Fraszki 18 486 – 487 (Ap divi bruolim).

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 18 486 – 487 (Ap divi bruolim).
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Saimijnīks [saiminīks] nūguoja uz mežu kūku laseitu deļ steipu, kur trauks steipoj. Sajmijniks nu-goja uz mieżu kuku łasiejtu diel stiejpu, kur traŭks stiejpoj. Gospodarz poszedł do lasu po drzewo na obręcze, któremi się naczynia obija.
2 Staiguoja jis, staiguoja, cikom pīlosa tuos kūku, – Stajgoja jis, stajgoja, cikom pi-łosa tos kuku, – Chodził on, chodził, nim nabrał tego drzewa,
3 aizīt jam tyms [tymss], navar iz ceļa iztikt, – ajz-it jam tyms, nawar iz ciela iz-tikt, – zrobiło się ciemno, nie mógł trafić na drogę, –
4 kū ta jam darēt [dareit]? ku ta jam dariet’? co miał robić?
5 Sakur jis guņteņč [guņtenis ?] i sēd sildēdams i peipadams, – Sa-kur jis guńtieńcz i siad’ sildiedams i piejpadams, – Rozniecił ogień i siadł grzejąc się i kurząc fajeczkę, –
6 verās, atīt cylvāks iz jū i soka: wieras, at-it cyłŭaks iz ju i soka: patrzy, przychodzi ku niemu człowiek i mówi:
7 „Vasals bruoleit!” „Wasałs brolejt”! – „Czyś zdrów, bracie!” –
8 „Vasals!” – „Wasałs!” – „Zdrów!” –
9 „Voi pījemsi tu mani pi guņtenis?” – „Woj pi-jemsi tu mani pi guńtieniś?” – „Czy przyjmiesz mnie do ognia?” –
10 „Deļ kam! Sildētīs!” – „Diel kam! Sildietiś!” – „Czemu nie? Grzej się!” –
11 „Tu mane nazabeist”, soka tys cylvāks, „es asmu tev bruoļs!” – „Tu mania naza-biejst”, soka tyś cyłŭaks, ”eś asmu tieŭ brols!” – „Ty mnie się nie bój”, mówi ten człowiek, „ja jestem twój brat!” –
12 „Kaiže tu maņ bruoļs esi, ka es pi muotis vīns dāls?” waicoj tys saimijnīks [saiminīks]. „Kaj-że tu mań brols esi, ka eś pi motis wins dałs?” wajcoj tys sajmijniks. „Jakże możesz być moim bratem, skoro ja jestem jeden u matki?” – pyta gospodarz.
13 Vot jis jem stuostēt tys cylvāks, ka jūs muote, vēļ jei nabeja guojuse pi veira, jauna vēļ meita, – Wot jis jem stośtiet’ tys cyłŭaks, ka jus motia, wial jej nabieja gojusia pi wiejra, jaŭna wial mejta, – Wtedy zaczyna opowiadać ten człowiek, że ich matka będąc jeszcze młodą dziewczyną,
14 jei dadzeivuojuse i jei nūgubēja jū, – jej dadziejwojusia i jej nu-gubieja ju, – niezamężną, urodziła go
15 ar jūsteņu nūžņauguse i mežā zam sīkstys pabuozuse, – ar juśtieniu nużniaŭgusia i mieżâ zam sikstys pa-bozusia, – i paskiem udusiła i w lesie pod korzenie zakopała,
16 a jam tagad vajag eļnē cīst pokotu par muotis grākim, lylys mūkys juocīš!... a jam tagad wajag elniâ cȋjśt’ pokotu par motis grakim, łyłys mukys jôcisz!... a on teraz musi w piekle cierpieć pokutę, za grzechy matki, i cierpi wielkie męki!...
17 I prosa jis tai: Ka nūīškys iz sātu, lai itū jūsteņu muotei atdūd, voi jei pīzazeis pi juos! I prosa jis taj: Ka nu-iszkys iz satu, łaj itu juśtieniu motiaj at-dud’, woj jej piza-ziejś pi jôs! I prosi go, że jak on pójdzie do domu, żeby ten pasek matce oddał, czy też ona się przyzna do niego?
18 Vaicoj saimijnīks [saiminīks]: „Ak, bruoleit, voi ta tu mudri sprugškys [sprukšyks] nu mūku?” – Wajcoj sajmijniks: „Ak, brolejt, woj ta tu mudri sprugszkys nu-muku?” – Pyta gospodarz: „Braciszku, a czy się ty prędko uwolnisz z mąk?”
19 A jis atsoka: „Ka nūmierss muote, tūlaik jei nūīs iz munu vītu, a es tikšu dabasūs!” A jis at-soka: „Ka nu-mierśś motia, tułajk jej nu-iś iz munu witu, a eś tikszu dabasus!” – A on odpowiada: „Jak matka umrze, wtedy ona pójdzie na moje miejsce, a ja się dostanę do nieba!” –
20 Nūīt saimijnīks [saiminīks] iz sātu, stuosta, ka jis aizamaļdējs i mežā guļjējs [gulējs], nu i padūd tū jūsteņu muotei: Nu-it sajmijniks iz satu, stosta, ka jis ajzamaldiejś i mieża guljejś, nu i pa-dud’ tu juśtieniu motiaj: Wraca gospodarz do domu i opowiada, że zabłądził i w lesie spał i podaje ten pasek matce:
21 „Ša tev, mām, gastiņči nu dāla!” – „Sza tieŭ, mam, gaśtińczi nu dała!” – „Masz, mamo, gościńca od syna!” –
22 Jei nu reizi napīzazeist, ka jei tai padareja, bet piečuok pīzazynās. – Jej nu riejzi napiza-ziejst, ka jej taj pa-darieja, bet pieczok piza-zynas. – Ona zrazu się nie przyznała, że tak zrobiła, ale potem przyznała się.
23 Kai jei pīzazyna, tai jei i nūmyra i nūguoja iz juo vītu, iz dālu, a jis otkon nūguoja iz dabasim! Ka jej piza-zyna, taj jej i numyra i nu-goja iz jô witu, iz dału, a jis otkon nu-goja iz dabasim! Skoro się przyznała, tak umarła i poszła na miejsce syna, a on znów poszedł do nieba.