Kdz. 3. (108-109)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 3. (108-109)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski









Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vysi putni kuozys dzēra [dzēre], Wysi putni kozys dziera, Wszystkie ptaki wesele piły,
2 Stradeņč [stradeņš] sēd rauduodams. Stradieńcz siad’ raudodams. Drozdek siedzi płaczący.
3 Stroda škeļma nalaidušu Stroda szkielma na-łajduszu, Drozda szelmę nie puszczę,
4 Kam bičeri sadaudzeja [sadauzeja]? Kam biczieri sa-daudzieja? Czemu kieliszki potłukł?
5 Viļceņam rasna reikle, Wilceniam rasna rejkla, Wilczkowi grube gardło,
6 Tys bej lobys stabuļnīks, Tys biej łobys stabulniks, Ten był dobrym dudarzem,
7 Začeišam leikas kuojas, Zaczejszam lejkas kojas, Zajączkowi krzywe nogi,
8 Tys celeņa lūceituojs, Tys cielenia łuciejtojs, Sen dróżkę zygzakował,
9 Kraukleišam malni svuorki, Krauklejszam małni sworki, Kruczkowi czarne ubranie,
10 Tys bej lobs kukareits, Tys biej łobs kukarejts, Ten był dobrym kucharczykiem,
11 Zeileitei ose [osi] nogi, Ziejlejtiaj osie nogi, Sikoreczce ostre pazury,
12 Tei bičeri nosuotuoja. Tiej biczieri nosotoja. Ta kieliszki nosiła.
13 Stūkas [slūkas] meita dreizaleņa Stukas miejta drejzalenia Słonki córka prędziutka,
14 Tei jiudiņa nesiejeņa. Tiej jiudinia niesiejenia. Ta wody nosicielka
15 Jiudineņa nosuojūt, Jiudinienia nosojut, Wodeczkę nosząc,
16 Nūkreit zalta gredzineņč [gredzineņš]. Nu-krejt załta gredzinieńcz. Spada złoty pierścioneczek.
17 Gredzineņa vaicuojūt, Gredzinienia wajcojut, Pierścioneczka szukając,
18 Tryuka treju buoleleņu. Tryuka treju boleleniu. Brakowało trzech braciszków.
19 Voi bej lēkt jiudinī Woj biej lekt’ jiudinī Czy było skoczyć do wody,
20 Voi tauteņu komonuos? Woj tautieniu komonōs? Czy do męża sanek...?
21 Lobuok lācu jiudinī, Łobok łacu jiudinī, Lepiej skoczę do wody,
22 Na tauteņu komonuos, Na tautieniu komonōs, Nie do męża sanek,
23 Laidit munu augumeņu, Łajdit munu augumieniu, Puście moją młodość (wzrost),
24 Lai syt viļni maleņā. Łaj syt wilni maleniā. Niech biją fale do brzegu.