Sīva vuorej putru; Fraszki 9 (478-479)

Tekst źródłowy


Nazwa
Sīva vuorej putru; Fraszki 9 (478-479)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895, 478-479
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Saimīnīks sirdejās, ka sīva vīnu laidu vys bīzu putru vuorej i soka iz jū: Sajmijniks sirdiejas, ka sȋwa winu łajdu wyss bizu putru woriej i soka iz ju: Gospodarz gniewał się, że żona wciąż gęstą kaszę gotuje i mówi jej: A farmer was angry with his wife because she was cooking porridge all the time and he said to her:
2 „Vajag cytu iedini puormest, kab pazavylktu deļ pavasara osbors [ozbors]!” „Wajag cytu jedini por-mieśt’, kab pazawyłktu diel pawasara osbors!” „Trzeba jedzenie odmienić, żeby dociągnąć do lata z krupami!” “You have to vary the food so that the groats will last till summer!”
3 A jei naklausa, vys bīzu putru vuorej, – A jej nakłaŭsa, wyss bizu putru woriej, – A ona nie słucha, wciąż gęstą kaszę gotuje; But she didn’t listen, she cooked porridge all the time.
4 vot jis soka, ka vēļ vuorēškūte – to siškys par koklu! wot jis soka, ka wial worieszkutia – to siszkys par kokłu! dopiero on mówi, że jeżeli jeszcze będzie gotować, to ją wybije po karku! Now he said if she cooked it again he would beat her up.
5 Jis izbrauce nu sātys, a jei lyka i vuorej bīzu putru i dzierd, ka jis brauc jau atpakaļ – Jis iz-braŭcia nu satys, a jej łyka i woriej bizu putru i dzierd’, ka jis braŭć jaŭ atpakal, – Wyjechał z domu, a ona znowu gotuje gęstą kaszę i słyszy, że mąż się wrócił, – He went away from home and she cooked porridge again. Then she heard him coming back –
6 jei giun tū pūdu i zemē i poša viersum tup a tei putra pļakš i pļakš tamā pūdā. jej giŭn tu pudu i ziamia i posza wiersum tup’ a tiej putra plaksz i plaksz tamȃ pudȃ. chwyciła garnek, postawiła na ziemię i sama na wierzch siadła, a ta kasza bulka i bulka w tym garnku. she grasped the kettle, put it down and sat upon it, and the porridge bubbled in the kettle, “burble, burble”.
7 Atīt veirs i klausās, ka pļakš i soka: At-it wiejrs i kłaŭsas, ka plaksz i soka: Przychodzi mąż i słyszy, że bulka i mówi: The husband came in and heard something bubbling, he said:
8 Kas itē, buobeņ, pļakš?” – Kas itia, bobień, plaksz?” – „Co tu takiego bulka?” – “What is bubbling here, woman?”
9 A jei atsoka: „U, tu veiriņ! A jej at-soka: „U, tu wiejriń! A ona powiada: „Ach mężulku! But she replied: “Alas, my dear!
10 voi tu nazini, ka iz vosoris vysom buobom pļakš!” woj tu na zini, ka iz wosoris wysom bobom plaksz!” czyż nie wiesz, że na wiosnę u każdej baby bulka!” Don’t you know that in spring there is bubbling with all women!”