Brauc cylvāks ar linim; Fraszki 7 (477)

Tekst źródłowy


Nazwa
Brauc cylvāks ar linim; Fraszki 7 (477)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895, 477
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Brauc cylvāks ar lynim i redz, ka kaunās div cylvāki, – Braŭć cyłŭaks ar łynim i riadź, ka kaŭnas diŭ cyłŭaki, – Jedzie człowiek z lnem i widzi, że bije się dwu ludzi – A man was driving flax [to the market] and he saw two persons in a fight.
2 vot jī, kaudamīs, sauc juo, tuo kur brauc pa ceļu: wot ji, kaŭdamiś, saŭć jȏ, tȏ kur braŭć pa cielu: bijąc się, wołają go, tego, który jedzie po drodze: During their fight they called to him, the one who was driving along the road.
3 „Ej šur, roztīsoj mums!” – „Ej szur, roz-tijsoj mums!” – „Pójdź tu, rozsądź nas!” – “Come here and arbitrate for us!”
4 Daguojis kluoti, vaicoj jis iz jim: Da-gojiś kłotu, wajcoj jis iz jim: Przyszedł on, pyta się ich: He approached them and asked:
5 „Kuo jius kaunatēs?” – „Kȏ jiŭs kaŭnatiaś?” – „Czego się wy bijecie?” – “What are you fighting about?”
6 „A vot mēs kaunamēs, ap pūrim, kuram kuru pūru pajimt! „A wot mies kaŭnamieś, ap purim, kuram kuru pûru pa-jimt! „A ot my się bijemy o błota, które któremu błoto wziąć! “We are fighting about bogs, who shall have which bog!
7 Lyudzams, roztīsoj, mes tev labi padareisim!” Łyŭdzams, roz-tijsoj, mies tieŭ łabi pa-dariejsim!” Prosimy cię rozsądź, my tobie się wywdzięczymy!” – Be so kind and settle our quarrel, we will do you good!”
8 A jī beja vaļni, vīns beja mozs, ūtris beja lyls. A ji bieja walni, wins bieja mozs, utris bieja łyłs. A to byli dyabli, jeden był mały, drugi był wielki. They were devils, one was small, the other one tall.
9 Tys cylvāks soka tai: „A vot es jius tiuleņ iztīsuošu! Tys cyłŭaks soka taj: „A wot eś jiŭs tiŭleń iz-tijsoszu! Ten człowiek mówi tak: „A ot ja was zaraz rozsądzę! The man said: “I will settle your quarrel at once!
10 Tu mozuoks, tu pajem mozuoku pūru, a tu lyluoks, tu pajem lyluoku!” – Tu mozoks, tu pa-jem mozoku puru, a tu łyłoks, tu pa-jem łyłoku!” – Tyś mniejszy, ty weź mniejsze błoto, – a tyś większy, ty weź większi!” – You are smaller, you take the smaller bog, but you who are taller take the bigger one!”
11 Nu labi! vaļni jau rodi, ka juos tik labi roztīsuoja i soka tai iz jū: Nu łabi! walni jaŭ rodi, ka jȏs tik łabi roz-tijsoja i soka taj iz ju: Dobrze, dyabli radzi, że ich tak dobrze rozsądził i mówią mu tak: Alright! The devils were happy that he had determined their case so well and said to him:
12 „Ka tu saliksi lync [lynus] iz svora svērt, to tu pasauc myusu, – „Ka tu sa-liksi łync i swora świart’, to tu pa-saŭć myŭsu, – „Jak ty złożysz len na wagę ważyć, to zawołaj na, “When you put the flax on the scale to weigh, call us –
13 pasoki tai: Sēst diers [dierst?] viersum! pa-soki taj: Sieśt’ dierś wiersum! powiedz tak: siądź g.... na wirzchu! say the words: Sit, shit upon!
14 A mes tev labi padarēsim!” – A mies tieŭ łabi pa-dariesim!” – A my się tobie wywdzięczymy!” – And we will do something good for you!”
15 Nūbrauce tys cylvāks ar lynim, nuvede pīcys dvacatkenis, a puordeve bierkovu! Nu-braŭcia tys cyłŭaks ar łynim, nu-wiadia picys dwacatkienis, a por-diewia bierkowu! Pojechał ten człowiek z lnem, zawiózł 5 dwudziestówek (po 40funtów) a przedał bierkowiec! (400 funtów). The man with the flax left. He had a load of five dvacatkenis, but he sold one bierkova! (dvacatkenis: 50 funt (1 funt ~ 0.41 kg), bierkova: 400 funt)
16 Kupsc [kupcs] breinīs, ka cik griuti, – Kupść briejniś, ka cik griŭti, – Kupiec dziwi się, że tak ciężko, – The merchant wondered that it was so heavy –
17 pajem, izkruota, izmeklej, voi navā akmiņa pībuosts [pībuozts], – pa-jem, iz-krota, iz-mieklej, woj nawa akminia pi-bosts, – Bierze, wyrzuca, wyszykuje, czy nie ma kamienia wetkniętego, – he raked up the linen, searched to make sure he hadn’t packed a stone with it –
18 na, nikuo; teiri lini! na, niko; tiejri lini! nie, nic! len czysty. no, nothing! The flax was clean.
19 Lini teiri i beja, tik iz lynu beja adzasāduši vaļni! Lini tiejri i bieja, tik iz łynu bieja adza-saduszi walni! Len był czysty, tylko na lnie siedzieli dyabli! The flax was clean, only the devils had sat down upon it!