Kdz.18. (119)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.18. (119)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur juosi, kur juosi, jauns puiseiti? Kur jōsi, kur jōsi, jauns pūjsiejti? Gdzie jedziesz, gdzie jedziesz, młody chłopaczku?
2 Kur šūnakt, kur šūnakt puorguleisi? Kur szū-nakt, kur szū-nakt pōrgulejsi? Gdzie dziś noc, gdzie dziś noc prześpisz?
3 Voi jimsi atraiti, voi mīļuosi? Woj jīmsi ātrajti, woj mīlosi? Czy weźmiesz wdowę, czy będziesz kochał?
4 Voi dūsi maizētis [maizeitis], atraitis bārnim? Woj dūsi mājzietis, ātrajtiś bārnim? Czy dasz chleba wdowy dzieciom?
5 Ni jimšu atraitis ni mīļuošu, Ni jīmszu ātrajtis ni mīloszu, Ani wezmę wdowę, ani będę kochał,
6 Ni dūšu maizētis [maizeitis] atraitis bārnim! Ni dūszu mājzietis ātrajtiś bārnim! Ani dam chleba wdowy dzieciom!
7 Atraitis gulta izgulāta, Ātrajtis gūłta īz-gūłata, Wdowy łóżko wyspane,
8 Seņ mīli vuordi izrunuoti! Sień mīli wordi īz-rūnoti! Dawno miłe słówko wygadane!
9 Kur juosi, kur juosi, jauns puiseiti? Kur jōsi, kur jōsi, jauns pūjsiejti? Gdzie jedziesz, gdzie jedziesz młody chłopaku?
10 Kur šūnakt, kur šūnakt puorguleisi! Kur szū-nakt, kur szū-nakt pōrgulejsi! Gdzie dziś noc, gdzie dziś noc prześpisz?
11 Voi jimsi meitiņu, voi mīļuosi? Woj jīmsi miējtiniu, woj mīlosi? Czy weźmiesz dziewczę, czy będziesz kochał?
12 Voi meitas vaiņuku paglobuosi? Woj miējtas wājniuku pā-głobosi? Czy dziewczęcia wianek zachowasz?
13 I jimšu meitiņu i mīļuošu, I jīmszu miējtiniu i miloszu, I wezmę dziewczę i będę kochał
14 I meitas vaiņuku paglobuošu! I miējtas wājniuku pā-głoboszu! I dziewczęcia wianek zachowam!
15 Aizdec [aizdedz] mameni gaišu guņteņu, Ajz-diec mamiēni gājszu gūńtiēniu, Zaświeć mamusiu jasny ogieniek,
16 Īsim meiriņas [meitiņas] uz vaig vērtīs Isim miējrinias uz wājg wiārtiś Pójdziemy dziewczęciu na twarz spojrzeć
17 Voi šmuka, voi bolta, voi sorkona? Woj szmūka, woj bōłta, woj sōrkona? Czy ładna, czy biała, czy czerwona?
18 Voi boltās drēbētēs, voi boguota? Woj bołtās drebietiās, woj bōgota? Czy w białych sukienkach, czy bogata?
19 Ni šnuka [šmuka], ni bolta, ni sorkona, Ni sznūka, ni bōłta, ni sōrkona, Ani ładna, ani biała, ani czerwona,
20 Ni boltās drēbētēs, ni boguota! Ni bołtās drebietiās, ni bōgota! Ani w białych sukienkach, ani bogata!