Kdz. 4. (109-110)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 4. (109-110)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Es beju zeileite, zeileitis meita, Eś bieju ziejlejtia, ziejlejtis miejta, Ja byłam sikoreczka, sikoreczki córka,
2 Lēču uz zora un uz ūtora, Leczu uz zora un uz utora, Skakałam na gałęź i na drugą,
3 Iz treša lākdama, īraugu tauteņas, Iz tresza łakdama, iraugu tautienias, Na trzecią skacząc, spostrzegłam mężów (obcych),
4 Deveņu rateņu, symts kumeleņu, Diewieniu ratieniu, symts kumieleniu, W dziewięciu wózkach, sto źrebaczków (koni),
5 Cyc [cyts] zalta grūžus, cyc [cyts] īmaveņus. Cyc załta grużus, cyc imawienius. U jednego złote lejce, u tamtego uzda.
6 Teciņ dataku da bruoļa vuortu, Tieciń da-taku da brola wortu, Biegąc dobiegłam do brata wrot,
7 Atruodu bruoleiti pi vuortu stuoveit. Atrodu brolejti pi wortu stowiejt’. Znalazłam bratka przy wrotach stojącego!
8 Lyudzama, bruoleit, slēdž [slēdz] vuortus vaļā! Łyudzama, brolejt’, śladż wortus wala! Prosimy, bratku otwórz wrota!
9 Acsleidze [atsleidze] bruoleits rauduodams. Ac-ślejdzia brolejts raudodams. Otworzył bratek płacząc.
10 Teciņ dataku da klieteņas, Tieciń da-taku da klietienias, Biegąc dobiegłam do śpichlerzyka,
11 Atruodu māršu pi klētes stuoveit, Atrodu marszu pi kleties stowiejt’, Znalazłam bratową przy śpichlerzu stojącą.
12 Lyudzama, māršeņ, slēdž [slēdz] klēti vaļā! Łyudzama, marszeń, śladż kleti wala! Prosimy bratoweczko, otwórz śpichlerz!
13 Acsleidze [atsleidze] māršeņa rauduodama. Ać- ślejdzia marszenia raudodama. Otworzyła bratoweczka płacząc,
14 Teciš dataku da teineitei, Tiecisz da-taku da tiejniejtiaj, Biegąc dobiegłam do tyneczki,
15 Atrūmu [atrūnu] mameņu pi teinis stuoveit. Atrumu mamieniu pi tiejniś stowiejt’. Znajduję mamunię przy tyneczce stojącą.
16 Lyudzama mameņ, slēdz teipi [teini] vaļā! Łyudzama mamień, śladź tiejpi wala! Prosimy mamuniu, otwórz tynkę!
17 Acsleidze [atsleidze] mameņa rauduodama, Ać-ślejdzia mamienia raudodama, Otworzyła mamunia płacząc,
18 Lai es apvalku zīduotu kraklu, Łaj eś ap-wałku zidotu krakłu, Niech ja wdzieję kwiecistą koszulę,
19 Pabyru zīdeni klietenis vydā, Pabyru zidieni klietienis wyda, Narzucam kwiatków w śpichlerzyka środku.
20 Saskrēja tautenis zīdeņus laseit. Saskrieja tautienis zidienius łasiejt. Zbiegli się kawalerowie kwiateczki zbierać,
21 Na tai zīdeņu, kai mani pošu, Na taj zideniu, kaj mani poszu, Nie tak kwiateczki, jak mnie samą,
22 Rypu, rypu daļderi pa golda viersu, Rypu, rypu daldieri pa gołda wiersu, Toczą, toczą talary po stoła wierzchu,
23 Ša tev mameņ šyupeļa nauda par auklējumu! Sza tieu mamień szyupiela nauda par auklejumu! Masz tobie mamuniu kołyskowe pieniądze za piastowanie!