Kdz.5. (110)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.5. (110)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Treis muoseņas ūguos guoja Trejs mosienias ugos goja Trzy siostrzyczki na jagody poszły,
2 Malnojuos upenēs, Małnojos upieniaś, Na czarne porzeczki,
3 Divi ūgu pīlaseja, Diwi ugu pi-łasieja, Dwie jagody zebrały,
4 Treša tuoli aizbludēja. Tresza toli ajz-błudieja. Trzecia daleko zabłądziła.
5 Izīt jiurys maleņā, Iz-it’ jiurys malenia, Wychodzi na morza brzeżek,
6 Atrūņ jiuru zvejnīceņu. Atruń jiuru zwiejnicieniu. Spotyka morskiego rybaczka.
7 Dīvs paleidž [paleidz]! zvejnīceņ! Dius palejdż! zwiejnicień! Boże dopomóż! rybaczku!
8 Paļdis, soka, skaistā marga! Paldis, soka, skajsta marga! Dziękuję, powiada, ładna dziewczyno!
9 Plyuc tu maņ zaļu zuoli, Płyuc tu mań zalu zoli, Narwij ty mnie zielonej trawy,
10 Tais tu maņ meikstu vītu, Tajs’ tu mań miejkstu witu, Pościel ty mnie miękkie łóżko,
11 Kluoj tu boltu paladzeņu! Kłoj tu bołtu paładzieniu! Nakryj ty białe prześcieradełko!
12 Namuok marga zuoļu plyukt, Na-mok marga zolu płyukt’, Nie umie dziewczyna trawy rwać,
13 Namuok vītas pataisēt, Na-mok witas pa-tajsiet’, Nie umie łóżka posłać,
14 Nakluoj boltu paladzeņu. Na-kłoj bołtu paładzieniu. Nie nakrywa białego prześcieradełka.
15 Ni maņ tāvs gūdu cēle, Ni mań taus gudu ciela, Ani mi ojciec balu nie wydawał,
16 Ni mameņa pyuru lyka, Ni mamienia pyuru łyka, Ani mamunia wiana nie składała,
17 Ni muoseņa leidza guoja, Ni mosienia lejdza goja, Ani siostrzyczka razem szła,
18 Ani bruoleits pakaļ juoja. Ani brolejts pakal joja. Ani braciszek z tyłu jechał.
19 Mieness maņ tāvs beja, Mienieśś mań taus bieja, Księżyc mi ojcem był,
20 Saule muna muomuleņa, Saula muna momulenia, Słońce moją mamusią,
21 Spūdra zvaigzne leidza guoja, Spudra zwajgznia lejdza goja, Jasna gwiazda razem szła,
22 Ausakleņč [Ausakleņš] pakaļ juoja. Ausakleńcz pakal joja. Jutrzenka z tyłu jechała.
23 Mameņ, marga nūsleikuse! Mamień, marga nu-ślejkusia! Mamusiu, dziewczyna utonęła
24 Zalt aclāgu [atslāgu] maklādana [maklādama]! Zāłt’ acłagu mākładana! Złotego klucza szukając!
25 Zalt aclāga [atslāga] kramā pierkta, Zāłt’ acłaga krāma piārkta, Złoty klucz w sklepie kupiony,
26 Es bierniņu nanūpierkšu Eś biērniniu nā-nu-piērkszu Ja dzieciątka nie kupię
27 Ni par zalta gabaleņu! Ni par zāłta gābaleniu! Ani za złota kawałeczek.