Kdz. 1. (107)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 1. (107)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Iz buolinim gostūs guoju, Iz bōlinim gōstus gōju, Do braciszków w gościnę szłam,
2 Ceļa labi nazynuoju, Ciēla łābi nā-zynoju, Drogi dobrze nie wiedziałam,
3 Zeile maņ celi [ceļu] ruoda, Ziējla māń ciēli roda, Sikorka mi drogę pokazała,
4 Laksteigola rosu trauce. Łākstiejgōla rōsu trāucia. Słowik rosę zbijał.
5 Datecēju zīd upeite, Dā-tiecieju zīd’ ūpiejtia, Przybiegłam do kwiecistej rzeczki,
6 Puori tikt navarēju, Pōri tīkt nā-wareju, Przez nią dostać się nie mogłam,
7 Es pajēmu zīdu sauvi, Eś pā-jemu zīdu sāuwi, Ja wzięłam kwiatów garść,
8 To es puori puorleiguoju. To eś pōri pōr-lejgoju. Tak ja przez nią przekołysałam się.
9 Datecēju zalt upeite, Dā- tiecieju zāłt ūpiejtia, Przybiegłam do złotej rzeczki,
10 Puori tikt navarēju, Pōri tīkt nā-wareju, Przez nią dostać się nie mogłam,
11 Es pajēmu zalta sauvi, Eś pā-jemu załta sāuwi, Ja wzięłam złota garść,
12 To es puori puorleiguoju. To eś pōri por-lejgoju. Tak ja przez nią przekołysałam się.
13 Datecēju saules upe, Da-tiecieju sāulas ūpia, Przybiegłam do słonecznej rzeki,
14 Puori tikt navarēju, Pori tikt na-wareju, Przez nią dostać się nie mogłam,
15 Es pajēmu saules meitu, Eś pā-jemu sāulas miējtu, Ja wzięłam słońca córkę,
16 To es puori puorleiguoju. To eś pōri pōr-lejgoju. Tak ja przez nią przekołysałam się.
17 Vacuokam buoleņam Wācokam bōleniam Starszemu braciszkowi
18 Zīdu sauvi paškiņkuoju, Zidu sāuwi pā-szkińkoju, Kwiatów garść podarowałam,
19 Vidiškam buoleņam, Wīdiszkam bōleniam, Średniemu braciszkowi
20 Zalta sauvi paškiņkuoju, Zāłta sāuwi pā-szkińkoju, Złota garść podarowałam,
21 Mozuokam buoleņam Mōzokam bōleniam Mniejszemu braciszkowi
22 Saules meitu paškiņkuoju, Sāula’s miējtu pā-szkińkoju, Słońca córkę podarowałam,
23 Cymdu, zeču adītuoja, Cȳmdu, ziēczu ādijtoja, Rękawiczki, pończochy robiącą,
24 Meikstas vītas taisītuoja. Miējkstas wītas tājsitoja. Miękkie łóżko ścielącą.