Kdz.17. (118)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.17. (118)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Še na taidi kūki auga, Sze na tājdi kūki āuga, Tu nie takie drzewa rosną,
2 Kaidi kūki Vidzemē, Kājdi kūki Wīdziemiā, Jakie drzewa w Czuchońskiej ziemi,
3 Iz akmini līpa auga Iz akminī līpa āuga Na kamieniu lipa rosła
4 Pazeļteitim zarenim, Pāzieltiejtim zārenim, Z pozłoconemi gałązkami,
5 Sudabruotom lapeņom. Sūdabrotom łāpieniom. Posrebrzanemi listeczkami.
6 Pylny zori seiku putnu, Pȳłny zōri siējku pūtnu, Pełne gałęzie drobnych ptaszków,
7 Stradeņč [stradeņš] sēd viersyunē. Strādieńcz siād’ wiersyuniā. Drozdek siedzi na wierzchołku.
8 Kas tī brauc? zeme reib, Kas tī brāuc? ziēmia riejb, Kto tam jedzie? ziemia dudni,
9 Atbrauc pīcu bruoļu muosa! At-brauc pīcu brōlu mōsa! Przyjeżdża pięciu braci siostra!
10 Ej stradeņ vuortu vārtu! Ej strādień wōrtu wārtu! Idż drozdku, wrota otwierać!
11 Stradeņč [stradeņš] vuorsu [vuortu] naatvēre, Strādieńcz wōrsu nā-at-wiēria, Drozdek wrot nie otworzył,
12 Atver poša brauciejeņa, Āt-wier’ pōsza brāućjejenia, Otwiera sama jadąca,
13 Strodam kaunu padareja, Strōdam kāunu pādarieja, Drozdowi wstyd zrobiła,
14 Aizīt prīškā eistā muote, Ajz-īt prīszka ējsta mōtia, Wychodzi naprzód rodzona matka,
15 Zeizauteņu [zeižauteņu] raksteidama, Ziējz-autieniu rākstiejdama, Paciorkową chusteczkę wyszywając,
16 Asarenis slauceidama. Asarēnis słāuciejdama. Łezki obcierając.