Fraszki 8 (478)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 8 (478)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Saldats prosās pi saimīnīku iz nakts, muojam puorgulēt, – Sałdats prosas pi sajmijniku iz nakt’s, mojam por-gulat’, – Żołnierz prosi gospodarza o nocleg, –
2 saimīnīks dūd jam vītu, jis izkuop iz cepļa i guļ, a saime aizīt ap pusnaktim iz kulu, kultu. sajmijniks dud’ jam witu, jis iz-kop iz ciepla i gul, a sajmia ajz-it ap puś-naktim iz kułu, kułtu. gospodarz daje mu miejsce, on włazi na piec i śpi, a cała rodzina wychodzi o północy na bojsko młócić.
3 Pazamūdās jis zam gaismys i dzierd, ka vyjs [vys] pukčej, – Paza-mudas jis zam gajsmys i dzierd’, ka wyjs pukczej, – Budzi się żołnierz pod świt i słyszy, że wciąż coś pyka, –
4 jis soka: Pukčej, napukčej, es nazabeistu!” jis soka: Pukczej, na pukczej, eś naza-biejstu!” mówi: Pykaj, nie pykaj, ja się nie boję!
5 Jis aizmīdz i ūtru reizi pazamūdas i dzierd ka vys pukčej! Jis ajz-midź i utru riejzi paza-mudas i dzierd’ ka wyss pukczej! Zasypia i drugi raz się budzi i słyszy, że wciąż pyka!
6 Jam tyka bais, jis dūmoj, ka zagli īleida sātā zogtu. Jam tyka bajs, jis dumoj, ka zagli i-lejda satȃ zogtu. Zrobiło mu się straszno, myślał, że złodziejej wleźli do chaty kraść.
7 Vot jis nūkuop kluseņom nu cepļa, kab nūbēgt paceļu i bāgdams nu zagļu, aizamat jam iz vadža šyneļs, – Wot jis nu-kop kłusieniom nu ciepla, kab nu-biagt’ pacielu i bagdams nu zaglu, ajza-mat jam iz wadża szyniels, – Zlazł cichutko z pieca, żeby uciec i uciekając od złodziei, zaczepił się płaszczem o klamkę,
8 jis dūmoj ka zaglis jū giun, jis atraun polu nūst i skrīņ [skrīn] iz kulu i soka: jis dumoj ka zaglis ju giŭn, jis at-raŭn połu nust i skriń iz kułu i soka: myślał że złodziej go chwycił, oderwał połę i bieży na bojsko i mówi:
9 „Ok, saimijnīks [saiminīks]! tovā sātā navā labi! „Ok, sajmijniks! toŭȃ satȃ nawa łabi! „Och, gospodarzu! w twojej chacie nie dobrze się dzieje.
10 zagli saguojuši zuogtu!” zagli sagojuszi zogtu!” Złodzieje przyszli kraść!” –
11 Atskrīņ saimijnīks [saiminīks] nu kula i verās ka iz durovu vadža šyneļa pola atrauta karinej, – At-skriń sajmijniks nu kuła i wieras ka iz durowu wadża szyniela poła at-raŭta kariniej, – Przybiega gospodarz z bojska i widzi, że na klamce od drzwi, poła płaszcza wisi urwana, –
12 īt ustobā, apzaver, nikur nikuo navā, – it ustoba, apza-wier, nikŭr nikȏ nawa, – idzie do izby, ogląda, nigdzie niema nic! –
13 maizeite vin [viņ] izlykta iz cepļa, tei skuobdama pukčej! majziejtia win iz-łykta iz ciepla, tiej skobdama pukczej! chleb tylko rozczyniony na piecu, kisnąc pyka!
14 A saldats nūzabeida i nubāga paceļu! A sałdats nuza-biejda i nu-baga pacielu! A żołnierz przeląkł się i uciekł!