Kdz. 2. (107-108)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 2. (107-108)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur tu īsi buoleleņ, Kur tu īsi bōleleń, Gdzie ty pójdziesz, braciszku,
2 Boltys kuojas audamīs? Bōłtys kōjas āudamiś? Białe nogi obuwszy?
3 Īšu muosys apraudzeitu, Īszu mōsys āp-raudziejtu, Pójdę siostrę odwiedzić,
4 Dzieržu tautys nycynoj. Dziērżu tāutys nȳcynoj. Słyszę, mąż krzywdzi.
5 Da vuorteņu nadajuoju, Da wōrtieniu nā-da-joju, Do wrót nie dojechałem,
6 Tak muoseņa rauduodama. Tāk mōsienia rāudodama. Bieży siostrzyczka płacząca
7 Tec muoseņ ver vuortinis, Tiēc mōsień wiēr wōrtiniś, Bież siostrzyczko, otwieraj wrotka,
8 Lai tak munys kumelenis. Łaj tāk mūnys kūmielenis. Niech biegą moje źrebaczki!
9 Soki pravdu munu muoseņ, Sōki prāudu mūnu mōsień, Mów prawdę, moja siostrzyczko,
10 Kas tev gauzy [gauži] ryudynowa? Kas tieu gāuzy rȳudynowa? Kto cię gorzko do płaczu doprowadził?
11 Voi dīveri, muoseicas, Woj dīwieri, mōsiejcas, Czy szwagrowie, siostry męża,
12 Voi dīveru tāvs ar muoti? Woj dīwieru tāus ar mōti? Czy szwagrów ojciec z matką?
13 Ni dīveru, muoseiceņas, Ni diwieru, mosiejcienias, Ani szwagrowie, mężowskie siostry,
14 Ni dīveru tāvs ar muoti, Ni diwieru taus ar moti, Ani szwagrów ojciec z matką,
15 Tautu dālys nāvekleitis, Tautu dałys nawieklejtis, Męża syn hultaj,
16 Tays [tys] man gaužy [gauži] ryudynowa. Tays man gauży ryudynowa. Ten mię gorzko do płaczu doprowadził.
17 Līņ uorā znūta škeļmys, Liń ora znuta szkielmys, Wychodź zięciu szelmo,
18 Ej ar mani parunuotu, Ej ar mani pa-runotu, Pójdź ze mną pogadać,
19 Kuo muoseņa gauzy [gauži] raud? Ko mosienia gauzy raud? Czego siostrzyczka gorzko płacze?
20 Voi jei smolka nasamola, Woj jej smołka na-sa-moła, Czy ona drobno nie zmełła,
21 Voi jei bolta naizvelēja? Woj jej bołta na-iz-wielaja? Czy ona biało nie wyprała?
22 Tovs kakleņcy [kakleņš], a muns zūbyns, Tous kakleńcy, a muns zubyns, Twoja szyjka, a mój pałasz!
23 Kuo muoseņa gaužy [gauži] raud? Ko mosienia gauży raud? Czego siostrzyczka gorzko płacze?