Kdz.15. (117)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.15. (117)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Jiudz tauteit lobu zyrgu, Jīudz tāutiejt łōbu zȳrgu, Zaprzęgnij mężulku dobrego konia,
2 Lai es brauču iz bruolim, Łaj eś brāuczu iz brōlim, Niech ja pojadę do braci,
3 Zynu, zynu, bruoļa sātu, Zȳnu, zȳnu, brōla sātu, Znam, znam, brata chatę,
4 Navajag voduotuoja! Nāwajag wōdotoja! Nie trzeba przewodnika!
5 Vuortūs stuov veituleņč [veituleņš] Wortūs stōu wiējtuleńcz We wrotach stoi wierzba
6 Masteitim zarenim, Māstiejtim zārienim, Z poplątanemi gałązkami,
7 Seiki strodi sasādušy [sasāduši] Siējki strōdi sāsaduszy Drobne drozdy nasiadłszy
8 Masteitūs zareņūs. Mastiejtūs zareniūs. W splątanych gałązkach.
9 Soka strodi sādādami: Sōka strōdi sādadami: Mówią drozdy siedząc:
10 Kas tī btauc [brauc]? zeme reib? Kas ti btāuc? ziēmia riējb? Kto tam jedzie? ziemia dudni?
11 Atbrauc myusu muoseņa, Āt-brauc mȳusu mōsienia, Przyjeżdża nasza siostrzyczka,
12 Kur dzeivuoja Krīvzemē, Kur dziējwoja Krīuziemia, Która mieszkała w Moskiewskiej ziemi,
13 Poša malna kai vabale Pōsza māłna kaj wābala Sama czarna jak żuk (gestrupes w zoologii)
14 A doncuotuoj kumeleni. A dōncotoj kūmieleni. A tancerze koniki.
15 Nadabrauču pi vuorteņu, Nāda-brāuczu pi wōrtieniu, Nie dojeżdżam do wrotek,
16 Sazatryuka bruoļa suni, Sāza-trȳuka brōla sūni, Zbiegły się brata psy,
17 Iztak muni buoleleni Īz-tak mūni bōleleni Wybiegają moi braciszkowie,
18 Kai tī uoru ūzuleni, Kaj ti ōru ūzuleni, Jak te gajowe dębczaki,
19 Iztecēja māršas munas Īz-tiecieja mārszas mūnas Wybiegły bratowe moje
20 Kai jīveņas zīdādamas. Kaj jīwienias zīdadamas. Jak czeremchy kwitnące.
21 Iztak muna muomuleņa, Īz-tak mūna mōmulenia, Wybiega moja mamusia,
22 Zeižauteņu raksteidama, Ziējż-āutieniu rākstiejdama, Paciorkową chusteczkę wyszywając,
23 Asarenis stauceidama [slauceidama]. Āsarēnis stāuciejdama. Łezki obcierając.
24 Ok, tu muns mīlyjs bārns, Ōk, tu mūns mīłyjs bārns, Och ty moje miłe dziecko,
25 Kai tu tyki šei zemē? Kāj tu tȳki szēj ziēmia? Jak ty trafiłaś do tej ziemi? (kraju)
26 Ok tu muna mīlā muote, Ōk tu mūna mīła mōtia, Och, ty moja miła matko,
27 Jau es poša nazynuoju, Jāu eś pōsza nā-zynōju, Już ja sama nie wiedziałam
28 Kai es tyku šymā zemē, Kāj eś tȳku szȳma ziēmia, Jak ja trafiłam do tej ziemi,
29 Akmiņs stuov uz jiudiņa Ākmińs stōu uz jīudinia Kamień stoi na wodzie,
30 Smylga grima dybynā. Smȳłga grima dȳbyna. Kostrzewa tonie na dnie.