Tuksneits; Fraszki 16 (485)

Tekst źródłowy


Nazwa
Tuksneits; Fraszki 16 (485)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja tuksneits, kur vys dzeivuoja pa mežu, – Bieja tukśniejts, kur wyss dziejwoja pa mieżu, – Był pustelik, który wciąż żył w lesie – There was a hermit who lived in the woods.
2 i guoja jis Dīva lyugtu, a nabeja vēļ redzējis baznīcys. i goja jis Diwa łyŭgtu, a na bieja wial riedziejis baźnijcys. i szedł on p. Bogu się modlić, a nie był jeszcze widział kościoła. Once he left to pray to God, but he had never seen a church before.
3 Izaguoja jam iz teiruma i redz, ka stuov patmalis iz upis molys – Iza goja jam iz tiejruma i riadź, ka stow’ patmaliś iz upiś mołys – Wyszedł na pole i widzi, że stoi młyn na brzegu rzeki, – He went out of the forest and saw a windmill at the side of a river –
4 jis dūmuoja, ka baznīca, – jis dumoja, ka baźnijca, – myślał, że to kościół, – he thought it was a church –
5 vot laidēs i nūīt da tūs patmaļu, – wot łajdiaś i nu-it da tus patmalu, – zabiera się i idzie do tego młyna, – so he made to go to the mill.
6 jis guoja pa jiudini, par upēm, i ni kuojis mierka jam, nikuo! jis goja pa jiŭdini, par upiam, i ni kojis mierka jam, nikô! szedł po wodzie przez rzekę i nóg nie zamoczył, He went over water, he crossed rivers and his feet didn’t get wet, nothing!
7 jis ni mierka, ni sleika. jis ni mierka, ni ślejka. ani nie utonął. He wasn’t drenched, he didn’t drown.
8 Daguoja da tūs patmaļu kluotu, acatupa [atzatupa] ceļūs i suoka puotors [puotorus] skaitēt. Da-goja da tus patmalu kłotu, aca-tupa cielus i sôka potors skajtiat’. Przyszedł do młyna, ulęknął i zaczął mówić pacierze. He went to the mill, knelt down and began to say his prayers.
9 A puiškini pamyna jū nu aukstinis patmaļu i suok jū svaidēt ar akminim, ar pagalem. A pujszkini pa-myna ju nu aukstinis patmalu i sôk ju swajdiet’ ar akminim, ar pagalam. A chłopaki spostrzegli go z góry, z młyna i zaczęli w niego ciskać kamieniami, i pałkami. Some boys saw him from above and began to throw sticks and stones at him.
10 Jis nūskais teis [nūskaitejs?] puotoru, cik jau tī zynoa, īt paceļu i sazateik ar cylvāku. Jis nu-skajś tiejś potoru, cik jaŭ ti zynoa, it pacielu i saza-tiejk ar cyłŭaku. On odmówił pacierze, wiele tam umiał idzie z powrotem i spotyka się z człowiekiem. When he had said all the prayers he knew he went away and met a man.
11 Tys cylvāks vaicoj: „A kur tu beji?” Tys cyłŭaks wajcoj: „A kur tu bieji?” Ten człowiek pyta: „Gdzie byłeś?” The man asked him: “Where have you been?”
12 Jis jam stuostēt, ka vot bejis baznīcā šys i ka jēms Dīvs riukt hu!... Jis jam stośtiat’, ka wot biejis baźnicâ szys i ka jemś Diŭs riŭkt’ hu!... On zaczyna opowiadać, że ot był w kościele i jak zaczął p. Bóg huczeć hu!... He began to tell him: “I was at church and God was roaring: hoo!
13 a Jumprova Marja kai jēmuse latatuot: la-ta-ta! la-ta-ta! a Jumprowa Marja kaj jemusia łatatot’: ła-ta-ta! ła-ta-ta! a panna Marya jak zaczęła trajkotać: ła-ta-ta! a-ta-ta! And the Virgin Mary was chattering: la-ta-ta! la-ta-ta!
14 a tī mozi Dīvāni, kai suokuši šū sist, svaidēt, špuluot ar akminim, ar pagalem, gribēja šū nūsist! a ti mozi Diwani, kaj sôkuszi szu siśt’, swajdiet’, szpulot’ ar akminim, ar pagalam, gribieia szu nu-siśt! a te małe bożyczki jak zaczęły go bić, rzucać kamieniami, pałkami, chciały go zabić! And the little godlings were beating me, throwing sticks and stones, they wanted to kill me!
15 Naguojis nikod iz baznīcu i naīškys vairuok! Nagojis nikod iz baźnijcu i naiszkys wajrok!... Nie chodził nigdy do kościoła i nie pójdzie już więcej!... I never went to church and I will go no more!”
16 Īt jis atpakaļ par upēm i jau kuojis mierkst jam leidz povuoršku vītom, ka jis sagrākuoja! It jis atpakal par upiam i jaŭ kojis mierkst jam lejdz poworszku witom, ka jis sa-grakoja! Idzie on nazad przez rzekę, a nogi mokną mu już do kostek, dlatego, że on zgrzeszył! He went back across the rivers and now his legs were soaked because he had sinned!