Kdz.10. (114)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.10. (114)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur laimeņ tu stuovēji, Kur łājmień tu stōwieji, Gdzie szczęście, ty stałes,
2 Kai es guoju tauteņuos? Kaj eś gōju tāutienios? Jak ja szłam za mąż?
3 Vydā jiura iz akmiņa, Wȳda jīura iz ākminia, Wśród morza na kamieniu,
4 Bolta putu gabaleņa Bōłta pūtu gābalenia Na białej piany kawałeczku.
5 Kam tu maņ nasaceji, Kam tu māń nā-sacieji, Czemuś ty mi nie powiedziało,
6 Kaida tautu dzeivuošona Kājda tautu dziējwoszona Jakie za mężem życie,
7 Byut akmini īvāluse, Bȳut’ ākmini iwałusia, Byłabym kamień wtoczywszy,
8 Na kuojeņu izpāruse [īspāruse] Na kōjeniu īz-parusia Nie nóżką stąpiwszy.
9 Kab es byutu zynuojuse, Kab eś bȳutu zȳnojusia, Gdybym ja była wiedziawszy,
10 Kuru ceļu tautys juoja, Kūru ciēlu tāutys jōja, Którą drogą mężowie jechali,
11 Es byutu itū ceļu, Eś bȳutu ītu ciēlu, Ja byłabym tę drogę
12 Ar odotom izprauduse [izsprauduse]. Ar ōdotom īzpraudusia. (Z) Igłami natkawszy.
13 Kab es byutu zynuouse [zynuojuse] Kab eś bȳutu zȳnousia Żebym ja była wiedziawszy,
14 Kuru celu [ceļu] bruoli juojs, Kūru ciēłu brōli jojś, Którą drogą bracia pojadą,
15 Es byutu tū celeņu. Eś bȳutu tu ciēleniu. Byłabym tę dróżkę
16 Ar audaklym izkluojuse. Ar āudakłym īzkłojusia. (Z) Płótnem zasławszy.