Fraszki 21 (490)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 21 (490)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Guoja skraucs [!] iz sātu nu dorba, – Goja skraŭćś iz satu nu dorba, – Szedł krawiec do domu z roboty,
2 guoja pa ceļu, jam aršins dzelža rūkā, jis īt acaspīzdams [atzaspīzdams] kai ar viezeņu i verās, ka atīt vylks jam pretim. goja pa cielu, jam arszins dzielża rukâ, jis it aca-śpizdams kaj ar wiezieniu i wieras, ka at-it wyłks jam prietim. szedł drogą, miał arszyn żelazny w ręku, szedł opierając się jak na lasce i widzi, że idzie wilk naprzeciw.
3 Jam navā kur izbēgt i vylks nabāg nu juo, saguoja vīnu vītu i stuov vīns pet [pret] vīnu pretim i vylks nagrīž ceļa. Jam nawa kur iz-biagt’ i wyłks nabag nu jô, sa-goja winu witu i stow’ wins piet’ winu prietim i wyłks nagriż ciela. Ani on niema gdzie uciec, ani wilk nie ucieka od niego, zeszli się w jedno miejsce i stoją jeden przed drugim i wilk nie usuwa się z drogi.
4 Soka tys skraucs iz vylku: „A kū? Soka tys skraŭćś iz wyłku: „A ku? Mówi ten krawiec wilkowi: „A co?
5 tu ar šū veiktīs gribi, ka tu ceļa nagrīz? ... tu ar szu wiejktiś gribi, ka tu ciela nagriź?... ty chcesz się boruchać, skoro się z drogi nie usuwasz?
6 Nu, paga cikom tev syltu kažuceņu sašyuskys, nūjimškys māru cik vajaga gara, cik plota!” – Nu, paga cikom tieŭ syłtu każucieniu sa-szyŭszkys, nu-jimszkys maru cik wajaga gara, cik płota!” – Dobrze, zaczekaj, aż ci kożuszek ciepły uszyję i miarę wezmę, wiele trzeba długości, wiele szerekości!” –
7 Aizguoja nu pakalis, miereškys jau kažuceņu tagad! Ajz-goja nu pakaliś, miereszkys jaŭ każucieniu tagad! Zaszedł z tyłu, miarę brać na kożuszek,
8 Jis tī, miereidams, i aptyna asti stipri ap rūku, – Jis ti, mieriejdams, i ap-tyna aśti stipri ap ruku, – mierząc, obwinął ogon mocno koło ręki, –
9 a jis beja pastipris cylvāks, – a jis bieja pastipris cyłŭaks, – a był to silny człowiek, –
10 i suoka ar tū aršinu sist jam par golvu. i sôka ar tu arszinu siśt’ jam par gołwu. i zaczął tym aryszem buć go po głowie.
11 Ka tys vylks grib giut aiz rūkys, kūst, to jis ar aršinu par golvu; Ka tys wyłks grib giŭt’ ajz rukys, kuśt’, to jis ar arszinu par gołwu; Skoro wilk chce go chwycić za rękę, to on go arszynem po głowie,
12 syta, syta, cikom jau smadzeni izleida jam uora, jis suoka ar asni pliutēt i skraučam acs aizpliutēja, a skraucs vēļ stypruok syta jū par tū. syta, syta, cikom jaŭ smadzieni iz-lejda jam ora, jis sôka ar aśni pliŭtiet’ i skraŭczam aćś ajz-pliŭtieja, a skraŭćś wial styprok syta ju par tu. bił, bił, aż mózgi mu wylazły, dopiero zaczął krwią drz... i krawcowi oczy zadrz..., a krawiec jeszcze mocniej bije go za to.
13 Vylks kai sazastīpe kai bēgt paceļu, tai aste palyka ap rūku apteita i atryuka ar vysu pirškauli, a jis i nūskrēja voi tuoli, voi tivi, tys vylks jau, i soka tai skrīdams: Wyłks kaj saza-śtipia kaj biagt’ pacielu, taj aśtia pa-łyka ap ruku ap-tiejta i at-tryŭka ar wysu pirszkaŭli, a jis i nu-skriaja woj toli, woj tiwi, tys wyłks jaŭ, i soka taj skridams: Wilk wyciągnął się jak długi uciekać, tylko ogon został koło ręki obwinięty i oderwał się z całym kuprem, a wilk pobiegł i mówi tak biegnąc:
14 „Vot, kaids sylts skrauča kažuceņč [kažuceņš]! „Wot, kajds syłts skraŭcza każucieńcz! „Ot, jaki ciepły kożuszek krawca!
15 Naīškys jau nikod veiktīs ar skrauci! Naiszkys jaŭ nikod wiejktis ar skraŭci! Nie pójdę już nigdy z nim się mocować!
16 I bārnu bārnim pascieškys [pasacieškys], kab naiztikt skrauča, ka sateikškūšš! I barnu barnim pa-ścieszkys, kab naiz-tikt’ skraŭcza, ka sa-tiejkszkuszsz! I wnukom powiem, żeby krawca nie ruszyli jak go spotkają!”