Kdz.16. (118)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.16. (118)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ūdzeņu guoju laseit Ūdzieniu gōju łasiejt’ Jagódki chodziłam zbierać
2 Ar mozu buoleleņu, Ar mōzu bōleleniu, Z małym braciszkiem,
3 Kuru ūdzeņu nūraunu, Kūru ūdzieniu nū-raunu, Którą jagódkę zerwałam
4 Tū īmatu buoleņam. Tu īmatu bōleniam. Tę włożyłam braciszkowi.
5 Meitu kūki prīde ar egli, Miējtu kūki prīdia ar ēgli, Dziewcząt drzewa sosna z jodłą,
6 Zīmā zali, vosor zali, Zimā zāli, wōsor zāli, W zimie zielone, na wiosnę zielone,
7 Puišu kūki pūra kuorkli, Pūjszu kūki pūra kōrkli, Chłopców drzewa błotne łozy
8 Vosor lopas nūlopuoja. Wōsor łōpōs nū-łopoja. Na wiosnę liście wydały.
9 Apdzenēja syla prīdi, Āp-dzieniēja sȳła prīdi, Obcięli borową (z boru, z lasu) sosnę,
10 Lai jei aug apdzeneita, Łaj jej āug āpdzieniējta, Niech ona rośnie obcięta
11 Sadarēja tautu meitu, Sādariēja tāutu miējtu, Zgodzili obcą dziewczynę,
12 Lai jei aug sadareiga. Łaj jej āug sādariejga. Niech ona rośnie zgodzona.
13 Sadareiga vīn nūmyra Sādariejga win nūmyra Zgodzona jedna umarła
14 Buoleņam ļaudaveņa, Bōleniam lāudawienia, Braciszkowi narzeczona(kochanka),
15 Vacs palyki, najam cytas, Wācs pałyki, nā-jam cȳtas, Stary stał się, nie bierze drugiej,
16 Tom lēlom zālobom [žālobom] Tom lēłom zāłobom W tej wielkiej żałobie
17 Zāl [žāl] itai tuo kūceņa, Zāł ītaj to kūcienia, Żal tego drzewka,
18 Kur aug dzili jiudenī, Kur āug dzīli jiudienī, Które rośnie głęboko w wodzie,
19 Zāl [žāl] muotei tai bierniņa, Zāł mōtiaj taj bierninia, Żal matce tego dzieciątka,
20 Kur vuojā vīteņā. Kur wōjâ wītienia. Któremu na wojnie miejsce.