Popa kolps; Fraszki 22 (490 – 492)

Tekst źródłowy


Nazwa
Popa kolps; Fraszki 22 (490 – 492)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dzeivuoja pops, a pi popa beja kolps, jis dzeivuoja pi juo i jam paslikti beja, – Dziejwoja pops, a pi popa bieja kôłps, jis dziejwoja pi jô i jam paślikti bieja, – Był pop, a u popa był parobek, któremu źle się działo, Once there was pope [= orthodox priest]. He had a servant who lived with him and had a hard life –
2 dorba gona, a āst pomozs [pomoz], paslikti. dorba gona, a aśt’ pomozs, paślikti. roboty było dużo, a jeść było mało i źle. much work and little food, and rather bad [food].
3 Jis kur atrosdams [atorozdams] pi popa sīvys voi tī svīksta, voi krējuma, voi galis, pa kimusam atgrīž i aizkūž, i krējumu izdzer, Jis kur at-rosdams pi popa siwys woj ti świksta, woj kreijuma, woj galiś, pa kimusam at-griż i ajz-kuż, i kriejumu iz-dzier, Więc skoro tylko znalazł gdzie u żony popa, czy masła, czy śmietany, czy mięsa, tak zaraz śmietanę wypił, mięsa ukroił kawał i masło zjadł, – Therefore he took a bit of everything he found at the pope’s wife [= in the kitchen?] – a bit of butter, or cream, or meat – and ate or drank it.
4 i vys jau tei popa sīvai nūjāds [nūjādz,] ka ir aiztykts. i wyss jaŭ tiej popa siwaj nu-jads, ka ir ajz-tykts. i wciąż ta żona popa uważa, że jej to tego, to owego brakuje, The pope’s wife noticed that always something was missing.
5 Jei popam pasoka, ka aiztykts, a kolpam nasoka nikuo, ka vēļ nabeja juo dajāguse. Jej popam pa-soka, ka ajz-tykts, a kołpam nasoka niko, ka wial nabieja jô da-ja-gusia. i mówi o tem mężowi, a parobkowi nie mówi nic, dla tego, że go jeszcze nie była złapała. She told the pope, but she didn’t speak to the servant for she hadn’t caught him yet.
6 A tys kolps sadūmoj, ka byus slikti, ka jei jau merkavoi pilnavuot kas tū dora, – A tys kôłps sa-dumoj, ka byŭś ślikti, ka jej jaŭ mierkawoj pilnawot’ kas tu dora, – A parobek domyśla się, ze będzie źle, że ona chce dopilnować tego, kto to robi, – The servant felt that it would turn bad for him, that she was already watching who did that.
7 vot jis nūīt iz baznīcu, pajem, vysim svātejim izjiš [īzīž ?] mutis i buordys, kuram ar krējumu, kuram ar svīkstu, a kuram galis gobulu īsprīž zūbūs. wot jis nu-it iz baźnijcu, pa-jem, wysim swatiejim iz-jisz mutis i bordys, kuram ar kriejumu, kuram ar świkstu, a kuram galiś gobułu i-spriż zubus. idzie on do cerkwi, wszystkim świętym smaruje gęby i brody, temu śmietaną, temu masłem, a tamtemi mięsa kawałek wtyka w zęby. He went to the church and daubed the mouths and beards of all the [statues of the] saints – smeared them with cream or butter, or stuck a piece of meat between their teeth.
8 Atīt jau tys pops iz baznīcu reitā, verās, ka svāti vysi apzatapušīs, āzdami jau, – At-it jaŭ tys pops iz baźnijcu rejta, wieras, ka swati wysi apzatapuszis, azdami jaŭ, – Przychodzi pop do cerkwi rano, widzi, że święci wszyscy wysmarowani jedzeniem, – In the morning the pope entered the church and saw that all the saints had food on them.
9 nu i pasauc jis sīvys, ka šy [šī] dūmojuši, ka kolps, a tī svāti šym tū doruši! nu i pa-saŭć jis sȋwys, ka szy dumojuszi, ka kôłps, a ti swati szym tu doruszi! woła żonę i mówi, że oni myśleli na parobka, a tymczasem to święci im tak robią! He called his wife and said: “We thought it was the servant, but it was the saints who did it to us!”
10 Kai jēme peicku pops, aizasirdēja stipri iz jūs, ka šam cik reizi vyss [vys/vysu] izāduši, – Kaj jemia piejcku pops, ajza-sirdiaja stipri iz jus, ka szam cik riejzi wyss iz-aduszi, – Zgniewał się mocno na nich, że mu tyle wciąż zjadali, wziął bat, – The pope took a whip, he was very angry with them, that they had taken all his food –
11 kai suoka pērt – pēre, pēre cik vīn sirds nese, izpēre jau jūs cik gribēja! kaj sôka piart’ – piara, piara cik win sȋrds niasia, iz-paria jaŭ jus cik gribieja! jak zaczął bić, – bił, bił, wiele tylko serce chciało, wybił ich wiele mógł! – he whipped and beat them to his heart’s content!
12 A beja popam duorzs kanepu apsāts, lyls, – A bieja popam dorzs kaniepu ap-sats, łyłs, – A był u popa ogród konopi wielki, – The pope had a large garden where hemp was growing.
13 jis naimovāt struodnīku nagrib, kolpam juoplēš vīnam patem, – jis najmowat’ strodniku na grib, kołpam jô-plesz winam patiam, – robotników najmować niechciał i kazał parobkowi wyrwać te konopie. He didn’t want to hire workers, the servant alone had to cut [all the hemp].
14 vot jis pajem i sanas tūs svātus kanepēs, tys kolps jau. wot jis pa-jem i sa-nas tus swatus kaniepiaś, tys kôłps jaŭ. Parobek wziął i zaniósł tych świętych do konopi! The servant went and carried the saints into the hemp.
15 Īt otkon reita pops baznīcā, verās, ka nivīna svātoa [svātuo] navā, – It otkon rejta pops baźnijca, wieras, ka ni wina swatoa nawa, – Idzie pop znów do cerkwi, widzi, ze ani jednego świętego niema, – In the morning the pope entered the church and saw that all the saints had gone –
16 vaicoj iz kolpu: „Može tu redzieji, kur jī nūguoja svāti tī?” – wajcoj iz kołpu: „Może tu riedzieji, kur ji nu-goja swati ti?” – pyta się parobka: „Może widziałeś, gdzie oni poszli ci święci?” – he asked the servant: “Did you see where they went, these saints?”
17 Kolps soka: „A vot šys jiudini ness, dzierdēja ka kanepēs murš niskas!” Kołps soka: „A wot szys jiŭdini nieśś, dzierdieja ka kaniepiaś mursz niskaś!” Parobek mówi: „że jak wodę niósł, tak słyszał, że w konopiach ktoś mruczy. The servant said: “When I was fetching water I heard a murmur in the hemp garden!”
18 Nūīt pops jau vārtūs i atrun jūs tī, – Nu-it pops jaŭ wartus i at-run jus ti, – Idzie pop zobaczyć i znajduje ich tam, – The pope went to have a look and found them –
19 jis prosa, prosa jūs, lyudzās, lai īt iz baznīcu, atīs svādene, saīss ļauds, a nivīna svatoa [svātuo] baznīcā! jis prosa, prosa jus, łyŭdzas, łaj it iz baźnijcu, at-iś swadienia, sa-iśś laŭd’ś, a ni wina swatoa baźnijcâ! prosi ich, błaga, żeby szli do cerkwi, że przyjdzie niedziela, zejdą się ludzie i ani jednego świętego w cerkwi niema! he asked and begged them to go back to the church, soon it would be Sunday, people would come and there would be no saint in the church!
20 Jī naklausa popa, naīt iz baznīcu! Ji nakłaŭsa popa, nait iz baźnijcu! Oni nie słuchają popa, nie idą! They didn’t listen to the pope, they didn’t go back to the church!
21 Vot jis prosa kolpa, lai īt jūs puorprasēt, ka juo naklausa! Wot jis prosa kôłpa, łaj it jus por-prasiet, ka jô na-kłaŭsa! Dopiero prosi parobka, żeby ich szedł namawiać, bo popa nie słuchają! Now he asked the servant to beg them as they didn’t listen to him.
22 A kolps atsoka: šys dzierdējis, ka cīši aizasirdēja iz juo, kam jūs pēre, ka jī tai runuojuši: A kôłps at-soka: szys dzierdiejis, ka ciszi ajza-sirdiaja iz-jo, kam jus piara, ka ji taj runojuszi: A parobek powiada: że słyszał, że bardzo się zgniewali na niego o to, że ich bił i że tak umówili, But the servant said: “I heard that they were very angry with you because you beat them, they said thus:
23 šū jau pasēdēškūšš par dīnu kanepēs, a par nakti šmaukškūšš gobulā!” szu jaŭ pa-siedieszkuszsz par dȋnu kaniepiaś, a par nakti szmaŭkszkuszsz gobuła!” że posiedzą jeszcze przez dzień w konopiach a w nocy umkną daleko! We will sit in the hemp garden during the day and run away at night!”
24 Pops nūzabeida, suok lyugt kolpa, šys tev symtu rubļu moksuoškys, tik saved jūs baznīcā! – Pops nuza-biejda, sôk łyŭgt’ kołpa, szys tieŭ symtu rublu moksoszkysz, tik sa-wiad’ jus baźnijca! – Pop się wystraszył, zaczyna błagać parobka, że mu 100 rubli zapłaci, tylko żeby ich sprowadził do cerkwi! – The pope got scared and begged the servant: “I will pay you a hundred roubles, please get them all into the church!”
25 Nu, tys kolps, cikom par nakt, sanese, jūs baznīcā, a kanepis vyss [vysys] izlauzēja, ni vīnys napamete, ka jau tī svāti tai padarēja nu siržu. Nu, tys kołps, cikom par nakt’, sa-niasia, jus baźnijca, a kaniepis wyss iz-łaŭzieja, ni winys napa-miatia, ka jaŭ ti swati taj pa-darieja nu sirżu. Parobek w nocy zniósł ich do cerkwi, a konopie wszystkie połamał, ani jednej nie zostawił, że niby ci święci zrobili to ze złości. Well, in the night the servant carried the saint back into the church, and he crashed all the hemp, he didn’t leave one plant, pretending the saints did it in their fury.
26 Piec tuo, symtu rubļu dabuoja nu popa, a popu i bez kanepu i bez naudys pamete. Piec tô, symtu rublu daboja nu popa, a popu i biez kaniepu i biez naŭdys pa-miatia. Potem jak 100 rubli dostał od popa, tak odszedł popa i bez konopi i bez pieniędzy zostawił. Then he got the hundred roubles from the pope and left him – without hemp, without money.