Fraszki 13 (481 – 482)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 13 (481 – 482)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja saimīnīks, – Bieja sajmijniks, – Był gospodarz,
2 jis ni cīši vacs, ni jauns, tai vēļ pusmyuža cylvāks, – jis ni ciszi wacs, ni jaŭns, taj wial puś myŭża cyłŭaks, – ani bardzo stary, ani młody, – jeszcze półwieczny człowiek, –
3 a jis apzalaide i nagrib struoduot nikuo! a jis ap-załajdia i nagrib strodot’ niko! ale opuścił się i nie chciał pracować!
4 Guļ jis, guļ iz vītys i aizagribējs āst, a tak kai dorba nastruoduoja, nikas jam āst i nadūd! Gul jis, gul iz witys i ajza-gribiejś aśt’, a tak kaj dorba na strodoja, nikas jam aśt’ i nadud’! Leży on, leży na łóżku i zachciało się mu jeść, a tak jak roboty nie robił, tak nikt mu jeść nie daje!
5 Nu, soka, šys mierškys jau zemē! Nu, soka, szys mierszkys jaŭ ziamia! No, mówi, umrę już!
6 Guļ jis i namiers zemē, a āsti gribējs! Gul jis i namierś ziamia, a aśti gribiejś! Leży nie umiera, a jeść się chce!”
7 Dīvs redz, kū jau darēt [dareit] ar jū?... Diŭs riadź, ku jaŭ dariet ar ju?... P. Bóg widzi, co tu robić z nim?...
8 Pīsīņ [pīsīn] stričeiti peirāgu i pa grīztim izlaiž jau iz juo pretim viersum. Pi-siń stricziejti piejragu i pa griźtim iz-łajż jaŭ iz jô prietim wiersum. Przywiązuje na sznureczku kukiełkę i po stragarzach spuszcza ku niemu.
9 Jis paplēš acs, verās, ka peirāgs, – Jis paplesz aćś, wieras, ka piejrags, – Otwiera on oczy, widzi kukiełkę, –
10 nu, jis snazās, grib dasniegt, a Dīvs vyss palaiž i atraun, palaiž i atraun, – nu, jis snazas, grib da-śniagt, a Diŭs wyss pałajż i at-raŭn, pałajż i at-raŭn, – sięga, chcę dosięgnąć, a p. Bóg wciąż spuści i cofnie, spuści i cofnie, –
11 jis snazās, giusta, a navar sagiut! jis snazas, giŭsta, a nawar sa-giŭt’! on sięga, chwyta, a nie może uchwycić!
12 Jau Dīvs i dalaiž kluotu, a sagiusta, a sagiut navar! Jaŭ Diŭs i dałajż kłotu, a sa-giŭsta, a sa-giŭt’ nawar! Już p. Bóg blizko spuszcza, ale złapać nie można!
13 Ka jis jau pīkusa, tūlaik Dīvs dalaide jam, ka jis kimusu atkūde i tiuleņ atruove nu juo. Ka jis jaŭ pi-kusa, tułajk Diŭs da-łajdia jam, ka jis kimusu at-kudia i tiŭleń at-rowia nu jô. Skoro się zmęczył, wtedy p. Bóg pozwolił mu kąsek odgryźć, ale zaraz i cofnął kukiełkę.
14 Jis soka: „Ok Dīveņ, Dīveņ, īdūd tu maņ i vēļ atkūst!” Jis soka: „Ok Diwień, Diwień, i-dud’ tu mań i wial at-kuśt’!” On mówi: „och Boże, Boże, daj ty mi jeszcze ukąsić!”
15 Dīveņ par šaļtim, vēļ jam īdeve atkūst! Diwień par szaltim, wial jam i-diewia at-kuśt’! Bóg po chwili, jeszcze mu dał ukąsić!
16 Jis soka: „Ai kaids lobs beja! Jis soka: „Aj kajds łobs bieja! On mówi! „Ach, jakie to dobre było,
17 es i vysu apāstu!” eś i wysu ap-astu!” zjadłbym wszystko!” –
18 A Dīvs jam dalaiž i atraun, – A Diŭs jam dałajż i at-raŭn, – A p. Bóg spuszcza i cofa, –
19 nūzamūceja gluži, ka jam krāklys slapnys nūsveida nu svīdru. nuza-mucieja głużi, ka jam krakłys słapnys nu-świejda nu świdru. zmęczył się zupełnie, aż się zapocił i koszula była mokra od potu.
20 Nu, vot Dīvs dalaide jau jam, kab jis apāstu vysu, a jis soka tai: Nu, wot Diŭs da-łajdia jaŭ jam, kab jis ap-astu wysu, a jis soka taj: Wtedy p. Bóg spuścił kukiełkę i pozwolił zjeść wszystko, a on mówi tak:
21 „Ak, paļdis Dīvam, koč pīra i mugora slapne [slapni] nūsveiduse, vys aiziežu drusceņu!” „Ak, paldis Diwam, kocz pira i mugora słapnia nuświejdusia, wyss ajz-jeżu druścieniu!” „Ach, dzięki Bogu, choć łeb i grzbiet mokry, spociłem się, ale zjadłem troszeczkę!” –
22 A Dīvs atsoka tai iz jū: „Vot cylvāks, nagribādams maizis peļnēt [pelneit], tu acaguli [atzaguli] miert zemē! A Diŭs at-soka taj iz ju: „Wot cyłŭaks, na-gribadams majzis pielniet’, tu aca-guli miert’ ziamia! A p. Bóg odpowiada mu tak: „Ot, człowieku, nie chciałeś na chleb zarabiać i położyłeś się, żeby umrzeć!
23 A tu i nanūmyri i āst aizagribēji i cik tev mūku beja, cikom tu dabuoji ītuo peirāga! A tu i na-numyri i aśt’ ajza-gribieji i cik tieŭ muku bieja, cikom tu daboji ito piejraga! A tyś nie umarł i jeść ci się zachciało i musiałeś się namęczyć, aż dostałeś tą kukiełkę!
24 Pastruoduosi da svīdra, tai i paiessi da seitu i vasals byusi, a bez laika nanumiersi zemē! Pa-strodosi da świdra, taj i pa-jeśsi da siejtu i wasałs byŭsi, a biez łajka nanumiersi ziamia!” Pracuj do potu, to będziesz jeść do syta i zdrów będziesz, a bez czasu nie umrzesz!