Kdz.9. (113-114)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.9. (113-114)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ei vonog, vanadzeņ, Ej wōnog, wānadzień, Ej ptaszku, ptaszeczku,
2 Kuo tu leci par upeiti? Kō tu lēci par ūpiejti? Czego ty lecisz przez rzeczkę?
3 Kur tu leci vanadzeņ Kur tu leci wānadzień Gdzie ty lecisz ptaszeczku,
4 Ar tim voska spuorninim? Ar tim wōska spōrninim? (Z) Temi woskowemi skrzydełkami?
5 Lekšu bryutis apsavārtu Lekszu brȳutis āp-sawartu Lecę pannę młodą zobaczyć,
6 Pi svātās lauleibas. Pi swātas łāulejbas. Przy świętych ślubowinach.
7 Divi vede aiz rūceņas, Dīwi wiedia ajz rūcienias, Dwu prowadziło za rączki,
8 Trešč [trešs] vēle žāluojuos, Treszcz wiele żāłojos, Trzeci późno żałuje,
9 Caturtam sirds suopēja. Cāturtam sīrds sōpieja. Czwartego serce bolało.
10 Navar vaira pacīst, Nā-war wājra pāciśt’, Nie można więcej ścierpieć,
11 Suop muna sirgsneņa Sōp mūna sīrgśnienia Boli moje serduszko
12 Kai rudeņa zuoleite, Kaj rūdienia zōlejtia, Jak jesienna trawka,
13 Bierst maņ asariņas Biērst māń āsarinias Padają moje łezki
14 Kai vosoras leiteņč [leiteņš]! Kaj wōsoras lējtieńcz! Jak wiosenny deszczyk!
15 Kuo maņ vaira žāla beja, Kō māń wājra żāła biēja, Kogo mi więcej żal było,
16 Voi tuo tāva, muomuleņas, Woj tō tāwa, mōmulenias, Czy tego ojca, mamusi,
17 Voi eistoa buoleleņa? Woj ējstoa bōlelenia? Czy rodzonego braciszka?
18 Ni maņ žāl tāva ar muoti, Ni māń żał tāwa ar mōti, Ni mnie żal ojca z matką,
19 Ni eistoa buoleleņa, Ni ējstoa bōlelenia, Ni rodzonego braciszka,
20 Kai maņ sovua [sova] vaiņuceņa, Kaj māń sōuua wājniucienia, Jak mi swego wianeczka,
21 Kai maņ sovuas [sovas] vīglas dīnas! Kaj māń sōuuas wīgłas dīnas! Jak mi swoich lekkich dni!
22 Daskrīņ zaļa leidaceņa, Dā-skriń zāla lējdacienia, Przyleciał zielony szczupaczek,
23 Nūraun munu vaiņuceni [vaiņuceņu]! Nū-raun mūnu wājniucieni! Zerwał mój wianeczek!
24 Jam buoleni ūša laivu, Jām bōleni ūsza łājwu, Bierz braciszku jasionowe czółno,
25 Dzenīs muna vaiņuceņa! Dziēniś mūna wājniucienia! Goń za moim wianeczkiem!
26 Kū muoseņ es dadzeišu? Ku mōsień eś dā-dziejszu? Co siostrzyczko, ja dogonię?
27 Vaiņuks tautu klēteņā [klieteņā], Wājniuks tāutu klētienia, Wianek w męża śpichlerzyku
28 Sudabriņa vadzeitī! Sūdabrinia wādziejti! Na srebrnym koliku!