Kdz.20. (120)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.20. (120)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vakar muote krūgā dzēra [dzēre], Wākar mōtia krugā dziēra, Wczoraj matka w karczmie piła,
2 Maņ puor dzēra [puordzēre] zvejnīkam! Mań pōr dziera zwiejnikam! Mnie przepiła rybakom!
3 Ak, jius jiuru zvejnīceni, Ak, jīus jīuru zwiējnicieni, Ach, wy morscy rybaczkowie,
4 Pīci bolti buoleleni, Pīci bōłti bōleleni, Pięciu białych braci,
5 Voi redzējot munu muoseņ? Woj riēdziejot mūnu mōsień? Czy widzieliście moją siostrzyczkę?
6 Kaida beja jiusu muoseņ? Kājda biēja jīusu mōsień? Jaka była wasza siostrzyczka?
7 Bolta, skaista, myusu muoseņ, Bōłta, skājsta mȳusu mōsień, Biała, ładna nasza siostrzyczka,
8 Sorkons rūžu vainruceņč [vaiņuceņš]. Sōrkons rūżu wājnrucieńcz. Czerwony z róż wianeczek.
9 Sēstīs bruoleit, laiveņā, Siēśtiś brōlejt, łajwieniā, Siadaj braciszku do czółenka,
10 Dzenīs muosai pakaļā Dziēniś mōsaj pakala Pędź się za siostrą z tyłu,
11 Da pus upis maleņā! Da pūś ūpiś mālenia! Do pół rzeki brzegu!
12 Sēd muoseņ rauduodama, Siād’ mōsień rāudodama, Siedzi siostrzyczka płacząc,
13 Asarenis slauceidama. Āsarenis slāuciejdama. Łezki obcierając.
14 Sēstīs muoseņ laiveņā, Siēśtiś mōsień łajwieniā, Siadaj siostrzyczko, do czółenka,
15 Brauksim oba atpakaļ! Brāuksim ōba ātpakal! Pojedziemy oboje nazad!
16 Es nabraukšn [nabraukšu] atpakaļ Eś nā-braukszn ātpakal Ja nie pojadę nazad
17 Cikam jiudiņs nūzaskrīs, Cīkam jīudińs nūza-skriś, Póki woda nie zbieży,
18 Dzīduos uoru laksteigola, Dzīdoś ōru łākstiejgōła, Będzie śpiewać gajowy słowik,
19 Cikam kiukuojs dzaguze, Cīkam kīukojś dzāguzia, Póki będzie kukać kukuła,
20 Cikam kūki salopuos! Cīkam kūki sāłopoś! Póki drzewa liście wydadzą!
21 Nyu ar Dīvu zaļās stygas, Nȳu ar Dīwu zālas stȳgas, Teraz z Bogiem zielone ścieżki
22 Vaira jiusu nameidzeišu [nemeideišu], Wājra jīusu nā-miejdziejszu, Więcej was nie będę deptać.
23 Nyu, ar Dīvu smolkī kryumi, Nȳu, ar Dīwu smōłki krȳumi, Teraz z Bogiem drobne krzaczki,
24 Vaira jiusu nagraizeišu! Wājra jīusu nā-grajziejszu! Więcej was nie będę obcinać!
25 Nyu, ar Dīvu skaistās pučys [pučis], Nyu, ar Diwu skājstas pūczys, Teraz z Bogiem piękne kwiatki,
26 Vaira jiusu naplyukuošu! Wājra jīusu nā-płyukoszu! Więcej was nie będę zrywać!
27 Nyu, ar Dīvu, bruoli, muosas, Nȳu, ar Dīwu, brōli, mōsas, Teraz z Bogiem bracia, siostry,
28 Vaira jiusu naredzeišu! Wājra jīusu nā-redziejszu! Więcej was nie będę widzieć!
29 Nyu, ar Dīvu tāteit, mameņ, Nȳu, ar Dīwu tātiejt, māmień, Teraz z Bogiem tatusiu, mamusiu,
30 Vaira jiusu naklauseišu! Wājra jīusu nā-kłausiejszu! Więcej was nie będę słuchać!
31 Pamet sovu tāvu, muoti, Pāmiet sōuu tāwu, mōti, Zostaw swego ojca, matkę,
32 Īt ar svešu cyļvēceņ, Īt ar świēszu cȳlwiacień, Idź z obcym człowieczkiem,
33 Tai nameili tāvs ar muoti, Taj nā-miejli tāus ar mōti, Tak nie jest miły ojciec z matką,
34 Kai meiļs svešyjs cyļvēceņč [cyļvēceņš]. Kaj miēls świēszyjś cȳlwiacieńcz. Jak miły obcy człowieczek!