Dīvs i valns; Fraszki 12 (480-481)

Tekst źródłowy


Nazwa
Dīvs i valns; Fraszki 12 (480-481)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Seņuok laikim, Dīvs ar valnu par kūmim saucēs i vīns iz vīnu gostūs staiguoja. Sieniok łajkim, Diŭs ar wałnu par kumim saŭciaś i wins iz winu gostus stajgoja. Dawnymi czasy, Bóg z dyabłem kumami się nazwyali i jeden do drugiego w gościnę chodzili. Back in the day, God was friends with the devil and they used to visit each other.
2 Atguoja Dīvs iz valnu, a valns pajēme, pīlaide ūdu tamā ustobā, kur Dīvs gulēs, kab jū apāstu! At-goja Diŭs iz wałnu, a wałns pajemia, pi-łajdia udu tamȃ ustobȃ, kur Diŭs gulaś, kab ju ap-astu! Przyszedł p. Bóg do dyabła, a dyabeł wziął, napuścił komarów do izby, gdzie p. Bóg miał spać, żeby go zjadły. Once God went to the devil and the devil let mosquitoes into the room where God was meant to sleep, so that they would devour him!
3 A Dīvs pajēme zuoļu, pīkiupynuoja, lūgu attaiseja, ūdu izdzyna uorā a pats puorgulēja labi i palyka dzeivs. A Diŭs pa-jemia zolu, pi-kiŭpynoja, ługu at-tajsieja, udu iz-dzyna ora a pat’s por-guleja łabi i pałyka dziejws. A p. Bóg wziął ziółek, wykadził, okno otworzył, komarów wypędził, przespał się dobrze i został przy życiu. But God took out some herbs and burnt them as incense, opened the window, drove out the mosquitoes, and he slept well and stayed alive.
4 Nūīt iz reita jau valns vārtūs, dūmoj, ka jis jau beikts [beigts] byus! Nu-it iz rejta jaŭ wałns wartus, dumoj, ka jis jaŭ biejkts byŭś! Idzie nazajutrz dyabeł patrzyć, myśli, że już po wszystkiem, In the morning the devil came to have a look, he thought that he would be finished.
5 a Dīvs vasals kai ūzuls izīt! a Diŭs wasałs kaj uzułs iz-it! a p. Bóg zdrów jak dąb! But God came out fit as an oak!
6 Pieč nūīt jau valns iz Dīvu gostūs, a Dīvs, kur jau valns gulēs, lyka pīlaist blusu. Piecz nu-it jaŭ wałns iz Diwu gostus, a Diŭs, kur jaŭ wałns gulaś, łyka pi-łajst błusu. Potem idzie dyabeł do p. Boga w gościnę, a p. Bóg, do izby, gdzie dyabeł miał spać, kazał napuścić pcheł. Afterwards the devil went to God for a visit and God ordered to let fleas into the room where the devil would sleep.
7 Kai suoka blusas jū kūdēt, to jis grūzējās, i mātuojās i švaidējās i doncuoja iz aukšteini [augšteini], Kaj sȏka błusas jù kudiet’, to jis gruziejas, i matojas i szwajdiejas i doncoja iz aŭkstiejni, – Jak zaczęły pchły go gryść, tak on się kręcił i rzucał się i skakał do góry, – When the fleas began to bite him he tossed and turned, writhed and danced and jumped up.
8 apzmete [apzamete] i par peli, i par čyusku i par skierzlotu [škierzlotu] i navar jam pacīst! ap-zmiatia i par piali, i par czyŭsku i par skierzłotu i nawar jam pacijśt’! zamieniał się w mysz i w węża i w jaszczurkę i nie mógł wytrzymać. He turned into a mouse, into a snake and into a lizard and couldn’t endure it!
9 Vot jis pajēme i pats pazakuora [pazakuore] iz noglys. Wot jis pa-jemia i pat’s paza-kora iz nogłys. Wziął i powiesił się na gwoździu! Finally he hung himself up on a nail.
10 Iz reita, vaicoj Dīvs, voi labi gulieji? Iz rejta, wajcoj Diŭs, woj łabi guljeji? Nazajutrz, pyta się p. Bóg, czy dobrze spałeś? In the morning God asked: “Did you sleep well?”
11 Jis atsoka: „A kam tu maņ pīlaidi tai daudz īnaidnīku, kuri mani gribēja apāst? Jis at-soka: „A kam tu mań pi-łajdi taj daŭdź inajdniku, kuri mani gribeja ap-aśt? On powiada: „A czemużeś mnie napuścił tak dużo nieprzyjacił, którzy mnie chcieli zjeść? He replied: “Why did you let all these enemies into my room that wanted to devour me?
12 Vysu nakti kuovūs, ni ocu natyku aizmīdzs!” Wysu nakti kowus, ni ocu natyku ajz-midźś!” – Całą noc biłem się, ani oka nie zmrużyłe!” I was fighting the whole night, I could not get a wink of sleep!
13 Soka Dīvs: „A tu maņ napīlaidi īnaidnīku ar leikom kuojom, ar garim dzanoklim, kab munu vysu asni izdzartu?” Soka Diŭs: „A tu mań napiłajdi inajdniku ar lejkom kojom, ar garim dzanoklim, kab munu wysu aśni iz-dzartu?” Mówi p. Bóg: „A tyś mnie napuścił nieprzyjaciął z krzywemi nogami z długiemi żądłami,żeby moją wszystką krew wypiły”? – Said God: “But didn’t you let into my room the enemies with bended legs and long stings to drink all my blood?”
14 Sazasirdēja vīns iz vīnu i naguoja vairuok gostūs nu tuo laika! Saza-sirdieja wins iz winu i nagoja wajrok gostus nu tȏ łajka! Pogniewali się jeden na drugiego i odtąd nie chodzili więcej w gościnę do siebie. They got angry with each other and stopped visiting from that time on!