Zaglis pī baznīckunga; Fraszki 15 (483 – 485)

Tekst źródłowy


Nazwa
Zaglis pī baznīckunga; Fraszki 15 (483 – 485)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja cylvāks, ni beja cīši lyls zaglis, ni nazaglis, – Bieja cyłŭaks, ni bieja ciszi łyłs zagliś, ni na zagliś, – Był człowiek; nie był on wielkim złodziejem, ani też nie złodziejem, There was a man who was neither a big thief nor a non-thief –
2 a vys gribēja pazagt. a wyss gribieja pa-zagt’. bo lubił ukraść. however, he always wanted to steal something.
3 Saguoja ļauds baznīcā iz miša, a jis pa tai šaļtei īguoja baznīckunga staņcejā. Sagoja laŭd’s baźnicâ iz misza, a jis pa taj szaltiaj i-goja bażnijckunga stańcieja. Zeszli się ludzie do kościoła na mszę, a on tymczasem poszedł na plebanię. Once, when everybody was gathered in the church for mass he entered the rectory.
4 Īguoja jis vydā, redz, ka īlā, iz sīnys karenej luoča kažuki, – I-goja jis wyda, riadź, ka iłâ, iz sinys karieniej łocza każuki, – Wszedł do środka, widzi, że w kurytarzu na ścianie wiszą futra niedźwiedzie, – Inside he saw coats of bearskin hanging on the wall in the corridor –
5 kai seņuok brauce jau kungi iz baznīcu i sakuora [sakuore] kažuks [kažukus] pi baznīckunga, – kaj sieniok braŭcia jaŭ kungi iz baźnijcu i sa-kora każuks pi bajźnijckunga, – jak dawniej jeździli panowie do kościoła, tak futra powieili u księdza, – earlier, when gentlemen went to church they would hang their fur coats at the priest’s place –
6 jis i nūzoga luoča kažuku, voi ta vīnu, voi dīvi, voi cik. – jis i nuzoga łocza każuku, woj ta winu, woj diwi, woj cik. – wziął futro niedźwiedzie, czy ta jedno, czy dwa, czy wiele. he stole some of the bearskins, one or two or some more.
7 Īīt baznīckunga ūtrā staņcejā, redz, ka capura [capure] karenej iz sīnys, – I-it baźnijckunga utra stańciejâ, riadź, ka capura karieniej iz sinys, – Wchodzi do drugiego pokoju księdza, widzi, ze czapka wisi na ścianie, He went to another room of the rectory and saw hats hanging at the wall –
8 jis i tū pajēme, nūzoga, – jis i tu pa-jemia, nu-zoga, – on i to wziął, ukradł, – he took them, stole them.
9 īzavēra [īzavēre], ka iz golda nauda stuov, jis tū pa pusei puordalēja, pusi pajēme, a pusi pamete. iza-wiera, ka iz gołda naŭda stow’, jis tu pa pusiaj por-daleja, pusi pa-jemia, a pusi pamiatia. zobaczył, że na stole pieniądze leżą, – na połowę je rozdzielił, połowę wziął, a połowę zostawił. He saw money lying on the table and divided it into two parts, took one half and left the other half.
10 Īguoja jis piečuok kuknē, verās, ka kotļā gurns galis cyukys vart [vard] zierņūs, – I-goja jis pieczok kukniâ, wieras, ka kotłâ gurns galis cyŭkys wart ziernius, – Wszedł potem do kuchni, widzi, że w kotle szynka się gotuje w grochu, – Then he entered the kitchen and saw a pork ham cooking in a pot with peas –
11 jis i tū dali [gali?] pajēme. jis i tu dali pa-jemia. on i to mięso zabrał. he took the ham.
12 Pīlasiejs vysu itū i saglobuoja, a pats nūīt iz spovedi iz baznīckungu, – Pi-łasiejs wysu itu i sa-głoboja, a pat’s nu-it iz spowiedi iz baźnijckungu, – Zabrawszy to wszystko, schował, a sam idzie do spowiedzi do księdza, – Having collected and hidden all these things he went to confession.
13 daguojis pi baznīckunga, suocs jau stuostēt grāks [grākus] i soka: dagojis pi baźnijckunga, sôćs jaŭ stośtiat graks i soka: przyszedł do księdza, zaczął opowiadać grzechy i mówi tak: He went to the priest and began to tell his sins, saying:
14 „Šys sazatics ar baznīckungu, nūjēms capuri pet [pret] baznīckungu,” – „Szys saza-tićs ar baźnijckungu, nu-jemś capuri piet’ baźnijckungu,” – „Że spotkał się z księdzem i zdjął czapkę,” – “I went to meet the priest and took off the hat,”
15 a baznīckungs atsoka: „A labi, muns bārns, tai i vajaga!...” – a baźnijckungs at-soka: „A łabi, muns barns, taj i wajaga!...” – a ksiądz powiada: „A dobrze, moje dziecko, tak i trzeba!”... – and the priest answered: “Well done, my child, that was the right thing to do!”
16 „Šys i luocs [luočus] atdziņs nu baznīcys..” „Szys i łoćś at-dzińs nu baźnijcys..” „Że niedźwiedzi odpędził od kościoła!” – “And I drove bears away from the church.”
17 „A, to i labi, muns bārns, tai i vajaga!” – „A, to i łabi, muns barns, taj i wajaga!” – „A, to dobrze, moje dziecko, tak i trzeba!” – “Well done, my child, that was the right thing to do!”
18 „Šys naudu atracs [atrads] i ar Baznīckungu padalejs pa pusei...” – „Szys naŭdu at-raćś i ar Baźnijckungu pa-dalejś pa pusiaj...” – „Że pieniądze znalazł i z księdzem podzielił po połowie!” – “I found money and shared it with the priest half-and-half.”
19 „A, to labi, muns bārns! „A, to łabi, muns barns! „A to dobrze, moje dziecko! “Well done, my child!
20 Ka tev Dīvs deve, to labi, ka i baznīckungam deve koč puseiti!” – Ka tieŭ Diŭs diewia, to łabi, ka i baźnijckungam diewia kocz pusiejti!” – Skoro tobie Bóg dał, to dobrze, żeś i księdzu dał choć połówkę!” – When God gave you something, it was right that you gave the priest if only half of it!”
21 „Šys i cyuku nu zierņu baznīckungu izdzeņc [izdzeņs].” „Szys i cyŭku nu zierniu baźnijckungu iz-dzieńć”. Że świnię wypędził z grochu księdza!” – “And I drove the pig away from the priest’s peas.”
22 „A labi, cīši labi! ka redz škodē [škodi], to vajaga izdzeit, a Dīvs tev grāku atlaiss!” – „A łabi, ciszi łabi! ka riedzi szkodiâ, to wajaga iź-dziejt, a Diŭs tieŭ graku at-łajśś!” – „A dobrze, bardzo dobrze! jak widzisz w szkodzie, to trzeba wypędzić, a Bóg tobie grzechy odpuści!” “Well done, very good! If you see damage you have to interfere, and God will absolve you from your sins!”
23 Baznīckungs izspovedēja jū, īdeve jam grāku atlaiššonu [atlaisšonu], – Baźnijckungs iz-spowiadieja ju, idiewia jam graku at-tajszszonu [!], – Ksiądz wyspowiadał go i dał mu rozgrzeszenie, – The priest gave him absolution, absolved him from his sins.
24 jis i nagaidēja kod beigs vysa jau baznīca, jis sagruobs vysu i aizšmauce pa prīšku iz sātu. jis i na-gajdieja kod biejgś wysa jaŭ baźnijcâ, jis sa-grobś wysu i ajz-szmaŭcia pa priszku iz satu. a on nie czekał na końca nabożeństwa w kościele, – zabrał wszystko i śmignął do domu. He didn’t wait for the end of the service, but grabbed all the things and edged away.
25 Nu, piec miša, īt kungi nu baznīcys piec kažuku i tukš! navā kažuku! Nu, piec misza [!], it kungi nu baźnijcys piec każuku i tuksz! nawa każuku! Po mszy, idą panowie z kościoła po futra i patrzą! niema futer! After mass the gentlemen went out of the church to get their fur coats and found – nothing! The furs were gone!
26 Īīt baznīckungs staņcejā sovā, verās, iz sīnys capuris navā juo babrovas, – I-it baźnijckungs stancieja soŭa, wieras, iz sinys capuris nawa jô babrowas, – Wchodzi ksiądz do pokoju swego, patrzy, na ścianie czapki niema jego bobrowej, – The priest entered the rectory and saw that his beaver cap was no longer at the wall –
27 izmat iz golda acs, i naudys navā pusis! izmat iz gołda aćś, i naŭdys nawa pusiś! a na stole nie ma połowy pieniędzy! he glanced at the table – half of the money was gone!
28 Klausās, ka atskrīņ saimīnīca, raudodama da juo: Kłaŭsas, ka at-skriń sajmijnica, raŭdodama da jô: Słyszy, że bieży gospodyni płacząc i mówi mu: He heard the housekeeper coming and crying:
29 „Ak, muoceituojs! izvylkts gurns galis nu zierņu!” – „Ak, mociejtojs! izwyłkts gurns galiś nu zierniu!” – „Ach, Ojcze, szynka z grochu zniknęła!” – “Oh, Father! The ham has been pulled off from the peas!”
30 Vot jis staiguoja, pa staņceju i sadūmuoja, ka jis pats zagli izspovedēja, vēļ i pazalīlēja i īdeve jam grāku atlaiššonu [atlaisšonu]! Wot jis stajgoja, stajgoja, pa stańcieju i sa-dumoja, ka jis pat’s zagli iz-spowiadieja, wial i paza-lileja i i-diewia jam graku atłajszszonu! Ot on chodził, chodził po pokoju i domyślił się, że sam złodzieja wyspowiadał, jeszcze i pochwalił i dał jemu rozgrzeszenie! Now he went about the rectory and realized that he himself had given the thief absolution, had even praised him and absolved him from all his sins!
31 I vyss propola! I wyss propoła! I wszystko przepadło! And all was gone!