Kdz.12. (115-116)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.12. (115-116)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pīkususe arasādu [atzasādu] Pīkususia āra-sadu Pochyliwszy się usiadłam
2 Strau upeitis [straujupeitis] maleņā, Strāu ūpiejtiś mālenia, Na rwącej rzeczki brzeżku,
3 Izskrīņ zaļa leidaceņa, Īz-skriń zāla lējdacienia, Wyleciał zielony szczupaczek,
4 Nūraun munu vaiņuceņu. Nū-rāun mūnu wājniucieniu. Porwał mój wianeczek,
5 Tei nabeja leidaceņa, Tiej nā-bieja lējdacienia, To nie był szczupaczek,
6 Tei bej puiša muomuleņa! Tiej biej pūjsza mōmulenia! To była chłopca mamusia!
7 Jemit bruoli ūša laivu, Jēmit broli ūsza łājwu, Bierzcie bracia jasionowe czółno,
8 Dzenitēs pakaļā! Dziēnitiaś pākala! Pędźcie się z tyłu!
9 Ūša laiva gryuta beja, Usza łājwa grȳuta biēja, Jasionowe czółno ciężkie było,
10 Dzili gryma jiudinī! Dzīli grȳma jīudini! Głęboko tonęło w wodzie!
11 Jemit bruoli līpa laivu, Jēmit brōli līpa łājwu, Bierzcie bracia lipowe czółno,
12 Dzenitēs pakaļā! Dziēnitiaś pākala! Pędźcie się z tyłu!
13 Līpa laiva vīgla beja, Līpa łājwa wīgła biēja, Lipowe czółno lekkie było,
14 Tei dadzyna vaiņuceņa, Tiej dā-dzyna wājniucienia, Ono dopędziło wianeczek,
15 Aiz upeites, aiz kaļneņa, Ajz ūpiejtias, ajz kālnienia, Za rzeczką, za góreczką,
16 Dreivenīka klēteņā [klieteņā], Drējwienika kletieniā, W (Nazwisko) N. śpichlerzyku
17 Pakuort zalta vadzeitī. Pākort załtā wadziejtī. Powieszony na złotym koliku.
18 Mos [moz] beja divi symti dūti, Mōs biēja dīwi sȳmti dūti, Mało było dwie setki dać,
19 Vaiņuceņu dabuoti. Wājniucieniu dāboti. Wianeczek dostać.
20 Es jam devu pīci symti, Eś jam diēwu pīci sȳmti, Ja mu dawałem pięć setek,
21 Gaļveņu pagrīze, Gālwieniu pāgrizia, Główką pokręcił,
22 Vaiņuceņu nadeve. Wājniucieniu nā-diewia. Wianeczka nie dał.
23 Tevi pošu aicynowa Tiēwi pōszu ājcynowa Ciebie samą zapraszał
24 Dīna vydū parunuot, Dinā wȳdu pā-runot’, W dnia środku pogadać,
25 Myužam sev sadarēt, Mȳużam sieu sādariat’, Na wieki sobie zgodzić,
26 Smolku kraklu deviejeņu, Smōłku krākłu diēwjejeniu, Cienkich koszul dawczynię,
27 Meikstys vītys taisētuoju. Miējkstys wītys tājsietoju. Miękkie łóżka ścielącą.