Baznīckungs i saiminīki; Fraszki 11 (479-480)

Tekst źródłowy


Nazwa
Baznīckungs i saiminīki; Fraszki 11 (479-480)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja saimijnīks [saiminīks] cīš boguots i godās jam, aizbrauc baznīckungs i prosas pi juo puorgulēt. Bieja sajmijniks cisz bogots i godas jam, ajzbraŭc baźnijc-kungs i prosas pi jȏ por-gulat’. Był gospodarz bardzo bogaty i trafiło się, że zajechał ksiądz i prosił o nocleg. There was a very rich farmer and once it happened that a priest came along and asked for a place to sleep.
2 Jis soka: „Deļ kam? Varama! – Jis soka: „Diel kam? Warama! – On mówi: „Czemu nie? Można! – He said: “Why not? It’s possible!”
3 Puorgulēja nakti baznīckungs, – Por-guleja nakti baźnic-kungs, – Przespał ksiądz noc, – The priest spent the night [there].
4 reita cālusēs tei saimijnīca [saiminīca] vuoreit brukast, saceļ trikmeni, ka jau cik dzeivuoja, a nikod jam nikuo naizgaisa nu juo dzeivis, a tū reitu ūla izgaisa! rejta całusiaś tiej sajmijnica woriejt brukaśt’, sa-ciel trikmieni, ka jaŭ cik dziejwoja, a nikod jam niko naiz-gajsa nu jȏ dziejwiś, a tu rejtu uła iz-gajsa! zrana gospodyni zaczęła gotować śniadanie, i spostrzegła, że jej jedno jajo zginęło. Szuka jaja, a gospodarz wszczyna hałas, że już długo żył, a nigdy mu nic nie zginęło z jego gospodarstwa, a tego rana jajo zginęło! In the morning the farmer’s wife rose to make breakfast and started to rant and rave: she has lived for so long and never anything was lost in their household, but that morning an egg was missing!
5 Kai tys var byut? Kaj tys war byŭt? Jak to może być? How can that be?
6 A baznīckungs, pīzacēļs, puotoru nūskaitiejs, brauc jau mudri paceļu nu tuo trikmeņa, kab nadzierdēt jau tuos klīkšonys [klīgšonys], tuos lomuošonys! A baźnijc-kungs, piza-cielś, potoru nu-skajtiejś, braŭc jaŭ mudri pacielu nu tȏ trikmienia, kab na dzierdiat’ jaŭ tos klikszonys, tos łomoszonys! A ksiądz wystawszy, pcierze zmówił, i jedzie czemprędzej, żeby nie słyszeć już tego krzyku, tego łajania! Meanwhile the priest got up, said his prayers and drove quickly away from the clamour so as not to hear the yelling and swearing any longer!
7 Izbrauce iz pus ceļa, īguoduoj, ka jam gruomota palyka, aizamiersa pi tuo saimijnīka [saiminīka], i syuta jis puisi pakaļ. Iz-braŭcia iz pus ciela, i-godoj, ka jam gromota pałyka, ajza-miersa pi tȏ sajmijnika, i syŭta jis pujsi pakal. Dojechał do pół drogi, przypomina, że książka mu została, zapomniał ją u tego gospodarza i posyła po nią chłopca. When he had made half the way he remembered that he had left his book, he forgot it at the farmer’s place, and he sent a boy after it.
8 Nūskrīņ [nūskrīn], tys puiss i verās, ka nikur nikuo navaida i ni deds [dedzs] nikur nikuo, a sātys navā, i paļni ar vieju izputynuoti, – Nu-skriń, tys pujśś i wieras, ka nikur niko nawajda i ni died’ś nikur niko, a satys nawa, i palni ar wieju iz-putynoti, – Bieży ten chłopiec i widzi, że nigdzie nic niema i nie paliło się nigdzie nic, a chaty niem i popioły wiatrem rozwiane, The boy ran off and he saw that there was nothing anymore, there was no fire anywhere but the house was gone and the wind was spreading ashes –
9 toļko iz tuos vītys stov gaļdeņč [gaļdeņš], a iz gaļdeņa baznīckunga gruomota! tolko iz tos witys stoŭ galdieńcz, a iz galdienia baźnijc-kunga gromota! tylko na tem miejscu, stoi stolik, a na stoliku leży księdza książka! there was only a small table on that place and upon the table there was the priest’s book!