Sīva, kur namuok aust; Fraszki 10 (479)

Tekst źródłowy


Nazwa
Sīva, kur namuok aust; Fraszki 10 (479)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895, 479
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Saimijnīks [saiminīks]sirdējās iz sīvys, ka jei namuok aust i soka tai: Sajmijniks sirdiejas iz siwys, ka jej na mȏk aŭśt’ i soka taj: Gospodarz gniewał się na żonę, że nie umiała tkać i mówi tak: A farmer was angry with his wife because she couldn’t weave and he said:
2 „Ka es nūmieršu, ar kū tu mani paglobuosi?” „Ka eś nu mierszu, ar ku tu mani pa-głobosi?” „Jak ja umrę, w czem mię pochowasz?” – “When I die, how will you bury me?”
3 Jei atsoka: „Veiriņ, es tevi ar dzeji apteišu!” Jej at-soka: „Wiejriń, eś tiewi ar dzieji aptiejszu!” Ona odpowiada: „Mężulku, ja ciebie przędzą obwinę!” She answered: “My dear, I will wrap you in yarn!”
4 Veirs dūmuoja, ka jei tai pa smīklam runoj i apzamete jau par nūmyrušu, – Wiejrs dumoja, ka jej taj pa śmikłam runoj i apza-miatia jaŭ par numyruszu, – Mąż myślał, że ona żartuje i udał umarłego, The husband thought she was saying that for fun and feigned his death.
5 a jei [jai] nabeja kraklu, ko jam apviļkt, jei pajēme i aptyna jū ar dzeji. a jej nabieja krakłu, kȏ jam ap-wilkt’, jej pa-jemia i aptyna ju ar dzieji. a u niej nie było koszuli, żeby mu włożyć; wzięła i obwinęła go przędzą. And she didn’t have a shirt to dress him, she went and wrapped him in yarn.
6 Nūnese jū iz klieti, jis tī guļ kai nabašnīks, a vystys staiguoja aiz kliets i saimīnīca pabiera [pabiere] jom ačkeru. Nu-niasia ju iz kleti, jis ti i gul kaj nabaszniks, a wystys stajgoja ajz klet’s i sajmijnica pa-biera jom aczkieru. Zanieśli go do lamusa, on tam leżał jak nieboszczyk, a kury chodziły koło lamusa i gospodyni posypała im pośladu. They carried him to the barn where he lay like a corpse, and the hens were walking about the barn and the farmer’s wife spread out corn for them.
7 Gaiļs sasauce vysu vystu i piļnavoj kab vysys byutu paādušys i soka tai: Gajls sa-saŭcia wysu wystu i pilnawoj kab wysys byŭtu pa-aduszys i soka taj: Kogut zawoła wszystkie kury i pilnuje, żeby wszystkie jadły i mówi tak: The rooster called all hens together and checked if all had had enough and said:
8 „Vot duraks beja šū saimijnīks [saiminīks]! „Wot duraks bieja szu sajmijniks! „Ot, dureń był ten gospodarz! “What a fool our farmer was!
9 Maņ ir desmit sīvu i vysys mane klausa, kuo es līku, tū vyss [vysys] dora, – Mań ir dieśmit sȋwu i wysys mania kłaŭsa, ko eś liku, tu wyss dora, – Ja mam 10 żon i wszystkie mnie słuchają, co każę, to wszystkie robią, – I have ten wives and they all obey me, they do what I order.
10 a jam vīna beja i tuos namuoceja saturēt, ka jei jam i kraklu naizaude deļ smiert. a jam wina bieja i tos namocieja sa-turat, ka jej jam i krakłu naizaŭdia diel śmiert’. a on miał jedną i tej nie umiał utrzymać, że nawet i koszuli nie utkała mu na śmierć!” And he had only one and didn’t even manage to make her weave a burial gown for him.”
11 Saimijnīks [saiminīks] kai triukas kuojuos, kai giun peicku, kai suok mugoru sukuot sīvai, tai jei i aust i vysu dorbu struoduot izvuiceja! Sajmijniks kaj triŭkas kojos, kaj giŭn piejcku, kaj sȏk mugoru sukot’ siwaj, taj jej i aŭśt i wysu dorbu strodot’ iz-wujcieja! Gospodarz jak skoczył na nogi, jak chwicił bat, jak zacząl czesać żonę po grzbiecie, tak ona i tkać i wszystką robotę nauczyła się! The farmer jumped to his feet at once, grabbed a whip, and when he started to comb his wife’s back she quickly learnt to weave and to do all kinds of work!