
pļau-tu
pfx-refl-look
mummy.voc
qu
neg-ask.prs.3
who-nom
mow-sup

10 „Nā, meitiņ, – ka napļuovi vosor, to zīm nikas naprasēs. „Na, miejtiń, – ka na plowi wosor, to zim nikas na prasieś. „Nie córeczko, skoro nie żęłaś na wiosnę, to w zimie nikt nie zawoła! “No, my daughter – as you didn’t mow during summer nobody will come and ask you in winter.

meiti ņ
ka
na-pļuov-i
vosor
neg
daughter.dim.voc if
neg-mow.pst-2sg in.summer
to
zīm
ni-k-as
na-prasē-s
ptc
in.winter
neg-who-nom
neg-ask-fut(3)


11 Bodū vin [viņ] juosluopst niu!” Bodu win josłopśt’ niŭ!” Z głodu trzeba nam zginąć teraz!” Now we have to die of starvation!”
bod-ū
viņ
juo-sluopst
niu
hunger-loc.sg ptc
deb-choke now