Kdz. 27. (126-127)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 27. (126-127)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Stuov mameņa pi vuorteņu, Stōu māmienia pi wōrtieniu, Stoi mamusia przy wrotkach,
2 Gaida sovu meitiņu, Gājda sōuu miējtiniu, Czeka swojej córeczki,
3 Vysas meitas attecēja, Wȳsas miējtas āt-tieciēja, Wszystkie córki przybiegły,
4 Pēdēleitis vīn nabeja. Piēdielejtis win nā-bieja. Ostatniej tylko nie było.
5 Pēdēleita [pēdēleite] nūtecēja Piēdielejta nū-tiecieja Ostatnia pobiegła
6 Upis molā rauduodama Upis mōła rāudodama Na rzeki brzeg płacząc
7 Buoleņu maklādama, Bōleniu mākładama, Braciszków szukając,
8 Sateik jiurys zvejnīceņus. Sātiejk jīurys zwiējnicienius. Spotkała morskich rybaczków.
9 O, jius jiuras zvejnīceni, O, jīus jīuras zwiējnicieni, O, wy, morscy rybacy,
10 Voi redzējot buoleņu? Woj riēdziejot bōleniu? Czy widzieliście braciszków?
11 O, gūdeiga muotis meita, O, gūdiejga mōtis miējta, O szanowna matki córko
12 Kaidi tovi buoleni? Kajdi tōwi bōleni? Jacy twoi braciszkowie?
13 Sorkons rūža, voski moti, Sōrkons rūża, wōski mōti, Czerwona róża, woskowe włosy,
14 Tī bej muni buoleni! Tī biej mūni bōleni! Ci byli moi braciszkowie.
15 O, gūdeiga muotis meita, O, gūdiejga mōtis miējta, O, szanowna matki córko,
16 Tī bej jiurys dybynā! Tī biej jīurys dybynā! Ci byli w morzu na dnie!
17 O, jius jiuras zvejnīceni, O, jīus jīuras zwiējnicieni, O, wy, morscy rybaczkowie,
18 Izzvejuoit [izzvejuojit] pi malenis! Iz-zwiejoit pi mālenis! Zarzućcie sieci przy brzegu!
19 O, gūdeiga muotis meita O, gūdiejga mōtis miējta O, szanowna matki córko,
20 Kū moksuosi por viļkšonu? Kū mōksosi por wilkszonu? Co zapłacisz za wyciągnięcie?
21 Vīnam dūšu zeizu [zeižu] skustu, Wīnam dūszu zīejzu skūstu, Jednemu dam paciorkową chusteczkę,
22 Ūtram zeižu paladzeņu, Utram zīejżu pāładzieniu, Drugiemu paciorkowe prześcieradełko,
23 Pi treša paša īšu! Pī trēsza pāsza īszu! Za trzeciego sama pójdę!
24 Kas īs leidza tauteņuos? Kas īś lējdza tāutienios? Kto pójdzie razem do męża?
25 Mārša īs leidza tauteņuos, Mārsza iś lējdza tāutienios, Bratowa pójdzie razem do męża,
26 Tei redzēja kū meklēja, Tiēj riēdzieja kū miēkleja, Ta widziała, co szukała,
27 Kū īlyka pyureņā, Kū ī-łyka pȳurenia, Co włożyła do wyprawy,
28 Mani vīnu aizmīļuoja Māni wīnu ājz-miloja Mnie tylko pokochali
29 Šuo vokora kolpyunei. Szō wōkora kōłpyuniej. Dziś wieczór za robotnicę.
30 Es, tu, Dīveņ, nazynuoju Eś, tu, Dīwień, nā-zynoju Ja, ty Boże, nie wiedziałam,
31 Kū moksuošu por vosoru. Kū mōksoszu por wōsoru. Co zapłacę za wiosnę,
32 Es tev dūšu zalta krūni Eś tiēu dūszu zāłta krūni Ja ci dam złotą koronę
33 Ar divpacmit [divpadsmit] zarenim. Ar dīu-paćmit zārienim. Z dwunastoma gałązkami.
34 Es tu Dīveņ na zynuoju [nazynuoju] Eś tu Dīwień nā zynoju Ja, ty Bożyczku, nie wiedziałam
35 Kur maņ beja viņu likt? Kur māń biēja wīniu līkt’? Gdzie mi było ją położyć?
36 Īdama vokorā gulēt, Īdama wōkora gūlat, Idąc wieczorem spać
37 Sic sev golvys galeņā Sīc siēu gōłwys gālenia Położ sobie w głowy końcu
38 Reitā agri caldamuos, Rējta āgri cāłdamos, Jutro rano wstawszy,
39 Sic sovuā [sovā] gaļveņā, Sic soŭuā galwieniā, Włóż na swoję główkę,
40 Aplykuse gaļveņā Ap-łykusia galwieniā Włożywszy na główkę,
41 Ej iz upi mozguotūs! Ej iz ūpi mōzgotus! Idź do rzeki myć się!
42 Datecēju pi upeitis Dā-tiecieju pi ūpiejtis Dobiegłam do rzeki,
43 Pizalīču mozguotūs. Pi-zalīczu mōzgotus. Pochyliłam się myć się.
44 Datak zaļa leidaceņa Dā-tak zāla lējdacienia Podbiega zielony szczupaczek,
45 Nūraun munu zaltu krūni Nū-raun mūnu zāltu krūni Zrywa moją złotą koronę,
46 Nūnas jiurys dybynā, Nū-nas jīurys dybynā, Unosi na morza dno,
47 Zaļu nīdru galeņā, Zālu nīdru galeniā, Na zielonej trzciny koniuszek,
48 Dzilis jiurys dybynā. Dzīlis jīurys dybynā. W głębokiego morza dnie.
49 Jaunys meitas nazynowa Jāunys mīejtas nā-zynowa Młode dziewczęta nie wiedziały,
50 Kur sauleite nakti guļ, Kur sāulejtia nākti gūl, Gdzie słoneczko w nocy śpi,
51 Dzilis jiurys dybynā Dzīlis jīurys dybynā W głębokiego morza dnie,
52 Zaļu nīdru galeņā. Zālu nīdru galeniā. Na zielonej trzciny koniuszku.