Mužiceņš i starostys; Fraszki 20 (489)

Tekst źródłowy


Nazwa
Mužiceņš i starostys; Fraszki 20 (489)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Beja kungs i beja kungam pīci storostys, a vīns mužiceņč [mužiceņš] struodnīks. Bieja kungs i bieja kungam pici storostys, a wins mużicieńcz strodniks. Był pan i miał pięciu karbowych, a jednego chłopa robotnika. There was a gentleman who had five foremen and one farmhand, the only worker.
2 Jis kur īt, kur naīt, vyss [vysi] pīci pakaļ piec juo, koč jis meiztu īt, a tī pakaļ, – Jis kur it, kur na it, wyss pici pakal piec jô, kocz jis miejztu it, a ti pakal, – Gdzie tylko ten chłop idzie, tam wszyscy karbowi z tyłu za nim, choćby s... szedł, to ci z tyłu, – Wherever he went the five foremen followed him, even when he went to pee they went after him!
3 i kungs syrdās, ka jis mozs [moz] dorba padora. i kungs syrdas, ka jis mozs dorba pa-dora. i pan gniewa się, że on mało roboty robi. And the master was angry that he did little work.
4 Nu, tai jis soka iz kungu: „Prošu kuņdzeņ nazasirdēt, kū šys kungam pascieškys [pasacieškys]! Nu, taj jis soka iz kungu: „Proszu kuńdzień naza-sirdiat, ku szys kungam paścieszkys! Tak on mówi panu tak: „Proszę panoczka, nie gniewać się o to co powiem, Well, he said to the master: “Dear master, please don’t get angry about what I say!
5 Jius kungs paklausēsit šuo, kū šys sacieškys!” Jiŭs kungs pa-kłaŭsiesit szô, ku szys sa-cieszkys!” – tylko mię wysłuchać proszę!” – Listen to me, master, what I have to say!”
6 Kungs soka, paklausieškys! Kungs soka, pa-kłaŭsieszkys! – Pan mówi, że wysłucha! – The master said he would listen.
7 Jis soka tai: „Ka tu kungs, likškys tūs pīci storostys pi dorba, a mani vīnu pastuotēškys par starostu iz jūs, to kungam nu desmit rūku vairuok byuškys dorba, na kai nu munu diveju!” – Jis soka taj: „Ka tu kungs, likszkys tus pici storostys pi dorba, a mani winu pa-stotieszkys par starostu iz jus, to kungam nu dieśmit ruku wajrok byŭszkys dorba, na kaj nu munu diwieju!” – On mówi tak: „Jeżeli ty, panie, postawisz tych pięciu karbowych do roboty, a mnie jednego postawisz za karbowego do nich, to z dziesięciu rąk więcej będziesz miał roboty, niźli z moich dwu!” He said thus: “Master, if you put these five foremen to work but make me their foreman you will have more work done by ten hands than from my two hands!”
8 Kungs paklausēja, tūs pīci lyka pi dorba, a jū vīnu par storostu, – Kungs pa-kłaŭsieja, tus pici łyka pi dorba, a ju winu par storostu, – Pan posłuchał, tych pięciu postawił do roboty, a jego jednego dał za karbowego, – The master listened and put the five to work and made him the only foreman –
9 tūlaik kungs gola tyka i par kungu palyka! tułajk kungs goła tyka i par kungu pa-łyka! dopiero wtedy końca doszedł i panem został! that way he got on with the work and stayed the master!