Fraszki 17 485 – 486 (Ap divi italiś).

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 17 485 – 486 (Ap divi italiś).
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja divi ītalis i tai vīnai cīši beja griuts dzeivuot, ka beja moza saime, nabeja kam struoduot. Bieja diwi italis i taj winaj ciszi bieja griŭts dziejwot’, ka bieja moza sajmia, na bieja kam strodot’. Były dwie bratowe i jedna z nich miała ciężkie życie, gdyż w chacie rodzina była nieliczna i nie było komu pracować.
2 Jei atskrīņ [atskrīn] iz sātu, pastruodoj dorbu, nu sātys skrīņ [skrīn] iz teirumu pļaut i otkon nu teirumu skrīņ iz sātu. Jej at-skriń iz satu, pa-strodoj dorbu, nu satys skriń iz tiejrumu plaŭt’ i otkon nu tiejrumu skriń iz satu. Ona przyleci do chaty, porobi robotę, z cbehaty leci na pole żąć i znowu z pola leci do chaty...
3 Aizīt jei [jai] tymss i palīc [palīcs] jei [jai] bierneņč [bierneņš] teirumā! Ajz-it jej tymss i pa-lić jej biernieńcz tiejrumâ! Sciemniło się i zostało jej dzieciątko w polu!
4 Īguodoj jei, ka navā bārna sātā, nūtak jei atpakaļ iz teiruma i atrun sovu bierniņu, ka engelīši leigoj jū zalta šyupeleitī, ar zalta obeileiti karinoj i dzīd leiguodami: I-godoj jej, ka nawa barna satâ, nu-tak jej atpakal iz tiejruma i at-run soŭu bierniniu, ka engieliszi lejgoj ju załtâ szyŭpielejtȋ, ar załta obielejti kajrinoj i dzid lejgodami: Przypomniała sobie, że niema dziecka w domu, bieży na pole i znajduje, że dzieciątko jej aniołkowie huśtają w złotej kołysce, złotem jabłuszkiem bawią i śpiewają huśtając:
5 „Ucej, lulej, aizmierstys bierneņč [bierneņš] muotei!” – „Uciej, lulej, ajzmierstys biernieńcz motaj!” – Husiu, lulu, zapomniane przez matkę dzieciątko!” –
6 Ka datecēja muote, to atdeve jej [jai] tū bierniņu ar vysu šyupeleiti i ar obeleiti. Ka da-tiecieja motia, to atdiewia jej tu bierniniu ar wysu szyŭpielejti i ar obielejti. Skoro matka przybiegła, to oddali jej to dziecko z kołyską i z jabłuszkiem.
7 Vot tai ūtrai ītaļai treik žāl, – Wot taj utraj italaj trejk żał, – A tej drugiej bratowej zazdrość, –
8 pajem jei sovu bārnu, nūnas iz teirumu i pamat tī, atskrīņ [atskrīn] iz sātu, struodoj dorbu, struodoj i soka jei tai: pa-jem jej soŭu barnu, nu-nas iz tiejrumu i pa-mat ti, at-skriń iz satu, strodoj dorbu, strodoj i soka jej taj: bierze ona swoje dziecko, niesie w pole i zostawia tam, – przybiega do domu, robo robotę i mówi tak:
9 „Ok, kai maņ dorba daudz! i bierneņč [bierneņš] muns palyka, neikod [nikod] skrīt pakaļa!” „Ok, kaj mań dorba daŭdź! i biernieńcz muns pałyka, niejkod skrit’ pakala!” „Och, jak u mnie dużo roboty! i dzieciątko moje zostało, niema czasu lecieć po nie!”
10 Nūskrīņ [nūskrīn] jei zam vokora pakaļ i atrun ka bārnu leigoj valni i klīdz leiguodami: Nu-skriń jej zam wokora pakal i atrun ka barnu lejgoj wałni i klidz lejgodami: Bieży ku wieczorowi i znajduje, że dziecko huśtają dyabli i wrzeszczą huśtając:
11 „U-u, mozīs bārns, teišam pamastys!” – „U-u-, mozis barns, tiejszam pamastys!” – „U-u, małe dziecię, zostawione umyślnie!”
12 Jei cik atjēme nu tuos leiguošonas nu inaidnīku, poša nūzabeida i bārnu nūmūceja i obi nūmyra. Jej cik at-jemia nu tos lejgoszonas nu inajdniku, posza nuza-biejda i barnu nu-mucieja i obi nu-myra. Z trudem je odebrała od nieprzyjaciół, sama się wystraszyła i dziecko się namęczyło i obydwoje z tego umarli.