Teišam jīveņu sylā stotom; Kdz.6. (110-111)

Tekst źródłowy


Nazwa
Teišam jīveņu sylā stotom; Kdz.6. (110-111)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892 Źródła: nagranie, nuty
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Teišam jīveņu sylā slotom [stotom], Tiējszam jīwieniu sȳła słōtom, Umyślnie czeremchę w borze posadziwszy, The bird-cherry was set in the wood on purpose:
2 Lai aug kupla, lai zīd skaista. Łāj aug kūpła, łaj zid skajsta. Niech rośnie rozłożysta, niech kwitnie ładnie, To grow fully, to blossom prettily.
3 Īdama tautuos zareņu lauzu, Īdama tāŭtos zārieniu łauźu, Idąc zamąż gałązki łamałam, Going to marry I plucked a twig,
4 Palyku zam boltu vylnaneiti. Pāłyku zam bōłtu wȳłnaniejti. Włożyłam pod białą wełnianą okrywkę. put it under my white scarf.
5 Īguoju tauteņu ustabā, Īgoju tāutieniu ūstaba, Weszłam do męża chaty, I entered the house of my husband’s family,
6 Pa byru [pabyru] zīdeni pa golda golam. Pā byru zīdieni pa gōłda gōłam. Rzuciłam kwiateczki po stola końcach. I spread blossoms on the table ends.
7 Grib gon tautenis puškuotīs Grīb gon tāutienis pūszkotiś Chcą dość mężowie stroić się, My in-laws wanted to adorn themselves
8 I vēļ tod nadūšu puškuotīs. Ī wiel tōd nā-duszu pūszkotiś. I jeszcze jednak nie dam stroić się! but I didn’t let them yet.
9 Ir maņ sātā treis buoleleni, Īr mań sāta trejs bōleleni, Jest u mnie w domu trzech braciszków, I have three brothers at home,
10 Ir maņ tāvs, ir muomuleņa, Īr mań tāus, īr mōmulenia, Jest u mnie ojciec, jest mamusia, I have a father, a dear mother,
11 Ir maņ eisty buoleleni. Īr mań ējsty bōleleni. Są u mnie rodzeni braciszkowie. I have real brothers.
12 Nu buoleleņa gūdeņa gaidu, Nu bōlelenia gūdienia gājdu, Od braciszka baliczku czekam, I expect respect from my brother,
13 Nu mamenis mīla vuordeņa. Nu māmienis mīła uōrdienia. Od mamusi miłego słówka. from my mother loving talk.
14 Liks maņ buoleņi wyzuļu vaiņuku, Līks mań bōleni wȳzulu wājniuku, Włożą mi braciszkowie świecący wianek, My brothers will put the glittering wreath on my head,
15 Seks [segs] maņ mameņa gūdamu sakšu [sagšu]. Siākś mań māmienia gudamu sākszu. Okryje mię mamusia świąteczną okrywką. They will cover me with mother’s scarf of honour.
16 Gaismeņai austūt, speidēt speid, Gājśmieniaj āustut’, śpiējdiat’ śpiejd’, O świcie świtającym błyszczeć błyszczy, When the day is dawning the sun will shine,
17 Sauleitei lācūt vyzuļoj. Sāulejtiaj łācut’ wyzuloj. O słońcu wschodzącem świeci się. The rising sun will glitter.
18 Treis godi rūžeņa nazīdēja, Trejs godi rūżenia nā-zijdiaja, Trzy lata różyczka nie kwitła, For three years the rose hasn’t blossomed
19 Nabeja rūženis siejējenis, Nā-bieja rūżenis siējejenis, Nie było różyczki siejącej (tej, co siała), The little rose sitting here was absent,
20 Nūvede tauteni dzīduodami, Nū-wiedia tāutieni dzīdodami, Poprowadzili mężowie śpiewając, The in-laws had taken her away, singing.
21 Palyka mameņa rauduodama. Pāłyka māmienia raudodama. Została mamusia płacząc. Mother had stayed behind, crying.